• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2004 р. №919

  ПРОГРАМА
  реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного
  господарства Луганської області на 2004 — 2006 роки
  і період до 2010 року


  1. Сучасний стан водопровідно-каналізаційного
  господарства

  Населення області забезпечується питною водою в основному за рахунок єдиної на Луганщині повноводної р. Сіверський Донець. Додаткове забезпечення питною водою здійснюється Західною, Світлічанською та Янівською фільтрувальними станціями з підземних вод і поверхневих джерел, розташованих на відстані до 200 кілометрів від них. Підняття води здійснюється від нульової відмітки на висоту до 350 метрів, водопровідні мережі прокладені в одну лінію, 40 відсотків — через території гірничих виробок, що зумовлює велику енергоємність підприємств питного водопостачання (у 2002 році середньомісячне споживання електричної енергії становило 44 млн. кВт г) та негативно впливає на всю систему водопостачання.

  Значна частина питної води (понад 80 відсотків), що надходить з підземних джерел (24 водозабори), не відповідає вимогам ДСТ 2874-82, в основному через підвищену жорсткість і мінералізацію, рідше — за вмістом заліза, хлоридів і сульфатів.

  Окремі джерела питної води, передусім в Рубіжансько-Лисичанському промисловому районі, піддаються забрудненню внаслідок проникнення в них промислових відходів із накопичувачів хімічних і нафтохімічних підприємств. Рівень впливу діяльності інших промислових підприємств на підземні води цього регіону неможливо визначити через відсутність моніторингу якості.

  Значна частина існуючих водопровідних мереж фізично зношені та технологічно застарілі, в окремих населених пунктах 70 — 100 відсотків трубопроводів системи питного водопостачання відпрацювали амортизаційні строки експлуатації. Потребують негайної заміни чи реконструкції           40 відсотків водопровідних мереж, що становить понад 2,5 тис. кілометрів. Унаслідок інтенсивних корозійних процесів у трубопроводах утворюються каверни, свищі, відкладення сполук заліза та супутніх елементів.

  У зв’язку з незадовільним станом розподільних водопровідних мереж системи питного водопостачання та відсутністю коштів для їх капітального ремонту і виконання планово-запобіжних ремонтних робіт постійно зростає обсяг втрати води внаслідок її витоку. В цілому по області цей показник досягає 40 відсотків загального обсягу питної води.

   

  Система питного водопостачання є енергоємною з об’єктивних і суб’єктивних причин. До об’єктивних причин належить транспортування води на значні відстані, складність рельєфу місцевості, використання ділянок гірничих виробок і з високим рівнем ґрунтових вод, до
  суб’єктивних — існуючі умови експлуатації. На даний час у цих системах використовується насосне устатковання з більш високою енергоємністю, ніж сучасні аналоги, що неприпустимо в умовах постійного збільшення тарифів на електричну енергію.

  Використання застарілих показників гідравлічних розрахунків у існуючій новій системі питного водопостачання та недостатня кількість резервних ємкостей води (резервуари та башти) також призводить до підвищених витрат електричної енергії.

  Незадовільною є організація обліку витрат питної води. Більшість споживачів, особливо ті, що проживають у багатоповерхових будинках, в основному не мають спеціальних приладів (лічильників) для обліку питної води. Саме тут спостерігаються найбільші втрати внаслідок її витоку.

  Система питного водопостачання досить складна. Забезпечення області водою здійснюється двома управліннями — “Луганськводоканал” і “Луганськводпром”. До сфери їх управління належать не тільки регіональні системи водопостачання, але і виробничі системи водопровідно-каналізаційного господарства населених пунктів. Крім цього, у 12 містах водоканали тільки міського підпорядкування. Такий стан не дає можливості оперативно управляти всім водопровідним господарством.

  Останнім часом через відсутність коштів реформування галузі здійснюється недостатніми темпами. Фактично не впроваджуються прогресивні технічні рішення, необхідність прийняття яких обумовлена різкою зміною балансу водоспоживання і структури собівартості води, збільшенням непродуктивних витрат води. Унаслідок цього виникла гостра
  потреба в:

  удосконаленні системи управління підгалуззю комунального господарства;

  забезпеченні оптимізації тарифної політики;

  усуненні негативного впливу на підземні води, що спричинено закриттям вугільних шахт, діяльністю великих промислових комплексів, особливо хімічної та нафтохімічної промисловості;

  забезпеченні захисту трубопроводів у місцях гірничих виробок;

  підвищенні якості питної води, використанні нових методів відновлення трубопроводів;

  реконструкції хлорного господарства водопровідних систем;

  проведенні гідравлічних розрахунків системи у зв’язку із зміною структури водоспоживання;

  усуненні непродуктивних витрат води, зокрема внаслідок витоку;

  зниженні енергоємності системи водопостачання;

  веденні обліку і забезпеченні ощадливого споживання води.

  Узагальнені результати обстеження системи водопостачання свідчать, що підгалузь комунального господарства перебуває в кризовій ситуації:

  за якістю питної води — понад 80 відсотків загального обсягу має відхилення від стандарту;

  за надійністю роботи — в останні 10 років навіть при зменшенні водоспоживання у 2 рази зросла кількість аварійних ситуацій на водоводах і розподільних мережах, а також збільшилися втрати води внаслідок витоку;

  за енергоспоживанням — зменшення подачі води не дало змоги пропорційно зменшити витрати електричної енергії через використання застарілого енергоємного устатковання та відсутність регульованих електродвигунів насосних агрегатів;

  за фінансово-економічними показниками — неплатежі, різке скорочення обсягу води, яка споживається промисловими підприємствами, низький рівень тарифів на воду, непропорційне зростання у собівартості витрат за статтями “електрична енергія”, “матеріали і реагенти”, “паливо” тощо.

  Практично в усіх містах та інших населених пунктах існує система централізованої каналізації, але лише близько 60 відсотків населення користуються її послугами. Ступінь охоплення цією послугою нерівномірний навіть у містах з населенням понад 50 тис. чоловік і становить 28 — 30 відсотків у мм. Брянці та Ровеньках і 90 — 100 відсотків  у мм. Алчевську та Сєверодонецьку. У невеликих населених пунктах цей показник коливається в ще більших межах — від 5 до 100 відсотків населення.

  Кількість та продуктивність каналізаційних насосних станцій в цілому достатні для перекачування стічних вод. Проте переважну більшість станцій збудовано 20 — 30 років тому. З 390 насосних агрегатів лише в 99 строк експлуатації не перевищує 10 років.

  Через фізичний знос потребують негайної заміни 136 насосних агрегатів та 37 решіток. Решта насосних агрегатів також застарілі, що призводить до збільшення витрат електричної енергії та собівартості перекачування стічних вод.

  Загальна протяжність каналізаційної мережі в Луганській області становить близько 3 тис. кілометрів, а напірних колекторів — понад
  400 кілометрів.

  Каналізаційна мережа прокладалася в основному більше ніж 20 років тому. Потребують заміни як аварійні понад 1300 кілометрів, або
  48,6 відсотка загальної протяжності мережі.

  Стічні води надходять на каналізаційні очисні споруди, де здійснюється механічне та біологічне їх очищення. Пропускна спроможність практично всіх очисних споруд перевищує обсяг стічних вод, які надходять, і, враховуючи існуючі тенденції в економіці, можна очікувати, що така ситуація збережеться.

  Усі каналізаційні очисні споруди потребують модернізації або реконструкції, оскільки незадовільна якість очищення стічних вод спостерігається не тільки у великих каналізаційних очисних системах, що є характерним для більшості регіонів України, але і на великих очисних спорудах в мм. Луганську та Алчевську. Стан очисних систем високої продуктивності здебільшого аварійний. В основному всі споруди фізично зношені та не забезпечують додержання вимог технології. Переважна більшість стічних вод, що пройшли очищення у таких системах, не відповідають стандартам і тимчасовим нормам. Із 64 каналізаційних очисних систем 51 (майже 80 відсотків) працює незадовільно.

  Вміст у стічних водах солей важких металів у більшості населених пунктів регіону робить каналізаційні осади практично непридатними для використання у сільському господарстві як добрив. З урахуванням погодних умов області можливе застосування механічного зневоднювання осадів шляхом їх підсушування на мулових майданчиках із штучним підґрунтям та дренажем.

  2. Мета і основні завдання

  Метою цієї Програми є розв’язання однієї з найважливіших соціальних проблем Луганської області — задоволення потреб споживачів у послугах водопостачання і водовідведення на основі оптимальних, економічно обґрунтованих тарифів, а також організація безпечного функціонування водопровідно-каналізаційної системи та поліпшення фінансового стану підприємств галузі.

  Для досягнення мети необхідно розв’язати такі завдання:

  забезпечення населення питною водою в достатній кількості та необхідної якості;

  створення єдиної системи водопровідно-каналізаційного господарства області;

  поліпшення фінансового стану підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

  реконструкція і розвиток водопровідно-каналізаційних комплексів;

  здійснення водопостачання та водовідведення за територіальним принципом.

  Водопровідно-каналізаційне господарство належить до категорії територіально-розподільних систем обслуговування з джерелами, які розосереджені по території, що зумовлює економічну доцільність створення єдиної системи водопровідно-каналізаційного господарства області з мінімізацією витрат, на базі діючих підприємств з максимальним використанням існуючих підрозділів.

  Основною функцією водопровідно-каналізаційного господарства є надання населенню і суб’єктам господарювання платних послуг з водопостачання та водовідведення шляхом здійснення всіх операцій технологічного циклу від видобування води до її постачання споживачам і отримання плати за послуги у розмірі, що дає можливість покривати витрати і забезпечити прибутковість підприємств.

  Формування нової організаційної моделі передбачає комплексний підхід до створення системи управління водопровідно-каналізаційним господарством, заснованої на територіальному принципі водопостачання та водовідведення незалежно від розташування водних ресурсів області.

  3. Напрями виконання

  Програма виконуватиметься за такими напрямами:

  забезпечення енергозбереження;

  підвищення надійності роботи системи питного водопостачання;

  економічне витрачання водних ресурсів;

  створення альтернативних джерел водопостачання;

  підвищення якості води;

  розвиток системи водовідведення.

  Забезпечення енергозбереження передбачає:

  заміну застарілого (зношеного) насосного устатковання та електрообладнання;

  встановлення оптимальних за параметрами насосів (на всіх стадіях їх використання в системі питного водопостачання, зокрема занурювальних насосів свердловин, насосних станцій другого і третього підйому, міських насосних станцій (гідровузлів), насосних станцій підкачування) за результатами відбору за енергоємністю існуючого насосного обладнання, який проводиться з урахуванням показників гідравлічного розрахунку та зонування системи питного водопостачання населеного пункту (у разі потреби);

  зниження непродуктивних витрат в системі питного водопостачання, зокрема в житловому фонді;

  підвищення рівня обліку витрат води на всіх етапах постачання;

  застосування проміжних насосів для забезпечення рівномірної роботи системи водопостачання залежно від водоспоживання протягом доби та в різні сезони року;

  установлення насосного устатковання з регульованими електроприводами (за наявності відповідного обґрунтування).

  Цей напрям особливо важливий, оскільки подача і розподіл води у водопровідних мережах є найбільш енергоємними роботами і значна частина витрат, що становлять собівартість у тарифах на водопостачання, припадає саме на електричну енергію.

  Підвищення надійності роботи системи питного водопостачання передбачає:

  спорудження нових водопровідних вузлів (насосних станцій з резервуарами чистої води);

  реконструкцію насосних станцій;

  будівництво нових резервуарів і водонапірних башт (розширення резервуарного парку);

  модернізацію водопровідних систем населених пунктів (кільцювання мережі, зонування системи тощо);

  реконструкцію системи питного водопостачання на основі гідравлічних розрахунків;

  модернізацію і капітальний ремонт системи питного водопостачання підприємств, які передаються у комунальну власність.

  Економне витрачання ресурсів передбачає:

  облік води на виході від підприємств централізованого питного водопостачання або на всіх місцевих водозаборах населених пунктів, побудинковий (установлення лічильників у кожному житловому будинку), поквартирний (установлення лічильників безпосередньо у споживачів);

  заміну застарілих та тих, що перебувають в аварійному стані, магістральних водоводів і водопровідної мережі, реконструкцію окремих відрізків водоводів і розподільних мереж;

  оптимізацію тиску у водоводах та розподільних мережах на основі гідравлічних розрахунків.

   

  Створення альтернативних джерел водопостачання передбачає:

  для використання поверхневих вод — проведення робіт із завершення будівництва першої черги Західної фільтрувальної станції та з її модернізації;

  для забезпечення водою споживачів у разі виникнення аварійних ситуацій у зовнішній системі централізованого водопостачання — підготовку місцевих джерел водопостачання.

  Підвищення якості води передбачає:

  упровадження гіпохлоритних та електролізних установок для додаткового знезараження води у міській розподільній мережі;

  забезпечення необхідного рівня очищення води.

  Розвиток системи водовідведення передбачає:

  заміну аварійних відрізків колекторів, насамперед напірних;

  заміну насосного устатковання та решіток на каналізаційно-насосних станціях на сучасні з меншим обсягом споживання електричної енергії;

  реконструкцію та ремонт каналізаційних очисних споруд з метою досягнення необхідного рівня очищення води;

  проведення робіт з реконструкції водопровідних мереж;

  підвищення надійності функціонування каналізаційного господарства;

  розширення видів послуг з водовідведення та підвищення їх якості;

  упровадження нових технологічних прийомів для очищення стічних вод та економію електричної енергії;

  здійснення обробки та утилізації каналізаційних осадів;

  будівництво в невеликих населених пунктах модульних очисних споруд “біокомпакт”.

  4. Етапи виконання

  Програма виконуватиметься у два етапи.

  На першому етапі (2004 — 2006 роки) передбачено:

  розробити заходи щодо підготовки до реформування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

  стабілізувати фінансово-економічний стан водопровідно-каналізаційного господарства;

  створити сприятливі умови для залучення інвестицій з метою підвищення якості питної води;

  реструктуризувати та об’єднати розрізнені підприємства водопровідно-каналізаційного господарства в єдину систему, на базі якої утворити підприємство “Компанія “Луганськвода”;

  сформувати план взаємодії місцевих рад і підприємства “Компанія “Луганськвода” з метою забезпечення населення області якісною питною водою.

  На другому етапі (2007 — 2010 роки) передбачено:

  застосувати нове устатковання для підвищення надійності функціонування водопровідно-каналізаційної мережі, економічного та екологічно чистого виробництва питної води з найменшими витратами;

  скоротити непродуктивні витрати питної води;

  досягти балансу між попитом на питну воду та його задоволенням найбільш економічним шляхом;

  організувати перетворення водопровідно-каналізаційного господарства на самостійну і рентабельну галузь комунального господарства.

  Для виконання Програми необхідно здійснити заходи, передбачені у додатку.

  5. Механізм виконання Програми

  Забезпечення виконання Програми покладається на Луганську облдержадміністрацію.

  У разі потреби Кабінет Міністрів України утворює координаційну раду.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету (цільові субвенції), місцевих бюджетів (за згодою рад), підприємств з водопостачання та водовідведення (за їх згодою), інших джерел, не заборонених законодавством.

  Орієнтовний обсяг коштів, що необхідні для виконання Програми, становить 501,603 млн. гривень, у середньому 71,7 млн. гривень щороку. З огляду на економічну ситуацію в державі річна сума фінансування виконання Програми може бути змінена.

  Контроль за виконанням Програми та використанням коштів, спрямованих на цю мету, здійснюється відповідно до закону.

  6. Очікувані результати

  Виконання Програми сприятиме:

  досягненню оптимального планування і розподілу фінансових ресурсів та встановленню економічно обґрунтованих тарифів надання споживачам послуг з водопостачання та водовідведення;

  мінімізації ризику та втрат;

  скороченню персоналу системи водопровідно-каналізаційного господарства на 10 — 30 відсотків із збереженням обсягу надання послуг;

  зниженню витрат на 5 — 30 відсотків із збереженням якості  надання послуг;

  скороченню на один — два рівні системи управління водопровідно-каналізаційним господарством;

  зменшенню виробничих втрат на 30 — 40 відсотків шляхом упровадження системи обліку та усунення причин несанкціонованого відбору води;

  збільшенню в результаті реструктуризації рентабельності підприємства на 30 — 200 відсотків;

  двократному зменшенню строків і витрат на розроблення та упровадження інженерно-технічних систем;

  дво-, трикратному зменшенню строків і вартості підготовки системи якості до сертифікації відповідно до вимог стандартів Європейського Союзу ISO 9000.

  Крім того, до 2010 року передбачається ліквідувати подачу води в населені пункти за графіками, а також забезпечити:

  рівень охоплення населення послугами з водопостачання 95 відсотків, а з водовідведення — 86 відсотків;

  добове споживання питної води в обсязі 220 літрів на людину;

  зниження витрати електричної енергії у сфері водопостачання до 1,03  і водовідведення — до 0,48 кВт×г на 1 куб. метр.

  __________________  Додаток

  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо
  реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
  Луганської області на 2004
  2006 роки і період до 2010 року

  (млн. гривень)

   

  За роками

  Разом

  Орієнтовні

  Найменування заходу

  2004

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  джерела фінансування

  Підвищення надійності роботи систем питного водопостачання

  Лисичанське регіональне управління

   

  1. Завершення будівництва Західної фільтрувальної станції
  потужністю 50 тис. куб. метрів на добу

   

   

  1,6

   

  1,4

  2

   

   

   

   

   

   

   

  5

  державний бюджет

  2. Реконструкція другої лінії водоводу від майданчика третього

   

  1,5

  0,9

  1,5

   

   

   

  3,9

  —“—

  підйому до майданчика четвертого підйому Західної фільтрувальної станції

   

   

   

   

  0,5

  0,8

  1,5

  2,8

  обласний бюджет

  Світлічанське регіональне управління

   

  3. Реконструкція водоводів:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  від Світлічанської насосної станції другого підйому
  до насосної станції третього підйому в м. Стаханові (протяжність 24,7 кілометра)

   

  5

  5

  5

  5

  5

  5

  30

  державний бюджет

  від Світлічанської насосної станції до водопровідного вузла в м. Кіровську діаметром 400 міліметрів (протяжність
  16 кілометрів)

   

  1,2

  2

  1

   

   

   

  4,2

  —“—

  відрізка водоводу Кримського водозабору в районі
  смт Фрунзе діаметром 900 міліметрів (протяжність
  6,4 кілометра)

   

  1

  1

  1

  1

  1

  1

  6

  —“—

  4. Заміна трьох ліній дюкерів через р. Сіверський Донець діаметром 500 міліметрів (протяжність 3,6 кілометра)

   

  0,6

  0,6

  0,6

   

   

   

  1,8

  кошти
  підприємства

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Будівництво водоводу від майданчика четвертого підйому Західної фільтрувальної станції до Кіровського водопровідного вузла діаметром 300 міліметрів (протяжність 12 кілометрів)

   

  0,2

  0,8

  0,8

  0,8

  0,8

  0,8

  4,2

  обласний бюджет

   

  6. Реконструкція насосної станції другого підйому Світлічанського водозабору

   

  1

  1

  1

  1

  1

   

  5

  державний бюджет

  7. Реконструкція Карбонітського водопровідного майданчика
  з будівництвом насосної станції

   

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,5

  —“—

  8. Відновлення водозабірних свердловин (20 одиниць)

   

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

  0,4

  кошти підприємства

  9. Капітальний ремонт водоводу четвертого підйому до шахтарських селищ в м. Брянка

   

  1

  1

  1

  1,2

  1

   

  5,2

  обласний бюджет

   

  1,436

  1

  1

  1

  1

   

   

  5,436

  державний бюджет

  м. Кіровськ

   

  10. Будівництво двох резервуарів місткістю по 3 тис. куб. метрів кожний

   

  1,4

  1,5

   

   

   

   

  2,9

  —“—

  м. Стаханов

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11. Ремонтно-відбудовні роботи водопровідної мережі

  0,125

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  0,325

  —“—

  м. Брянка

   

  12. Реконструкція Криворізької насосної станції з будівництвом
  двох резервуарів місткістю 3 тис. куб. метрів кожний

   

  0,7

  1

  1

  0,5

   

   

  3,2

  —“—

  13. Будівництво водоводу від Західної фільтрувальної станції до Криворізької насосної станції діаметром 400 міліметрів (протяжність 5,8 кілометра)

   

   

  0,8

   

  1,5

   

  1,5

   

  0,6

   

   

   

   

   

  4,4

   

  —“—

  14. Реконструкція водоводу від третього підйому Світлічанського водозабору до Криворізької насосної станції діаметром 500 міліметрів (протяжність 6 кілометрів)

   

   

  0,4

   

  0,4

   

  0,4

   

  0,5

   

  0,5

   

  0,5

   

  2,7

   

  —“—

  15. Реконструкція міських водопровідних
  мереж (протяжність 6 кілометрів)

  1,95

  0,5

   

   

   

   

   

  2,45

  державний бюджет

  м. Первомайськ

   

  16. Реконструкція водопроводу Занивського водозабору діаметром 500 міліметрів (протяжність 20 кілометрів)

   

   

   

   

  2

  2

  1,8

  5,8

  —“—

  17. Будівництво водоводу від Західної фільтрувальної станції до резервуарів водопровідного вузла діаметром
  400 міліметрів (протяжність 1,5 кілометра)

   

   

  0,2

   

  0,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,4

   

  обласний бюджет

  18. Реконструкція водопровідного вузла з відновленням резервуара місткістю 6 тис. куб. метрів і системи знезараження та енергозбереження

   

   

   

   

  0,6

   

  0,6

   

  0,6

   

  0,6

   

  0,6

   

  3

   

  державний бюджет

  19. Реконструкція позаквартальних водопровідних мереж

   

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  1,2

  обласний бюджет

  м. Попасна

   

  20. Реконструкція водоводу від Карбонітського майданчика до водопровідного вузла діаметром 300 міліметрів (протяжність 12,6 кілометра)

   

  0,2

  0,9

  0,9

  0,9

  0,9

   

  3,8

  державний бюджет

  21. Завершення будівництва водопровідного вузла з будівництвом чотирьох резер­вуарів, насосної станції, хлораторної, водоводу діаметром 300 міліметрів (протяжність 1,6 кілометра)

   

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,2

   

  4,2

   

  —“—

  Лутугинський район

   

  22. Реконструкція Менчикурівського водозабору

   

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,5

  —“—

  23. Будівництво водопроводу від насосної станції третього підйому в с-щі шахти імені Леніна до смт Успенки-1 діаметром
  150 міліметрів (протяжність 5 кілометрів)

   

   

   

   

   

  0,3

  0,3

  0,6

  обласний бюджет

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24. Будівництво водоводу від Луганського водозабору до насосної станції третього підйому діаметром 600 міліметрів (протяжність 16 кілометрів)

   

   

   

   

  0,8

  0,8

  0,8

  2,4

  державний бюджет

  25. Реконструкція водопровідних мереж у:

   

   

   

   

   

   

   

  0,2

  обласний

  м. Лутугиному (протяжність  3 кілометри)

   

  0,1

  01

   

   

   

   

  0,2

  бюджет

  смт Георгіївці (протяжність 3,5 кілометра)

   

   

  0,2

  0,2

   

   

   

  0,4

   

  смт Челюскінці (протяжність 1,5 кілометра)

   

   

   

   

  0,1

  0,1

   

  0,2

   

  смт Успенці (протяжність 2 кілометри)

   

   

  0,1

  0,1

   

   

   

  0,2

   

  смт Леніна (протяжність 2 кілометри)

   

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  0,2

   

  26. Реконструкція водопровідного вузла в смт Успенці-1 із заміною трьох насосних агрегатів

   

  0,2

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  27. Реконструкція насосної станції четвертого підйому
  в м. Лутугиному

   

   

   

   

   

  0,2

  0,3

  0,5

  —“—

  28. Реконструкція насосної станції третього підйому із заміною трьох насосних агрегатів в с-щі шахти імені Леніна

   

   

  0,2

  0,2

  0,2

   

   

  0,6

  —“—

  Перевальський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  м. Перевальськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29. Реконструкція міських водопровідних
  мереж (протяжність 10 кілометрів)

   

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  1,8

  —“—

  30. Реконструкція водоводу від насосної станції четвертого підйому Слов’яносербського водозабору до водопровідного вузла м. Перевальська діаметром 300 міліметрів (протяжність 6 кілометрів)

   

   

  0,4

   

  0,4

   

  0,4

   

  0,4

   

  0,3

   

   

   

  1,9

   

  державний бюджет

   

  31. Заміна двох насосних агрегатів на водопровідному вузлі

   

  0,1

   

   

   

   

   

  0,1

  місцевий бюджет

  м. Артемівськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  32. Реконструкція насосної станції з будівництвом двох резервуарів місткістю 1,5 тис. куб. метрів кожний

   

   

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2

  державний бюджет

  33. Реконструкція водопровідних мереж у:

   

   

   

   

   

   

   

   

  обласний

  станції Кипуча ( протяжність 2 кілометри)

   

   

  0, 5

  0, 5

   

   

   

  1

  бюджет

  смт Байрачках (протяжність  2 кілометри)

   

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  0,2

   

  смт Ящиковому (протяжність 1 кілометр)

   

   

  0, 05

   

   

   

   

  0,05

   

  смт Селезнівці (протяжність 2 кілометри)

   

  0,05

  0, 05

   

   

   

   

  0,1

   

  смт Чорнухиному (протяжність  2 кілометри)

   

   

   

   

  0,1

  0,1

   

  0,2

   

  м. Зоринськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  34. Будівництво водопровідного вузла з насосною станцією та двома резервуарами місткістю 500 куб. метрів кожний

   

   

   

  0,4

  0,4

   

   

  0,8

  державний бюджет

  35. Заміна водоводу від водоводу Стаханов — Дебальцеве до водопровідного вузла (протяжність 9 кілометрів)

   

   

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  2

  —“—

  36. Реконструкція мереж по області (протяжність 18,5 кілометра)

   

  1,7

  2,5

  2,5

  2,5

  2,5

  2,5

  14,2

  обласний бюджет

  37. Придбання устатковання, автотранспортних засобів, землепереробної техніки:

   

   

   

   

   

   

   

   

  —“—

  гідродинамічна машина КО 504 (6 одиниць)

  0,4

  0,4

  0,4

   

   

   

   

  1,2

   

  ілосос КО 507 (5 одиниць)

   

  0,2

  0,4

  0,4

   

   

   

  1

   

  екскаватор АТЕК-881 (5 одиниць)

   

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

   

  2

   

  автокран КС 3575А (4 одиниці)

   

  0,25

  0,25

  0,25

  0,25

   

   

  1

   

  бульдозер Д 75 (4 одиниці)

   

  0,2

  0,2

   

   

   

  0,4

   

   

  засоби для відкачування води

   

  0,5

   

   

   

   

  0,5

   

   

  м. Краснодон

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  38. Реконструкція чотирьох вантових резервуарів місткістю
  5000 куб. метрів на майданчику Молодогвардійської насосної станції третього
  підйому

   

  1

   

  1

   

  1

   

  1

   

  1

   

  1

   

  6

   

  державний бюджет

  39. Будівництво водопровідних та каналізаційних мереж

  0,7

  0,7

   

   

   

   

   

   

  —“—

  40. Капітальний ремонт водопровідних споруд майданчика третього підйому

  0,05

   

   

   

   

   

   

  0,05

  державний бюджет

   

   

  0,3

  0,2

   

   

   

   

  0,5

  кошти підприємства

  41. Заміна відрізка магістрального водоводу
  Молодогвардійськ — Краснодон (протяжність 1 кілометр)

   

  0,7

  0,6

   

   

   

   

  1,3

  обласний бюджет

  42. Заміна водопровідних мереж в смт Краснодоні (протяжність 5 кілометрів)

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

  0,6

  кошти підприємства

  43. Заміна водопровідних мереж в смт Енгельсовому (протяжність 2 кілометри)

  0,2

  0,1

   

   

   

   

   

  0,3

  місцевий бюджет

  44. Заміна водопровідних мереж в смт Гірному (протяжність
  1 кілометр)

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  45. Капітальний ремонт водопровідної мережі та зливної каналізації у м. Суходольську

  1

   

   

   

   

   

   

  1

  державний бюджет

  46. Заміна відрізка магістрального водоводу від с. Піонерське до м. Молодогвардійська діаметром 900 міліметрів (протяжність 15 кілометрів)

   

  2

  2

  2

  2

  2

  2,5

  12,5

  —“—

  47. Завершення будівництва водоводу від
  м. Молодогвардійська до 194 відмітки  у м. Краснодоні діаметром 1000 міліметрів (протяжність 8,5 кілометра)

   

  2

  2

  2

  1,8

   

   

  7,8

  —“—

  Краснодонський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  48. Капітальний ремонт Гундорівського водозабору і магістрального водоводу до м. Краснодону

  4,9

   

   

   

   

   

   

  4,9

  —“—

  49. Будівництво лінії електропередачі потужністю 35 кВт від насосної станції “Зрошенка” до насосної станції першого підйому Гундоріво-Гуковського водопроводу (протяжність
  3,5 кілометра)

   

  0,15

  0,15

   

   

   

   

  0,3

  —“—

  50. Реконструкція водопровідних мереж у:

   

   

   

   

   

   

   

   

  місцевий бюджет

  смт Новосвітлівці (протяжність 3 кілометри)

  0,02

  0,01

   

   

   

   

   

  0,03

   

  с. Самсонівка (протяжність 1,5 кілометра)

   

  0,02

   

   

   

   

   

  0,02

   

  с. Дружне (протяжність 3 кілометри)

  0,1

  0,1

   

   

   

   

   

  0,2

   

  с. Білоскелювате (протяжність 0,8 кілометра)

   

  0,03

   

   

   

   

   

  0,03

   

  смт Мирному (протяжність 2 кілометри)

   

  0,05

   

   

   

   

   

  0,05

  —“—

  смт Сімейкиному (протяжність 2,8 кілометра)

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

  0,01

   

   

  0,05

  —“—

  51. Капітальний ремонт водопровідної мережі у
  с-щі Хрящувате

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  державний бюджет

  52. Заміна по одній лінії дюкерів № 4, 5 на Вільхівському водозаборі (протяжність 0,3 кілометра)

  0,1

  0,1

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  53. Заміна відрізків магістрального водоводу Дружне —
  Суходільськ (протяжність 3 кілометри)

  0,6

   

   

   

   

   

   

  0,6

  обласний бюджет

  54. Заміна відрізка магістрального водоводу Давидо-Микільської насосної станції (протяжність 1,5 кілометра)

   

  0,5

   

   

   

   

   

  0,5

  —“—

  55. Будівництво резервуара місткістю 500 куб. метрів на майданчику насосної станції другого підйому Краснянського водопроводу

   

   

   

   

  0,3

   

   

  0,3

  місцевий бюджет

  56. Заміна відрізка магістрального водоводу від Краснянської насосної станції другого підйому до резервуара в
  смт Сімейкиному (протяжність 9 кілометрів)

   

   

   

   

   

   

  1,1

   

  1

   

   

   

   

   

  2,1

   

  обласний бюджет

  57. Заміна водоводу від Широкинської насосної станції
  першого підйому до 194 відмітки у м. Краснодоні діаметром
  400 міліметрів (протяжність 8 кілометрів)

   

   

  1,5

   

  1,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

  —“—

  м. Луганськ

   

  58. Реконструкція лінії електропередачі потужністю 6 кВт Кіндрашівського водозабору (протяжність 8 кілометрів)

   

  0,1

  0,1

   

   

   

   

  0,2

  місцевий бюджет

  59. Реконструкція водопровідних мереж у с-щах Ювілейне і Катеринівка, м. Олександрівську (протяжність 6 кілометрів)

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

   

  0,4

  місцевий бюджет

  60. Реконструкція водопровідних мереж у с-щах Тепличне, Дзержинське (протяжність 9 кілометрів)

   

   

   

   

  0,2

  0,2

  0,1

  0,5

  обласний бюджет

  61. Заміна відрізка Петрівського залізобетонного магістрального водопроводу (протяжність 4,5 кілометра)

   

   

   

   

  0,2

  0,2

  0,2

  0,6

  —“—

  62. Заміна трубопроводів між свердловинами Кіндрашівського, Айдарського, Петрівського водозаборів

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

   

  0,4

  кошти підприємства

  63. Заміна другої лінії дюкера  діаметром 400 міліметрів на Айдарському водозаборі (протяжність 100 метрів)

   

   

  0,04

   

   

   

   

  0,04

  —“—

  Лутугинський район

   

  64. Реконструкція магістрального водоводу від Луганського водозабору до с-ща шахти імені Леніна (протяжність
  10 кілометрів)

   

  1,5

  1,5

  1,5

   

   

   

  4,5

  державний бюджет

  65. Реконструкція насосної станції в смт Білоріченському

   

  0,1

   

   

   

   

   

  0,1

  обласний бюджет

  66. Будівництво магістрального водоводу від Луганського водозабору до резервуарів на майданчику 220 відмітки 
  у м. Лутугиному (протяжність 10 кілометрів)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3

   

  3

   

  6

   

  —“—

  67. Заміна водопровідних мереж у смт Юр’ївці і Білому (протяжність 3 кілометри)

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

  0,4

  —“—

  68. Заміна водопровідних мереж у смт Білоріченському (протяжність 2,5 кілометра)

   

  0,3

   

   

   

   

   

  0,3

  —“—

  м. Красний Луч

   

  69. Заміна відрізка магістрального водоводу Родакове — Алчевськ діаметром 900 міліметрів (протяжність
  10 кілометрів)

   

  2

  2

  2

  1

  1

  1

  9

  державний бюджет

  70. Заміна відрізка магістрального водоводу Петрівське — Красний Луч діаметром 900 міліметрів (протяжність
  14 кілометрів)

  0,3

  2

  2,8

  2,9

  2

  2

  2

  14

  державний бюджет

  71. Заміна водоводу від Янівської фільтрувальної станції до
  смт Леніна (протяжність 0,5 кілометра)

  0,12

   

   

   

   

   

   

  0,12

  місцевий бюджет

  72. Будівництво лінії електропередачі до Янівської фільтрувальної станції (протяжність 5 кілометрів)

   

  0,6

   

   

   

   

   

  0,6

  —“—

  73. Будівництво лінії електропередачі до насосної станції третього підйому Янівської фільтрувальної станції (протяжність 2,8 кілометра)

  0,2

  0,15

   

   

   

   

   

  0,35

  обласний бюджет

  74. Заміна відрізка магістрального водоводу Алчевськ —
  Петрівське діаметром 1000 міліметрів (протяжність
  3 кілометри)

   

  1

  1,3

   

   

   

   

  2,3

  —“—

  75. Заміна відрізка магістрального водоводу Алчевськ —
  Красний Луч діаметром 900 міліметрів (протяжність
  2,5 кілометра)

   

  0,8

  1

   

   

   

   

  1,8

  —“—

  76. Заміна відрізка магістрального водоводу від Янівської насосної станції третього підйому до м. Красний Луч (протяжність 3,6 кілометра)

   

  1,7

   

   

   

   

   

  1,7

  —“—

  77. Заміна розподільних мереж у мм. Красному Лучі, Вахрушевому (протяжність 21 кілометр)

   

  2

  2

  2

  2

  3

  2,8

  13,8

  —“—

  78. Прокладення водоводу від аеропорту до вул. Ударної
  у м. Красному Лучі (протяжність 6,5 кілометра)

   

   

   

  2

  1,5

   

   

  3,5

  —“—

  79. Заміна відрізка магістрального водоводу  від Янівської насосної станції другого підйому до насосної станції третього підйому (протяжність 5 кілометрів)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

   

  1,8

   

  2,8

   

  —“—

  м. Антрацит

   

  80. Винесення водоводу за межі кладовища шахти Центральна (протяжність 0,5 кілометра)

  0,4

  0,5

   

   

   

   

   

  0,9

  місцевий бюджет

  81. Заміна розподільного колектора відвідних водопроводів насосної станції № 13 (протяжність 1,5 кілометра)

   

   

  1

  1,4

   

   

   

  2,4

  місцевий бюджет

  82. Заміна відрізка водоводу у м. Красному Лучі діаметром
  500 міліметрів (протяжність 4 кілометри)

   

  1

  1,4

  0,72

   

   

   

  3,12

  обласний бюджет

  83.  Капітальний ремонт водопровідної мережі у с-щі Індустрія Антрацитівського району

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  державний бюджет

  Станично-Луганський район

   

  84. Заміна трубопроводів між свердловинами Вільхівського та Деркульського водозаборів (протяжність 3 кілометри)

  0,2

  0,2

   

   

   

   

   

  0,4

  кошти підприємства

  85. Капітальний ремонт водопровідної мережі у:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  с-щі Широкий

  0,25

   

   

   

   

   

   

  0,25

  державний бюджет

  с-щі Розквіт

  0,15

   

   

   

   

   

   

  0,15

  —“—

  86. Перебуріння виведених з експлуатації свердловин № 1025, 1039, Р-3 Вільхівського водозабору, № 1445, 1641 Деркульського водозабору

  0,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,5

   

  —“—

  87. Прокладення резервних кабельних вводів потужністю 6 кВт Вільхівської насосної станції (протяжність 0,4 кілометра)

  0,15

   

   

   

   

   

   

  0,15

  —“—

  88. Реконструкція водопроводних мереж кварталу Молодіжний у смт Станично-Луганському (протяжність
  0,4 кілометра)

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  місцевий бюджет

  89. Реконструкція водопровідних мереж в селах Лобачеве і Миколаївка (протяжність 6,5 кілометра)

   

  1

  1,1

   

   

   

   

  2,1

  —“—

  м. Свердловськ

   

  90. Заміна відрізку магістрального водоводу
  Молодогвардійськ — Свердловськ діаметром 900 міліметрів (протяжність 8 кілометрів)

  1,2

  2

  1,8

   

   

   

   

  5

  державний бюджет

  91. Заміна відрізку магістрального водоводу
  Молодогвардійськ — Володарськ діаметром 600 міліметрів (протяжність 8 кілометрів)

   

  1

  1

  1,3

  1

   

   

  4,3

  державний бюджет

  Слов’яносербський район

   

  92. Заміна розподільних водопровідних мереж у:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  с. Хороше (протяжність 2 кілометри)

  0,9

   

   

   

   

   

   

  0,9

  —“—

  м. Зимогір’ї (протяжність 1,7 кілометра)

   

  0,12

   

   

   

   

   

  0,12

  обласний бюджет

  смт Родаковому (протяжність 1,5 кілометра)

   

  0,1

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  смт Слов'яносербську (протяжність 6 кілометрів)

  0,2

  0,15

   

   

   

   

   

  0,35

  —“—

  с. Новогригорівка (протяжність 2 кілометри)

   

  0,02

   

   

   

   

   

  0,02

  —“—

  с. Степове (протяжність 1,2 кілометра)

   

  0,02

   

   

   

   

   

  0,02

  —“—

  с. Весела Гора (протяжність 1 кілометр)

  0,08

   

   

   

   

   

   

  0,08

  —“—

  с. Привітне (протяжність 3 кілометри)

  0,2

  0,1

   

   

   

   

   

  0,3

  —“—

  с. Світле (протяжність 1 кілометр)

  0,08

   

   

   

   

   

   

  0,08

  —“—

  с. Цвітні Піски (протяжність 0,5 кілометра)

  0,04

   

   

   

   

   

   

  0,04

  —“—

  93. Реконструкція підвищувальної насосної станції у
  с-щі Металіст

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  місцевий бюджет

  м. Луганськ

   

  94. Будівництво резервуара місткістю 5 тис. куб. метрів на Артемівській насосній станції

   

  0,5

  0,5

  0,9

   

   

   

  1,9

  державний бюджет

  95. Будівництво водопровідного вузла житлового масиву Видне

   

   

   

   

  0,3

  0,4

  0,4

  1,1

  обласний бюджет

  96. Відновлення водоводів діаметром 500 — 900 міліметрів (протяжність 2,2 кілометра)

  0,2

  0,3

  0,3

   

   

   

   

  0,8

  кошти
  підприємства

  м. Лисичанськ

   

  97. Часткова заміна водоводу від Білогорівського водозабору до насосної станції “Лисичанська” (протяжність 3,5 кілометра)

   

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

   

  1,5

  місцевий бюджет

  98. Заміна водоводу від насосної станції першого підйому до насосної станції другого підйому “Лісна дача” (протяжність
  4,5 кілометра)

   

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,5

  державний бюджет

  99. Ремонт дюкера через р. Сіверський Донець

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  кошти підприємства

  100. Зонування системи водопостачання міста, другий етап. Південна частина, у тому числі:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  реконструкція майданчика насосної станції четвертого підйому

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

   

   

   

  0,8

  місцевий бюджет

  реконструкція майданчика насосної станції другого підйому “Лісна дача”

   

  0,2

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,7

  державний бюджет

  101. Реконструкція та заміна водопровідних мереж південної частини міста із застосуванням труб з полімерних матеріалів (протяжність 10 кілометрів)

  0,4

   

  0,5

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  3,4

   

  —“—

   

   

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  3

  місцевий бюджет

  102. Реконструкція водопровідних мереж у м. Лисичанську

  0,4

   

   

   

   

   

   

  0,4

  —“—

  103. Реконструкція насосної станції Новодружеська”

  0,1

  0,2

   

   

   

   

   

  0,3

  —“—

  104. Реконструкція насосної станції “Привільнянська"

   

   

  0,2

  0,2

  0,2

   

   

  0,6

  —“—

  105. Реконструкція водопровідної мережі у м. Новодружеську із застосуванням труб з полімерних матеріалів (протяжність  10,3 кілометра)

   

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,3

  1,3

  —“—

  106. Реконструкція водопровідної мережі у м. Привілля із застосуванням труб з полімерних матеріалів (протяжність
  8 кілометрів)

   

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,3

  0,4

  1,9

  державний бюджет

  м.  Краснодон

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  107. Реконструкція підвищувальних насосних станцій у
  м. Краснодоні

   

   

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,18

  0,58

  обласний бюджет

  108. Заміна водопровідної мережі у м. Краснодоні (протяжність 3 кілометри)

   

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

   

  0,3

  місцевий бюджет

  м. Ровеньки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  109. Будівництво резервуара місткістю 5 тис. куб. метрів на водопровідному вузлі “Курган”

   

   

   

   

   

  0,5

  0,6

  1,1

  обласний бюджет

  110. Реконструкція водопровідного вузла в смт Ясенівському

  0,1

   

  0,2

  0,4

   

   

   

  0,7

  державний бюджет

  111. Реконструкція водоводу від водопровідного вузла “Курган” до смт Ясенівського (протяжність 6,6 кілометра)

   

  0,7

   

   

   

   

   

  0,7

  —“—

  112. Будівництво водопроводу в смт Михайлівка

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  113. Реконструкція водопровідних мереж (протяжність
  11,5 кілометра)

  1

  0,7

  0,6

   

   

   

   

  2,3

  —“—

   

   

   

   

  0,6

  0,6

  0,6

  0,6

  2,4

  місцевий бюджет

  м. Свердловськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  114. Реконструкція місцевих джерел водопостачання “Богучар-ське", “Васильовське", “Груздеве", “Центральне", “Хмельницьке", “Піонерське", “Марс"

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,7

   

  державний бюджет

  115. Заміна водоводу від Володарського вузла до
  с-ща Довжанське (протяжність 2,9 кілометра)

   

   

   

   

   

  0,6

  0,5

  1,1

  —“—

   

   

   

   

  0,5

  0,5

   

   

  1

  обласний бюджет

  116. Заміна водопровідних мереж (протяжність 14 кілометрів)

  0,8

  0,8

   

   

   

   

   

  1,6

  державний бюджет

   

   

   

  0,3

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  2,3

  місцевий бюджет

  Кремінський район

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  117. Капітальний ремонт водопровідних мереж у:

          м. Кремінна

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  державний бюджет

           с. Баранівці

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  118. Реконструкція водопровідних мереж у
  смт Красноріченському, селах Варварівка, Кудряшівка, Новомикільське (протяжність 29,9 кілометра)

   

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,6

   

  —“—

  119. Реконструкція насосної станції “Житловська" у
  м. Кремінній

   

  0,2

  0,1

   

   

   

   

  0,3

  —“—

  120. Капітальний ремонт водопровідних мереж у
  смт Новопсков

  0,13

   

   

   

   

   

   

  0,13

  —“—

  121. Капітальний ремонт водопровідних мереж у
  м. Петровське Антрацитівського району

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  122. Капітальний ремонт водопровідних споруд майданчика другого підйому дільниці смт Слов’яносербськ

  0,23

   

   

   

   

   

   

  0,23

  —“—

  123. Капітальний ремонт водопровідних мереж у
  м. Старобільську

  0,09

   

   

   

   

   

   

  0,09

  —“—

  124. Капітальний ремонт водопровідних мереж сіл Багачка, Вівчарове, Сиротине, Новоолександрівка, Тарасівка, Тополя  Троїцького району

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  125. Капітальний ремонт водопровідної мережі у смт Троїцьке

  0,03

   

   

   

   

   

   

  0,03

  —“—

  126. Реконструкція системи водопостачання у смт Мілове

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  127. Проведення робіт з водопостачання смт Новоайдар

  0,1

   

   

   

   

   

   

  0,1

  —“—

  128. Проведення робіт з водопостачання с-ща Побєда Новоайдарського району

  0,05

   

   

   

   

   

   

  0,05

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  129. Проведення робіт з водопостачання с. Гречишкине Новоайдарського району

  0,05

   

   

   

   

   

   

  0,05

  державний бюджет

  Усього

                                                                          25,64

  58,13

  60,05

  53,18

  43,36

  41,70

  38,78

  322,8

   

  Забезпечення енергозбереження

  130. Реконструкція Світлічанського і Занивського водозаборів із заміною насосних агрегатів другого та третього підйому

   

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

   

   

  1,6

  —“—

  131. Заміна артезіанського насосного устатковання Пісочної, Капітановської, Кримської, Смолянинівської, Занивської групи свердловин (50 одиниць)

   

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

  0,4

  кошти підприємства

  132. Заміна насосного устатковання на насосній станції Західної фільтрувальної станції на менш енергоємне

   

   

   

   

  0,7

  0,8

   

  1,5

  державний бюджет

  133. Заміна повітродувного устатковання на очисних спорудах
  мм. Стаханова, Старобільська, Сватового на більш економічне 
  (6 турбоповітродувок)

   

  0,2

   

  0,2

   

  0,2

   

  0,1

   

   

   

   

   

  0,7

   

  кошти підприємства

  134. Технічне переоснащення і реконструкція каналізаційних насосних станцій у містах та інших населених пунктах області (47 одиниць)

   

  0,3

  0,5

  0,3

  0,6

  0,6

  0,6

  2,9

  —“—

  135. Технічне переоснащення і реконструкція  водопровідних насосних станцій у містах та інших населених пунктах області (11 одиниць)

   

  0,4

  0,4

  0,6

  0,6

  0,6

  0,6

  3,2

  —“—

  136. Заміна заглиблених насосних агрегатів першого підйому в містах та інших населених пунктах області на більш економічне (40 одиниць)

   

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,6

  —“—

  137. Відновлення і реконструкція системи телемеханіки насосних станцій першого підйому Світлічанського управління
  (50 одиниць)

   

   

  0,2

   

  0,3

   

  0,5

  0,5

   

  1,5

  —“—

  138. Встановлення автоматичних вантузів на магістральних водогонах Західної фільтрувальної станції (40 одиниць)

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

  0,1

   

   

  0,5

  —“—

  139. Упровадження частотно-регульованих електроприводів на насосних станціях Світлічанського, Стахановського, Сватівського управлінь

   

   

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  2

  кошти підприємства

  м. Свердловськ

   

  140. Заміна електродвигуна Свердловської групи насосів Молодогвардійської насосної станції третього підйому

  0,1

  0,1

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  141. Монтаж насосного агрегата ЦН 400 х 210 з електродвигуном потужністю 315 кВт на Свердловській групі насосів Молодогвардійської насосної станції третього підйому

   

   

  0,12

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  0,12

   

  —“—

  142. Встановлення сучасних автоматичних вантузів на магістральному водоводі Молодогвардійськ — Свердловськ
  (10 одиниць)

   

   

  0,02

   

  0,02

   

  0,02

   

   

   

   

   

   

   

  0,06

   

  —“—

  м. Луганськ

   

  143. Заміна застарілих насосних агрегатів Кіндрашівської, Петрівської, Айдарської насосної станції (15 одиниць)

   

  0,45

  0,45

  0,45

  0,45

  0,45

   

  2,25

  —“—

  144. Заміна насосного устатковання свердловин Айдарського, Кіндрашівського, Петрівського водозаборів

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  0,15

  1,05

  —“—

  м. Антрацит

   

  145. Виведення з роботи водопровідних насосних станцій
  № 1 і 4

   

  0,03

  0,03

   

   

   

   

  0,06

  —“—

  Краснодонський район

   

  146. Заміна насосного устатковання свердловин Новосвітлівського, Лобачевського водозаборів (15 одиниць)

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,1

   

  0,3

  —“—

  м. Краснодон

   

  147. Заміна насосних агрегатів (10 одиниць)

   

  0,45

  0,45

  0,45

  0,45

  0,15

   

  1,95

  —“—

  148. Упровадження частотно-регульованих електроприводів насосних агрегатів Молодогвардійської насосної станції
  третього підйому (5 одиниць)

   

   

  1

  1

  1

   

   

  3

  —“—

  Лутугинський район

   

  149. Заміна відрізка водогону від Луганської насосної станції другого підйому до с-ща шахти імені Леніна протяжністю
  3 кілометри

   

  0,5

  0,5

  0,1

   

   

   

  1,1

  державний бюджет

  150. Встановлення автоматичних вантузів на водогонах
  (15 одиниць)

   

   

  0,05

   

   

   

   

  0,05

  кошти підприємства

  151. Упровадження частотно-регульованих електроприводів насосних агрегатів Лутугинської насосної станції третього підйому (2 одиниці)

   

   

   

   

   

  1

   

  1

   

  1

   

  3

   

  —“—

  Станично-Луганський район

   

  152. Заміна насосного устатковання свердловин Вільхівського і Деркульського водозаборів на більш економічне (50 одиниць)

   

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,1

   

  0,9

  —“—

  м. Ровеньки

   

  153. Встановлення сучасних автоматичних вантузів на водоводі Молодогвардійськ — Ровеньки (10 одиниць)

   

  0,04

   

   

   

   

   

  0,04

  місцевий бюджет

  м. Луганськ

   

  154. Реконструкція каналізаційної насосної станції із заміною зношеного насосного устатковання

   

  0,5

  0,5

  0,55

  1

  1

  1

  4,55

  державний бюджет

   

   

   

   

   

   

  1

  1

  2

  обласний бюджет

   

   

   

  0,5

  0,55

  0,5

  0,5

  0,5

  2,55

  кошти підприємства

  155. Заміна фільтрувальної плитки на аерирувальні елементи на Вергунській станції біологічного очищення

  0,2

   

   

   

   

   

   

  0,2

  —“—

  156. Заміна повітродувки ТВ 80/1,6 на ТВ 50/1,6

   

  0,3

  0,3

   

   

   

   

  0,6

  —“—

   

   

   

   

  м. Лисичанськ

   

  157. Реконструкція насосних станцій “Новодружеська", “Лісна дача", “Привільнянська", “Суміщена" із заміною насосних агрегатів (8 одиниць)

   

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,8

   

  0,66

   

  4,66

   

  місцевий бюджет

   

  м. Молодогвардійськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  158. Заміна насосного устатковання на каналізаційних насосних станціях № 1 і 2

   

   

  0,2

  0,2

  0,1

   

   

  0,5

  кошти підприємства

  м. Краснодон

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  159. Реконструкція насосної станції Климівського розподільного   вузла із заміною устатковання

   

   

   

  0,2

   

   

   

  0,2

  місцевий бюджет

  м. Ровеньки

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  160. Реконструкція місцевих джерел водопостачання і підвищувальних насосних станцій (13 одиниць)

   

   

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  1

  —“—

  Усього

                                                                       0,55

  5,36

  6,75

  7,47

  9,45

  8,85

  5,61

  44,04

   

  Розвиток системи водовідведення

  м. Кіровськ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  161. Реконструкція очисних споруд у с. Голубівське,
  смт Донецькому, Червоногвард