• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 28 липня 2004 р. № 963

  ЗМІНИ,

   що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

  1. У пункті 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. № 172 — із зміною, внесеною розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 15 липня 1997 р. № 395 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 29, с. 80), слово “Мінрибгоспу” замінити словом “Укрдержрибгоспу”.

  2. У Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 1997 р. № 1069 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 40, с. 24; 1999 р., № 13, ст. 519):

  1) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

  “Керівництво та контроль за реєстрацією і веденням обліку риболовних суден здійснюється Укрдержрибгоспом”;

  2) пункти 5 і 11 викласти у такій редакції:

  “5. Реєстрацію суден в Україні здійснюють:

  капітани морських портів;

  Держфлотінспекція;

  Укрдержрибгосп — риболовних суден, що не підлягають нагляду класифікаційного товариства.

  Торговельні судна реєструються в морських портах. Риболовні судна, що підлягають нагляду класифікаційного товариства, реєструються в будь-якому морському рибному порту.

  Реєстрації в Держфлотінспекції підлягають річкові та маломірні судна, що не зазначені у пункті 12 цього Порядку”;

  “11. Включення торговельних суден до Державного суднового реєстру України здійснюється виключно капітанами морських портів за погодженням з Інспекцією, а риболовних суден — за погодженням з Укрдержрибгоспом та Інспекцією.

  Порядок погодження реєстрації торговельних та риболовних суден визначається Мінтрансом разом з Мінагрополітики.

   Інспекція веде Державний судновий реєстр України, Укрдержрибгосп — Реєстр риболовних суден, який є складовою частиною Державного суднового реєстру України”;

  3) підпункт “б” пункту 12 після слів “самохідні судна” доповнити словами “у тому числі риболовні”;

  4) пункти 13, 21, 25, 29 і 30 після слова “Інспекція” в усіх відмінках доповнити словами “а для риболовних суден — Укрдержрибгосп та Інспекція” у відповідному відмінку;

  5) пункт 13 доповнити абзацом такого змісту:

  “Для реєстрації риболовного судна крім зазначених документів подаються документально підтверджена інформація про його призначення (траулер кормового тралення, сейнер кошелевого лову тощо) і добову потужність технологічного обладнання, фотокартки судна (вигляд з правого та лівого борту), відомості про попереднього власника”;

  6) підпункт “б” пункту 18 доповнити абзацом такого змісту:

  “риболовне судно”;

  7) у пункті 20 слово “(Держрибгоспом)” замінити словом “(Укрдержрибгоспом)”;

  8) доповнити пункт 25 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

  “Капітан морського рибного порту видає власнику риболовного судна:

  свідоцтво про мінімальний склад екіпажу;

  свідоцтво про тимчасове виключення судна з Державного суднового реєстру України;

  свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України”.

  У зв’язку з цим абзаци четвертий — восьмий вважати відповідно абзацами восьмим — дванадцятим;

  9) абзац перший пункту 29 доповнити словами “а на риболовне
  судно — відповідні знаки маркування”;

  10) пункт 32 викласти у такій редакції:

  “32. Реєстрація торговельних суден у Судновій книзі України здійснюється капітанами морських портів, Держфлотінспекцією, а риболовних суден — Укрдержрибгоспом та капітанами морських рибних портів”;

  11) абзац перший пункту 34 і абзац шостий пункту 48 після слова “Мінтрансом” доповнити словами “а для риболовних суден — Укрдержрибгоспом”;

  12) підпункт “а” пункту 34 доповнити словами “а для суден, придбаних через торговельні установи або від суб’єктів підприємницької діяльності, — документ про купівлю-продажу”;

  13) абзац другий пункту 39 доповнити реченням такого змісту: “Риболовним суднам присвоюється реєстраційний номер, визначений Укрдержрибгоспом”;

  14) пункт 40 доповнити словами “а для риболовних суден — печаткою Укрдержрибгоспу”;

  15) підпункт “а” пункту 42 доповнити словами “а для риболовних суден — Укрдержрибгоспом";

  16) підпункт “а” пункту 58 доповнити словами “а для риболовних
  суден — Мінагрополітики”;

  17) підпункт “в” пункту 58 доповнити словами “визначає процедуру реєстрації торговельних суден, а для риболовних суден — Укрдержрибгосп”;

  18) пункти 58 і 61 після слова “Інспекція” в усіх відмінках доповнити словами “а для риболовних суден — “Укрдежрибгосп” у відповідному відмінку;

  19) пункт 59 після слів “органи державної реєстрації” доповнити словами “та Укрдержрибгосп”.

  3. У Положенні про Державний департамент рибного господарства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1226 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 32, ст. 1367):

  1) пункт 4 доповнити підпунктами 301 — 304 такого змісту:

  “301) організовує проведення дистанційного моніторингу риболовних суден з використанням компонентів супутникових навігаційних систем;

  302) здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням кваліфікаційних вимог (стандартів) щодо підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден;

  303) погоджує реєстрацію і веде Реєстр риболовних суден як складову частину Державного суднового реєстру України і Суднової книги України;

  304) організовує технічний нагляд та нагляд за дотриманням риболовними суднами вимог міжнародних договорів”;

  2) абзац другий пункту 7 після слів “Державна інспекція з безпеки мореплавства флоту рибного господарства” доповнити словами “і Виконавче бюро”.

  4. Доповнити перелік документів, які підлягають захисту голографічними елементами, та їх державних замовників, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2002 р. № 932 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 28, ст. 1314), після позиції  “Бланк племінного свідоцтва (сертифіката) на племінні (генетичні) ресурси

  позиціями такого змісту:

  Мінагрополітики

  “Сертифікат відповідності члена персоналу згідно з Міжнародною конвенцією про стандарти підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року

  Мінагрополітики

  Підтвердження до сертифіката відповідності члена персоналу згідно з Міжнародною конвенцією про стандарти підготовки та сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року

  — “ —

  Свідоцтво про мінімальний склад екіпажу риболовного судна

  — “ —

  Судновий білет риболовного судна

  — “ —      ”.

  _________________