• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України
  від 8 вересня 2004 р.  № 1167

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Порядку проведення аналізу результатів
  функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і
  територій із спеціальним режимом інвестиційної діяльності


  1. Абзац шостий пункту 3 викласти у такій редакції:

  “Критерії оцінки, основні параметри та показники діяльності СЕЗ і ТПР затверджуються Мінекономіки, Мінфіном, Мінагрополітики, Мінпром-політики, Мінтрансом, Держмитслужбою та Державною податковою адміністрацією”.

  2. У пункті 8:

  1) в абзаці першому підпункту 1 слова “за формою згідно з додатком 2” виключити;

  2) у підпункті 2:

  а) в абзаці третьому:

  доповнити абзац після слова “Держмитслужбі” словами “Мінагрополітики, Мінпромполітики та Мінтрансу відповідно до їх компетенції”;

  слова і цифри “(додаток 3)” і “(додаток 4)” виключити;

  б) в абзаці четвертому слова і цифру “за роками за формою згідно з додатком 5” замінити словами “на наступні п’ять років”;

  в) доповнити підпункт після абзацу восьмого новими абзацами такого змісту:

  “створення нових та збереження існуючих робочих місць, зайнятість та доходи населення;

   розвиток зовнішньоекономічних зв’язків;

   запровадження систем управління якістю та управління навколишнім природним середовищем відповідно до міжнародних стандартів серії ISO”.

   У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – тринадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим – шістнадцятим;

  г) в абзаці чотирнадцятому слова “з митного облаштування” замінити словами “із створення митної інфраструктури”.

  3. У пункті 9:

  абзац перший після слів “Державна податкова адміністрація” доповнити словами “Держмитслужба”;

   

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Для здійснення комплексної оцінки бюджетної ефективності запровадження пільгового режиму оподаткування та визначення його впливу на фінансовий стан підприємств Мінфін, Державна податкова адміністрація та Держмитслужба можуть застосовувати розрахункові (інтегральні, відносні, індексні, синтетичні), балансові, нормативні та граничні показники, проводити факторний аналіз тощо”.

  4. Доповнити Порядок після пункту 9 новими пунктами 91 і 92 такого змісту:

  “91. Мінагрополітики, Мінпромполітики та Мінтранс на підставі документів, поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим і облдержадміністраціями, в межах своєї компетенції аналізують вплив реалізації інвестиційних проектів у СЕЗ і ТПР на:

  розвиток галузей агропромислового виробництва, промислового сектору економіки і транспортного комплексу;

  стан конкурентного середовища на загальнодержавному та регіональних ринках товарів, робіт, послуг (з отриманням у разі потреби від Ради міністрів Автономної Республіки Крим і облдержадміністрацій додаткової інформації за окремими проектами);

  науково-технічний та інноваційний розвиток.

  92. Для проведення аналізу функціонування СЕЗ і ТПР Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінтранс, Мінфін, Державна податкова адміністрація та Держмитслужба можуть:

  додатково залучати власні бази даних, інші дані, отримані відповідно до законодавства;

  розробляти і використовувати (в разі потреби) спеціальні методики, запроваджувати власну систему оціночних показників”.

  5. Абзац четвертий підпункту 1 пункту 10 після слів “результатів інвестиційної” доповнити словом “інноваційної”.

  6. Доповнити Порядок після пункту 10 новим пунктом 101 такого змісту:

  “101. Мінекономіки подає до 1 березня року, що настає за звітним, Антимонопольному комітету за узгодженою з ним формою перелік суб’єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти у СЕЗ і ТПР.

  Антимонопольний комітет подає до 10 квітня року, що настає за звітним, Мінекономіки інформацію про факти порушень антимонопольного законодавства та законодавства про захист економічної конкуренції суб’єктами, що реалізують інвестиційні проекти у СЕЗ і ТПР”.

  7. Абзац перший пункту 11 після слова “Мінфін” доповнити словами “Мінтранс (у частині оцінки діяльності спеціальних економічних зон зовнішньоторговельного типу)”.

   

  8. Пункт 12 викласти у такій редакції:

  “12. За результатами аналізу Мінфін, Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінтранс, Державна податкова адміністрація та Держмитслужба надають до 10 квітня року, що настає за звітним, Мінекономіки відповідні висновки в межах їх компетенції”.

  9. Пункт 13 після слів “висновків Мінфіну” доповнити словами “Мінагрополітики, Мінпромполітики, Мінтрансу”.

  10. Додатки 1 – 5 до цього Порядку виключити.

  __________________________