• In English

 • £

  ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒв ÓÊÐÀ¯ÍÈКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ПОСТАНОВА

  â³äвід  5                      липня 2004 ðр.  ¹ 848

  Київ

  Про затвердження Державного стандарту
  початкової загальної освіти для дітей, які
  потребують корекції фізичного
  та (або) розумового розвитку


  Відповідно до статті 31 Закону України “Про загальну середню освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

  1. Затвердити Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (додається).

  2.  Міністерству освіти і науки, Академії педагогічних наук на основі Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, затвердженого цією постановою, розробити і запровадити протягом 2004 — 2008 років науково-методичне забезпечення початкової загальної освіти таких дітей.

                  Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íèПремєр-міністр                  В. ЯНУКОВИЧ