• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 5 липня 2004 р. № 830

   

   

   

   

  ПОРЯДОК 
  ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна
   
  Загальні питання

  1. Державна реєстрація обтяжень рухомого майна проводиться з метою забезпечення виконання зобов’язань і захисту прав юридичних і фізичних осіб стосовно рухомого майна та надання в інтересах цих осіб інформації про наявність чи відсутність обтяжень рухомого майна.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

  Державний реєстр обтяжень рухомого майна (далі – Реєстр) – єдина комп’ютерна база даних про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження;

  держатель Реєстру – Мін’юст, що забезпечує ведення Реєстру;

  адміністратор Реєстру – державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту, що відповідає за технічне, технологічне та програмне забезпечення Реєстру, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі;

  реєстратори – державне підприємство “Інформаційний центр” Мін’юсту та його філії, державні нотаріальні контори, банки, інші фінансово-кредитні установи державної форми власності, які згідно з договорами, укладеними з адміністратором Реєстру, проводять державну реєстрацію відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження, приймають заяви, видають завірені витяги з Реєстру та виконують інші функції, передбачені цим Порядком.

  3. У разі припинення виконання своїх функцій реєстратор передає усі документи та матеріали, пов’язані з виконанням його функцій, адміністраторові Реєстру.

  4. Державна реєстрація відомостей про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження проводиться шляхом внесення до Реєстру запису, а також змін і додаткових відомостей до запису.

  5. Державна реєстрація обтяження рухомого майна може проводитися будь-яким реєстратором.

  Реєстрація податкової застави проводиться державним підприємством “Інформаційний центр” Мін’юсту та його філіями.

   

  Державна реєстрація обтяжень 
  рухомого майна
   

  6. Відомості про обтяження рухомого майна вносяться до Реєстру на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи або рішення суду.

  Заяву про виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет обтяження (далі – заява) підписує обтяжувач. Якщо обтяжувачем є юридична особа, підпис її уповноваженої особи скріплюється печаткою. У разі коли заява подається в електронній формі, вона повинна містити електронний підпис обтяжувача.

  Під час подання заяви обтяжувач пред’являє паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі, коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, – відповідну довіреність.

  7. У заяві зазначаються:

  1) відомості про обтяжувача та боржника:

  для юридичних осіб – резидентів – найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

   

  для юридичних осіб – нерезидентів – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа;

   

  для фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер;

   

  для фізичних осіб – іноземців чи осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

   

  2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст.

   Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача.

   Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на рухоме майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;

   

  3) опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації.

  У разі реєстрації активів, що перебувають у податковій заставі, робиться запис “всі активи платника податків”;

   

  4) відомості про заборону чи обмеження права боржника відчужувати предмет обтяження.

  Реєстратору забороняється вимагати додаткові відомості крім тих, що зазначені в пунктах 6 і 7 цього Порядку.
   
  8. У разі обтяження рухомого майна до Реєстру вносяться:
  1) відомості про обтяжувача та боржника:
   

  для юридичних осіб – резидентів – найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код;

   

  для юридичних осіб – нерезидентів – найменування, місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована особа;

   

  для фізичних осіб – громадян України – прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер;

   

  для фізичних осіб – іноземців чи осіб без громадянства – прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;

   

  2) посилання на підставу виникнення обтяження та його зміст.

  Для забезпечувальних обтяжень також зазначаються розмір та строк виконання вимоги обтяжувача.

  Для обтяження, яке виникає на підставі рішення суду про стягнення коштів, та обтяження, відповідно до якого накладається арешт на рухоме майно для забезпечення цивільного позову, зазначається розмір вимоги обтяжувача;

   

  3) опис рухомого майна, що є предметом обтяження, достатній для його ідентифікації.

  У разі реєстрації активів, що перебувають у податковій заставі, робиться запис “всі активи платника податків”;

  4) відомості про заборону чи обмеження права боржника відчужувати предмет обтяження;
  5) відомості про реєстратора;
  6) дата державної реєстрації відомостей.

  9. Реєстратор відмовляє у внесенні запису до Реєстру в разі, коли:

  у заяві відсутні чи наведено не повністю або з виправленням відомості, зазначені у пунктах 6 і 7 цього Порядку;

  обтяжувач не пред’явив паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі, коли уповноважена особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, – відповідну довіреність;

  відсутній документ про плату за внесення запису до Реєстру;
  плату внесено не в повному обсязі.
  Відмова у внесенні запису до Реєстру оформляється письмово в день прийняття заяви із зазначенням причини.
  10. Запис про обтяження рухомого майна вноситься до Реєстру в день прийняття заяви.
  11. Датою державної реєстрації обтяження рухомого майна вважається дата та час внесення запису до Реєстру. 
  12. Про внесення до Реєстру запису про обтяження рухомого майна реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п’яти днів надсилає боржнику.
  13. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної реєстратором, обтяжувач чи уповноважена ним особа письмово повідомляють у п’ятиденний строк про це реєстратора, який перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві про обтяження рухомого майна. Якщо факт невідповідності підтверджено, реєстратор безоплатно виправляє допущену помилку в день надходження повідомлення.
  14. У разі виявлення у витягу помилки, допущеної з вини обтяжувача чи уповноваженої ним особи, вони можуть звернутися до реєстратора із заявою про внесення змін до запису.
  15. У разі виявлення боржником у витягу помилки він письмово повідомляє у п’ятиденний строк обтяжувача чи реєстратора.

  Реєстратор після отримання заяви від боржника про допущення помилки перевіряє відповідність відомостей Реєстру інформації, наведеній у заяві, та у разі підтвердження такого факту виправляє помилку і повідомляє обтяжувача та боржника про внесення змін до запису. Якщо помилка допущена з вини обтяжувача, реєстратор повідомляє обтяжувача про необхідність внесення змін до запису.

  Обтяжувач чи уповноважена ним особа протягом двох робочих днів з дня отримання від боржника заяви про допущення у витягу помилки з вини реєстратора повинен письмово повідомити про це реєстратора чи звернутися до нього із заявою про виправлення помилки у Реєстрі, допущеної з вини реєстратора.
  Державна реєстрація відомостей про зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження за договором 
  16. Зміни і додаткові відомості до запису в Реєстрі вносяться реєстратором на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи. 
  17. У заяві зазначаються дата державної реєстрації відомостей, реєстраційний номер запису, підстава виникнення змін до обтяження (договір чи рішення суду або відповідне рішення уповноваженого органу), відомості про реєстратора.
  18. Якщо проводиться державна реєстрація відомостей про зміну обтяження рухомого майна, у заяві також зазначаються відповідні зміни і додаткові відомості до запису, внесення яких передбачено пунктом 8 цього Порядку, а у разі відступлення прав на предмет обтяження – відомості про особу, на користь якої здійснено відступлення прав на предмет обтяження, та про договір, що підтверджує відступлення прав на предмет обтяження.

  19. Під час подання заяви обтяжувач пред’являє паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі, коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи  юридичної особи, – відповідну довіреність.

  20. Реєстратор відмовляє у внесенні змін і додаткових відомостей до запису в разі, коли:
  у заяві відсутні чи наведено не повністю або з виправленням відомості, зазначені у пунктах 6, 17 і 18 цього Порядку;
  обтяжувач не пред’явив паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у разі, коли уповноважена ним особа діє від імені обтяжувача фізичної чи юридичної особи, – відповідну довіреність;
  відсутній документ про плату за внесення змін і додаткових відомостей до запису;
  плату внесено не в повному обсязі.
  Відмова у внесенні змін і додаткових відомостей до запису оформляється письмово із зазначенням причини в день прийняття заяви.
  21. Датою державної реєстрації змін і додаткових відомостей вважається дата та час внесення змін і додаткових відомостей до запису.
  22. Про внесення змін і додаткових відомостей до запису реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п’яти днів надсилає боржнику.
  23. У разі виявлення у витягу помилки у записі змін і додаткових відомостей їх виправлення здійснюється згідно з пунктами 13 – 15 цього Порядку.
  Державна реєстрація відомостей 
  про припинення обтяження 
  24. Відомості про припинення обтяження реєструються на підставі заяви обтяжувача чи уповноваженої ним особи.
  Обтяжувач чи уповноважена ним особа має право в будь-який час подати заяву про припинення обтяження і виключення запису з Реєстру чи про продовження строку дії реєстрації не більш як на п’ять років.
  Після припинення обтяження обтяжувач самостійно, на письмову вимогу боржника чи особи, права якої порушено внаслідок наявності запису про обтяження, протягом п’яти днів зобов’язаний подати реєстратору заяву про припинення обтяження і виключення його з Реєстру.
  Відомості про припинення публічного обтяження підлягають державній реєстрації протягом п’яти днів після його припинення. Проведення реєстрації відомостей про припинення публічного обтяження покладається на уповноважений орган чи на уповноважену ним особу. 
  Записи про обтяження, які втратили чинність, підлягають виключенню з Реєстру через шість місяців після реєстрації відомостей про припинення обтяження. 
  25. Реєстратор вносить до Реєстру відомості про припинення обтяження в день надходження заяви чи рішення уповноваженого органу. 
  26. У разі припинення обтяження до Реєстру вносяться дата і номер заяви про припинення обтяження, дата внесення запису про припинення обтяження, підстава припинення обтяження, відомості про реєстратора.
  27. Реєстратор вправі відмовити у внесенні запису до Реєстру про припинення обтяження, якщо відомості, зазначені в заяві, не відповідають Реєстру, про що повідомляє обтяжувача письмово протягом двох робочих днів після прийняття заяви.
  У разі внесення запису до Реєстру про припинення обтяження реєстратор видає обтяжувачу чи уповноваженій ним особі примірник витягу. Другий примірник витягу реєстратор протягом п’яти днів надсилає боржнику.
  Відомості про припинення обтяження вносяться до Реєстру безоплатно.
  Видача витягів
  28. Фізична чи юридична особа має право на отримання витягу про наявність чи відсутність запису в Реєстрі про обтяження, зміну обтяження, відступлення прав на предмет обтяження. Для цього реєстратору подається відповідна заява. 
  29. У заяві зазначається одна з таких відомостей:
  реєстраційні дані предмета обтяження;
  для юридичної особи – боржника – найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код; 
  для фізичної особи – боржника – прізвище, ім’я та по батькові, постійне місце проживання та ідентифікаційний номер .
  30. У разі коли особа, яка звернулася із заявою про видачу витягу, виявила бажання отримати його поштою, у заяві зазначається адреса, за якою він надсилається.
  До заяви додається документ про внесення плати за видачу витягу. 
  31. Реєстратор відмовляє у видачі витягу в разі відсутності документа про внесення плати за видачу витягу чи внесення плати не в повному обсязі або відсутності у заяві, наведення не повністю чи з виправленням відомостей, зазначених в пункті 29 цього Порядку.
  32. Суди, органи внутрішніх справ, прокуратури, державної податкової служби, служби безпеки та інші органи державної влади отримують витяги, якщо запит зроблено у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством. 
  33. Реєстратор протягом двох робочих днів після реєстрації заяви видає витяг чи приймає рішення про відмову в його видачі із зазначенням причини.
  34. У витягу зазначаються дата реєстрації обтяження рухомого майна, реєстраційний номер запису, відомості про боржника, обтяжувача, реєстратора, відступлення прав на предмет обтяження, опис предмета обтяження, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані, розмір основного зобов’язання, строк виконання основного зобов’язання в повному обсязі, підставу виникнення обтяження.

  У разі реєстрації активів, що перебувають у податковій заставі, робиться запис “всі активи платника податків”.

  Витяг скріплюється печаткою реєстратора. 
   
  Справляння плати за користування Реєстром 
  35. За внесення до Реєстру запису, а також змін і додаткових відомостей до запису, видачу витягів справляється плата. 
  Органи державної влади звільняються від плати за внесення до Реєстру записів, змін і додаткових відомостей до запису, виключення запису з Реєстру, а також отримання витягів, якщо вони видаються у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством.
  36. Фізична чи юридична особа може користуватися Реєстром через єдину комп’ютерну базу даних, підключення до якої здійснюється адміністратором Реєстру на підставі укладеного з ним договору.
  Забезпечення доступу до даних Реєстру здійснюється безоплатно. Розмір плати за користування Реєстром встановлюється його держателем. 

  37. Кошти, що надходять від фізичних чи юридичних осіб, зараховуються на рахунок адміністратора Реєстру і спрямовуються виключно на забезпечення ведення Реєстру.

   
   
  _________________