• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 серпня 2004 р.  № 1125

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну соціальну службу для
  сім’ї, дітей та молоді

  1. Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді (Держсоцслужба) є урядовим органом державного управління, що діє в складі Мінсім’ядітимолоді та йому підпорядковується.

  2. Держсоцслужба у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім’ядітимолоді та цим Положенням.

  3. Основними завданнями Держсоцслужби є:

  участь у реалізації державної політики з питань сім’ї, дітей та молоді;

  визначення перспектив та напрямів проведення соціальної роботи, сприяння діяльності, пов’язаної з проведенням соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  координація і контроль за діяльністю центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі — центр);

  участь у міжгалузевій координації та регулюванні соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  науково-методичне та інформаційно-аналітичне забезпечення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  співробітництво з громадськими організаціями у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

  організація виставкової та видавничої діяльності.

  4. Держсоцслужба відповідно до покладених на неї завдань:

  1) вносить Мінсім’ядітимолоді пропозиції до проектів Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми економічного і соціального розвитку України, загальнодержавних та інших програм, Державного бюджету України з питань організації соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  2) узагальнює практику застосування законодавства з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, розробляє і вносить на розгляд Міністра у справах сім’ї, дітей та молоді пропозиції щодо його вдосконалення;

  3) представляє інтереси Мінсім’ядітимолоді за його дорученням з питань, що належать до компетенції Держсоцслужби, у взаємовідносинах з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

  4) готує пропозиції щодо державних соціальних стандартів та нормативів соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, здійснює контроль за дотриманням цих стандартів та нормативів;

  5) розробляє нові соціальні технології, форми і методи соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  6) організовує тренінги та семінари  для працівників центрів, спеціалістів і волонтерів, залучених до цієї роботи;

  7) погоджує положення про республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, Київський та Севастопольський міські центри;

  8) подає пропозиції Міністру у справах сім’ї, дітей та молоді щодо призначення на посаду та звільнення з посади директорів та заступників директорів республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів;

  9) проводить науково-практичні конференції, семінари з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

  10) організовує соціологічні дослідження з проблем сім’ї, дітей та молоді;

  11) розробляє пропозиції щодо удосконалення державної статистичної та відомчої звітності з питань діяльності центрів, установлює форми і порядок ведення її обліку;

  12) вживає заходів до розвитку інформаційної мережі центрів, її інтеграції у галузеву, державну та міжнародні інформаційні системи;

  13) бере участь за дорученням Мінсім’ядітимолоді у підготовці міжнародних договорів України з питань соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, налагоджує співробітництво з відповідними міжнародними організаціями;

  14) здійснює заходи, спрямовані на залучення міжнародної фінансової та технічної допомоги, міжнародних грантів;

  15) сприяє виробленню та розповсюдженню соціальної реклами;

  16) видає інформаційно-довідкові бюлетені, науково-методичні матеріали;

  17) здійснює фінансування заходів, спрямованих на виконання загальнодержавних та інших програм з питань сім’ї, дітей та молоді;

  18) виконує інші функції відповідно до покладених на неї завдань.

  5. Держсоцслужба має право:

  1) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до її компетенції;

  2) укладати з підприємствами, установами та організаціями договори про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на Держсоцслужбу завдань;

  3) одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

   4) порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань сім’ї, дітей та молоді;

   5) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до її компетенції;

   6) видавати накази організаційно-розпорядчого характеру.

   6. Держсоцслужбу очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра у справах сім’ї, дітей та молоді.

  Директор Держсоцслужби за посадою є членом колегії Мінсім’ядітимолоді.

  7. Директор Держсоцслужби має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра у справах сім’ї, дітей та молоді згідно з пропозицією директора Держсоцслужби.

  8. Директор Держсоцслужби:

  1) здійснює керівництво діяльністю Держсоцслужби, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром у справах сім’ї, дітей та молоді за виконання покладених на неї завдань;

  2) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;

  3) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників, крім своїх заступників;

  4) визначає ступінь відповідальності своїх заступників та керівників структурних підрозділів Держсоцслужби;

  5) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Держсоцслужби, крім своїх заступників;

  6) підписує видані в межах компетенції Держсоцслужби накази, забезпечує та здійснює контроль за їх виконанням;

  7) затверджує положення про структурні підрозділи Держсоцслужби;

  8) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  9. Держсоцслужба для виконання покладених на неї завдань утворює за погодженням з Міністром у справах сім’ї, дітей та молоді територіальні органи у межах граничної чисельності працівників Держсоцслужби.

  Керівники зазначених органів призначаються на посаду і звільняються з посади директором Держсоцслужби.

  Положення про територіальні органи затверджує директор Держсоцслужби.

  10. У Держсоцслужбі може утворюватися колегія у складі директора Держсоцслужби, його заступників за посадою і керівників структурних підрозділів.

  Персональний склад колегії затверджує Міністр у справах сім’ї, дітей та молоді.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держсоцслужби.

  11. Граничну чисельність працівників Держсоцслужби за поданням її директора затверджує Міністр у справах сім’ї, дітей та молоді в межах граничної чисельності працівників Міністерства.

  12.  Структуру Держсоцслужби затверджує її директор за погодженням з Міністром у справах сім’ї, дітей та молоді.

  13. Штатний розпис і кошторис Держсоцслужби затверджує її директор за погодженням з Міністром у справах сім’ї, дітей та молоді та Мінфіном.

  14. Держсоцслужба утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Мінсім’ядітимолоді.

  15. Держсоцслужба є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  _________________