• In English

 •  

   

   

   

   

  Додаток

  до постанови Кабінету Міністрів України

          від 25 серпня 2004 р. №  1113

   

  Перелік

  органів виконавчої влади, відповідальних за наявність інформаційних матеріалів в державній комп’ютеризова­ній системі моніторингу сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)

   

  Державна податкова адміністрація

  Відомості про сплачені податки, збори (обов’язкові платежі)

  Відомості про відшкодування податку на додану вартість

  Відомості про суми, отримані за пільгами із сплати податків згідно із законодавством

  Відомості з Реєстру платників податку на додану вартість

  Облікові дані платників податків – юридичних осіб

  Відомості про платників податків, які мають податковий борг

  Відомості про реструктуризацію та списання податкового боргу

  Мінфін  

  Прогнозні показники надходження коштів до бюджету

  Мінекономіки

  Відомості про видані ліцензії

  Відомості про суб'єктів зовніш­ньо­економічної діяльності, до яких застосовувалися спеці­аль­ні санкції відповідно до статті 37 Закону Укра­їни “Про зовнішньоекономічну діяльність”

  Прогнозні показники роздрібного това­рообігу

  Показники роботи суб’єктів господарювання сфери побутового обслуго­вування населення, діяльність яких пов’язана, зокрема, з ремонтом та тех­ніч­ним обслуго­вуванням авто­транспортних засобів, прокатом речей особистого користування та по­бу­тових товарів, виконанням фоторобіт

  Відомості про суб’єктів підприємницької діяльності, які реалізують інвестиційні проекти у спе­ціальних (вільних) економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку

  Відомості про інвестиційні та іннова­ційні проекти, що ре­а­лізуються за пріоритетними напрямами діяль­ності техно­логічних парків

  Національний банк (за згодою)

  Курс валюти

  Облікові ставки Національного банку

  Довідник банківських установ

  Відомості про фізичних та юридичних осіб, які порушували валютне законо­давство

  Відомості про видані банківські ліцензії

  Держмитслужба

  Електронні копії вантажних митних декларацій

  Відомості про податкові векселі

  Відомості про суб'єктів зовніш­ньо­економічної ді­яльності, які порушували митне законо­давство

  Державне казначейство

  Відомості про виконання державного та місце­вих бюджетів

  ГоловКРУ

  Відомості про результати ревізій та пере­ві­рок діяльності суб’єктів господарювання

  Держкомстат

  Відомості про включення суб’єктів господарювання до Єдиного держав­ного реєстру під­приємств і організацій України

  Відомості з фінансової звітності суб’єктів господарювання

  Державні класифікатори

  Держпідприємництво

  Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

  Адміністрація Держприкордонслужби

  Відомості про осіб, транспортні засоби та вантажі, які перетинають дер­жав­­ний кордон