• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 25 серпня 2004 р.  № 1082

  ЗМІНИ,
  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1. У Положенні про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549 (ЗП України, 1996 р., № 12, ст. 340; Офіційний вісник України, 1997 р., число 10, с. 25; 2000 р., № 34, ст. 1454; 2001 р., № 32, ст. 1483):

  1) у пункті 2:

  в абзаці першому:

  слова “і фізичних” виключити;

  доповнити абзац після слів “договору про спільну діяльність” словами “без створення юридичної особи та без об'єднання вкладів її учасників (далі — договір про спільну діяльність)”;

  останній абзац викласти у такій редакції:

  “Іноземні юридичні особи, міжнародні організації можуть бути учасниками інноваційної структури нарівні з іншими юридичними особами, якщо інше не передбачено законодавством України”;

  2) у пункті 4 слова “і громадяни” виключити;

  3) друге речення абзацу першого пункту 7 викласти у такій редакції: “Договір повинен містити відомості про склад учасників, їх права та обов'язки, пріоритетні напрями діяльності, органи управління і керівний орган, їх повноваження та порядок прийняття ними рішень, порядок фінансування діяльності органів управління і керівного органу, порядок прийняття нових учасників та виключення з числа учасників інноваційної структури, порядок ліквідації інноваційної структури (припинення дії договору)”;

  4) в останньому абзаці пункту 8 слова “учасників інноваційної структури можуть бути” замінити словами “учасників інноваційної структури, за винятком технопарків, можуть бути”.

  2. У затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311 “Про нормативно-правові акти щодо забезпечення реалізації Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” (Офіційний вісник України, 1999 р., № 51, ст. 2534; 2001 р., № 41, ст. 1860; 2002 р., № 11, ст. 512; 2003 р., № 21, ст. 944; 2004 р., № 16, ст. 1118):

  1) Положенні про порядок розгляду та затвердження пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку:

   

   

   

  пункт 1 викласти у такій редакції:

  “1. Це Положення визначає порядок розгляду Президією Національної академії наук та затвердження МОН пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку”;

  доповнити Положення пунктом 41 такого змісту:

  “41. Національна академія наук протягом 20 днів опрацьовує документи з питань, що належать до її компетенції, у разі відсутності зауважень Президія Національної академії наук погоджує їх і повертає МОН.

  У разі наявності зауважень за рішенням Президії Національна академія наук повідомляє про них МОН з чітким формулюванням”;

  пункт 5 викласти у такій редакції:

  “5. МОН розглядає висновки Національної академії наук, затверджує перелік пріоритетних напрямів інноваційної діяльності технологічного парку, погоджений Комісією з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, або повертає документи з вмотивованими висновками технологічному парку на доопрацювання”;

  2) Положенні про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку:

  назву Положення після слів “розгляду і” доповнити словом “державної”;

  у пункті 1 слова “процедуру розгляду і” замінити словами “порядок розгляду і державної”, а слова “(далі — інвестиційний або інноваційний проект)” — словами “(далі — проект технологічного парку)”;

  у пункті 2 слова “Реєстрація інвестиційних (інноваційних) проектів” замінити словами “Державна реєстрація проекту технологічного парку”;

  у пункті 3:

  абзац третій викласти у такій редакції:

  “підписаний відповідальною особою керівного органу технологічного парку та керівниками учасників технологічного парку — безпосередніми виконавцями проекту і засвідчений печатками проект у двох примірниках, аркуші якого прошито та пронумеровано”;

  абзац шостий викласти у такій редакції:

  “договір про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів учасників технологічного парку”;

  в абзаці сьомому слова “Національною академією наук” замінити словом “МОН”;

  в абзаці першому пункту 4:

  слова “видає технологічному парку” замінити словами “видає керівному органу технологічного парку”;

  доповнити абзац словами і цифрами “протягом не більш як 25 днів з моменту його реєстрації”;

  пункт 5 після слів “затверджених Комісією, і” доповнити словами і цифрами “не пізніше ніж через 20 днів”;

  в абзаці першому пункту 7:

  цифри і слово “45-денний” замінити цифрами і словом “35-денний”;

  слова “рішення про реєстрацію або вмотивовану відмову в” замінити словами “рішення про державну реєстрацію або вмотивовану відмову в державній”;

  у пункті 8:

  в абзаці першому слова “технологічному парку свідоцтво” замінити словами “керівному органу технологічного парку свідоцтво про державну реєстрацію проекту технологічного парку (далі свідоцтво)”;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  МОН проводить державну реєстрацію та вносить проект технологічного парку до державного реєстру, який ведеться у спеціальному журналі та на електронному носії, і видає керівному органу технологічного парку свідоцтво.

  Факт видачі МОН свідоцтва фіксується у спеціальному журналі та засвідчується підписом особи, яка його видала, та особи, яка одержала свідоцтво.

  Свідоцтво видається на строк реалізації проекту технологічного парку, але не більше ніж на п’ять років.

  Свідоцтво є підставою для запровадження спеціального режиму інвестиційної та інноваційної діяльності відповідно до вимог Закону України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків” та відкриття спеціальних рахунків”;

  пункт 10 викласти у такій редакції:

  “10. Скасування державної реєстрації проекту технологічного парку проводиться за рішенням Комісії у разі виявлення за результатами аналізу даних моніторингу виконання проекту порушень вимог законодавства.

  Моніторинг виконання проекту технологічного парку проводиться МОН із залученням Державної податкової адміністрації, Держмитслужби, Мінфіну та інших центральних органів виконавчої влади щороку починаючи від дати його державної реєстрації згідно з відповідним положенням, затвердженим МОН”;

  у пункті 11:

  абзац другий викласти у такій редакції:

  Звільнення від оподаткування проводиться за умови подання учасником, що виконує проект технологічного парку за місцем його знаходження, до органу державної податкової служби та митного органу нотаріально посвідчених копій договору про спільну діяльність, свідоцтва про державну реєстрацію проекту технологічного парку та переліку пріоритетних напрямів діяльності технологічного парку, затвердженого МОН”;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “У 2004 році до проектів технологічних парків, які затверджено після 1 липня цього року, особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, не застосовуються у разі ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, а також у разі ввезення сировини та комплектуючих.

  Мінпромполітики і Мінекономіки за результатами експертизи проектів технологічних парків надають МОН обґрунтовані висновки щодо виробництва вітчизняними підприємствами обладнання, аналогічного тому, яке пропонується імпортувати, в розрізі окремих видів усієї номенклатури”;

  у пунктах 8, 9, 12 і 15 слова “реєстрація інвестиційного або інноваційного проекту” в усіх відмінках замінити словами “державна реєстрація проекту технологічного парку” у відповідному відмінку;

  у тексті Положення слова “інвестиційний або інноваційний проект” замінити словами “проект технологічного парку” у відповідному відмінку;

  додатки 2 і 3 до Положення після слів “свідоцтво про” доповнити словом “державну”;

  3) Положенні про порядок здійснення контролю за цільовим використанням сировини, матеріалів, устаткування, обладнання, комплектуючих та інших товарів, що ввозяться в Україну для виконання інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку:

  пункт 1 доповнити словами “(далі — проект технологічного парку)”;

  у пункті 2:

  в абзаці першому слова “інвестиційного або інноваційного проекту за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку” замінити словами “проекту технологічного парку”;

  абзац другий викласти у такій редакції:

  “свідоцтва про державну реєстрацію проекту технологічного парку”;

  останній абзац доповнити словами “з визначенням коду товару згідно з УКТЗЕД та обсягів поставок таких товарів”;

  доповнити пункт абзацами такого змісту:

  “копії договору про спільну діяльність без створення юридичної особи та без об’єднання вкладів учасників технологічного парку.

  У 2004 році до проектів технологічних парків, які затверджено після 1 липня цього року особливості справляння податку на додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України “Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків”, не застосовуються у разі ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому, що виробляється вітчизняними підприємствами, а також у разі ввезення сировини та комплектуючих”;

  у пункті 3:

  слова для виконання інвестиційних та інноваційних проектів” замінити словами “для виконання проекту технологічного парку”, а слова “зазначених проектів” — словами “зазначеного проекту”;

  доповнити пункт після слова “підлягають” словом “державній”, а після слів “розгляду і” — словом “державної”;

  у пункті 4 слова інвестиційних та інноваційних проектів за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку” замінити словами “проекту технологічного парку”;

  у пункті 6 слова “до зазначеного Закону” замінити словами “до законодавства”;

  у пункті 8 слова “інвестиційних або інноваційних проектів за пріоритетними напрямами його діяльності” замінити словами “проектів технологічного парку”;

  у пункті 9 слова інвестиційних та інноваційних проектів” замінити словами “проекту технологічного парку”;

  у тексті Положення слова “інвестиційного або інноваційного проекту” замінити словами “проект технологічного парку”.

  3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 червня 2000 р. № 1018 “Про відкриття спеціальних рахунків технологічними парками і затвердження Порядку зарахування сум податків на спеціальні рахунки та їх використання технологічним парком” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 26, ст. 1091; 2002 р., № 52, ст. 2380):

  1) у пункті 1 постанови слова “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона”, “Інститут монокристалів” виключити;

  пункт 3 постанови виключити;

  2) у Порядку, затвердженому зазначеною постановою:

  у пункті 1 слова “Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка”, “Інститут електрозварювання імені Є. О. Патона”, “Інститут монокристалів” виключити;

  у пункті 2:

  доповнити пункт після слів “технологічних парків” словами “(далі — проект технологічного парку)”;

  слова “зазначених проектів” замінити словами “проекту технологічного парку”;

  в абзаці третьому слова і цифри “Інструкцією Національного банку “Про відкриття банками рахунків у національній та іноземній валюті”, затвердженою постановою Правління Національного банку від 18 грудня 1998 р. № 527” замінити словами і цифрами “Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 р. № 492”;

  пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

  “Зазначені суми податків перераховуються на спеціальні рахунки технологічних парків, їх учасників, дочірніх та спільних підприємств у терміни, встановлені Законом України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетними та державними цільовими фондами”;

  у пункті 7:

  у першому реченні слова “обліку та складання” замінити словами “обліку, складання та подання”;

  друге речення після слів “ведення окремого бухгалтерського” доповнити словами “та податкового”;

  у тексті Порядку слова “інвестиційних та інноваційних проектів” в усіх відмінках замінити словами “проект технологічного парку” у відповідному відмінку та числі.

  4. Підпункт 3 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 501 “Про порядок розгляду та схвалення (затвердження) нових інноваційних проектів у технологічних парках та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 1999 р. № 2311” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 16, ст. 1118) викласти у такій редакції:

  “3) голова Комісії доручає МОН провести реєстрацію документів згідно з пунктом 4 Положення про порядок розгляду і реєстрації інвестиційних та інноваційних проектів, що реалізуються за пріоритетними напрямами діяльності технологічного парку, та згідно з пунктами 4 — 6 цього Положення забезпечити розгляд та експертизу надісланих Національною академією наук документів”.

  _____________________