• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 13 липня 2004 р. № 910

  СТРАТЕГІЯ
  розвитку державної статистики на період до 2008 року

  Загальні положення

  Ефективне управління процесами, що відбуваються у соціально-економічному житті країни, неможливе без побудови сучасної, гнучкої та прозорої статистичної системи, здатної оперативно та об’єктивно відображати тенденції у розбудові суспільства відповідно до Стратегії економічного та соціального розвитку України “Шляхом Європейської інтеграції” на 2004 – 2015 роки, затвердженої Указом Президента України від 28 квітня 2004 р. № 493.

  Якісно нові завдання, пов’язані з ринковими перетвореннями на початку 90-х років, зумовили посилення вимог до статистичної інформації та необхідність перебудови системи державної статистики. Реалізація Державної програми переходу на міжнародну систему обліку і статистики, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. № 326, та Програми реформування державної статистики на період до 2002 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня 1998 р. № 971, дозволила сформувати таку модель державної статистики, яка в основному відповідає умовам розвитку ринкових відносин та міжнародним стандартам у галузі статистики.

  За цей час запроваджено нові методи та підходи до статистичного обліку, зокрема створено систему національних рахунків і платіжного балансу, статистику зовнішньої торгівлі та прямих іноземних інвестицій, грошово-кредитну та банківську статистику, докорінно змінено статистику цін, удосконалено галузеві статистики, створено основи статистики підприємств, започатковано вибіркові спостереження на ринку праці та за умовами життя домашніх господарств, розроблено та впроваджено статистичні класифікації, гармонізовані з міжнародними стандартами, створено Єдиний державний реєстр підприємств і організацій, розпочато роботи із створення інформаційної комп’ютерної мережі органів державної статистики, закладено основи регіональної статистики тощо.

  Досягнення у галузі статистики сприяли поліпшенню інформаційного забезпечення державного управління, підвищенню якості оцінки розвитку економіки та соціальної сфери, більш повному задоволенню інформаційних потреб суспільства.

  Разом з цим цілі та завдання розбудови України, реалізація стратегії євроінтеграційного розвитку, вступу до Світової організації торгівлі потребують подальшого розвитку та реформування системи державної статистики відповідно до нормативних документів Європейського Союзу та міжнародних стандартів, запровадження уніфікованої статистичної методології, технологій та процедур збирання, обробки, аналізу, збереження і поширення статистичних даних тощо.

  Потребує вдосконалення робота з розроблення прогнозів економічного і соціального розвитку України, забезпечення їх належної якості.

  Мета Стратегії

  Метою Стратегії є визначення перспективи подальшого розвитку та реформування системи державної статистики, спрямованої на отримання всебічної та об’єктивної статистичної інформації щодо економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ та процесів, які відбуваються в країні та її регіонах, галузях економіки, і забезпечення цією інформацією органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших користувачів.

  Реалізація Стратегії сприятиме вдосконаленню існуючих методів та підходів до збирання, розроблення, аналізу та поширення статистичної інформації високої якості, адаптації законодавчої бази у галузі статистики до законодавства Європейського Союзу та Принципів офіційної статистики ООН, застосуванню міжнародних стандартів і рекомендацій.

  Стратегія охоплює всі аспекти розвитку та вдосконалення системи державної статистики і передбачає координацію дій органів державної влади з питань організації діяльності, пов’язаної із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних.

  Основні напрями реалізації Стратегії

  Основними напрямами реалізації Стратегії є:

  1. Поліпшення взаємодії органів державної статистики з респондентами та користувачами, посилення координації статистичної діяльності, що забезпечить:

  визначення потреб користувачів у статистичних даних, їх постійну і всебічну оцінку;

  підвищення рівня доступності та зрозумілості для користувачів статистичних даних, а також методів, за допомогою яких отримані ці дані;

  удосконалення форматів та способів поширення статистичних даних;

  оптимізацію та зменшення звітного навантаження на респондентів;

  розв’язання проблем розвитку та посилення координації діяльності в рамках системи державної статистики.

  2. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій, що сприятиме:

  адаптації законодавства з питань статистики до вимог Європейського Союзу та Принципів офіційної статистики ООН;

  розробленню і впровадженню статистичних класифікацій, гармонізованих з міжнародними, а також створенню автоматизованої системи їх ведення;

  впровадженню і ефективному використанню реєстру респондентів статистичних спостережень;

  репрезентативності вибірки домашніх господарств і поліпшенню процедур її супроводження;

  розробленню і впровадженню сучасних методів проведення вибіркових обстежень, підготовки статистичного інструментарію;

  застосуванню процедур сезонних коригувань статистичних даних.

  3. Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації, що забезпечить:

  оптимізацію кількості статистичних спостережень та поліпшення їх змістовності з метою дослідження актуальних соціально-економічних аспектів розвитку суспільства;

  більш широке застосування вибіркових методів спостереження;

  підвищення достовірності статистичних показників;

  впровадження щорічних і внутрішньорічних інтегрованих обстежень.

  4. Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики, що сприятиме:

  створенню гнучкої та ефективної організаційної структури центрального апарату Держкомстату та територіальних органів державної статистики;

  розробленню сучасної системи управління персоналом;

  розробленню ефективної системи навчання персоналу;

  розробленню і реалізації нових підходів до планування статистичних спостережень;

  розробленню і реалізації системи забезпечення якості статистичних даних.

  5. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій, що передбачає:

  розроблення проекту модернізації інформаційних і комунікаційних технологій органів державної статистики і плану його впровадження;

  модернізацію програмно-технічної бази, використання сучасних програмних і технічних засобів, ефективне функціонування та розвиток комп’ютерних мереж центрального і територіального рівня;

  розроблення типових уніфікованих технологій та прикладного програмного забезпечення автоматизованої обробки статистичної інформації на основі використання стандартних програмних засобів (операційних систем, офісних програмних засобів, реляційних систем управління базами даних, статистичних програмних пакетів тощо);

  перехід до технологій, що базуються на використанні систем управління базами даних, мережної обробки, архітектури “клієнт-сервер”;

  забезпечення захисту та конфіденційності статистичної інформації в процесі її обробки та поширення;

  упорядкування інформаційних фондів органів державної статистики та забезпечення можливості доступу до них користувачам;

  удосконалення методів і технологій поширення статистичної інформації на основі використання мережі Інтернет та із застосуванням магнітооптичних носіїв;

  підготовку спеціалістів з питань впровадження та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій.

  6. Розвиток статистики в органах державної влади та координація дій з питань організації діяльності, пов’язаної із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та адміністративних даних, що сприятиме:

  посиленню взаємодії між органами державної статистики та державної влади з питань збирання і використання статистичних та адміністративних даних;

  створенню інформаційної системи підтримки процесу розроблення коротко- і середньострокових прогнозів з використанням сучасних моделей їх розроблення, підвищенню якості та реалістичності прогнозів економічного і соціального розвитку України, дієвості державної економічної політики;

  поліпшенню процедур розробки статистичних даних з урахуванням міжнародних стандартів і методів, а також універсальному використанню класифікацій, реєстрів і баз даних, що створюються та використовуються органами державної влади;

  переходу до більш широкого та комплексного використання адміністративних даних для потреб державної статистики;

  налагодженню взаємодії інформаційних систем органів державної статистики з інформаційними системами органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб шляхом взаємного обміну інформацією; проведенню методологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;

  застосуванню методів зіставлення і узгодження даних, отриманих з різних джерел.

  Для організаційного забезпечення реалізації Стратегії розроблені заходи згідно з додатком.

  Фінансове забезпечення реалізації Стратегії

  Реалізація Стратегії здійснюватиметься за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку і державного бюджету в рамках проекту ”Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціально-економічних перетворень”, Програми TACIS, міжнародної технічної допомоги тощо.

   (млн. гривень)

   

  Усього

  у тому числі за рахунок

  Міжнародного банку реконструкції та розвитку

  держав-ного

  бюджету

  інших джерел

  Поліпшення взаємодії органів державної статистики з респондентами та користувачами, посилення координації статистичної діяльності

  4,6

  3,7

  0,9

  Зміцнення нормативно-правової бази у галузі статистики, удосконалення статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій

  11,4

  9,2

  1,5

  0,7

  Удосконалення процедур збирання, обробки та поширення статистичної інформації

  36,9

  27,9

  4,7

  4,2

  Удосконалення організаційної структури і системи управління органів державної статистики

  20,5

  17,1

  2,7

  0,7

  Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій

  141,0

   

  119,8

   

  19,0

   

  2,2

   

  Розвиток статистики в органах державної влади та координація дій з питань організації діяльності, пов’язаної із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної інформації та адміністративних даних

  13,9

  12,5

  1,4

   

  Разом

  228,3

  190,2

  30,1

  7,9

  Координація роботи та контроль за реалізацією Стратегії

  Координація роботи та контроль за виконанням заходів Стратегії покладається на Держкомстат.

  Держкомстат разом з органами державної влади, науково-дослідними організаціями розробляє спільний план дій і 15 грудня кожного року подає на затвердження Кабінетові Міністрів України.

  Виконавці подають Держкомстату звіти про результати реалізації Стратегії до 1 лютого року, що настає за звітним, а Держкомстат до 20 лютого подає Кабінетові Міністрів України узагальнену інформацію.

  _____________________  Додаток
  до Стратегії

  ЗАХОДИ
  щодо реалізації Стратегії розвитку державної
  статистики на період до 2008 року

  Назва заходу

  Відповідальні за виконання

  I. Поліпшення взаємодії органів державної статистики
  з респондентами та користувачами, посилення
  координації статистичної діяльності

  1.

  Удосконалення процедури визначення потреб користувачів

  Держкомстат
  Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади


   2.

  Розроблення програм навчання користувачів методології обчислення та використанню статистичних показників

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату

  3.

  Розвиток системи поширення статистичних даних та забезпечення ефективності маркетингу

  —“—

  4.

  Модернізація статистичних бібліотек органів державної статистики і поліпшення зв’язків з публічними бібліотеками

  Держкомстат
  територіальні органи державної статистики

  5.

  Поширення статистичних даних за допомогою мережі Інтернет

  Держкомстат
  Державне інформаційно-аналітичне агентство Держкомстату
  територіальні органи державної статистики

  6.

  Удосконалення взаємовідносин органів державної статистики з респондентами та моніторинг цього процесу

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  територіальні органи державної статистики

  7.

  Розроблення та використання показників навантаження на респондентів при проведенні статистичних спостережень

  Держкомстат

   8.

  Забезпечення створення та функціонування Національної ради з питань статистики

  Держкомстат
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
  науково-дослідні організації

  II. Зміцнення нормативно-правової бази у галузі
  статистики, удосконалення статистичної інфраструктури,
  впровадження міжнародних стандартів і рекомендацій

  1.

  Внесення змін до Закону України “Про державну статистику”

  Держкомстат
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

   2.

  Адаптація статистичного обліку до вимог ЄС

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук

   3.

  Розроблення та вдосконалення статистичних класифікацій

  Держкомстат
  Мінфін
  Національний банк
  Держмитслужба
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  інші центральні органи виконавчої влади
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук

  4.

  Створення автоматизованої системи ведення статистичних класифікацій

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  5.

  Удосконалення ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій

  Держкомстат
  територіальні органи державної статистики
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  6.

  Створення і ефективне використання реєстру респондентів статистичних спостережень

  Держкомстат
  територіальні органи державної статистики
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  7.

  Удосконалення основ вибірки для проведення обстежень домашніх господарств

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук

   8.

  Удосконалення процедури розроблення статистичних анкет

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

   9.

  Удосконалення методології та програм проведення вибіркових статистичних спостережень

  —“—

  10.

  Застосування непрямих методів оцінки статистичних даних про стан малих територій

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  науково-дослідні організації
  центральні та місцеві органи виконавчої влади


   11.

  Застосування розрахунків статистичних показників із сезонним коригуванням

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  12.

  Формування та реалізація політики перегляду статистичних даних

  —”—

  13.

  Застосування методів зіставлення статистичних даних, отриманих з різних джерел

  —”—

  14.

  Створення сучасної системи управління метаданими

  —”—

  III. Удосконалення процедур збирання, обробки
  та поширення статистичної інформації

  1.

  Удосконалення складання національних рахунків

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Мінфін
  Національний банк
  Державна податкова адміністрація
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  Державна комісія регулювання ринків і фінансових послуг
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  науково-дослідні організації
  2.

  Удосконалення демографічної статистики

  Держкомстат
  МОЗ
  МВС
  Мін’юст
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук
  3.

  Удосконалення вибіркових обстежень домашніх господарств з питань економічної активності і статистики праці

  Держкомстат
  Мінпраці
  Мінекономіки
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  інші центральні та місцеві органи виконавчої влади

  4.

  Удосконалення обстеження умов життя домашніх господарств

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук

  5.

  Удосконалення соціальної статистики

  Держкомстат
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади


  6.

  Визначення та розроблення показників статистики бідності

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук


  7.

  Удосконалення щорічного інтегрованого обстеження підприємств

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Мінфін
  Державна податкова адміністрація
  Національний банк
  Держпідприємництво
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук


   8.

  Впровадження внутрішньорічних інтегрованих обстежень підприємств

  Держкомстат
  Мінфін
  Мінекономіки
  Державна податкова адміністрація
  Держпідприємництво
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  9.

  Удосконалення проведення обстеження ділової активності підприємств

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  10.

  Удосконалення статистики зовнішньої торгівлі

  Держкомстат
  Держмитслужба
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  науково-дослідні організації

   11.

  Удосконалення статистики інвестицій зовнішньоекономічної діяльності

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Національний банк
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату


  12.

  Удосконалення статистики цін

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук

  13.

  Удосконалення статистики основних засобів

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  науково-дослідні організації


  14.

  Удосконалення статистики промисловості

  Держкомстат
  мінпромполітики
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  15.

  Удосконалення статистики транспорту і зв'язку

  Держкомстат
  Держмитслужба
  Держкомзв’язку

  16.

  Удосконалення статистики будівництва та інвестицій

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Мінекономіки
  Держбуд


  17.

  Удосконалення статистики внутрішньої торгівлі

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  18.

  Удосконалення статистики послуг

  —”—

  19.

  Удосконалення статистики наукової та інноваційної діяльності

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук


  20.

  Удосконалення статистики енергетики

  —”—

  21.

  Удосконалення сільськогосподарської статистики

  Держкомстат
  Мінагрополітики
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут економіки Національної академії наук


  22.

  Удосконалення статистики навколишнього природного середовища

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Мінприроди

  23.

  Удосконалення системи показників з метою проведення комплексної оцінки соціально-економічного становища регіонів

  Держкомстат
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук
  Рада по вивченню продуктивних сил Національної академії наук  24.

  Удосконалення методології міжрегіональних зіставлень статистичних даних

  Держкомстат
  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

  25.

  Розроблення системи  інформаційного забезпечення функціонування територій із спеціальним статусом (депресивні території, єврорегіони тощо)

  —“—

  26.

  Створення бази даних про соціально-економічний розвиток регіонів

  —“—

  IV. Удосконалення організаційної структури і системи
  управління органів державної статистики

  1.

  Поліпшення структури центрального апарату Держкомстату та територіальних органів державної статистики

  Держкомстат

  2.

  Створення сучасної системи управління персоналом

  Держкомстат
  територіальні органи державної статистики

  3.

  Створення системи підготовки та навчання персоналу

  Держкомстат
  Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату
  вищі навчальні заклади

  4.

  Удосконалення системи планування статистичних робіт та управління фінансами

  Держкомстат

  5.

  Створення системи управління якістю статистичної інформації

  Держкомстат

  міністерства та інші центральні органи виконавчої влади

   

   

   

   

   

   

  V. Модернізація інформаційних і комунікаційних технологій

  1.

  Розроблення проекту модернізації інформаційних і комунікаційних технологій

  Держкомстат

   

  2.

  Модернізація програмно-технічної бази інформаційної системи органів державної статистики

  — ”—

  3.

  Удосконалення інформаційних технологій збирання та обробки статистичних даних

  Держкомстат
  Науково-технологічний комплекс статистичних досліджень Держкомстату

  4.

  Створення телекомунікаційної мережі органів державної статистики

  Держкомстат

  5.

  Забезпечення захисту та конфіденційності статистичних даних

  — ”—

  6.

  Упорядкування інформаційних фондів Держкомстату

  — ”—

  7.

  Удосконалення технологій поширення статистичної інформації

  Держкомстат
  Мінекономіки
  Державна служба геодезії, картографії та кадастру
  Інститут демографії та соціологічних досліджень Національної академії наук


  8.

  Підготовка спеціалістів з питань впровадження та використання сучасних інформаційних і комунікаційних технологій

  Держкомстат

   

  VI. Розвиток статистики в органах державної влади та
  координація дій з питань організації діяльності, пов’язаної
  із збиранням, опрацюванням, аналізом статистичної
   інформації та адміністративних даних


  1.

  Застосування сучасних методів аналізу і поширення статистичних даних

  Мінекономіки
  Держкомстат
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  науково-дослідні організації


  2.

  Розроблення нових короткострокових та середньострокових моделей прогнозування

  —”—

  3.

  Удосконалення інформаційної бази даних фінансово-бюджетних показників

  Мінфін
  Держкомстат
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук
  науково-дослідні організації


  4.

  Гармонізація показників статистики державних фінансів з іншими статистичними даними

  Мінфін
  Держкомстат
  науково-дослідні організації

  5.

  Удосконалення системи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та поширення фінансово-бюджетної інформації

  Мінфін
  Держкомстат
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  науково-дослідні організації


  6.

  Гармонізація показників грошово-кредитної та банківської статистики, статистики платіжного балансу, міжнародної інвестиційної позиції з іншими статистичними даними

  Національний банк
  Мінфін
  Держкомстат
  Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
  науково-дослідні організації  7.

  Удосконалення показників податкової статистики, їх аналізу і використання органами державної статистики

  Державна податкова адміністрація
  Держкомстат


  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук

  8.

  Розроблення системи інформаційної взаємодії між органами державної статистики та податковими органами

  Державна податкова адміністрація
  Держкомстат

  9.

  Удосконалення митної статистики

  Держмитслужба
  Держкомстат

  10.

  Розширення взаємного обміну даними між Держкомстатом та іншими органами державної влади

   

  Держмитслужба
  Держкомстат
  Мінпраці  Держпідприємництво
  Антимонопольний комітет
  інші центральні органи виконавчої влади

  11.

  Удосконалення системи аналізу статистичних даних

  Держпідприємництво
  Мінпраці
  Держкомстат

  12.

  Удосконалення системи обліку і звітності в установах банків, охорони здоров’я та освіти

  Національний банк
  МОН
  МОЗ
  Держкомстат
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук

  13.

  Адаптація статистики освіти до міжнародних статистичних стандартів

  МОН
  Держкомстат

  14.

  Формування єдиного методологічного підходу до розрахунку ключових індикаторів охорони здоров’я згідно з міжнародними статистичними стандартами

  МОЗ
  Держкомстат

  15.

  Уніфікація показників статистичної звітності правоохоронних органів, судів та пенітенціарних закладів

  МВС
  СБУ
  Державна судова адміністрація
  Державна податкова адміністрація
  Генеральна прокуратура (за згодою)
  Держкомстат
  16.

  Удосконалення показників правової статистики

  МВС
  СБУ
  Державна судова адміністрація
  Державний департамент з питань виконання покарань
  Генеральна прокуратура (за згодою)
  Держкомстат
  17.

  Удосконалення обліку юридичних осіб та фізичних
  осіб — підприємців

  Держпідприємництво
  Держкомстат

  18.

  Удосконалення аналізу стану та перспектив розвитку соціально важливих ринків

   

  Антимонопольний комітет
  Держкомстат
  Мінекономіки
  інші центральні органи виконавчої влади
  Інститут економічного прогнозування Національної академії наук  19.

  Удосконалення розрахунків рівня економічної концентрації та прибутковості товарних ринків

  Антимонопольний комітет
  Держкомстат
  Мінекономіки

  _____________________