• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 12 травня 2004 р.  № 601

  ПОРЯДОК
   технічного обслуговування та ремонту
  реєстраторів розрахункових операцій

  Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає вимоги до технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій суб’єктів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства застосовують такі реєстратори під час здійснення операцій з розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг (далі — користувачі).

  2. У цьому Порядку терміни використовуються у значенні, наведеному у статті 2 Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та у пункті 2 вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. № 199 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 8, ст. 362).

  Для цілей цього Порядку також використовуються такі терміни:

  введення в експлуатацію — роботи з технічного обслуговування реєстратора розрахункових операцій (далі — реєстратор), пов’язані з підготовкою його до експлуатації (вхідний контроль, регулювання, усунення виявлених несправностей) відповідно до експлуатаційних документів виробника або постачальника (далі — експлуатаційні документи), а також введення обов’язкових реквізитів чека, фіскального номера користувача та переведення реєстратора у фіскальний режим роботи;

  гарантійний ремонт — ремонт належним чином введеного в експлуатацію реєстратора, що перебуває на технічному обслуговуванні в центрі сервісного обслуговування і вийшов з ладу у період гарантійного строку експлуатації не з вини користувача;

  гарантійний строк  експлуатації — строк  служби, протягом якого виробник (постачальник, продавець, центр сервісного обслуговування) виконує гарантійні зобов’язання щодо технічного обслуговування та ремонту реєстратора;

  гарантійний строк  зберігання — строк, протягом якого параметри та характеристики реєстратора не повинні погіршуватися за умови дотримання вимог експлуатаційних документів щодо його зберігання і який обчислюється від дати виготовлення реєстратора до дати, визначеної виробником;

  післягарантійний ремонт — ремонт належним чином введеного в експлуатацію реєстратора, що перебуває на технічному обслуговуванні в центрі сервісного обслуговування і вийшов з ладу у період після закінчення гарантійного строку експлуатації;

  строк служби — строк, протягом якого виробник (постачальник) гарантує працездатність реєстратора, у тому числі комплектувальних виробів та його складових частин, збереження інформації у фіскальній пам’яті за умови дотримання користувачем вимог експлуатаційних документів;

  технічне обслуговування — комплекс робіт, передбачених експлуатаційними документами, які виконуються з метою підтримки працездатності реєстратора.

  3. Відповідно до цього Порядку технічному обслуговуванню та ремонту підлягають реєстратори вітчизняного та іноземного виробництва, які  внесено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій та які відповідають програмній і конструкторсько-технологічній документації виробника і строк  служби яких не вичерпався, за наявності комплекта експлуатаційних документів і відповідного договору продавця з виробником (постачальником).

  4. Введення реєстраторів в експлуатацію, їх технічне обслуговування та ремонт здійснюється центрами сервісного обслуговування виключно на підставі укладених з користувачами відповідних договорів.

  Виконання зазначених робіт іншими особами або центрами сервісного обслуговування без укладення з користувачами відповідних договорів забороняється.

  5. Технічне обслуговування та ремонт реєстраторів може проводитися як у приміщенні центру сервісного обслуговування, так і за місцем їх експлуатації (залежно від вимог експлуатаційних документів) та бути пов’язаним як з розбиранням реєстраторів і заміною комплектувальних виробів та складових частин, у тому числі окремих вузлів (блоків), так і без такого.

  6. Спори, що виникають між користувачами, центрами сервісного обслуговування і виробниками (постачальниками) у процесі введення реєстраторів в експлуатацію, технічного обслуговування, гарантійного та післягарантійного ремонту, розв’язуються відповідно до законодавства.

  7. Експлуатаційні документи на реєстратори, в тому числі іноземного виробництва, повинні складатися державною мовою і відповідати вимогам міждержавного стандарту (ГОСТ 2.601—95) та цього Порядку. Експлуатаційні документи повинні містити доступну і достовірну інформацію. До експлуатаційних документів належать паспорт (формуляр), інструкція з експлуатації, інші текстові, графічні конструкторські матеріали, які окремо або в сукупності дають можливість ознайомитися з характеристиками реєстраторів, правилами їх застосування.

  8. Паспорт (формуляр) реєстратора повинен містити таку інформацію:

  назва моделі (модифікації), сфера застосування та версія внутрішнього програмного забезпечення (згідно з Державним реєстром реєстраторів розрахункових операцій);

  номер реєстратора;

  дата виготовлення;

  гарантійні зобов’язання виробника (постачальника), у тому числі гарантійний строк зберігання та гарантійний строк експлуатації реєстратора;

  строк служби реєстратора;

  складові частини реєстратора згідно із сертифікатом відповідності та конструкторсько-технологічною документацією виробника;

  комплект поставки;

  зазначення місць встановлення:

  пломб (засобів контролю) на корпусі (блоках) реєстратора;

  пломб виробника на фіскальному блоці з детальним їх описом;

  відмітка щодо проведення повірки (якщо реєстратор є засобом вимірювальної техніки або містить складові частини, що належать до  таких засобів);

  кількість груп з оподаткування, у тому числі з від’ємним підсумком;

  максимальна кількість описів товарів, які можуть бути занесені до оперативної пам’яті фіскального блока у процесі програмування;

  швидкість друкування чекової (контрольної) стрічки;

  ширина і тип чекової (контрольної) стрічки, кількість символів, призначених для друкування найменувань товарів у чеку;

  діапазон робочих температур;

  перелік зовнішніх пристроїв, які відповідно до експлуатаційної документації можуть працювати у складі, під управлінням або разом із реєстратором, і портів, до яких кожен з них може бути підключений;

  інші параметри (характеристики).

  Паспорт (формуляр) повинен мати окремі розділи для внесення даних щодо введення реєстратора в експлуатацію та його гарантійного (післягарантійного) ремонту.

  Паспорт (формуляр) спеціалізованого реєстратора повинен містити додаткову інформацію про технічні та функціональні характеристики, пов’язані з особливостями застосування такого реєстратора.

  9. Інструкція з експлуатації реєстратора повинна містити:

  порядок застосування реєстратора під час проведення розрахункових операцій;

  порядок програмування реєстратора;

  порядок отримання звітних документів, що друкуються реєстратором;

  порядок технічного обслуговування реєстратора;

  порядок проведення перевірки відповідності реєстратора, що перебуває в експлуатації, програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника;

  опис реквізитів розрахункових і звітних документів, що друкуються реєстратором;

  іншу інформацію, пов’язану з експлуатацією реєстратора.

  10. Під час продажу реєстратора продавець зобов’язаний:

  у присутності покупця перевірити наявність експлуатаційних документів та непорушність пломб виробника, відповідність його комплектності експлуатаційним документам;

  зробити запис у паспорті (формулярі) про дату продажу, скріпити його підписом уповноваженої особи продавця та штампом підприємства, яке здійснює такий продаж;

  видати покупцю документи, що засвідчують факт купівлі та містять перелік центрів сервісного обслуговування, які уклали з виробником (постачальником) договір про технічне обслуговування та ремонт цієї моделі реєстратора.

  Введення в експлуатацію

  11. Роботи з введення реєстраторів в експлуатацію виконуються центром сервісного обслуговування відповідно до вимог експлуатаційних документів у строк, що не перевищує три доби від дати його інформування користувачем про отримання довідки щодо резервування фіскального номера реєстратора.

  12. Занесення фіскального номера у пам’ять реєстратора та переведення його у фіскальний режим роботи здійснюється у порядку, визначеному Державною податковою адміністрацією, та з дотриманням  вимог експлуатаційних документів.

  13. Після закінчення робіт з введення реєстратора в експлуатацію представник центру сервісного обслуговування робить запис в експлуатаційних документах, видає довідку про опломбування реєстратора і заповнює у трьох примірниках акт введення його в експлуатацію за формою згідно з додатком 1. Один примірник акта залишається в центрі сервісного обслуговування, другий і третій — надається користувачеві, один з яких разом з довідкою про опломбування передається користувачем до органу державної податкової служби, де проводиться реєстрація зазначеного реєстратора.

  14. У разі виявлення недоліків під час введення реєстратора в експлуатацію, які неможливо усунути на місці або в центрі сервісного обслуговування (у виробника) в установлений строк, центр сервісного обслуговування складає відповідний акт.

  Технічне обслуговування

  15. Технічне обслуговування реєстратора повинне здійснюватися без порушення пломб виробника, якщо інше не передбачено експлуатаційними документами.

  16. Періодичність виконання робіт з технічного обслуговування реєстратора узгоджується між користувачем та центром сервісного обслуговування, але не може перевищувати строк, зазначений в експлуатаційних документах.

  17. Після виконання робіт з технічного обслуговування представник центру сервісного обслуговування робить відповідний запис у паспорті (формулярі), якщо це передбачено виробником (постачальником), та в книзі обліку розрахункових операцій.

  Гарантійний строк експлуатації

  18. Гарантійний строк експлуатації реєстратора обчислюється від дати введення його в експлуатацію.

  Гарантійний строк  експлуатації збільшується на час перебування реєстратора в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня звернення користувача до центру сервісного обслуговування з вимогою щодо усунення недоліків до дня передачі користувачу працездатного реєстратора.

  19. У разі виходу реєстратора з ладу протягом гарантійного строку його експлуатації не з вини користувача або виявлення протягом цього строку невідповідності реєстратора наведеним в експлуатаційних документах параметрам чи характеристикам центр сервісного обслуговування (виробник) зобов’язаний провести безоплатно гарантійний ремонт реєстратора з метою усунення недоліків або  скласти акт про неможливість відновлення в установлений законодавством строк працездатності реєстратора.

  20. Гарантійний строк експлуатації вважається закінченим у разі виходу реєстратора з ладу з вини користувача внаслідок порушення ним правил експлуатації.

  21. Закінчення гарантійного строку експлуатації означає припинення дії гарантійних зобов’язань виробника (постачальника).

  Гарантійний (післягарантійний) ремонт

  22. Гарантійний (післягарантійний) ремонт полягає у виконанні робіт, пов’язаних з відновленням працездатності реєстратора з метою забезпечення його подальшого застосування за призначенням. Відновлення працездатності реєстратора здійснюється шляхом заміни чи ремонту комплектувальних виробів або його окремих складових частин, а також виконання регулювальних робіт відповідно до вимог ремонтної документації.

  Гарантійний ремонт проводиться для користувача безоплатно. Післягарантійний ремонт проводиться за рахунок користувача.

  23. Строк проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту узгоджується сторонами, але не може перевищувати 72 години. За перевищення встановленого строку ремонту центр сервісного обслуговування несе відповідальність, передбачену укладеними з користувачами договорами про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів.

  24. Під час приймання реєстратора (його складової частини) для проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту представник центру сервісного обслуговування у присутності представника користувача перевіряє його комплектність, зовнішній вигляд, заводський номер, дату виготовлення, наявність пломб виробника, наявність і цілісність засобів контролю, наявність довідки про опломбування реєстратора, записів в експлуатаційних документах про введення реєстратора в експлуатацію та проведення ремонту (якщо такий раніше проводився), акта введення в експлуатацію, книги обліку розрахункових операцій і встановлює характер несправності.

  25. Реєстратор (його складова частина) для проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту приймається разом з експлуатаційними документами, актом введення в експлуатацію та довідкою про опломбування.

  26. Після прийняття реєстратора (його складової частини) для проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту представник центру сервісного обслуговування робить відповідний запис у книзі обліку розрахункових операцій і видає представнику користувача квитанцію, в якій зазначається характер несправності (додаток 2).

  27. На прийнятий реєстратор (його складову частину) в центрі сервісного обслуговування оформлюється обліково-технічна картка, до якої вносяться дані про технічний стан реєстратора та характер його несправності. Відповідні дані про реєстратор також вносяться до журналу обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту реєстраторів розрахункових операцій (додаток 3), який ведеться у паперовій або електронній формі.

  28. Гарантійний (післягарантійний) ремонт реєстратора проводиться відповідно до інструкції з експлуатації та ремонтної документації.

  Відремонтований реєстратор повинен відповідати програмній і конструкторсько-технологічній документації виробника, вимогам нормативних та експлуатаційних документів.

  29. Після виконання робіт з гарантійного (післягарантійного) ремонту представник центру сервісного обслуговування вносить дані про ці роботи до відповідного розділу експлуатаційного документа та до книги обліку розрахункових операцій.

  30. Центр сервісного обслуговування повинен зберігати реєстратори, які надійшли для проведення ремонту, згідно з вимогами експлуатаційних документів.

  Відремонтовані реєстратори зберігаються в центрі сервісного обслуговування окремо від реєстраторів, які надійшли для проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту.

  Комплектувальні вироби та складові частини, які містять дорогоцінні метали і не можуть бути відремонтовані, підлягають утилізації в установленому порядку.

  31. Центр сервісного обслуговування несе відповідальність згідно із законодавством за якість, безпеку і строк виконання робіт та зберігання реєстраторів, прийнятих для проведення гарантійного (післягарантійного) ремонту.

  Особливості ремонту фіскального блока

  32. У разі встановлення під час гарантійного (післягарантійного) ремонту несправності фіскального блока центр сервісного обслуговування складає акт про це у двох примірниках, які скріплюються підписом і печаткою керівника центру. Один примірник акта залишається в центрі сервісного обслуговування, другий — передається до органу державної податкової служби, де проводиться реєстрація зазначеного реєстратора.

  33. Несправний фіскальний блок реєстратора підлягає заміні на новий, опломбований виробником. При цьому в новому фіскальному блоку відновлюється інформація із щомісячних звітів реєстратора за останніх три роки.

  34. Несправний фіскальний блок реєстратора не підлягає ремонту центром сервісного обслуговування.

  Видача відремонтованих реєстраторів

  35. Під час видачі представнику користувача відремонтованого реєстратора представник центру сервісного обслуговування у його присутності проводить перевірку працездатності реєстратора, а також правильності внесення записів до відповідних розділів експлуатаційних документів та книги обліку розрахункових операцій.

  36. Реєстратор, який видається користувачеві, повинен бути опломбований в установленому порядку. Після опломбування користувачеві видається довідка. Відремонтований реєстратор може додатково опломбовуватися центром сервісного обслуговування.

  37. Факт отримання відремонтованого реєстратора представник користувача скріплює своїм підписом у квитанції, повертає її представникові  центру сервісного обслуговування, який робить відповідні записи у журналі обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту реєстраторів розрахункових операцій та в книзі обліку розрахункових операцій.

  38. Реєстратори, що є засобами вимірювальної техніки (або до їх складу входять блоки, що є такими засобами), на які відповідно до Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” поширюється державний метрологічний нагляд, видаються лише за умови проведення їх повірки в установленому порядку.

  Ведення реєстру центрів сервісного обслуговування

  39. З метою надання достовірної інформації про центри сервісного обслуговування, що мають право на проведення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів різних моделей (модифікацій), включених до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, а також уклали відповідні договори з виробниками (постачальниками) таких реєстраторів, ведеться реєстр центрів сервісного обслуговування.

  40. Реєстр центрів сервісного обслуговування повинен містити інформацію про назву центру, його місцезнаходження, телефон, прізвище, ім’я та по батькові керівника, назву моделей (модифікацій) реєстраторів, технічне обслуговування та ремонт яких проводить такий центр сервісного обслуговування.

  41. Дані реєстру центрів сервісного обслуговування щороку до 1 лютого поточного року публікуються в засобах масової інформації. Зміни, що вносяться до реєстру, оприлюднюються протягом місяця після їх внесення.

  42. Реєстр центрів сервісного обслуговування ведеться в порядку, визначеному Мінекономіки та Державною податковою адміністрацією.

  Організаційне забезпечення технічного обслуговування
  та проведення ремонту реєстраторів

  43. Для проведення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів, які включено до Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій, виробник (постачальник) може утворювати мережу центрів сервісного обслуговування у тих регіонах, де планується здійснювати продаж зазначених реєстраторів. Кількість центрів сервісного обслуговування на території одного регіону, з якими виробник (постачальник) укладає договори на технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, не обмежується.

  44. Взаємовідносини між виробниками (постачальниками) та центрами сервісного обслуговування щодо виконання робіт, визначених Порядком, регулюються договорами про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів.

  45. Виробники (постачальники) можуть самостійно виконувати функції центру сервісного обслуговування щодо проведення технічного обслуговування та ремонту реєстраторів за умови дотримання ними вимог Порядку.

  46. Виробники (постачальники) можуть вести облік центрів сервісного обслуговування, з якими укладено договори про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, подавати їм методичну допомогу, забезпечувати центри ремонтною документацією та в разі потреби проводити навчання їх працівників.

  47. У разі припинення дії раніше укладеного з центром сервісного обслуговування договору про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів виробник (постачальник) самостійно організовує технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, які раніше перебували на обслуговуванні в такому центрі.

  48. Центри сервісного обслуговування повинні забезпечити облік реєстраторів, які перебувають у них на технічному обслуговуванні, актів введення їх в експлуатацію, довідок про опломбування, ведення журналу обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту реєстраторів розрахункових операцій.

   49. Центри сервісного обслуговування не мають права вводити в експлуатацію, здійснювати технічне обслуговування та ремонт реєстраторів власного використання, реєстраторів виробників (постачальників), з якими центри сервісного обслуговування не уклали договори про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів, реєстраторів користувачів, з якими не укладено договори про виконання зазначених робіт, а також реєстраторів користувачів, які є пов’язаними з центрами сервісного обслуговування особами.

  Пов’язаними особами вважаються юридичні чи фізичні особи, які разом або за погодженням з центром сервісного обслуговування провадять господарську діяльність або здійснюють контроль за роботою центру сервісного обслуговування чи контролюються таким центром сервісного обслуговування, або перебувають під спільним контролем з таким центром сервісного обслуговування. Під здійсненням контролю за роботою центру сервісного обслуговування слід розуміти володіння безпосередньо або через пов’язаних юридичних чи фізичних осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду центру сервісного обслуговування або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі такого центру чи володіння часткою (паєм, пакетом акцій) у розмірі не менш як 20 відсотків статутного фонду центру.

  50. У разі припинення дії договору між центром сервісного обслуговування та користувачем про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів центр повідомляє про це орган державної податкової служби за місцем реєстрації реєстратора такого користувача.

  51. Центр сервісного обслуговування відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” повинен щороку проводити перевірку реєстраторів, які перебувають у ньому на технічному обслуговуванні, на відповідність програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника, якщо такі реєстратори протягом року не підлягали ремонту. Строк проведення таких перевірок погоджується з користувачами. За результатами перевірки користувачеві видається довідка про опломбування.

  52. Центр сервісного обслуговування несе встановлену законодавством відповідальність за відповідність реєстратора, який перебуває на технічному обслуговуванні в такому центрі, програмній та конструкторсько-технологічній документації виробника.

  53. Користувачі мають право самостійно обирати центри сервісного обслуговування з числа центрів сервісного обслуговування, які мають право на технічне обслуговування та ремонт відповідних моделей (модифікацій) реєстраторів, з якими вони укладають договори про технічне обслуговування та ремонт реєстраторів.

  54. Користувачі зобов’язані застосовувати реєстратори, які перебувають на технічному обслуговуванні, а також виконувати вимоги експлуатаційних документів щодо їх застосування.

  55. У разі переходу на технічне обслуговування до іншого центру сервісного обслуговування користувач зобов’язаний переопломбувати реєстратор в установленому порядку. Застосування реєстратора, опломбованого засобами контролю центру сервісного обслуговування, з яким користувач не уклав договір про технічне обслуговування та ремонт такого реєстратора, вважається порушенням встановленого порядку опломбування.

  56. У разі виявлення несправностей реєстратора, а також пошкодження засобів контролю користувач зобов’язаний негайно повідомити про це центр сервісного обслуговування.

   

  __________________  Додаток 1

  до Порядку

  АКТ №
  введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій


   

  ___ _____________ 200__ р. 

  ________________________

               (населений пункт)

  Цей акт складено про те, що центр сервісного обслуговування________ _________________________________________________________________

  (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)

  згідно з договором від ___ __________ № ___ виконав роботи з введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій, який належить _________________________________________________________________

  (найменування суб’єкта підприємницької діяльності — користувача,

  _________________________________________________________________

  код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження)

  і перебуває ______________________________________________________.

                          (назва об'єкта, його місцезнаходження)

  Модель (модифікація) реєстратора розрахункових операцій _________,

  версія внутрішнього програмного забезпечення ________________________,

  заводський номер ____________, фіскальний номер ________

  дата виготовлення _________________________ відповідає програмній та
                                                    (
  число, місяць, рік)

  конструкторсько-технологічній документації виробника і введено в експлуатацію у складі технічних засобів (блоків) _______________________ _________________________________________________________________

  (перелік технічних засобів (блоків)

  Підсумок розрахунків за кожною податковою групою на момент введення в експлуатацію (дані фіскальної пам’яті) ______________________

   (сума словами)

  _________________________________________________________________

   

  Дата введення реєстратора в експлуатацію

  ___ _______________ 200 __ р.  Роботу

  виконав ________________________________    ________  

                      (прізвище, ім'я та по батькові представника центру)                 (підпис)

  ___ _____________ 200 __ р.                МП

   

  Роботу прийняв     _________________________________   ________        
                                (прізвище, ім'я та по батькові представника користувача)               (підпис)          

  ___ _____________ 200__ р.                МП  Додаток 2

  до Порядку

  КВИТАНЦІЯ №
   

  Центр сервісного обслуговування ________________________________  _________________________________________________________________,

                          (найменування, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону)

   

  Модель (модифікація) реєстратора розрахункових операцій _________,

  версія внутрішнього програмного забезпечення ________________________,

  заводський номер _______________, фіскальний номер _________________,

  дата виготовлення ______________________.

                                                  (число, місяць, рік)

  Користувач __________________________________________________,

  (найменування суб'єкта підприємницької діяльності, код згідно з ЄДРПОУ

  _________________________________________________________________
  (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону)

   

  Дата приймання реєстратора

  ___  ______________ 200__ р.

   

  Дата видачі

  ___  ______________ 200__ р.

   

  Характер несправностей, виявлених під час приймання реєстратора, _________________________________________________________________.

  Номер обліково-технічної картки ________________________________

  Здав __________________________________   _______ 

        (прізвище, ім'я та по батькові представника користувача)             (підпис) 

  ___ _____________ 200 __ р.

  Прийняв _______________________________  _______ 

                     (прізвище, ім'я та по батькові представника центру)               (підпис)

  ___ _____________ 200 __ р.

  Видав _________________________________  _______   

                   (прізвище, ім'я та по батькові представника центру)                 (підпис)

  ___ _____________ 200 __ р.

  Одержав _______________________________  _______  

            (прізвище, ім'я та по батькові представника користувача)         (підпис)          

  ___ _____________ 200 __ р.

   

  Реєстратор опломбовано (якщо це передбачено експлуатаційним документом) ______________________________________________________

                                                                          (номер пломбіратора)

     Додаток 3
  до Порядку

  ЖУРНАЛ
  обліку гарантійного (післягарантійного) ремонту
  реєстраторів розрахункових операцій

  № п/п

   

  Номер, за яким реєстратор узято на облік

  Дата взяття на облік

  Найменування суб'єкта підприємницької діяльності — користувача, код згідно з ЄДРПОУ (номер згідно з ДРФО), місцезнаходження, номер телефону

  Найменування, заводський і фіскальний номер реєстратора (заводський номер комплектуваль-ного виробу, складової частини)

  Версія внутрішнього програмного забезпечення

   

  Характер несправ-ностей

  Зауваження представника центру під час прийняття реєстратора для проведення ремонту

  Строк закінчення ремонту

  Дата і підпис представника користувача про одержання реєстратора після ремонту