• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 12 травня 2004 р.  № 619

   

  ПОРЯДОК
  реалізації квот на ввезення в Україну цукру-сирцю
  з тростини у 2004 році

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення аукціону з реалізації квот на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини у 2004 році.

  2. Аукціон з реалізації квот проводиться в операційних залах уповноваженої товарної біржі, визначеної Міжвідомчою комісією з організації аукціону з реалізації квот на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини (далі — Міжвідомча комісія).

  3. Суб’єкти підприємницької діяльності для взяття участі в аукціоні (далі — заявники) подають до Міжвідомчої комісії такі документи:

  заявка на участь в аукціоні, підписана керівником юридичної особи або фізичною особою — суб’єктом підприємницької діяльності;

  нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності.

  4. Заявники сплачують на спеціальний рахунок Мінагрополітики, відкритий у Державному казначействі, завдаток у сумі не менше ніж гривневий еквівалент мінімальної ціни лоту, визначений за обмінним курсом, установленим Національним банком на дату прийняття платіжного доручення до виконання банком, що обслуговує заявника. У платіжному дорученні обов'язково зазначається: “Завдаток за придбання права на імпорт цукру-сирцю з тростини”.

  5. До аукціону не допускаються заявники, які:

  перебувають у стані ліквідації або банкрутства чи не подали документи, зазначені у пункті 3 цього Порядку;

  не сплатили завдаток, зазначений у пункті 4 цього Порядку;

  допустили порушення законодавства під час провадження зовнішньоекономічної діяльності, пов’язаної з ввезенням цукру-сирцю з тростини, його переробкою, вивезенням (реалізацією) готової продукції.

  6. Заявники отримують право на придбання лотів лише на суму, що не перевищує завдатку.

  7. Міжвідомча комісія та уповноважена товарна біржа за 7 днів до проведення аукціону публікують у газеті “Урядовий кур’єр” або “Голос України” інформацію про розмір мінімальної ціни лоту та кількість лотів, що виставляються на продаж у межах установленого обсягу ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, умови допуску заявників до участі в аукціоні, дату та місце його проведення.

  8. Заявники подають до Міжвідомчої комісії документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку, не пізніше ніж за три дні до проведення аукціону. На підставі результатів аналізу цих документів Комісія не пізніше ніж за один день до проведення аукціону передає список учасників аукціону уповноваженій товарній біржі. Не пізніше ніж за дві години до початку аукціону представник Міжвідомчої комісії передає керівництву цієї товарної біржі відомості про суму завдатку кожного учасника.

  В операційний зал допускаються представники учасників аукціону, члени Міжвідомчої комісії, а також особи, яким рішенням цієї Комісії надано право бути присутніми на аукціоні.

  9. Міжвідомча комісія під час проведення аукціону здійснює:

  нагляд за реєстрацією учасників та їх доступом в операційний зал;

  нагляд за ходом проведення аукціонних торгів;

  зупинення аукціону у разі порушення цього Порядку;

  розроблення пропозицій і зауважень щодо процедури проведення аукціону;

  контроль за відповідністю кількості придбаних лотів сплаченим сумам завдатку.

  10. Торги на аукціоні проводяться за умови присутності не менш як п’яти членів Міжвідомчої комісії.

  Рішення Міжвідомчої комісії приймається більшістю голосів її членів.

  11. В аукціоні повинні брати участь не менш як два учасники, а за меншої їх кількості аукціон вважається таким, що не відбувся.

  12. До участі в аукціоні допускається один представник і один консультант від кожного учасника.

  13. Реєстрація учасників та їх допуск до участі в аукціоні починається за 2 години і закінчується за 10 хвилин до початку аукціону. Під час реєстрації учаснику видається картка-ідентифікатор з номером (далі — картка), яка використовується під час аукціону. Особи, що запізнилися на аукціон, в операційний зал не допускаються.

  14. Аукціоніст проводить торги згідно з переліком лотів, що виставляються на аукціон.

  15. Аукціон розпочинається з оголошення аукціоністом початкової ціни лоту, яка визначається виходячи з мінімальної ціни лоту відповідно до закону.

  16. Торги проводяться шляхом підняття його учасниками картки.

  Після оголошення чергової ціни аукціоніст називає номер картки, що піднята першою, і повідомляє наступну ціну.

  17. Торги за кожним лотом завершуються після триразового оголошення чергової ціни, якщо жоден з учасників не підняв картку для продовження аукціону. Переможцем аукціону стає покупець, номер картки якого названий аукціоністом останнім.

  18. У разі коли після триразового оголошення початкової ціни лоту жоден з учасників не підняв картку, торги за даним лотом відкладаються. Наступні торги за відкладеними лотами проводяться додатково протягом цієї ж торгової сесії. Якщо після триразового оголошення початкової ціни лоту під час проведення відкладених торгів знову жоден з учасників не підняв картку, лот знімається з продажу під час цієї торгової сесії як нереалізований.

  19. Учасник не може в ході аукціону придбати більше ніж 50 відсотків установленого обсягу ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини. У разі виявлення учасників, що придбали понад 50 відсотків зазначеного обсягу, результати аукціону щодо таких учасників за рішенням Міжвідомчої комісії визнаються недійсними.

  Переможці аукціону, що придбали відповідну кількість лотів, протягом трьох днів після закінчення торгової сесії сплачують на спеціальний рахунок Мінагрополітики, відкритий у Державному казначействі, різницю між вартістю придбаних лотів і раніше сплаченим завдатком.

  20. Перерахунок вартості придбаних переможцем лотів у гривні здійснюється Міжвідомчою комісією за обмінним курсом Національного банку, встановленим на день торгової сесії.

  21. Кошти, отримані від аукціонного продажу, перераховуються Мінагрополітики до державного бюджету.

  22. Суми завдатку, сплачені учасниками аукціону, повертаються їм (крім переможців) протягом трьох банківських днів після отримання від учасників аукціону відповідних запитів на ім'я голови Міжвідомчої комісії.

  23. Аукціонний продаж лотів, що залишилися, і повторний продаж тих, що були повернуті, проводиться у разі потреби за рішенням Міжвідомчої комісії, але не пізніше одного місяця до встановленого законодавством строку дії ліцензії на ввезення цукру-сирцю з тростини.

  24. У разі коли повторний аукціонний продаж лоту проводиться:

  за більш високою ціною, ніж при попередньому продажу, — власнику лоту, який його повернув, виплачується сума, за яку він придбав лот. Різниця між ціною повторного продажу і сумою, повернутою першому власнику лоту, надходить до державного бюджету;

  за більш низькою ціною, ніж при попередньому продажу, — власнику лоту, який його повернув, виплачується лише сума, за якою лот було продано вдруге.

  25. У разі ліквідації або банкрутства учасників — переможців аукціону придбані ними лоти виставляються на повторний продаж згідно з пунктом 24 цього Порядку.

  26. Після закінчення торгової сесії Міжвідомча комісія складає в день проведення аукціону протокол за його результатами. На підставі протоколу уповноважена товарна біржа видає сертифікат переможця аукціону, який засвідчується головою Міжвідомчої комісії та скріпляється печаткою Мінагрополітики.

  Мінекономіки у разі пред’явлення сертифіката переможця аукціону та довідки Мінагрополітики, засвідченої Державним казначейством, про сплату переможцем аукціону вартості придбаних лотів у повному обсязі видає ліцензію на імпорт цукру-сирцю з тростини (далі — ліцензія) згідно із законодавством.

  Перепродаж придбаного лоту забороняється.

  Строк дії ліцензії встановлюється згідно із законом.

  Видана ліцензія не може бути передана іншій особі.

  27. У разі оформлення ліцензії на частину придбаного на аукціоні лоту власник не має права на аукціонний продаж частини лоту, що залишилася, про що Мінекономіки інформує Міжвідомчу комісію для забезпечення повторного продажу на аукціоні цього залишку.

  28. У разі коли переможець аукціону не зміг в установлений строк реалізувати квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини, придбані ним на аукціоні, перераховані до державного бюджету кошти поверненню не підлягають.

  29. Копії ліцензій Мінекономіки передає Держмитслужбі та Мінагрополітики в тижневий строк після оформлення.

  30. За організацію та проведення аукціону учасники сплачують уповноваженій товарній біржі плату за акредитацію, а переможці аукціонів — аукціонний збір у визначеному уповноваженою товарною біржею за погодженням з Міжвідомчою комісією розмірі та строку.

  31. Учасники аукціону зобов’язані надавати Міжвідомчій комісії достовірну інформацію, передбачену цим Порядком.

  32. Учасникам аукціону забороняється вступати в змову з метою впливу на інших учасників аукціону та обмеження конкуренції.

  33. Уповноважена товарна біржа зобов’язана:

  не розголошувати комерційну таємницю учасників аукціону;

  надавати Міжвідомчій комісії і учасникам аукціону достовірну інформацію.

  34. Уповноваженій товарній біржі забороняється здійснювати координацію діяльності учасників аукціону, що може спричинити обмеження конкуренції.

  35. Уповноважена товарна біржа не має права створювати будь-якому учаснику аукціону сприятливі умови, зокрема стосовно доступу до конфіденційної інформації з питань проведення аукціону.

   

  ___________________