• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України


  від 8 вересня 2004 р.  № 1183від                  2004 р.

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку вищої освіти на 2005 — 2007 роки

  Затвердження цієї Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної політики і стратегії держави, спрямованих на подальшу розбудову національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове співтовариство.

  Глобалізація економіки, демократизація суспільства, поглиблення інформатизації, посилення конкуренції на ринку освітніх послуг створюють певні труднощі для системи вищої освіти на перехідному етапі. Зокрема, під впливом внутрішніх та зовнішніх факторів з’явилася потреба у грунтовному розробленні політики реформування галузі, в центрі уваги якої перебувала б людина, її інтелектуальний розвиток.

  Мета і основні завдання Програми

  Метою Програми є нарощування потенціалу вищої освіти, усунення причин, які уповільнюють її адаптацію до соціально орієнтованої ринкової економіки, інтеграцію у європейський і світовий освітній простір, розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, підвищення якості вищої освіти, удосконалення механізмів управління і фінансування, здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, посилення соціального партнерства з роботодавцями у сфері формування якісної та конкуреноспроможної робочої сили на ринку праці.

  Основними завданнями Програми є:

  створення сучасної нормативно-правової бази для розвитку вищої освіти;

  удосконалення управління та організаційної структури системи вищої освіти з урахуванням підвищення рівня мобільності студентів, випускників, науково-педагогічних працівників і науковців вищих навчальних закладів на ринку освітніх послуг та ринку праці, підвищення економічності та результативності системи вищої освіти;

  створення умов для ефективної освітньої діяльності через формування необхідного ресурсного забезпечення, посилення ролі університетів як осередків інтеграції системи вищої освіти у європейський і світовий освітній простір;

  посилення соціального партнерства та сприяння інтеграційним процесам з іншими освітніми галузями, науковими установами, роботодавцями;

  розширення доступу громадян до здобуття вищої освіти, вдосконалення механізму добору та залучення обдарованих дітей до навчання у вищих навчальних закладах, надання випускникам можливості для працевлаштування за фахом, продовження освіти у подальшому;

  диверсифікація вищої освіти та збільшення обсягів підготовки і перепідготовки фахівців в умовах прискорення структурного та інноваційного розвитку економіки;

  забезпечення інноваційного розвитку вищої освіти та його випереджувального характеру;

  поглиблення міжнародного співробітництва, входження системи вищої освіти в європейський і світовий освітній та науковий простір, розширення участі вищих навчальних закладів, науковців і студентів у міжнародних освітянських і наукових проектах;

  здійснення заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу.

  Програма дасть змогу сконцентрувати зусилля центральних і місцевих органів виконавчої влади, громадськості на виконанні визначених завдань та забезпечити ефективне здійснення державної політики у сфері вищої освіти і реалізацію середньострокової стратегії її розвитку на 2005 — 2007 роки.

  Координація і контроль за виконанням Програми

  Координація і контроль за виконанням Програми покладаються на МОН.

  Для забезпечення організації виконання Програми МОН утворює міжвідомчу робочу групу.

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених міністерствам, іншим центральними органами виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, відповідальним за виконання Програми, у державному і місцевих бюджетах.

  Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щороку передбачають у проектах відповідних бюджетів кошти на виконання завдань і заходів, визначених Програмою.

  Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми наводяться у додатку.

  Очікувані результати

  Виконання Програми забезпечить:

  підвищення індексу людського розвитку та індексу рівня освіти регіонів, усунення нерівномірності регіонального розподілу потенціалу вищої освіти;

  адекватність підготовки та перепідготовки фахівців до розв’язання проблем реформування економіки;

  підвищення якості підготовки та перепідготовки фахівців з вищою освітою, усунення бар’єрів у взаємному визнанні дипломів про вищу освіту;

  узгодження потреб ринку освітніх послуг та ринку праці, поліпшення ситуації з працевлаштуванням випускників, надання їм першого робочого місця;

  поліпшення фінансового, матеріально-технічного і кадрового забезпечення вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, посилення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

  створення передумов для входження України в європейський освітній та культурний простір.

  Заходи щодо забезпечення розвитку вищої освіти

  1. Внести на розгляд Верховної Ради України проекти Законів України “Про післядипломну освіту”, “Про стимулювання участі роботодавців у підготовці та перепідготовці кадрів, в освітніх і наукових проектах”, “Про середню спеціальну освіту”, а також про внесення змін до Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту” та “Про професійно-технічну освіту”.

  МОН, Мінекономіки, Мінфін, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 рік.

   2. Здійснити поетапну передачу до сфери управління МОН вищих навчальних закладів, які перебувають у сфері управлінні інших центральних органів виконавчої влади, з урахуванням специфіки підготовки фахівців.

  МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 — 2007 роки.

   3. Внести пропозиції щодо передачі на баланс вищих навчальних закладів об’єктів експериментальної і промислової бази непрацюючих державних підприємств, а також вивільнених приміщень для створення науково-дослідних центрів, лабораторій та інших наукових підрозділів.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, Фонд державного майна, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2006 рік.

   4. Внести пропозиції щодо зміни статусу вищих навчальних закладів

  III рівня акредитації (училищ, технікумів, коледжів) з урахуванням їх ролі у розв’язанні сучасних освітніх завдань та забезпеченні галузей економіки фахівцями.

  МОН, Мінекономіки, Мінфін, інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 рік.

   5. Привести Державний класифікатор професій у відповідність з потребами внутрішнього та зовнішнього ринку праці; розробити з урахуванням запровадження дворівневої системи підготовки фахівців, підвищення рівня мобільності студентів, випускників, науково-педагогічних працівників і науковців новий перелік напрямів підготовки та спеціальностей фахівців з вищою освітою і перелік академічних та професійних кваліфікацій.

  МОН, Мінпраці, інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 — 2006 роки.

   

   6. Забезпечити підвищення якості професійно-практичної підготовки учасників навчально-виховного процесу, посилення партнерських зв’язків з роботодавцями, залучення їх до формування змісту вищої освіти, проведення практики студентів, стажування викладачів; створення у вищих навчальних закладах центрів просування по службі з базою даних про робочі місця, надання консалтингових послуг студентам з питань майбутньої діяльності.

  МОН, Мінпраці, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   

   7. Забезпечити оптимізацію структури вищої освіти і обсягів підготовки та перепідготовки кадрів з вищою освітою з урахуванням інноваційного розвитку економіки, надання державної підтримки підготовці фахівців за напрямами та спеціальностями, які стимулюють розвиток пріоритетних базових галузей економіки у форматі “наука – освіта – технології” через інтеграційні зв’язки з наукою та виробництвом.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева-стопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   

   8. Забезпечити інноваційний характер розвитку вищої освіти, впровадження активних інформаційних, телекомунікаційних технологій, інтерактивних форм і методів навчання, гнучких навчальних програм перепідготовки, вивчення, узагальнення та обміну позитивним вітчизняним і зарубіжним досвідом, нарощування та модернізацію обчислювальної техніки і програмного забезпечення, підвищення ефективності їх використання в навчальному процесі.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева-стопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   

   9. Удосконалити механізм професійної орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей, зокрема із сільської місцевості, до здобуття освіти у вищих навчальних закладах, забезпечити сприяння розвитку здібностей та мотивації в процесі навчання, надання адресної соціальної, психологічної та матеріальної допомоги і підтримки.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади.

  2005 — 2007 роки.

   

  10. Створити національну систему зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти, здійснити поетапне впровадження зовнішнього оцінювання.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева-стопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   

   11. Забезпечити посилення ролі університетського сектору у формуванні інтелектуального потенціалу нації, підвищення суспільної відповідальності університетів за надання якісних освітніх та наукових послуг, активізувати участь та підвищити роль університетів у розв’язанні освітніх, соціальних, економічних проблем на регіональному та загальнодержавному рівні, інтеграції системи вищої освіти у європейський і світовий простір; внести пропозиції щодо удосконалення організаційної структури та функцій регіонального університету; спрощення механізму вступу до вищих навчальних закладів із запровадженням конкурсу атестатів з профільних навчальних дисциплін та єдиного вступного тестового іспиту.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

  12. Запровадити механізм визначення рейтингу вищих навчальних закладів, проведення експер­тної атестації навчальних про­грам, порівняльного аналізу національної системи оцінювання якості вищої освіти і європейськи­х норм, забезпечення доступності ре­зультатів моніторингу, що проводиться громадськістю.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

  13. Створити сучасну інформаційну базу навчально-виховного процесу, забезпечити вищі навчальні заклади та заклади післядипломної освіти лі­цензованими програмними продуктами, створити електронні каталоги та забезпечити доступ до інформаційної бази наукових бібліотек провідних зарубіжних університетів, електронного фонду навчальної літератури в мережі Інтернет.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади,  до сфери управління яких належать вищі навчальні  заклади та заклади післядипломної освіти.

  2006 рік.

  14. Забезпечити підвищення ефективності наукових досліджень, збільшення частки вищих навчальних закладів у виконанні державних цільових науково-технічних програм та проектів Державного фонду фундаментальних досліджень, у тому числі разом з Національною та галузевими академіями наук, а також впровадження наукових та науково-дослідних розробок у навчальний процес, активізацію участі студентів у науково-дослідній роботі.

  МОН, Національна академія наук, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева-стопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   15. Сприяти розширенню участі вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти у виконанні міжнародних наукових, науково-технічних і навчальних програм і проектів шляхом під­писання Україною міжнародних договорів про науково-технічне співробітництво; започаткувати надання студентам, аспірантам, докторантам державних стипендій на конкурсній основі для цільового навчання за кордоном.

  МОН, МЗС, Мінекономіки, Мінфін.

  2005 — 2007 роки.

   16. Удосконалити механізм розподілу випускників, які здобули вищу освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю за кошти державного бюджету, поетапно запроваджувати систему стимулювання таких випускників, першим робочим місцем яких є посада вчителя в сільському загальноосвітньому, дошкільному, позашкільному навчальному закладі, удосконалити механізм цільової підготовки фахівців для потреб села.

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Сева-стопольська міські держадміністрації.

  2005 — 2007 роки.

   17. Забезпечити реалізацію стратегії орієнтації галузі на збереження та розвиток наукових і педагогічних шкіл, впровадження механізму об’єктивної оцінки і визнання здібностей викладачів до наукової та педагогічної діяльності, удосконалення механізму управління просуванням по службі та посилення мотивації до науково-педагогічної діяльності.

  МОН, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать вищі навчальні  заклади та заклади післядипломної освіти.

  2005 — 2007 роки.

   18. Сприяти соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу; удосконалити механізм призначення стипендій, передбачивши його залежність від успіхів у навчанні та матеріального забезпечення студентів; визначити критерії оцінювання претендентів на отримання стипендії; запровадити дієвий механізм надання цільових пільгових кредитів для здобуття освіти студентами вищих навчальних закладів, передбачивши істотне збільшення видатків державного бюджету на ці цілі.

   

  МОН, Мінфін, Мінекономіки, Мінпраці.

  2005 — 2007 роки.

   

   

  ________________  Додаток
  до Програми

   

   

   

  ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ

  та джерела фінансування Програми

   

   (млн. гривень)

  Джерело фінансування

  Обсяг фінансування, всього

  У тому числі за роками

  2005

  2006

  2007

  Державний бюджет

  7800

  1920

  2675

  3205

  Місцеві бюджети

  475

  245

  120

  110

  Інші джерела

  60

  15

  20

  25

  Усього

  8335

  2180

  2815

  3340

   

   

   

  ________________