• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від

  25 серпня 2004 р. № 1078

  ПОРЯДОК
  реалізації матеріальних цінностей
  державного резерву

  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає процедуру реалізації матеріальних цінностей державного резерву, у тому числі мобілізаційного.

  2. Конкурси на реалізацію матеріальних цінностей державного резерву (далі — конкурс) проводяться конкурсною комісією, яка утворюється Держкомрезервом на чолі з його Головою або заступником Голови. До складу конкурсної комісії можуть входити працівники Держкомрезерву, підприємств, установ та організацій системи державного резерву. Кількість членів конкурсної комісії не повинна бути менше ніж 6 осіб.

  За рішенням Держкомрезерву конкурс може проводитися тендерним комітетом.

  3. Положення про тендерний комітет та конкурсну комісію затверджується Держкомрезервом.

  До участі у засіданнях тендерного комітету та конкурсної комісії, на яких проводиться розкриття тендерних пропозицій і визначення переможця, запрошуються представники Мінекономіки та Мінфіну.

  4. За рішенням Держкомрезерву організаційні заходи щодо проведення конкурсу можуть бути здійснені підприємством, установою або організацією, що належить до сфери управління Держкомрезерву.

  5. У разі участі у конкурсі підрозділів Міноборони, МВС, Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, які здійснюють закупівлю продукції для власних потреб, їм надається перевага шляхом застосування преференційної поправки до ціни найкращої конкурсної пропозиції у розмірі 10 відсотків.

  6. Скарги учасників конкурсу з приводу порушення процедури його проведення або рішень конкурсної комісії можуть подаватися у письмовій формі до конкурсної комісії, яка зобов’язана їх розглянути протягом трьох робочих днів та про прийняте рішення поінформувати заявників.

  У разі коли спір не врегульовано шляхом проведення переговорів або досягнення взаємної згоди, учасник конкурсу до укладення договору про реалізацію продукції може звернутися в установленому порядку до суду, поінформувавши про це у письмовій формі конкурсну комісію. При цьому проведення тендеру (конкурсу) або прийняття рішення тендерного комітету (конкурсної комісії) про визначення переможця припиняється до винесення судом відповідного рішення.

   

   

  Проведення конкурсу

  7. Реалізація продукції може здійснюватися за процедурою:

  відкритих торгів;

  торгів з обмеженою участю.

  8. Основною процедурою є відкриті торги.

  Процедура торгів з обмеженою участю може застосовуватися у разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про надання державної підтримки окремим галузям, регіонам, органам державної влади та необхідність стабілізації ринку.

  9. У разі проведення конкурсу за процедурою відкритих торгів конкурсна комісія опубліковує відповідне оголошення у газеті “Урядовий кур’єр”, у разі потреби — в інших засобах масової інформації, визначених Держкомрезервом, не пізніше ніж за 15 календарних днів до дня проведення.

  10. В оголошенні зазначаються:

  місце, день та час проведення торгів;

  адреса, контактні телефони працівників, відповідальних за проведення конкурсу;

  характеристика та обсяги продукції, що реалізуються, умови їх поставки та оплати;

  стартова ціна продукції (одиниці продукції);

  місце та кінцевий строк подання заявок на участь у конкурсі;

  форма заявки на участь у торгах, кінцевий строк і спосіб її подання та у разі потреби — перелік документів, які повинні бути подані разом із заявкою;

  кваліфікаційні вимоги до учасника конкурсу та перелік документів, які підтверджують відповідність учасника цим вимогам;

  критерії визначення переможця конкурсу (у разі застосування крім цінового інших критеріїв).

  У разі реалізації продукції, вартість якої за стартовою ціною перевищує суму, еквівалентну 100 тис. євро, конкурсна комісія може встановити вимогу щодо подання учасниками конкурсу разом із заявкою на участь у конкурсі банківської довідки про їх фінансовий стан.

  Якщо продукція, що реалізується, перебуває на відповідальному зберіганні, підприємству — відповідальному зберігачу надсилається окреме запрошення на участь у конкурсі.

  11. У разі реалізації продукції, очікувана вартість якої дорівнює або перевищує суму, еквівалентну 500 тис. євро, за рішенням конкурсної комісії може встановлюватися вимога стосовно надання учасниками конкурсу гарантій щодо забезпечення конкурсної пропозиції, сума яких не повинна перевищувати 3 відсотків вартості продукції, визначеної за стартовою ціною, про що повідомляється в оголошенні.

  Сума гарантій щодо забезпечення конкурсної пропозиції повертається учасникам конкурсу протягом 5 календарних днів після проведення торгів. Переможцю конкурсу зазначена сума зараховується в оплату суми вартості продукції. У разі відмови переможця конкурсу укласти договір на закупівлю продукції, невиконання умов або розірвання договору з його вини сума гарантій щодо забезпечення конкурсної пропозиції не повертається. При цьому такий переможець не допускається до участі у конкурсах протягом року.

  12. Про перенесення місця, дня, часу та зміну умов проведення конкурсу конкурсна комісія повинна повідомити у письмовій формі учасників не пізніше ніж за три дні до раніше встановленої дати проведення торгів.

  13. Заявки на участь у конкурсі подаються конкурсній комісії в установленому порядку, реєструються і розглядаються на засіданні конкурсної комісії. Не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення конкурсу конкурсна комісія інформує кожного учасника про рішення стосовно допущення його до участі в торгах.

  Підставами для відмови в участі у конкурсі можуть бути:

  відсутність у заявці відомостей і документів, що передбачені в оголошенні, а також про надання гарантій щодо забезпечення конкурсної пропозиції (якщо такі вимоги передбачені умовами проведення конкурсу);

  вчинення учасником конкурсу дій, передбачених пунктом 11 цього Порядку.

  14. Конкурс проводиться у місці, день та час, що визначені в оголошенні. До участі в конкурсі повинні бути допущені уповноважені представники усіх учасників конкурсу. Відсутність окремих уповноважених представників не є перешкодою для проведення конкурсу за умови, що в конкурсі взяли участь не менш як два учасники.

  15. Конкурс розпочинається після реєстрації уповноважених представників учасників конкурсу.

  Конкурсна комісія інформує уповноважених представників учасників конкурсу про умови та порядок його проведення, стартову ціну продукції, кількість зареєстрованих учасників конкурсу і пропонує їм визначити в усній формі цінові пропозиції у послідовності реєстрації поданих заявок на участь у конкурсі.

  Кожен з уповноважених представників учасників конкурсу має право визначити три цінові пропозиції, що обов’язково фіксується у протоколі засідання конкурсної комісії.

  Конкурсна комісія оголошує уповноваженим представникам усі цінові пропозиції, розглядає їх на закритому засіданні, визначає найкращу пропозицію, про що повідомляє уповноваженим представникам учасників конкурсу.

  У разі коли критерієм визначення переможця конкурсу є найвища ціна пропозиції, учасник конкурсу, який запропонував таку ціну, визначається переможцем, про що повідомляється конкурсною комісією.

  У разі коли для визначення найкращої конкурсної пропозиції застосовуються крім ціни інші критерії (зокрема преференційні поправки до ціни конкурсних пропозицій окремих учасників відповідно до пунктів 5 і 19 цього Порядку), конкурсна комісія визначає переможця конкурсу з їх урахуванням, про що повідомляє уповноваженим представникам учасників конкурсу, — якщо визначення переможця здійснено в день його проведення, або інформує їх у письмовій формі не пізніше ніж через три робочих дні після проведення конкурсу.

  16. Договір про реалізацію продукції укладається з переможцем конкурсу у десятиденний строк відповідно до типового договору на відпуск матеріальних цінностей з державного резерву, затвердженим Держкомрезервом.

  Переможець конкурсу, який відмовився від укладення зазначеного договору або не виконав умов укладеного договору без поважних на те причин, не допускається до участі у конкурсах протягом року і його право переходить до учасника конкурсу, пропозиція якого зайняла друге місце.

  17. У разі проведення конкурсу за процедурою торгів з обмеженою участю конкурсна комісія надсилає запрошення підприємствам, установам та організаціям, що мають право брати участь у конкурсі. Кількість учасників конкурсу не повинна бути меншою ніж три.

  18. У запрошенні зазначаються:

  місце, день та час проведення конкурсу:

  адреса, контактні телефони працівників, відповідальних за проведення конкурсу;

  характеристика та обсяги продукції, що реалізується, умови її поставки та оплати;

  стартова ціна продукції (одиниці продукції);

  місце та кінцевий строк подання заявок на участь у конкурсі;

  форма заявки на участь у конкурсі, кінцевий строк і спосіб її подання, а у разі потреби — перелік документів, які повинні бути подані разом із заявкою.

  У подальшому конкурс проводиться в порядку, визначеному для процедури відкритих торгів.

  19. У разі реалізації розброньованих матеріальних цінностей державного резерву (у тому числі мобілізаційного), що перебувають на відповідальному зберіганні, відповідальним зберігачам таких цінностей може надаватися перевага шляхом застосування преференційної поправки до ціни найкращої конкурсної пропозиції. Розмір преференційної поправки визначається рішенням Держкомрезерву на кожен вид продукції, що реалізується, і не повинен перевищувати 3 відсотків.

   

   

  _________________________