• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 5 липня 2004 р.  №869

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Порядку визначення виробників і

  покупців спирту та здійснення контролю за його обігом

   

  1. Пункт 2 викласти у такій редакції:

  “2. З метою формування обсягу виробництва спирту покупці не пізніше ніж 1 жовтня року, що передує планованому, укладають з постачальниками договори на його поставку в наступному році із зазначенням її строків та умов. Договір укладається у чотирьох примірниках згідно з примірним договором, який затверджується спільним наказом Мінагрополітики і Державної податкової адміністрації.

  Постачальники спирту подають до 1 листопада року, що передує планованому, відповідним центральним і місцевим органам виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства — постачальники спирту (далі — уповноважені органи), по одному примірнику договорів.

  Уповноважені органи на підставі договорів:

  затверджують до 1 грудня року, що передує планованому, обсяги виробництва та споживання спирту за напрямами використання та інформують про це Мінекономіки для складення і затвердження балансу виробництва та споживання спирту;

  оформляють і затверджують рознарядки та надсилають їх до департаменту з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів Державної податкової адміністрації (далі — департамент). У рознарядках обов’язково зазначаються ідентифікаційний код, банківські реквізити, адреса покупця, обсяг та мета використання спирту, а також номер і дата видачі ліцензії на провадження покупцем відповідної діяльності (якщо така діяльність ліцензується).

  Договір на поставку спирту може бути укладено у поточному році. У такому разі поставка здійснюється не раніше ніж через місяць після подання уповноваженим органам примірників договорів на поставку спирту. Уповноважені органи уточняють обсяги виробництва та споживання спирту і затверджують нові рознарядки”.

  2. У пункті 3:

  абзац перший викласти у такій редакції:

  “3. На підставі отриманих рознарядок департамент до 25 числа місяця, що передує наступному кварталу, оформляє та видає наряди на відпуск спирту для його споживання на внутрішньому ринку”;

  абзац другий виключити;

  абзац шостий доповнити словами і цифрами “крім випадків їх відпуску суб’єктам підприємницької діяльності, обсяги споживання спирту якими становлять до 60 декалітрів на квартал, за умови сплати акцизного збору за повною ставкою, що визначена законодавством”;

  доповнити пункт абзацом такого змісту:

  “Постачальники подають уповноваженим органам до 15 числа першого місяця наступного кварталу звіт про відвантаження спирту за встановленою формою”.

  3. Абзац другий пункту 24 викласти у такій редакції:

  “оригінал договору на поставку спирту”.

   

   

  _______________