• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                           від 25 серпня 2004р.    1110

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку визначення та перерахування додаткових дотацій з державного бюджету до місцевих бюджетів у 2004 році

   

  1.       У пункті 2:

   

  абзац четвертий доповнити словами і цифрами “(за винятком податку на додану вартість на території м. Ірпеня Київської області, перевиконання якого зараховується до державного бюджету та міського бюджету м. Ірпеня Київської області у пропорції 50 відсотків)”;

   

  2. Пункт 4 доповнити абзацами такого змісту:

   

  „Обсяг додаткової дотації зведеному бюджету Київської області визначається без урахування:

   

  обсягу надходжень податку на додану вартість наростаючим підсумком з початку року, сплаченого на території м. Ірпеня Київської області, в грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки;

   

  річного розрахункового обсягу надходження податку на додану вартість, що сплачується на території м. Ірпеня, визначеного у додатку 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік";

   

  суми приросту на останню звітну дату (порівняно з 1 січня 2004 р.) від надміру сплаченого податку на додану вартість, який адмініструється органами державної податкової служби на території м. Ірпеня Київської області та за рахунок якого згідно із статтею 61 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік" перераховується дотація вирівнювання;

   

  обсягу приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість (за даними органів державної податкової служби), що сплачується на території м. Ірпеня”.

   

  3. Пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

   

  “Перерахування додаткової дотації з державного бюджету до міського бюджету м. Ірпеня Київської області від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, сплаченого на території м. Ірпеня, здійснюється щодекади управлінням Державного казначейства в Київській області на рахунок фінансового управління Ірпінської міської ради, відкритий в управлінні Державного казначейства в Київській області”;

   

   

  4. У пункті 6:

   

  абзац п’ятий після слів і цифр  “(згідно із статтею 61 Закону України “Про Державний бюджет України на 2004 рік” доповнити словами “за винятком надходження податку на додану вартість, що сплачується на території м. Ірпеня Київської області”;

   

  абзац шостий доповнити словами “(за винятком надходження податку на додану вартість, що сплачується на території м. Ірпеня Київської області)”;

   

  абзац сьомий  після слів “перераховуються дотації вирівнювання” та “приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість” доповнити відповідно словами “(за винятком суми приросту на останню звітну дату від надміру сплаченого податку на додану вартість на території м. Ірпінь Київської області)” та “(за винятком суми приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість, що сплачується на території м. Ірпеня Київської області)”;

   

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

   

  “Обсяг додаткової дотації міському бюджету м. Ірпеня Київської області  від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, сплаченого на території м. Ірпеня, визначається як 50 відсотків різниці між обсягом надходжень податку на додану вартість (наростаючим підсумком з початку року), сплаченого на території м. Ірпеня та річним розрахунковим обсягом податку на додану вартість,  визначеним у додатку 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на  2004 рік” для міського бюджету м. Ірпеня, за винятком суми приросту на останню звітну дату (порівняно з 1 січня 2004 р.) від надміру сплаченого податку на додану вартість та суми приросту невідшкодованих сум податку на додану вартість (за даними органів державної податкової служби), що сплачується на території м. Ірпеня”.

   

  5. Пункт 8 доповнити  абзацом такого змісту:

   

  “Додаткова дотація з державного бюджету до міського бюджету м. Ірпеня Київської області від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, сплаченого на території м. Ірпеня, відображається у таких звітах: про виконання державного бюджету - як додаткова дотація, перерахована з державного бюджету до міського бюджету м. Ірпеня  від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, сплаченого на території
  м. Ірпеня; про виконання місцевих бюджетів - як додаткова дотація, отримана з державного бюджету до міського бюджету м. Ірпеня від перевиконання річних розрахункових обсягів податку на додану вартість, що сплачується на території
  м. Ірпеня”.

   

  6. Додаток до Порядку викласти у такій редакції:

     “Додаток
  до Порядку

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  _______________________________

  (посада керівника фінансового органу)

  ________________________________

  (підпис)

  ________________________________

  (ініціали та прізвище)

  “____ “ ___________________ 2004 р.

                             РОЗРАХУНОК

            обсягів щодекадних додаткових дотацій бюджетам міст республіканського
                        Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетам районів

   

  станом на ___    __________ 2004 року

                                                                                                                                                                                                                                        (гривень)

   

   

   

   

   

   

   

   

  № п/п

   

  Місто республі-

  канського Автономної Республіки Крим, обласного значення, район 

   

  Обсяг щодекадної додаткової дотації, яка належить зведеному бюджету Автономної Республіки Крим, бюджету області, визначений згідно з пунктом 4 Порядку (Dz

   

  Обсяг надходження доходів від загально-

  державних податків, зборів (обов'язкових платежів), за рахунок яких перера-

  ховуються додаткові дотації (за винятком податку на додану вартість на території
  м. Ірпеня Київської області), затверджений Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, міською радою на 2004 рік 

   

  Фактичні доходи у грошовій формі загального фонду державного бюджету на звітну дату, за рахунок яких перера-

  ховуються дотації вирівнювання

  (за винятком податку на додану вартість на території
  м. Ірпеня Київської області)

   

  Сума приросту надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів), за рахунок яких перераховуються дотації вирівнювання, на останню звітну дату (за винятком суми приросту від надміру сплаченого на території
  м. Ірпеня Київської області податку на додану вартість)

   

  Обсяг приросту невідшко-

  дованих сум податку на додану вартість на останню звітну дату 

  (за винятком обсягу приросту невідшко-

  дованих сум податку на додану вартість, сплаченого на території
  м. Ірпеня Київської області)

   

  Розрахункові надходження фактичних доходів загального фонду державного бюджету в грошовій формі понад річні обсяги

  (гр. 5 - гр. 4 - гр. 6 - гр. 7)

   

  Розрахункові надходження фактичних доходів загального фонду державного бюджету в грошовій формі понад річні обсяги, що застосо-

  вуються у розрахунку додаткових дотацій

  (додатні значення гр. 8)

  (Fi; Fz

   

  Обсяг додаткових дотацій (підсумок гр. 3 х g х відповідний рядок гр. 9 / підсумок гр. 9)

  (Di

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

   

  Усього

   

  Начальник бюджетного управління (відділу) 

   

  _____________

  (підпис) 

   

  ____________________________

   

  _____________________

  (ініціали та прізвище) ”.