• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 10 серпня 2004 р.  № 1024

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Національну комісію з питань закордонних українців

  1. Національна комісія з питань закордонних українців (далі —  Комісія) є постійно діючим органом при Кабінеті Міністрів України, основним завданням якої є розгляд питань, пов’язаних із  наданням, відмовою або припиненням дії статусу закордонного українця.

  Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та Законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

   2. Комісія:

  розглядає заяви про надання статусу закордонного українця;

  приймає рішення про надання, відмову або припинення дії статусу закордонного українця;

  видає посвідчення закордонного українця;

  видає копії рішень про відмову у наданні статусу закордонного українця, а також дублікати посвідчення закордонного українця.

  3. Комісія має право:

  одержувати  в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та громадських організацій закордонних українців необхідну для її діяльності інформацію;

  звертатися через МЗС до державних та інших органів і організацій держав  проживання закордонних українців з питань, що належать  до її компетенції;

  залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками)  для розгляду питань, що належать до її компетенції.

  4. Формою роботи Національної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж  один раз на три місяці.

  Засідання  Комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів Комісії.

  5. Комісію очолює Голова Держкомнацміграції.

  Голова Комісії забезпечує проведення її засідань, організовує контроль за виконанням прийнятих рішень.

  Голова Комісії має двох заступників.

   

  Персональний склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів України.

  6. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

  7. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує її голова, а у разі відсутності голови Комісії — один з його заступників.

  8. Організаційно-технічне забезпечення роботи Комісії здійснює Держкомнацміграції.

  ___________________