• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 вересня 2004 р.  № 1176

  Положення

  про Національну комісію з питань Червоної книги України

  1. Національна комісія з питань Червоної книги України (далі — Комісія) утворюється для науково-організаційного забезпечення ведення Червоної книги України.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  3. Комісія:

  забезпечує науково-організаційне ведення Червоної книги України;

  аналізує стан популяцій об’єктів Червоної книги України, зокрема на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

  організовує наукові дослідження з метою виявлення нових місць перебування (зростання) об’єктів Червоної книги України, зокрема на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду;

  координує діяльність наукових установ, пов’язану з проведенням постійного спостереження за станом популяцій об’єктів Червоної книги України, розробляє та вносить пропозиції про зміну або встановлення інших категорій видів тваринного і рослинного світу, що заносяться до Червоної книги України;

  визначає критерії занесення, аналізує, узагальнює пропозиції відповідних установ, організацій та подає Мінприроди рекомендації про занесення до Червоної книги України або виключення з неї рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу;

  розробляє заходи щодо збереження та охорони об’єктів Червоної книги України, та здійснює контроль за їх проведенням;

  розглядає проекти правил, рекомендацій і методичних матеріалів з питань охорони, раціонального використання та відтворення видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі, Червоної книги Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів, а також видів тваринного і рослинного світу, щодо яких Україна є стороною міжнародних договорів, готує відповідні пропозиції;

  приймає рішення щодо спеціального використання (добування, збирання) об’єктів Червоної книги України та подає їх Мінприроди для видачі відповідного дозволу;

  сприяє створенню комп’ютерної бази даних та поповненню її інформацією про стан популяцій об’єктів Червоної книги України;

  забезпечує підготовку матеріалів, визначає форму подання відомостей  до чергового офіційного видання Червоної книги України;

  проводить оцінку результатів досліджень об’єктів Червоної книги України;

  отримує в установленому порядку від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

  Комісія може утворювати експертні ради та залучати для роботи фахівців центральних органів виконавчої влади, наукових і громадських  організацій (за погодженням з їх керівниками).

  4. Роботою Комісії керує її голова, який затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Заступники голови комісії, відповідальний секретар та склад Комісії затверджуються Мінприроди.

  5. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до планів роботи, що складаються за пропозиціями членів Комісії. 

  Засідання Комісії веде її голова, а у разі відсутності голови — один з його заступників.

  На засідання можуть запрошуватися уповноважені представники органів державної влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських.

  6. Рішення Комісії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів за умови участі у голосуванні не менше ніж дві третини її складу та оформляється протоколом, який підписується головуючим і відповідальним секретарем.

  У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.

  7. Відповідальний секретар Комісії готує матеріали до засідань і проекти рішень, організовує контроль за їх виконанням.

  8. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Комісії здійснює Мінприроди.

  _________________