• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 16 червня 2004 р.  №777

  ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
  про управління (відділ) житлово-комунального господарства
  районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації

  1. Управління (відділ) житлово-комунального господарства районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації (далі — управління (відділ) є її структурним підрозділом, підзвітним i підконтрольним голові райдержадміністрації та управлінню житлово-комунального господарства міськдержадміністрації.

  2. Управління (відділ) у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Держжитлокомунгоспу, розпорядженнями голови міської держадміністрації, районної у місті держадміністрації та рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, прийнятими в межах його компетенції, наказами начальника управління житлово-комунального господарства міської держадміністрації, а також Положенням про управління (відділ).

  3. Основними завданнями управління (відділу) є:

  забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства насамперед щодо організації і здійснення заходів з його реформування;

  аналіз стану житлово-комунального господарства району міста та підготовка пропозицій до проекту місцевого бюджету щодо фінансування районних програм розвитку житлово-комунального господарства і благоустрою району;

  організація виконання державних програм, розроблення і реалізація місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, подання пропозицій до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку району щодо поліпшення комунального обслуговування населення та благоустрою території району, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження, стану безпеки, умов праці та виробничого середовища;

  забезпечення додержання підприємствами, установами та організаціями району, що надають житлово-комунальні послуги, вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства району;

  забезпечення організації обслуговування населення району підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних, готельних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт за кошти населення;

  здійснення державного контролю за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою території району;

  вирішення інших питань у сфері житлово-комунального господарства відповідно до законодавства.

  4. Управління (відділ) відповідно до покладених на нього завдань:

  1) бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку району міста та місцевого бюджету;

  2) координує роботу житлово-комунальних підприємств, пов’язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг;

  3) забезпечує в межах своїх повноважень додержання вимог нормативно-правових актів з питань житлово-комунального господарства;

  4) готує і подає в установленому порядку пропозиції щодо:

  удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району міста;

  фінансування капітального ремонту та реконструкції житлових будинків, районних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою району;

  розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

  доцільності передачі в управління, оренду або концесію цілісних майнових комплексів житлово-комунального господарства, приватизації підприємств, які задовольняють потреби у житлово-комунальних послугах жителів району та мають важливе соціальне значення;

  удосконалення системи соціального захисту населення та встановлення соціальних нормативів у сфері житлово-комунального обслуговування;

  5) забезпечує згідно із законодавством реформування житлово-комунального господарства району на засадах прозорості та гласності;

  6) проводить моніторинг стану реалізації державних, галузевих та місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства району, а також дебіторсько-кредиторської заборгованості підприємств, що надають житлово-комунальні послуги;

  7) організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства району в осінньо-зимовий період, а також об’єктів галузі в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, проводить моніторинг підготовки житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

  8) сприяє прийняттю об’єктів відомчого житлового фонду та комунального господарства у власність територіальних громад;

  9) здійснює відповідно до законодавства контроль за додержанням правил комунального обслуговування та благоустрою, станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів комунального господарства;

  10) вживає заходів до поліпшення роботи підприємств з енергозбереження та оснащення об’єктів житлово-комунального господарства і наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії відповідно до завдань державних та регіональних програм;

  11) сприяє реалізації iнвестицiйної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом у межах своєї компетенції;

  12) бере участь у реалізації державної політики з питань охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки, санітарного стану населених пунктів, якості питної води, поліпшення технічного і технологічного стану систем водопостачання та водовідведення, запобігання підтопленню району, ліквідації його наслідків;

  13) проводить організаційну та методичну роботу, спрямовану на реалізацію державної політики у сфері охорони праці та соціального захисту працівників житлово-комунального господарства;

  14) готує пропозиції щодо визначення умов укладення (розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій, які є об’єктами комунальної власності району і належать до сфери управління райдержадміністрації, а також погоджує призначення на посаду і звільнення з посади керівників цих підприємств;

  15) здійснює закупівлю товарів, робіт і послуг, необхідних для виконання своїх завдань, у порядку, встановленому законодавством;

  16) розглядає в установленому порядку у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій, здійснює прийом громадян та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань;

  17) інформує населення через засоби масової інформації про програми розвитку житлово-комунального господарства району, організовує їх громадське обговорення;

  18) виконує інші функції, передбачені законодавством.

  5. Управління (відділ) має право:

  залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної у місті держадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів районної у місті держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

  6. Управління (відділ) під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної у місті держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян та громадянами.

  7. Управління (відділ) очолює начальник, який призначається на посаду i звільняється з посади головою районної у місті держадміністрації за погодженням із заступником голови та начальником управління житлово-комунального господарства міськдержадміністрації.

  8. Начальник управління (відділу):

  здійснює керівництво роботою управління (відділу), несе персональну відповідальність перед головою районної у місті держадміністрації за виконання покладених на управління (відділ) завдань;

  затверджує функціональні обов’язки працівників управління (відділу) та визначає ступінь їх відповідальності;

  подає на розгляд голови районної у місті держадміністрації кошторис і штатний розпис управління (відділу) в межах граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

  розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису управління (відділу), несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

  видає у межах своєї компетенції накази, організовує i контролює їх виконання, призначає на посаду i звільняє з посади працівників управління (відділу).

  9. Управління (відділ) утримується за рахунок коштів державного бюджету.

  Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників в межах виділених асигнувань визначає голова районної у місті держадміністрації.

  Кошторис і штатний розпис управління (відділу) затверджує голова районної у місті держадміністрації після попередньої їх експертизи в фінансовому управлінні (фінансовому відділі).

  10. Управління (відділ) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  ____________________