• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 червня 2004 р. №812

  ПОРЯДОК
  оперативно-технічного управління телекомунікаційними
  мережами в умовах надзвичайних ситуацій,
  надзвичайного та воєнного стану


   Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає процедуру організації та здійснення оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

  надзвичайний режим управління — режим оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, який встановлюється на час дії надзвичайної ситуації у телекомунікаційних мережах;

  надзвичайна ситуація у телекомунікаційних мережах — порушення функціонування телекомунікаційних мереж внаслідок впливу чинників техногенного, природного, соціально-політичного або воєнного характеру чи інших чинників, що призвели або можуть призвести до виходу з ладу значної частини ресурсів, засобів телекомунікацій, перевантаження телекомунікаційних мереж, втрати енергопостачання тощо;

  оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами — контроль за функціонуванням телекомунікаційних мереж і проведення організаційно-технічних заходів з управління телекомунікаційними мережами з метою забезпечення їх сталого та якісного функціонування;

  система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами — сукупність технічних засобів, центрів управління, у тому числі персоналу, що забезпечують оперативно-технічне управління телекомунікаційними мережами;

  спеціальні споживачі — підрозділи Міноборони, СБУ, МНС, МВС, Адміністрації Держприкордонслужби, інших центральних органів виконавчої влади, які здійснюють керівництво військовими формуваннями.

  Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України “Про телекомунікації”.

  3. Система оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами призначена для забезпечення сталого функціонування телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  4. До складу системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами входять:

  Національний центр оперативно-технічного управління теле­комунікаційними мережами (далі — Національний центр);

  центри оперативно-технічного управління операторів телекомунікацій та центри оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами центральних органів виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємств, установ та організацій (далі — центри управління мережами);

   технічні засоби, призначені для оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  5. З метою забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами кожний оператор телекомунікацій створює центр управління (службу, підрозділ), призначений для виконання функцій оперативно-технічного управління його телекомунікаційними мережами.

  6. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, надають можливість використовувати ресурси своїх мереж для попередження, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, оповіщення населення, проведення мобілізації, забезпечення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

  7. Організація та виконання заходів з ефективного використання телекомунікаційних ресурсів в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану покладається на Національний центр та центри управління мережами.

  8. У разі виникнення надзвичайних ситуацій у телекомунікаційних мережах загальне керівництво системою оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами здійснює постійно діюча галузева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (далі — постійно діюча комісія), яка утворюється і діє як дорадчий орган.

  Постійно діючу комісію очолює Голова Держкомзв’язку або уповноважена ним посадова особа цього органу.

  До складу постійно діючої комісії входять представники Держкомзв’язку та інші фахівці в галузі зв’язку.

  Повноваження постійно діючої комісії визначаються положенням про постійно діючу комісію, яке затверджується Держкомзв’язку.

  9. Держкомзв’язку на основі отриманої від МНС інформації та аналізу даних оперативно-інформаційної служби Національного центру про оперативну обстановку у телекомунікаційних мережах, висновку постійно діючої комісії щодо виду, причин, масштабів надзвичайної ситуації у телекомунікаційних мережах, прогнозу її розвитку і наслідків, які впливають на нормальне функціонування мереж, визначає межі зони надзвичайної ситуації у телекомунікаційних мережах та приймає рішення про переведення системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами на надзвичайний режим управління або його припинення після завершення ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

  10. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану надання телекомунікаційних послуг та ресурсів телекомунікаційних мереж задовольняється в такій послідовності:

  1) державна система урядового зв’язку, національна система конфіденційного зв’язку, спеціальні споживачі, система оперативно-технічного управління;

  2) органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

  3) медичні заклади, пожежні частини, організації, які надають інформацію про виникнення стихійних явищ (землетруси, повені, урагани тощо), дошкільні виховні та навчальні заклади, заклади науки і культури;

  4) дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав;

  5) підприємства, установи, організації та громадяни.

  11. Підрозділи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами спеціальних споживачів взаємодіють з центрами управління мережами через Національний центр або безпосередньо за погодженням з Національним центром. Порядок взаємодії визначається спільними нормативно-правовими актами Держкомзв’язку і спеціальних споживачів, а також договорами.

  12. З метою забезпечення завчасного опрацювання можливості використання мереж або засобів телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, а також виконання завдань системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, визначених цим Порядком, оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, подають до Національного центру інформацію за переліком, в обсягах та в порядку, визначених у пунктах 44 — 46 цього Порядку.

  13. Персонал Національного центру діє на підставі плану відновлення функціонування телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, який розробляється Національним центром і затверджується Держкомзв’язку. Порядок дій персоналу визначається постійно діючою комісією з урахуванням оперативної обстановки.

  14. Національний центр та центри управління мережами за погодженням з Держкомзв’язку відповідно до законодавства можуть допускати деяке зниження якості послуг та встановлювати тимчасові обмеження щодо їх надання до ліквідації надзвичайних ситуацій, скасування надзвичайного та воєнного стану.

  15. У системі оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами застосовується київський час як єдиний обліково-звітний час. При взаємодії з центрами управління операторів телекомунікацій інших країн обліково-звітний час визначається згідно з міжнародними договорами України.

  16. Фінансування розвитку системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, забезпечення готовності до виконання завдань оперативно-технічного управління в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, а також матеріально-технічне забезпечення центрів управління мережами, аварійно-ремонтних підрозділів, їх оснащення (у тому числі додаткове) технічними засобами, транспортом, навчання персоналу та організація проведення тренувань відповідно до цього Порядку здійснюється за рахунок коштів операторів телекомунікацій та інших джерел.

  Основні завдання системи оперативно-технічного
  управління телекомунікаційними мережами

  17. Основними завданнями системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами є забезпечення:

  1) безперервного та ефективного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

  2) функціонування телекомунікаційних мереж із заданими параметрами, в тому числі моніторингу з метою безперебійного надання телекомунікаційних послуг;

  3) функціонування систем оповіщення цивільної оборони;

  4) підвищення надійності роботи і ефективності використання телекомунікаційних мереж;

  5) організації та здійснення заходів з оперативного відновлення, усунення пошкоджень чи перевантажень телекомунікаційних мереж з використанням наявних ресурсів телекомунікаційних мереж, а також забезпечення контролю за виконанням цих заходів;

  6) першочергового виділення, резервування та відновлення ресурсів телекомунікацій в інтересах державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку та спеціальних споживачів;

  7) аналізу надійності і сталості функціонування телекомунікаційних мереж, розроблення пропозицій щодо вдосконалення телекомунікаційних мереж загального користування і подання їх Держкомзв’язку.

  18. У системі оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами забезпечується якісна передача інформації щодо управління каналами і трактами телекомунікаційних мереж для організації ефективної взаємодії розосереджених апаратно-програмних комплексів Національного центру та центрів управління мережами.

  19. Робота системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами здійснюється без перерв, викликаних ремонтом обладнання, заміною програмного забезпечення, у тому числі засобів захисту, зміною паролів, відключенням електропостачання тощо.

  20. Для створення і розвитку системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами використовуються сучасні телекомунікаційні та інформаційні технології із застосуванням методів обробки інформації, аналізу та прогнозування розвитку ситуацій у реальному часі, методів експертних оцінок і колективного прийняття рішень з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку щодо принципів управління телекомунікаціями.

  21. Для взаємодії складових системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами і автоматизації управління оператори телекомунікацій забезпечують сумісність програмно-технічних засобів обладнання мереж та пунктів управління відповідно до нормативно-правових та нормативно-технічних актів у галузі зв’язку.

  22. У системі оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами створюються резервні центри управління та передбачається резервування трактів і каналів зв’язку.

  23. Для виконання завдань з відновлення функціонування телекомунікаційних мереж та системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами у цій системі передбачається необхідний резерв персоналу і технічних засобів.

  24. З метою забезпечення готовності системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами до виконання завдань в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану за погодженням або у взаємодії із спеціальними споживачами проводяться тренування на регіональному і загальнодержавному рівні. Ресурси телекомунікаційних мереж на період тренування виділяються всіма операторами телекомунікацій безоплатно.

  25. Ефективність діяльності системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами визначається за рівнем сталості функціонування мереж, готовності забезпечення зв’язком спеціальних споживачів в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, єдині критерії та методика оцінки функціонування яких визначаються нормативно-правовими та нормативно-технічними актами у галузі зв’язку.

  Основні завдання та функції Національного центру

  26. Основними завданнями Національного центру в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану є загальне управління центрами управління мережами, забезпечення можливості оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами з метою їх сталого функціонування та використання в інтересах управління державою, попередження, локалізації та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, оповіщення населення, забезпечення проведення мобілізації, задоволення потреб національної безпеки, оборони, охорони правопорядку.

  27. Національний центр в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану видає розпорядження щодо оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, які є обов’язковими для виконання центрами управління мережами.

  28. З метою забезпечення виконання основних завдань системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами Національний центр виконує такі функції:

  1) здійснює загальний контроль за готовністю та функціонуванням телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

  2) забезпечує в установленому порядку організацію і контроль за наданням телекомунікаційних послуг спеціальним споживачам;

  3) розробляє моделі можливих надзвичайних ситуацій у телекомунікаційних мережах, а також схеми і механізми розв’язання проблем;

  4) здійснює збирання, накопичення, облік, збереження та аналіз поточної і статистичної інформації про стан мереж, необхідної для забезпечення сталого функціонування телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

  5) разом з операторами телекомунікацій розробляє плани відновлення функціонування телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, плани оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, плани використання резервів у разі перевантаження мереж, установлює періодичність проведення профілактичного тестування, доводить їх до операторів телекомунікацій та спеціальних споживачів;

  6) погоджує із спеціальними споживачами рішення операторів телекомунікацій про початок проведення профілактичних, ремонтно-налагоджувальних та інших робіт у телекомунікаційних мережах;

  7) взаємодіє з центрами управління мережами, іноземними операторами телекомунікацій, підрозділами оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами спеціальних споживачів, надає їм та отримує від них інформацію про зміну технічного стану трактів, каналів, комутаційних станцій та інших об’єктів управління;

  8) виконує на договірних засадах інші функції, делеговані йому операторами телекомунікацій, у разі потреби допомагає у розв’язанні проблем, які виникають у телекомунікаційних мережах;

  9) організовує оповіщення щодо зміни стану функціонування телекомунікаційних мереж.

  29. Національний центр оснащується двома пунктами оперативно-технічного управління (основним та резервним). Відповідальність за готовність пунктів оперативно-технічного управління покладається на Держкомзв’язку.

  30. У разі виникнення або загрози виникнення надзвичайної ситуації у телекомунікаційних мережах Національний центр надає Держкомзв’язку детальну інформацію про оперативну обстановку у мережах, вид, причини, масштаби ситуації та прогноз щодо її розвитку для аналізу і прийняття рішення про перехід до надзвичайного режиму управління в межах зони виникнення надзвичайної ситуації.

  31. В умовах надзвичайних ситуацій у телекомунікаційних мережах Національний центр після отримання рішення Держкомзв’язку про введення надзвичайного режиму управління вживає таких заходів:

  1) здійснює централізоване оперативно-технічне управління технічними засобами, лініями, трактами і каналами зв’язку мереж загального користування та інших телекомунікаційних мереж;

  2) організовує першочергове виділення необхідних ресурсів телекомунікаційних мереж в інтересах державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку та спеціальних споживачів;

  3) відповідно до планів забезпечує організацію оперативної заміни та обходів пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, здійснює заходи щодо відновлення функціонування телекомунікаційних мереж;

  4) здійснює управління організацією аварійно-відновних робіт з використанням наявних ресурсів та забезпечує контроль за ходом цих робіт;

  5) приймає рішення про заборону або припинення профілактичних, ремонтно-налагоджувальних та інших робіт на цих мережах, інформує про прийняте рішення операторів телекомунікацій;

  6) повідомляє про прийняті рішення та дії Держкомзв’язку, центри управління мережами та спеціальних споживачів.

  32. Для забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в Національному центрі формується та постійно оновлюється інформаційна база даних із застосуванням єдиної системи класифікації та ідентифікації ліній, трактів, комутаційних станцій та інших об’єктів управління системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами. Порядок формування інформаційної бази даних визначається нормативно-правовими та нормативно-технічними актами у галузі зв’язку.

  33. Узагальнена інформація стосовно системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами є інформацією з обмеженим доступом.

  34. Національний центр за програмою, що затверджується Держкомзв’язку, організовує та проводить навчання власного персоналу, персоналу центрів, служб та підрозділів системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, а також персоналу служб ремонту та відновлення телекомунікаційних мереж діям в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  Завдання та функції центрів управління мережами

  35. Основним завданням центрів управління мережами є забезпечення сталого функціонування власних телекомунікаційних мереж в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  36. З метою забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану центри управління мережами як складова цієї системи виконують такі функції:

  1) забезпечують функціонування телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з урахуванням завдань системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

  2) здійснюють безперервний контроль за технічним станом і завантаженням мереж операторів телекомунікацій, їхньою готовністю до виконання функцій в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

  3) забезпечують готовність до надання телекомунікаційних послуг споживачам, у тому числі спеціальним споживачам, в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану;

  4) забезпечують збирання, накопичення, облік, збереження та аналіз поточної і статистичної інформації про стан мереж операторів телекомунікацій та якість телекомунікаційних послуг;

  5) розробляють проекти планів відновлення функціонування мереж операторів телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій, планів оперативної заміни пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, планів використання резервів, погоджують їх з Національним центром, а також встановлюють періодичність проведення профілактичного тестування ліній, трактів і каналів зв’язку;

  6) повідомляють Національний центр про проведення профілактичних, ремонтно-налагоджувальних та інших робіт у мережах (відповідно до умов типового договору про взаємодію оператора телекомунікацій з Національним центром), про зміну технічного стану телекомунікаційних мереж (технічних засобів та споруд) та зміну завантаження мереж;

  7) забезпечують подання до Національного центру іншої інформації за переліком, в обсягах та в порядку, визначених у пунктах 44 — 46 цього Порядку.

  37. В умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану центри управління мережами за вказівкою Національного центру відповідно до рішення Держкомзв’язку здійснюють перехід до надзвичайного режиму управління та виконують такі функції:

  1) забезпечують у взаємодії з Національним центром відповідно до планів оперативну заміну та обходи пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку, здійснюють заходи з відновлення функціонування телекомунікаційних мереж, використовують резерви у разі перевантаження мереж;

  2) організовують та забезпечують першочергове виділення необхідних ресурсів телекомунікацій в інтересах державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку та спеціальних споживачів;

  3) проводять у взаємодії з Національним центром аварійно-відновні роботи на власних мережах з використанням наявних ресурсів та контролюють хід цих робіт, забезпечують у разі потреби надання допомоги ремонтним підрозділам інших операторів телекомунікацій;

  4) забезпечують введення тимчасових обмежень у наданні послуг, повідомляють споживачів про можливе зниження якості послуг;

  5) повідомляють Національний центр про прийняті рішення та дії.

  38. Для забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в центрах управління мережами створюються інформаційні бази даних із застосуванням єдиної системи класифікації та ідентифікації об’єктів управління системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами, які постійно оновлюються.

  39. Керівники операторів телекомунікацій, центрів управління мережами несуть відповідальність за повноту, точність, достовірність і своєчасність інформації, що подається до Національного центру.

  Взаємодія Національного центру з центрами
  управління мережами

  40. Взаємодія Національного центру з центрами управління мережами здійснюється на підставі договорів між Національним центром та операторами телекомунікацій, іншими підприємствами, установами та організаціями, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, відповідно до умов типового договору про взаємодію оператора телекомунікацій з Національним центром, що затверджується Держкомзв’язку.

  41. Взаємодія Національного центру з центрами управління мережами здійснюється відповідно до взаємопогодженого технологічного процесу функціонування з визначенням складу, послідовності і строків виконання завдань з управління телекомунікаційними мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану.

  42. Взаємодія Національного центру та центрів управління мережами з державними телерадіомовними організаціями, недержавними міжрегіональними та обласними телерадіомовними організаціями з питань забезпечення зв’язку в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану здійснюється на підставі:

  1) договорів між телерадіомовними організаціями та операторами телекомунікацій про постійне або тимчасове використання ліній, трактів і каналів зв’язку;

  2) порядку взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану телерадіомовних організацій і Національного центру, центрів управління мережами, який погоджується з Держкомзв’язку;

  3) планів організації, резервування, заміни та використання каналів розповсюдження програм телебачення і радіомовлення, затверджених Держкомзв’язку;

  4) пріоритетності відновлення каналів, установленої пунктом 43 цього Порядку.

  43. У разі виникнення пошкоджень технічних засобів чи руйнувань споруд магістральних та зонових телекомунікаційних мереж і неможливості передачі обхідними лініями, трактами і каналами зв’язку всього навантаження встановлюється така пріоритетність відновлення каналів:

  1) канали державної системи урядового зв’язку, національної системи конфіденційного зв’язку та спеціальних споживачів;

  2) канали програм телебачення УТ-1 та радіомовлення УР-1;

  3) канали магістральних мереж телефонного зв’язку і передачі даних, у тому числі канали, які забезпечують функціонування системи оповіщення цивільної оборони;

  4) канали програм телебачення та радіомовлення державної телекомпанії “Крим”, обласних і регіональних державних телерадіомовних організацій;

  5) канали програм телебачення УТ-2 та радіомовлення УР-2;

  6) канали програм телебачення УТ-3 та радіомовлення УР-3;

  7) канали зонових мереж телефонного зв’язку і передачі даних, у тому числі канали, які забезпечують функціонування системи оповіщення цивільної оборони;

  8) канали недержавних міжрегіональних програм телебачення і радіо;

  9) канали недержавних обласних програм телебачення і радіо.

  Обсяги та порядок подання інформації
  Національному центру

  44. З метою забезпечення функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами оператори телекомунікацій, центральні органи виконавчої влади (крім спеціальних споживачів), підприємства, установи та організації, у власності, користуванні, господарському віданні чи оперативному управлінні яких є засоби та мережі телекомунікацій, подають Національному центру інформацію про:

  1) схеми зв’язку та зміни, що вносяться до них;

  2) потужність, обсяги задіяння та схеми включення міжнародних центрів комутації, автоматичних міжміських телефонних станцій (опорно-транзитних телефонних станцій/автоматичних міжміських телефонних станцій), центрів комутації рухомого (мобільного) зв’язку;

  3) кабельні та радіорелейні магістральні, зонові і місцеві (міжстанційні) лінії, типи кабелю та маршрути, типи обладнання.

  45. Для забезпечення можливості централізованого управління мережами в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, а також отримання допомоги від Національного центру у розв’язанні проблем, що виникають у мережах, оператори телекомунікацій подають Національному центру інформацію про:

  1) заходи щодо реорганізації мережі;

  2) планові строки відключення (переключення) трактів і каналів зв’язку;

  3) надання спеціальним споживачам трактів і каналів зв’язку;

  4) зміну стану, параметрів та характеристик станційного обладнання мережі, ліній, трактів і каналів зв’язку;

  5) місце, причини, тривалість подій (пошкодження, руйнування, втрату енергопостачання, синхронізації тощо), що відбуваються або можуть відбутися у мережі;

  6) строки відновлення трактів і каналів зв’язку, надання обходів чи заміну пошкоджених ліній, трактів і каналів зв’язку;

  7) перехід на резервне обладнання, у тому числі на резервне енергопостачання чи резервний опорний генератор сигналу синхронізації, роботу на останньому резервному тракті;

  8) динаміку змін навантаження;

  9) право доступу до інформації;

  10) спроби несанкціонованого доступу до баз даних.

  46. Інформація, зазначена у пунктах 44 і 45 цього Порядку, подається Національному центру щороку до 1 березня, інформація про зміну стану телекомунікаційних мереж - щокварталу (до 15 числа наступного місяця).

  Форма та строки подання інформації затверджуються Держкомзв’язку.

  Захист інформації та забезпечення безпеки
  системи оперативно-технічного управління
  телекомунікаційними мережами

  47. З метою захисту інформації та забезпечення безпеки функціонування системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами в Національному центрі та центрах управління мережами створюються комплексні системи захисту інформації.

  48. Захист інформації та забезпечення безпеки системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами здійснюється на всіх етапах передачі, прийому, опрацювання, збереження даних з метою:

  1) запобігання витоку, втраті і підробці інформації;

  2) запобігання несанкціонованому застосуванню, знищенню, модифікації, перекрученню, копіюванню, блокуванню інформації;

  3) запобігання несанкціонованому втручанню в роботу системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами;

  4) збереження конфіденційності документованої інформації;

  5) захисту від можливості впровадження будь-якими шляхами та активізації програм-вірусів, у тому числі під час з’єднання з мережею Інтернет.

  49. Відповідальність за забезпечення захисту інформації та управління безпекою в системі оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами покладається на керівників Національного центру та операторів телекомунікацій.

   

  _____________________