• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 19 серпня  2004 р. № 1059

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  реконструкції та модернізації державних
  спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів
  на 2005 — 2010 роки


   I. Загальні положення

  Ця Програма розроблена на виконання Законів України “Про відходи”, “Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції”, “Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про ветеринарну медицину” та Указу Президента України від 22 березня 2001 р. № 192 “Про невідкладні заходи щодо забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в Україні”.

  Програма передбачає розв’язання проблеми повної утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини, виникнення якої зумовлено різким погіршенням технічного та економічного стану державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів, недосконалою нормативно-правовою базою, корінними змінами у правовідносинах суб’єктів господарювання.

  Основним завданням ветеринарно-санітарних заводів є забезпечення екологічного та санітарного благополуччя тваринницьких ферм, птахоферм, підприємств та пунктів забою і переробки тварин, особистих селянських та фермерських господарств. Запобігання поширенню інфекційних захворювань серед людей і тварин здійснюється шляхом забезпечення своєчасного збирання, утилізації та переробки туш загиблих сільськогосподарських та інших тварин, відходів від забою тварин, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини у м’ясо-кісткове та кісткове борошно.

  На збудованих у 70 — 80-х роках 37 ветеринарно-санітарних заводах застосовується застаріла технологія, що спричиняє створення особливо шкідливих умов праці, а також збитковість виробництва. Збитковість обумовлена тим, що витрати, пов’язані із збиранням, утилізацією і переробкою сировини, перевищують доходи від реалізації м’ясо-кісткового борошна. На даний час технологічне обладнання ветеринарно-санітарних заводів спрацьоване на 70 відсотків, морально застаріле та енергомістке.

  II. Мета та основні завдання

  Метою Програми є сприяння реалізації державної політики щодо забезпечення екологічного, ветеринарного та епізоотичного благополуччя в Україні шляхом повної утилізації та переробки відходів тваринного походження, неякісних харчових продуктів та продовольчої сировини у високобілкові кормові добавки — м’ясо-кісткове та кісткове борошно.

   

  Основним завданням Програми є забезпечення:

  реконструкції та технічного переоснащення ветеринарно-санітарних заводів і збільшення виробничих потужностей;

  модернізації технологічних процесів та підвищення якості продукції;

  мінімізації забруднення навколишнього природного середовища;

  енергозбереження та енергетичної автономності виробництва;

  удосконалення процесів збирання та утилізації відходів, використання за призначенням виробленої продукції та подолання збитковості підприємств;

  поліпшення санітарного стану заводів, упорядження їх територій, створення належних та безпечних умов праці, професійного навчання працівників роботі на новому обладнанні.

   III. Обґрунтування шляхів і способів
  розв’язання проблем

  Для забезпечення реалізації екологічної, соціально-економічної політики держави в частині розв’язання проблем поводження з небезпечними відходами тваринного походження та впровадження у виробництво нових технологій їх переробки слід вжити дієвих заходів щодо підтримки діяльності ветеринарно-санітарних заводів. З цією метою необхідно розробити проектно-технічні рішення стосовно реконструкції об’єктів та модернізації технологічних процесів, оновити спецавтотранспорт та обладнання лабораторій, забезпечити бюджетне фінансування цих заходів, удосконалити процеси збирання відходів, поліпшити економічні взаємовідносини суб'єктів господарювання у цій сфері.

   IV. Основні напрями виконання

  Організаційно-технічні, екологічні та інші заходи, передбачені Програмою, спрямовані на досягнення її мети та поліпшення діяльності ветеринарно-санітарних заводів.

  1. Реконструкція та технічне переоснащення підприємств

  Для реконструкції та технічного переоснащення ветеринарно-санітарних заводів необхідно забезпечити:

  повну механізацію процесів приймання відходів, подрібнення та завантаження їх в деструктори;

  заміну варильних котлів деструкторами вітчизняного виробництва з урахуванням їх конструкторської доробки, спрямованої на зниження енерговитрат, скорочення варильного процесу та підвищення якості продукції;

  встановлення технологічного обладнання для сушіння м’ясо-кісткової маси, виділення технічного жиру та доведення його до належної якості;

  встановлення вітчизняного обладнання для переробки кератинвмісної сировини (відходів шкіряної промисловості та відходів від переробки птиці);

  впровадження у виробництво ліній переробки м’ясо-кісткової та кісткової сировини з виготовленням якісного технічного жиру та кісткового борошна, ліній підготовки і накопичення готової продукції, фасування та складування;

  розроблення технічного проекту реконструкції і модернізації та пооб’єктного кошторису для Тульчинського ветсанзаводу по виробництву м’ясо-кісткового борошна (Вінницька область) як базового (зразкового) підприємства;

  поширення досвіду реконструкції Тульчинського ветсанзаводу по виробництву м’ясо-кісткового борошна з використанням наявних технічних можливостей з виготовлення та монтажу комплектувального нестандартного обладнання для здешевлення вартості реконструкції на інших ветеринарно-санітарних заводах;

  модернізацію деструктора типу Д-8 із заміною джерела енергії для укомплектування деструкторами такого типу заводів з метою енергозбереження;

  встановлення на Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі (Івано-Франківська область) додаткового обладнання для переробки шкіряних відходів з одержанням азотовмісної добавки згідно з технічними вимогами;

  встановлення на Ковельському заводі кормових додатків (Волинська область) обладнання для знешкодження технологічних парогазових викидів на базі апробованих технічних рішень;

  реконструкцію та модернізацію інших ветеринарно-санітарних заводів.

  Необхідно передбачити зменшення тривалості технічних зупинок підприємств під час проведення реконструкції, а також направлення зібраної сировини тваринного походження на переробку ветеринарно-санітарним заводам сусідніх областей.

  2. Модернізація технологічних процесів та
  підвищення якості продукції

  У ході виконання Програми необхідно забезпечити:

  модернізацію технологічного обладнання та впровадження у виробництво технологічних процесів з одержанням продукції, що відповідатиме вимогам ТУ У 15.1-05395747.002-2003 “Борошно м’ясо-кісткове для тваринництва і кормовиробництва”;

  створення на кожному ветеринарно-санітарному заводі лабораторії з комплектом необхідного обладнання для постійного контролю якісних показників сировини і готової продукції;

  укомплектування ветеринарно-санітарних заводів спеціальними автомобілями та змінними контейнерами для збирання і транспортування туш загиблих тварин та відходів тваринного походження, а також транспортом для перевезення їх працівників.

  3. Мінімізація забруднення навколишнього
  природного середовища

  Проекти реконструкції та модернізації ветеринарно-санітарних заводів повинні передбачати забезпечення повної утилізації відходів тваринного походження, відсутності шкідливих технологічних парогазових викидів та скидів стічних вод заводів у каналізаційні мережі. З цією метою необхідно:

  встановити на кожному заводі автономну замкнуту автоматизовану систему очищення стічних вод, що забезпечує відсутність виділення метану і сірководню, високу антикорозійну стійкість, економне енергоспоживання і захист від знеструмлення, одержання технічної води, придатної для використання у вторинному водообігу;

  обладнати всі ветеринарно-санітарні заводи системами знешкодження технологічних парогазових викидів з урахуванням досвіду Ковельського заводу кормових додатків.

  4. Енергозбереження та енергетична
  автономність виробництва

  Проекти реконструкції та модернізації ветеринарно-санітарних заводів повинні враховувати результати попередньо проведених енергетичних обстежень, впровадження у виробництво нових технологій утилізації відходів тваринного походження і передбачати заощадження енергетичних ресурсів.

  Реконструкція електричних та інших мереж передбачає заміну котельного обладнання, встановлення нових лічильників, теплоізоляції, антикорозійних трубопроводів та запірної арматури, систем автоматизованого регулювання і контролю, використання вторинних енергетичних ресурсів.

  На Тульчинському ветсанзаводі по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Сквирському заводі по виробництву м’ясо-кісткового борошна (Київська область), Коломийському державному ветеринарно-санітарному заводі, Куп’янському ветеринарно-санітарному заводі (Харківська область) та Хмельницькому державному заводі по виробництву м’ясо-кісткового борошна необхідно побудувати цехи і встановити обладнання для переробки неякісної продукції в біологічний газ та комплексне органічне добриво згідно з вимогами ТУ У 24.1-05395747-003-2004, передбачивши використання біологічного газу у технологічних процесах.

   V. Етапи виконання

  Програма виконуватиметься двома етапами.

  На першому етапі (2005 — 2007 роки) передбачається здійснення реконструкції та модернізації 14 ветеринарно-санітарних заводів, у тому числі схвалення проектно-технічних рішень, модернізації окремих агрегатів, освоєння виготовлення основного і нестандартного обладнання та спеціального автотранспорту.

  На другому етапі (2008 — 2010 роки) планується здійснити реконструкцію та модернізацію 9 ветеринарно-санітарних заводів, забезпечити зростання потужностей заводів з переробки сировини в середньому від 3 до 6 тис. тонн на рік.

   VI. Механізм виконання

  1. Організаційне забезпечення

  Організаційне забезпечення виконання Програми покладається на Мінагрополітики, яке є її державним замовником.

  Мінагрополітики:

  здійснює загальне керівництво виконанням основних завдань Програми;

  залучає до виконання Програми інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також підприємства, установи та організації на конкурсних засадах.

  2. Нормативне забезпечення

  З метою удосконалення обліку відходів тваринного походження та контролю за їх утворенням і використанням необхідно розробити і затвердити кількісні нормативи відходів, що утворюються в процесі забою тварин та їх переробки на підприємствах, забійних пунктах та птахофабриках.

  3. Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок державного бюджету через головного розпорядника бюджетних коштів.

  Орієнтовний кошторис витрат на проектування, реконструкцію та модернізацію ветеринарно-санітарних заводів залежно від потужностей з переробки сировини та потреби в додатковому обладнанні наведено у додатку 1. Середня вартість робіт і обладнання для одного заводу становить від 3,5 до 5,5 млн. гривень у цінах 2004 року.

  Загальний обсяг фінансового забезпечення виконання Програми в розрахунку на 23 ветеринарно-санітарні заводи на 2005 — 2010 роки становить 95,5 млн. гривень, в тому числі на першому етапі — 59,5 млн., на другому — 36 млн. гривень.

  Передбачувані у додатках 2 і 3 обсяги фінансування індексуються та у разі потреби коригуються за об’єктами.

  4. Контроль за виконанням

  Безпосередній контроль за здійсненням основних завдань, передбачених Програмою, ефективним та цільовим використанням коштів її виконавцями покладається на Мінагрополітики, яке подає Кабінетові Міністрів України щороку до 1 березня звіт про хід виконання Програми, а до 1 квітня 2011 р. — звіт та узагальнений висновок про результати її виконання.

  Внесення у разі потреби змін до передбачених Програмою основних завдань і напрямів здійснюється в установленому порядку за поданням Мінагрополітики.

  З метою контролю за виконанням Програми, координації діяльності її виконавців при Мінагрополітики утворюється координаційна рада. До складу ради включаються представники заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Координаційну раду очолює заступник Міністра аграрної політики.

  Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавства.

  VII. Очікувані результати

  Виконання передбачених Програмою основних завдань забезпечить:

  реконструкцію та модернізацію на сучасному технічному рівні з використанням вітчизняного обладнання та новітніх технологій 23 ветеринарно-санітарних заводів у 17 областях;

  подвоєння виробничих потужностей ветеринарно-санітарних заводів, економію водних та енергетичних ресурсів;

  збирання та утилізацію відходів тваринного походження в обсязі 137,5 тис. тонн на рік в зонах діяльності ветеринарно-санітарних заводів (додаток 4);

  розширення зон збирання відходів тваринного походження, що виникли в результаті падежу та забою тварин на прилеглих територіях інших областей, в яких ветеринарно-санітарних заводів немає або вони не працюють;

  щорічне виробництво не менш як 28,25 тис. тонн м'ясо-кісткового борошна для потреб тваринництва і птахівництва;

  удосконалення механізму управління та контролю у сфері утворення, збирання, транспортування та знешкодження відходів тваринного походження;

  запобігання поширенню на території держави збудників найбільш небезпечних хвороб тварин та людей;

  поліпшення екологічного стану на ветеринарно-санітарних заводах, створення сприятливих та безпечних умов праці.

  Діяльність оновлених ветеринарно-санітарних заводів у значній мірі сприятиме забезпеченню ветеринарного благополуччя, епізоотичної безпеки, екологічної та соціальної стабільності, що прискорить процеси інтеграції України до європейського співтовариства як держави, яка виконує свої зобов'язання у сфері охорони навколишнього природного середовища.

   

  _________________  Додаток 1
  до  Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ  КОШТОРИС
  витрат на проектування, реконструкцію та модернізацію
  ветеринарно-санітарних заводів залежно від потужностей
  з переробки сировини та потреби в додатковому обладнанні


   

  З двома
  деструкторами

  З трьома
  деструкторами

  З чотирма деструкторами

  З трьома деструкторами,сушаркою і пресом

  Річна потужність заводів з переробки сировини, тонн

  3500 — 4000

  5000 — 6500

  7500 — 9000

  10000 — 14500

  Кількість заводів

  11

  5

  4

  3

  Вартість робіт,
  тис. гривень:

   

   

   

   

  проектні

  50

  50

  50

  65

  будівельно-монтажні, пусконалагоджувальні та  транспортні

  Вартість обладнання,
  тис. гривень:

  300

  300

  345

  400

  сировинна лінія

  130

  130

  130

  130

  виробничий цех

  170

  190

  190

  220

  лінія очищення сокових парів

  190

  190

  190

  190

  водозабір

  70

  70

  70

  70

  очисні споруди та каналізація

  265

  265

  365

  365

  лабораторія, вагове та побутові приміщення

  290

  320

  385

  320

  інші  цехи і споруди

  370

  370

  370

  415

  витяжна вентиляція

  50

  50

  50

  50

  деструктор

  900

  1350

  1800

  1350

  сушарка

   

   

   

  435

  прес

   

   

   

  415

  трансформатор

  90

  90

  90

  90

  спецавтотранспорт

  430

  430

  765

  780

  матеріали та обчислювальна техніка

  130

  130

  130

  130

  інші витрати

  65

  65

  70

  75

  Усього

  3500

  4000

  5000

  5500

  ___________________  Додаток 2
  до  Програми

  ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ
  витрат на проектування, реконструкцію та модернізацію
  ветеринарно-санітарних заводів на 2005 — 2007 роки

   

  Найменування заводу

  Обсяг фінансування, млн. гривень

  Державне підприємство “Тальнівський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна”, Черкаська область

  4

  Державне підприємство “Хорольський ветеринарно-санітарний завод”, Полтавська область

  5,5

  Калинівський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Вінницька область

  4

  Кіровоградський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна 

  4

  Ковельський завод кормових додатків, Волинська область

  4,5

  Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод,            Івано-Франківська область

  4,5

  Костопільський ветсанзавод, Рівненська область

  4

  Костянтинівський державний ветсанзавод, Донецька область

  4

  Лозівське державне підприємство кормових домішок,           Харківська область   

  4

  Сквирський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна,   Київська область                  

  5

  Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод,         Запорізька область

  4,5

  Тульчинський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Вінницька область

  2

  Хмельницький державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  5,5

  Шепетівський “Ветсанзавод”, Хмельницька область

  4

  Усього

  59,5

   

   

  __________________  Додаток 2
  до Державної програми, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
  від                           2004 р. №

  БЮДЖЕТНІ ВИТРАТИ
  на реалізацію Державної програми реконструкції та
  модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-
  санітарних заводів Мінагрополітики України
  на 2008 — 2010 роки (  II етап)

  № п/п

  Ідентифікаційний код суб’єкта підприємницької діяльності

  Назва ветсанзаводів

  Область

  Обсяг фінансування (млн. грн.)

  1

  13467337

  ВАТ “Криворізький ветеринарно- санітарний завод”

  Дніпропетровська

  3,5

  2

  00686247

  Маріупольський Ветсанзавод

  Донецька

  4,0

  3

  00697900

  Жовківський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  Львівська

  4,0

  4

  00696817

  Новосанжарський ветсанзавод по виробництву м’ясокісткового борошна

  Полтавська

  4,0

  5

  00708271

  Лебединський державний ветсанзавод

  Сумська

  4,0

  6

  00688999

  Роменський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  Сумська

  4,0

  7

  05453500

  Тернопільський державний завод по виробництву м’ясокісткового борошна“Ветсанзавод”

  Тернопільська

  4,5

  8

  05495325

  Куп’янський ветеринарно-санітарний завод “Ветсанзавод”

  Харківська

  4,0

  9

  05453522

  Новотроїцький завод по виробництву м’ясокісткового борошна

  Херсонська

  4,0

  10

  14232257

  Ніжинський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  Чернігівська

  3,5

   

   

   Разом

   

  39,5

   

   

   Всього (по додатках 1, 2)

   

  104,0

  ____________  Додаток 3
  до Програми

  ОБСЯГ ФІНАНСУВАННЯ
  витрат на проектування, реконструкцію та модернізацію ветеринарно-санітарних заводів на 2008 — 2010 роки

  Найменування заводу

  Обсяг фінансування, млн. гривень

  Жовківський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна,  Львівська область

  4

  Куп’янський ветеринарно-санітарний завод, Харківська область

  4

  Лебединський державний ветсанзавод, Сумська область

  4

  Маріупольський завод по виготовленню м’ясо-кісткового борошна,   Донецька область

  4

  Ніжинський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Чернігівська область

  3,5

  Новосанжарський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Полтавська область

  4

  Новотроїцький завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна,  Херсонська область

  4

  Роменський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна,  Сумська область

  4

  Тернопільський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  4,5

   Усього

  36

  ___________________

     Додаток 4
  до  Програми

  ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ
  збирання та утилізації відходів тваринного походження та виробництва
  м’ясо-кісткового борошна  ветеринарно-санітарними заводами
  після реконструкції


   

  Найменування  заводу

  Починаючи з 2010 року, тонн

  збирання сировини

  виробництво м'ясо-кісткового борошна

  Державне підприємство “Тальнівський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна”, Черкаська область

  9000

  1800

  Державне підприємство “Хорольський ветеринарно-санітарний завод”, Полтавська область

  7500

  1700

  Жовківський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Львівська область

  4000

  800

  Калинівський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна,  Вінницька область

  5000

  1000

  Кіровоградський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  4000

  800

  Ковельський завод кормових додатків,  Волинська область

  9000

  1800

  Коломийський державний ветеринарно-санітарний завод, Івано-Франківська область

  8000

  1600

  Костопільський ветсанзавод, Рівненська область

  6000

  1200

  Костянтинівський державний ветсанзавод, Донецька область

  3500

  750

  Куп’янський ветеринарно-санітарний завод, Харківська область

  10000

  2000

  Лебединський державний ветсанзавод, Сумська область

  3500

  750

  Лозівське державне підприємство кормових домішок,    Харківська область

  4000

  800

  Маріупольський завод по виготовленню м’ясо-кісткового борошна, Донецька область

  3500

  750

  Ніжинський ветсанзавод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Чернігівська область

  4000

  800

   

   

   

  Новосанжарський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Полтавська область

  3500

  750

  Новотроїцький завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Херсонська область

  4000

  800

  Роменський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Сумська область

  3500

  750

  Сквирський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Київська область

  14500

  3000

  Тернопільський державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  6500

  1300

  Токмацький державний ветеринарно-санітарний завод, Запорізька область

  6000

  1300

  Тульчинський завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна, Вінницька область

  8500

  1700

  Хмельницький державний завод по виробництву м’ясо-кісткового борошна

  6000

  1300

  Шепетівський “Ветсанзавод”, Хмельницька область

  4000

  800

  Усього

  137500

  28250

  _________________