• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р. № 1091 

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Комісію з питань реформування
  та розвитку енергетичної галузі

  1. Комісія з питань реформування та розвитку енергетичної галузі (далі — Комісія) є постійно діючим дорадчим органом Кабінету Міністрів України, який координує роботу з підготовки та виконання багатоетапної програми реформування і розвитку енергетичної галузі України, що може бути підтримана позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку за гнучкою схемою у межах окремих інвестиційних проектів.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами  Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Комісії є:

  координація роботи з підготовки стратегії (концептуального плану) правової і технічної гармонізації вітчизняної енергетичної галузі з енергетичним ринком Європейського Союзу (далі — галузева стратегія);

  керівництво роботою з реалізації галузевої стратегії;

  координація та контроль підготовки і реалізації в енергетичній галузі спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційних проектів.

  4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  1)      координує роботу з підготовки проекту галузевої стратегії та подає його Кабінетові Міністрів України;

  2)      розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо визначення напрямів та обсягів державного інвестування робіт, пов’язаних з реалізацією галузевої стратегії;

  3)      бере участь у переговорах з міжнародними організаціями, у тому числі фінансовими, і державами-донорами з питань здійснення політики в енергетичній галузі та залучення коштів для робіт, пов’язаних з реалізацією галузевої стратегії;

  4)      визначає пріоритетні напрями використання фінансової і технічної допомоги, необхідної для реалізації галузевої стратегії;

  5)      розробляє та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо підготовки спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційних проектів з питань розвитку енергетичної галузі та укладення відповідних міжнародних договорів;

  6)      координує та контролює разом з відповідними органами виконавчої влади роботу з підготовки та реалізації спільних з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційних проектів з питань розвитку енергетичної галузі.

  5. У своїй роботі Комісія взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

  6. Комісія має право:

  отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій аналітичні та статистичні матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  утворювати у разі потреби робочі групи, залучати в установленому порядку до участі в них спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками).

  7. Робочим органом Комісії є постійно діюча група, що утворюється Мінпаливенерго.

  8. Склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

  Голова Комісії може вносити у разі потреби зміни до її складу.

  9. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на три місяці. Про дату проведення засідання та його порядок денний членам Комісії повідомляється не пізніше ніж за тиждень до засідання.

  Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

  10. Засідання Комісії проводить її голова, а у разі відсутності голови Комісії — його заступник.

  11. У разі коли член Комісії з об’єктивної причини не може бути присутнім на засіданні, за попереднім погодженням з головою Комісії може брати участь у засіданні його представник з правом вирішального голосу.

  12. Комісія працює згідно із своїм регламентом, у межах своєї компетенції приймає рішення, організовує та контролює їх виконання.

  Регламент Комісії затверджує її голова.

  13. Комісія приймає рішення шляхом відкритого голосування.

  Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Комісії, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

  14. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує головуючий на засіданні Комісії.

  15. Комісія може приймати рішення шляхом письмового опитування. У цьому разі голова Комісії, а за відсутності голови Комісії — його заступник доводить до відома членів Комісії перелік питань, з яких слід подати у визначений строк аргументовані письмові висновки.

  Прийняті шляхом опитування рішення оформляються протоколом (з доданням зазначених висновків), який підписує голова Комісії, а у разі відсутності голови Комісії — його заступник.

  _____________________