• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України    від 8 вересня 2004 р.  № 1172

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну авіаційну пошуково-рятувальну службу

  1. Державна авіаційна пошуково-рятувальна служба (Укравіапошук) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МНС і йому підпорядковується.

  2. Укравіапошук у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, цим Положенням та наказами МНС.

  3. Основними завданнями Укравіапошуку є:

  участь у реалізації державної політики щодо вдосконалення єдиної державної системи проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  організація та забезпечення проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт з використанням усіх наявних сил та засобів МНС, а також сил та засобів інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, налагодження їх взаємодії;

  розроблення напрямів єдиної технічної політики у сфері вдосконалення сил і засобів, що використовуються для проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт.

  4. Укравіапошук відповідно до покладених на нього завдань:

  1) організовує проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, налагоджує їх взаємодію;

  2) забезпечує функціонування єдиної державної системи  проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  3) бере участь у розробленні пропозицій з питань формування і реалізації державної політики у сфері проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  4) розробляє плани взаємодії МНС з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також з установами іноземних держав у сфері проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  5) здійснює управління діяльністю координаційних центрів і підрозділів авіаційних чергових сил з пошуку і рятування та їх забезпечення сучасними технічними засобами, необхідними для виконання покладених на них завдань;

  6) забезпечує оперативну готовність регіональних координаційних центрів, органів управління авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

  7) організовує за єдиним планом взаємодії цілодобове чергування авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

  8) організовує та здійснює негайне проведення пошуку і рятування пасажирів та екіпажів повітряних суден, що зазнали лиха, в зонах відповідальності України за пошук і рятування, в тому числі у внутрішніх морських водах і територіальному морі, а за рішенням Міністра з питань надзвичайних ситуацій або його заступника  проводить пошукові та аварійно-рятувальні роботи під час виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

  9) забезпечує професійну підготовку персоналу;

  10) здійснює збирання, обробку, обмін інформацією та розробляє рекомендації з питань пошуку і рятування для заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

  11) контролює виконання вимог нормативних документів щодо проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  12) організовує керівництво льотною роботою та забезпечує безпеку польотів повітряних суден авіації МНС;

  13) здійснює контроль за готовністю авіаційних сил та засобів пошуку і рятування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності до  проведення пошуку і рятування;

  14) проводить аналіз діяльності авіаційних служб пошуку і рятування центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності за результатами проведення спільних навчань, пошуково-рятувальних робіт;

  15) здійснює контроль за організацією пошуково-рятувального забезпечення польотів повітряних суден авіації центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності;

  16) здійснює розроблення нормативно-технічних документів та технічних завдань для авіаційних сил та засобів пошуку і рятування;

  17) бере участь:

  у роботі комісій з розслідування причин аварій, катастроф, інших небезпечних подій, унаслідок яких повітряні судна та аеромобільні засоби зазнали лиха;

  в організації пошуку та евакуації космічних об’єктів, наукової і спеціальної апаратури в зонах відповідальності України за пошук і рятування;

  у розгляді проектів, ескізів пошуково-рятувальних засобів, спорядження та обладнання, випробуванні їх нових зразків і підготовці висновків;

  у розробленні та виконанні науково-дослідних програм, дослідно-конструкторських робіт, розміщенні замовлень, у випробуваннях та впровадженні у виробництво пошуково-рятувальних засобів, спорядження та обладнання;

  у роботі міжнародних організацій у сфері авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  у підготовці проектів міжнародних угод у сфері авіаційних пошуково-рятувальних робіт, розробленні заходів щодо впровадження стандартів, що рекомендуються Міжнародною організацією цивільної авіації (ІСАО) та Міжнародною морською організацією (ІМО);

  18) вносить до відповідних органів пропозиції щодо припинення польотів у разі порушення вимог нормативних документів з питань пошуково-рятувального забезпечення до усунення недоліків;

  19) консультує підрозділи пошуково-рятувальних служб з питань проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  20) виконує інші функції у межах своїх повноважень.

  5. Укравіапошук має право:

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  перевіряти стан готовності сил та пошуково-рятувальних засобів до проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  використовувати  на договірних засадах транспортні засоби, зокрема повітряні судна та аеромобільні засоби, інші матеріально-технічні ресурси підприємств, установ та організацій усіх форм власності для забезпечення чергування та проведення авіаційних пошуково-рятувальних робіт;

  залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) до розгляду питань, що належать до його компетенції;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  6. Укравіапошук видає накази організаційно-розпорядчого характеру.

  7. Укравіапошук очолює начальник,  який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій.

  Начальник Укравіапошуку є членом колегії МНС.

  Начальник Укравіапошуку має  заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра з питань надзвичайних ситуацій,  погодженим з начальником Укравіапошуку.

  Розподіл обовязків між заступниками здійснює начальник Укравіапошуку.

  8. Начальник Укравіапошуку:

  здійснює керівництво діяльністю Укравіапошуку, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром з питань надзвичайних ситуацій за виконання покладених на Укравіапошук завдань;

  призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіапошуку, крім своїх заступників;

  визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Укравіапошуку;

  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Укравіапошуку, крім своїх заступників;

  підписує накази Укравіапошуку та організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Укравіапошуку;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  9. Для вирішення питань, що належать до компетенції Укравіапошуку, обговорення найважливіших напрямів його діяльності може утворюватися колегія у складі начальника Укравіапошуку, його першого заступника та заступників, керівників структурних підрозділів.

  Персональний склад колегії та положення про неї затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій. Рішення колегії проводяться в життя наказами Укравіапошуку.

  10. Граничну чисельність працівників Укравіапошуку за поданням його начальника затверджує Міністр з питань надзвичайних ситуацій у межах граничної чисельності працівників МНС, встановленої Кабінетом Міністрів України.

  11. Структуру Укравіапошуку затверджує його начальник за погодженням з Міністром  з питань надзвичайних ситуацій.

  12. Штатний розпис і кошторис Укравіапошуку затверджує його начальник за погодженням з Міністром  з питань надзвичайних ситуацій та Мінфіном.

  13. Укравіапошук утримується за рахунок коштів державного бюджету,  передбачених на утримання МНС.

  14. Умови оплати праці працівників Укравіапошуку визначаються Кабінетом Міністрів України.

  15.            Укравіапошук є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

   

  _________________