• In English

 •  ЗАТВЕРДЖЕНО
   постановою Кабінету Міністрів України

  від 5 липня 2004 р. №833

   

   ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  розвитку компресорного та мембранного машинобудування
  на 2005 — 2014 роки

   

   

  Загальні положення

   

  Для інноваційного розвитку галузей промисловості та адаптації його до вимог Світової організації торгівлі необхідно забезпечити виробництво ресурсозберігаючого обладнання загального призначення, яким є сучасне енергозберігаюче компресорне та мембранне обладнання.

  Україна має значний потенціал розвитку компресорної і мембранної техніки. Це спеціальні потужні компресори для вугільної, металургійної, нафтогазової, авіаційної, автотракторної, хімічної галузей промисловості та серійні машини для інших галузей.

   Технологічні можливості вітчизняних підприємств з виробництва компресорної техніки та мембранних технологій не дають змоги швидко і з малими витратами переходити на виробництво нових видів техніки. Основні фонди підприємств здебільшого зношені, їх виробничий та науково-технічний потенціал оптимально не структурований. Зовсім не виробляються мембрани і мембранні модулі.

  Обсяги виробництва та реалізації компресорної техніки недостатні для задоволення навіть мінімальних  технологічних потреб підприємств, які становлять близько 10 тис. одиниць щороку.

  За результатами вибіркового обстеження відповідності компресорного обладнання вимогам безпечного ведення робіт, на окремих підприємствах експлуатується близько 30 тис. компресорних установок, понад 40 відсотків з яких відпрацювали встановлені строки, майже 27 відсотків потребують проведення ремонтних робіт відповідно до технічних умов, а понад 10 відсотків підлягають виведенню з експлуатації. Лише на цих підприємствах експлуатація такого обладнання у 2002 році призвела до чотирьох нещасних випадків.

  Серійна компресорна техніка більшості підприємств вже не відповідає сучасним вимогам енергозбереження і нормативним актам з охорони праці. Виробництво металомістких з низьким коефіцієнтом корисної дії поршневих та шестеренчастих машин застарілих конструкцій, які не переглядалися ось уже впродовж десятків років, треба замінити на нові енерго- і ресурсозберігаючі компресори, виготовлені за передовими прогресивними технологіями.

  Експлуатація застарілих машин призводить до наднормативних витрат енергоносіїв.

  Результати аналізу функціонування внутрішнього ринку компресорної техніки свідчать про невизначеність його інфраструктури, недосконалість механізмів середньо- та довгострокового кредитування виробників і споживачів, високі ставки кредитування, безсистемну дію механізму часткової компенсації вартості складної техніки та недостатню ефективність застосування фінансового лізингу через обмеженість коштів.

  В останні роки виникла тенденція неухильного збільшення присутності на внутрішньому ринку компресорної техніки іноземного виробництва. Так, за період з 1 січня 2000 р. до 31 липня 2003 р. в Україну ввезено
  1317 одиниць компресорної техніки різної модифікації на загальну суму понад 16,6 млн. доларів США.

  Через відсутність вітчизняного дослідного виробництва та випробувальних лабораторій для закупівлі такої кількості компресорних установок за кордоном для задоволення потреби лише обстежених підприємств потрібно понад 3,8 млрд. доларів США, а для закупівлі азотно-мембранної техніки — 5 — 7 млрд. доларів США.

   З метою забезпечення розвитку компресорного та мембранного машинобудування необхідно прискорити:

  розроблення і виробництво нових зразків конкурентоспроможного обладнання з використанням сучасної науково-технічної та технологічної бази;

  розширення ринку складної компресорної техніки;

  створення умов для розвитку вітчизняної компресорної та оригінальної мембранної технології шляхом:

  - розроблення і реалізації проектів створення нових виробництв з розширеним впровадженням високих ресурсозберігаючих технологій, гнучких виробництв та систем забезпечення якості і сертифікації продукції;

  - реалізації податкової та інвестиційної політики, що дасть змогу забезпечити збільшення обсягів фінансування за рахунок коштів підприємств, довгострокових кредитів, інвестицій і державної підтримки;

  - виділення коштів для розвитку фінансового лізингу;

  - забезпечення використання фінансових (власних коштів підприємств, інвестиційних і бюджетних коштів), матеріально-технічних та інших ресурсів для подальшого зміцнення науково-технічного потенціалу машинобудування.

  Цю Програму розроблено з метою створення необхідних умов для розвитку в Україні компресорного та мембранного машинобудування.

   

   

   

   Основні завдання, напрями та шляхи забезпечення
  виконання Програми

   Основними завданнями Програми є:

  створення інтелектуальної власності у галузі високих технологій;

  забезпечення економії енергоресурсів за рахунок використання нової компресорної та мембранної техніки;

  задоволення потреб внутрішнього ринку у конкурентоспроможній енергозберігаючій компресорній та мембранній техніці вітчизняного виробництва;

  збільшення експортного потенціалу держави;

   залучення вітчизняних виробників до виготовлення імпортозамінних комплектувальних вузлів, що сприятиме використанню потужного науково-технічного та виробничого потенціалу;

  соціальний захист населення шляхом створення близько 6 тис. робочих місць, що дасть змогу зменшити соціальну напругу в суспільстві;

  забезпечення населення чистою питною водою;

  поліпшення екологічного стану річок в  Україні.

  Виконання Програми передбачається здійснювати за такими напрямами:

  формування макротехнологічних галузеутворювальних комплексів з виробництва компресорної та мембранної техніки шляхом впровадження нових технологій;

  створення нового дослідного виробництва порожнисто-волоконних мембран і мембранних модулів;

  виготовлення дослідних зразків і налагодження виробництва нових видів компресорів та модернізація існуючих моделей;

  розвиток ринку компресорної та мембранної техніки, створення системи його моніторингу;

  проведення робіт із створення вітчизняного дослідного виробництва комплектувальних частин до компресорної та мембранної техніки;

  підготовка та подання до Кабінету Міністрів України пропозицій щодо державної підтримки розвитку фінансового лізингу та інших шляхів придбання компресорної та мембранної техніки.

  Задоволення потреб внутрішнього ринку у конкурентоспроможній енергозберігаючій компресорній та мембранній техніці вітчизняного виробництва передбачається здійснювати шляхом:

   модернізації існуючої складної компресорної техніки (гвинтових і поршневих компресорів);

  розроблення та виготовлення дослідних зразків, налагодження серійного виробництва нових видів обладнання (мультипликаторні відцентрові і газові компресори);

  розширення мережі та удосконалення технічного обслуговування компресорної техніки і збільшення строку її гарантійного обслуговування.

  Виконання робіт, пов’язаних із створенням мембранного машинобудування, передбачається здійснити з використанням сучасного вітчизняного обладнання, матеріалів і комплектувальних виробів, крім окремих його видів, які сьогодні в Україні не виготовляються. Можлива закупівля за кордоном окремих елементів систем автоматизованого проектування.

  Науково-технічне забезпечення розвитку компресорного та мембранного машинобудування неможливе без надання державної підтримки — виділення бюджетних коштів у сумі 118 млн. гривень на 2005 — 2006 роки. Подальше фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів підприємств та інших джерел.

  Основні заходи щодо розвитку компресорного та мембранного машинобудування, строки їх реалізації та обсяг фінансування подано у додатку 1.

  Розпорядником бюджетних коштів є Мінпромполітики.

  Строки виконання Програми

  Передбачається поетапне виконання Програми.

  На I етапі — 2005 — 2006 роки — забезпечуватиметься створення науково-технологічної дослідної бази для виготовлення порожнисто-волоконних мембран і виробів (модулів) з них, технологічна підготовка освоєння потужностей з виробництва сучасної енергозберігаючої компресорної та мембранної техніки, розроблення її нових зразків.

  На II етапі — 2007— 2014 роки — здійснюватиметься освоєння серійного випуску сучасної енергозберігаючої компресорної та мембранної техніки, розроблення її нових зразків.

   

  Фінансове забезпечення

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, прибутків підприємств, діяльність яких пов’язана з виробництвом складної компресорної та мембранної техніки, використання ресурсів фінансово-кредитної сфери (банківського кредитування, коштів інвестиційних компаній) та інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансового забезпечення подано у додатку 2. Показники вартості здійснення заходів визначено на підставі результатів аналізу фактичного стану виробничих потужностей та діючих нормативів з урахуванням потреби у коштах базових підприємств і суміжників.

   

  Організація управління та контролю за
  виконанням Програми

  Організаційне забезпечення виконання Програми здійснюється Мінпромполітики, Мінпаливенерго, МНС, Мінтрансом, Мінагрополітики, Держжитлокомунгоспом, Держкомрезервом, Держводгоспом та іншими співвиконавцями в установленому порядку.

  Контроль за виконанням Програми здійснюється Мінпромполітики.

  До виконання Програми за рішенням Мінпромполітики можуть залучатися підприємства, установи та організації незалежно від форми власності.

  Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому бюджетним законодавством.

  Очікувані результати

  Виконання Програми сприятиме формуванню сучасного, інтегрованого у світову промисловість, високотехнологічного виробництва складної енергозберігаючої компресорної та мембранної техніки, що в свою чергу дасть змогу:

  задовольнити на 80 відсотків потреби внутрішнього ринку у  конкурентоспроможній техніці вітчизняного виробництва;

   збільшити обсяг експорту цього обладнання до 15 відсотків загального обсягу його реалізації;

   зменшити на 10 млрд. доларів США потребу у валютних коштах на закупівлю імпортної техніки та комплектувальних виробів;

   залучити вітчизняних виробників до виготовлення імпортозамінних комплектувальних вузлів;

   використати потужний науково-технічний та виробничий потенціал українських підприємств;

   забезпечити  створення близько 6 тис. робочих місць;

   створити інтелектуальну власність у галузі високих технологій.

   

  ________________________  Додаток 1
  до Програми

   ОСНОВНІ ЗАХОДИ
  щодо розвитку компресорного та мембранного машинобудування
   

  (млн. гривень)

   

   

  У тому числі за роками

   

  Найменування заходу

  Загальний обсяг
  фінансування

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Усього

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Створення науково-техноло-гічної дослідної бази для

  разом

  43,455

  43,5

  2,5

  3

  4

  4

  4

  4,4

  4,582

  5

  118,437

   

  виготовлення порожнисто- волоконних мембран і виробів  (модулів) з них, технологічна підготовка освоєння потужнос-тей з виробництва сучасної

  у тому числі кошти держав-ного бюджету

  42

  42

   

   

   

   

   

   

   

   

  84

  енергозберігаючої компресорної та мембранної техніки, розроблення її нових зразків

  інші джерела

  1,455

  1,5

  2,5

  3

  4

  4

  4

  4,4

  4,582

  5

  34,437

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Освоєння серійного випуску сучасної енергозберігаючої

  разом

  18,4

  20,314

  2,742

  2,925

  3,335

  3,961

  4,746

  4,491

  5

  4,479

  70,393

  компресорної та мембранної техніки, розроблення її нових зразків

  у тому числі кошти держав-ного бюджету

  17

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

  34

   

  інші джерела

  1,4

  3,314

  2,742

  2,925

  3,335

  3,961

  4,746

  4,491

  5

  4,479

  36,393

   

  _____________________  Додаток 2

  до Програми

  Орієнтовні обсяги

  та джерела фінансування Програми

  (тис. гривень)

  Джерело фінансування

  Загальний обсяг фінансу-вання

  У тому числі за роками 

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  Державний бюджет

  118000

  59000

  59000

   

   

   

   

   

   

   

   

  Інші джерела,

  у тому числі
  власні кошти підприємств

  70830

  2855

  4814

  5242

  5925

  7335

  7961

  8746

  8891

  9572

  9489

  15945

  1000

  1100

  1210

  1330

  1465

  1610

  1770

  1950

  2150

  2360

  Усього

   

            188830

  61855

  63814

  5242

  5925

  7335

  7961

  8746

  8891

  9572

  9489

   

   

  ___________________