• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1117

  МЕТОДИКА
  визначення вартості запасів і ресурсів корисних копалин
  родовища або ділянки надр, що надаються у користування

  1. Згідно з цією Методикою здійснюється порядок обчислення вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовища або ділянки надр, що надаються у користування (далі — ресурси).

  2. Об’єктом оцінки вартості ресурсів є родовище або ділянка надр, що містить корисні копалини, які за якісними і кількісними показниками можуть бути придатні для промислової розробки.

  3. Визначення вартості ресурсів може здійснюватися на будь-якій стадії геологічного вивчення надр і розробки родовища корисних копалин за результатами їх початкової, попередньої або детальної геолого-економічної оцінки.

  4. Визначення вартості ресурсів здійснюється на основі техніко-економічних розрахунків, що проводяться виходячи з прогнозної ціни на першу товарну продукцію, одержану з основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин та компонентів або продуктів їх переробки, що підлягають реалізації гірничопереробним (гірничодобувним) підприємством, з урахуванням застосування сучасних способів видобутку та технологій переробки корисних копалин, забезпечення раціонального використання надр і максимально можливого збереження навколишнього природного середовища.

  Якщо ціну визначено тільки на товарну продукцію більш високого ступеня технологічної переробки мінеральної сировини, враховуються витрати на подальшу переробку товарної продукції та вилучення корисного компонента у процесі такої переробки і транспортні витрати.

  5. Визначення вартості ресурсів здійснюється з урахуванням експлуатаційних витрат, капітальних вкладень і доходів, що розраховуються за роками виконання передбачуваних робіт з геологічного вивчення надр та розробки родовищ корисних копалин. Розрахунки проводяться на дату оцінки вартості ресурсів із застосуванням методу дисконтування грошових потоків.

  Ставка дисконту, що застосовується для визначення вартості ресурсів, береться рівною обліковій ставці Національного банку.

  6. Вартість ресурсів розраховується як сума доходів, одержаних за весь розрахунковий період, за такою формулою:

   

   

  В

   

   

  =

  Т

   

   

  tВt) - Пt

   

   

  Т

   

     Kt      

   

  å

  å

  ,

        (1+ E)t

  (1+ E)t

  t=1

  t=1

   

  де В — вартість ресурсів на дату оцінки; Е — норма дисконту; Дt — річний дохід від реалізації товарної продукції в t-у році; Вt — експлуатаційні витрати в t-у році, за виключенням амортизаційних відрахувань; Пt — розмір податків і платежів у t-у році, що не входять до експлуатаційних витрат; Кt — капітальні вкладення в промислове будівництво в t-у році, включаючи придбання геологічної інформації; Т — строк використання родовища або ділянки надр для геологічного вивчення та/або видобування корисних копалин до виведення родовища з експлуатації.

  7. Вартість ресурсів ділянки надр, що надається в користування для геологічного вивчення та розробки корисних копалин на умовах ризику, визначається на основі результатів попередньої або початкової геолого-економічної оцінки з урахуванням коефіцієнтів підтвердження перспективних ресурсів чи запасів під час переведення їх до вищих категорій і розраховується на момент прийняття рішення про інвестування робіт з подальшої розвідки родовища або його ділянки та можливого промислового освоєння.

  Вартість ресурсів розвіданого родовища або його ділянки визначається на основі результатів проведеної детальної геолого-економічної оцінки і розраховується на момент прийняття рішення про початок будівництва гірничопереробного (гірничодобувного) підприємства.

  Вартість ресурсів родовища або його ділянки, що розробляється, визначається з урахуванням технологій видобутку та переробки корисних копалин, що застосовуються на гірничопереробному (гірничодобувному) підприємстві, а також наявних запасів і строку їх розробки, визначеного проектом освоєння родовища.

  8. Визначення вартості ресурсів здійснюється під час проведення геолого-економічної оцінки об’єкта геологічних робіт.

   

   

  ____________________