• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО                   

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 5 липня 2004 р.  850

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до Класифікації запасів і ресурсів

  корисних копалин державного фонду надр

   

  1. У пункті 2:

  1) абзац сьомий після слів “сприятливих геологічних” доповнити словами “та економічних”;

  2) абзац десятий викласти у такій редакції:

  “спільно залягаючі корисні копалини – корисні копалини, що утворюють в розкривних і вмісних породах самостійні поклади, селективний видобуток і вилучення яких технологічно можливі та економічно доцільні у процесі видобутку основних корисних копалин”;

  3) друге речення абзацу дев’ятнадцятого після слів “здійснюється на основі” доповнити словами “попередньо розвіданих запасів та”.

  2. У пункті 3:

  1) в абзаці другому слова “при сучасній техніці і технології видобутку та переробки мінеральної сировини, що забезпечують дотримання вимог раціонального, комплексного використання корисних копалин і охорони природи” виключити;

  2) в абзаці четвертому слово “недоцільним” замінити словом “недоцільними”;

  3) доповнити пункт після абзацу четвертого новими абзацами такого змісту:

  “Серед балансових запасів за умовами видобутку і використання виділяються видобувні, важковидобувні і дотаційні за такими критеріями:

  для видобувних запасів ─ рентабельність виробничої діяльності гірничодобувного підприємства (промислу), що проектується, визначена ДКЗ, перевищує ставку рефінансування Національного банку за умови раціонального використання технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного середовища;

  для важковидобувних запасів – рентабельність виробничої діяльності гірничодобувного підприємства (промислу), що проектується, визначена ДКЗ, не перевищує ставки рефінансування Національного банку за умови раціонального використання технічних засобів і технологій та дотримання вимог щодо охорони надр і навколишнього природного середовища;

  для дотаційних запасів – ефективність видобутку і використання корисних копалин гірничодобувним підприємством (промислом), що проектується, визначена ДКЗ, можлива тільки за умови надання користувачу надр податкових пільг, субсидій, дотацій або інших видів підтримки за рахунок державного чи місцевого бюджетів.

  Важковидобувні та дотаційні запаси родовищ корисних копалин обліковуються у Державному балансі корисних копалин окремо із зазначенням конкретних користувачів надр”.

  У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом десятим.

  3. У пунктах 5 і 8 слова “(доведені)” та “(ймовірні)” виключити.

  4. Пункт 14 викласти у такій редакції:

  “14. На комплексних родовищах підрахунку та обліку підлягають запаси основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин, наявні у них корисні компоненти, а також відходи гірничого виробництва. Підрахунок запасів спільно залягаючих і супутніх корисних копалин та наявних у них корисних компонентів провадиться в установленому порядку”.

  5. У пункті 15 слово “видобувні” замінити словом “балансові”.

  6. Абзац другий пункту 23 викласти у такій редакції:

  “балансові запаси основних, спільно залягаючих і супутніх корисних копалин та наявних у них супутніх корисних компонентів, що мають промислове значення, затверджено ДКЗ”.