• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 27 грудня 2006 р.  № 1849

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року

   

  Загальна частина

  Людина, її життя та здоров’я є найвищими соціальними цінностями держави, визначеними Конституцією України. Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впли­вають на демографічну ситуацію та стан здоров’я населення.

  Результати аналізу змін населення за останні 10—15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку  і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рі­вень добробуту людей та економічну ситуацію в державі.

  Особливе занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я, яке є невід’ємною складовою частиною здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Комплекс заходів, здійснених протягом останніх років у рамках Національної програми “Репродуктивне здоров’я 2001—2005”, сприяв позитивним змінам у цій сфері. Так, створено службу планування сім’ї, підвищився рівень обізнаності населення щодо здорового способу життя, безпечної статевої пове­дінки, відповідального батьківства, методів профілактики непланованої вагітно­сті, використання сучасних методів контрацепції.

  Спостерігається тенденція до зменшення кількості абортів, зниження рівня материнської та дитячої смертності, однак ці показники залишаються високими і значно перевищують середньоєвропейські. Потребують розв’язання проблеми невиношування вагітності та безпліддя, що є наслідками не­безпечної статевої поведінки і причиною значних репродуктивних втрат.

  Такий стан справ зумовлює необхідність подальшого здійснення комплексу заходів, спрямованих на поліпшення репродуктивного здоров’я населен­ня.

  Аналіз причин виникнення проблеми

  Проблеми, що виникають у сфері репродуктивного здоров’я, зумовлені:

  незадовільним соціальним становищем громадян, недостатньою увагою до ролі інституту сім’ї, збереження традиційної культури взаємо­відносин у  сім’ї як основної складової суспільства;

  недостатньою соціальною і правовою захищеністю у сфері праці, відсут­ністю належного контролю за дотриманням правил і норм охорони праці та техніки безпеки; дискримінацією жінок, особливо у сфері приватної підприємниць­кої діяльності, що витісняє їх у низькооплачувані галузі або змушує шукати роботу в тіньовому секторі економіки чи за кордоном;

  недосконалістю нормативно-правової бази;

  смертністю чоловіків працездатного віку, що у 3,6 раза перевищує смертність жінок. Незворотні втрати чоловічого населення у репродуктивному віці позначаються на статевому співвідношенні у суспільстві, зумовлюючи наявність значної кількості одиноких жінок, неповних сімей та дітей-сиріт;

  високим рівнем материнської та малюкової смертності, пов’язаним з недостатньою поінформованістю населення щодо здорового способу життя, відповідальної статевої поведінки, планування сім’ї, сучасних стандартів профілактики, діагностики і лікування хвороб репродуктивної системи, а також недостатнім рівнем оснащення су­часним високотехнологічним обладнанням закладів охорони здоров’я та під­готовки спеціалістів, що призводить до зниження якості медичної допомо­ги;

  незадовільним станом здоров’я вагітних жінок, що призводить до збільшення кількості ускладнень під час пологів, які спричинюють виникнення хвороб у новонароджених, а також впливають на рівень захворюваності дітей віком до 14 років та дитячої інвалідності;

  високим рівнем штучного переривання вагітності (19,1 на 1000 жінок репродуктивного віку), що впливає на фертильність і перебіг наступної вагітності та пологів. Штучне переривання вагітності і пов’язані з ним ускла­днення призводять до смерті майже кожної десятої жінки;

  незадовільним станом здоров’я підлітків, негативний вплив на яке має поширення порнографії, пропаганда сексуального насильства, широке рекламування шкідливих звичок (тютюнокуріння, вживання алкоголю, наркотиків);

  високим рівнем безпліддя українських сімей, що можна віднести до прямих репродуктивних втрат;

  поширеною онкогінекологічною патологією репродуктивних органів, що є однією з основних причин смертності і призводить до втрати значної кількості молодих жінок, які не реалізували свою репродуктивну функцію;

  недостатнім рівнем матеріально-технічного забезпечення закладів охорони здоров’я, що надають послуги у сфері репродуктивного здоров’я.

  Одним з основних факторів розладу репродуктивного здоров’я населення вважаються інфекційні хвороби, що передаються статевим шляхом, які в підлітковому та дорослому віці нерідко стають причиною безплі­ддя, невиношування вагітності, онкогінекологічної патології, а також внутрішньоутробного інфікування плода з можливими тяжкими нас­лідками і навіть вадами розвитку. Прямі репродуктивні втрати від невиношування вагітності щороку становлять 36—40 тис. ненароджених дітей. У зв’язку з високими темпами поширення ВІЛ-інфекції особливої важливості набуває проблема ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, що в свою чергу пов’язана з негативною динамікою збільшення ВІЛ-інфікованих ді­тей.

  Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає у поліпшенні репродуктивного здоров’я населення як важливої складової загального здоров’я, що значно впливає на демографічну ситуацію та забезпечення соціально-економічного розвитку країни.

  Основними завданнями Програми є:

  створення умов безпечного материнства;

  формування репродуктивного здоров’я у дітей та молоді;

  удосконалення системи планування сім’ї;

  збереження репродуктивного здоров’я населення;

  забезпечення ефективного управління виконанням Програми.

  Для більш ефективного розв’язання проблеми репродуктивного здоров’я визначені основні групи:

  діти віком до 14 років;

  діти підліткового віку 15—17 років;

  молодь у віці 18—20 років;

  молоді сім’ї до 35 років;

  вагітні жінки;

  жінки та чоловіки репродуктивного віку.

  Пріоритетні напрями виконання Програми

  Пріоритетними напрямами виконання Програми є:

  у соціально-економічній сфері

  удосконалення нормативно-правової бази з питань охорони репродуктивного здоров’я сім’ї;

  пропагування сімейних цінностей, забезпечення медико-соціальної підтримки молодої сім’ї;

  охорона здоров’я соціально незахищених верств населення;

  у сфері освіти

  розроблення та реалізація міжгалузевих стратегій, спрямованих на пропагування, формування і заохочення до здорового способу життя, відповідального батьківства та безпечного материнства;

  інформування населення з питань відповідального ставлення до охорони особистого здоров’я;

  проведення просвітницьких заходів з питань охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя, планування сім’ї, зміцнення репродуктивного здоров’я населення, охорони материнства, а також профілактики онкологічних захворювань;

   

  у сфері медицини

  забезпечення посилення профілактичної спрямованості медичних послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я для кожної цільової групи;

  впровадження стратегії надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я лікарями загальної практики та сімейними лікарями;

  забезпечення надання високоякісної медичної допомоги у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї відповідно до протоколів її надання;

  забезпечення рівних для чоловіків та жінок умов надання послуг щодо збереження репродуктивного здоров’я;

  розширення доступу до медичних послуг підлітків, а також сільського населення;

  розроблення та впровадження новітніх технологій у сфері репродуктивного здоров’я на основі висновків науково-доказової медицини;

  поліпшення матеріально-технічного забезпечення закладів охорони репродуктивного здоров’я;

  удосконалення та оптимізація системи планування сім’ї;

  розроблення стратегії з питань забезпечення населення засобами запобігання непланованій вагітності;

  створення системи підготовки сімейних лікарів і лікарів загальної практики з питань репродуктивного здоров’я та планування сім’ї;

  включення до навчальних програм переддипломної та післядипломної підготовки фахівців розділів з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’ї;

  підвищення рівня професійної підготовки фахівців, які надають медичну допомогу у сфері репродуктивного здоров’я;

  удосконалення системи управління в закладах охорони здоров’я;

  у сфері науки

  проведення наукових досліджень з метою:

  - виявлення факторів та механізму впливу на збереження і поліпшення репродуктивного здоров’я;

  - проведення аналізу щодо стану захворюваності на туберкульоз органів репродуктив­ної системи;

  у сфері управління та контролю за виконанням Програми

  моніторинг та оцінка здійснення заходів Програми.  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  знизити рівень:

  - материнської смертності на 20 відсотків;

  - анемії серед вагітних на 45 відсотків;

  - малюкової смертності на 20 відсотків;

  - гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків;

  - підліткової вагітності на 20 відсотків;

  - запальних захворювань статевих органів у підлітків 15—17 років на 20 відсотків;

  - штучного переривання вагітності серед підлітків 15—17 років на 20 відсотків;

  - штучного переривання вагітності в дорослих жінок на 20 відсотків;

  - захворюваності на інфекції, що передаються статевим шляхом, на 30 відсотків;

  - захворюваності на гонорею серед дорослого чоловічого населення на 10 відсотків;

  - захворюваності на рак шийки матки на 20 відсотків;

  - онкологічної захворюваності молочної залози на 10 відсотків;

  - смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків;

  збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків;

  забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних;

  довести рівень впровадження в амбулаторно-поліклінічних педіатричних закладах системи надання послуг “Клініка дружня до молоді” до 90 відсотків;

  підвищити рівень використання сучасних засобів запобігання непланованій вагітності на 20 відсотків.

  Фінансово-економічне обґрунтування

  Фінансування завдань і заходів Програми (додаються) здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у державному бюджеті МОЗ та іншим органам виконавчої влади, що беруть участь у виконанні Програми, бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, а також за рахунок інших джерел.

  Обсяг фінансування Програми з державного бюджету становить 455165,7 тис. гривень, з місцевих бюджетів — 295135,2, з інших джерел — 10709,6 тис. гривень.

  ___________________   

     Додаток
  до Програми

  ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
  Державної програми “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року

  (тис. гривень)

  Завдання

  Зміна показника

  Найменування
   заходу

  Відповідальні за виконання

  Джерела та орієнтовний обсяг фінансування, усього

  У тому числі за роками

   

  рік

  значення

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

   

  Створення умов безпечного материнства

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Знизити рівень материнської смертності на 20 відсотків

   

  17,6 (базовий)

  забезпечення сучасним обладнанням реанімобілів для обласної виїзної акушерської бригади

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки  Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  державний бюджет
  4 523
   

   

  4 523

   

   

   

   

   

   

   

  2006

  17,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  16,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  16,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  16,1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010
  2011
  2012

  15,7
  15,4
  15,1

  забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги у разі  кровотечі

  —“—

  державний бюджет
  83 000
   

   

  10 375

  10 375

  10 375

  10 375

  10 375

  10 375

  10 375

  10 375

  2013

  14,7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014
  2015

  14,4
  14,1

  місцевий
  бюджет
  61 627,5

   

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

  6 847,5

   

  (на 100000 народжених живими)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  безоплатне забезпечення контрацептивами жінок з тяжкими захворюваннями, внаслідок яких вагітність та пологи загрожують життю

  —“—

  державний бюджет
  10 444

   

   

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

  1 305,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  розроблення та впровадження в діяльність родопомічних закладів  системи аудиту з материнської та перинатальної смертності

  —“—

  позабюджетні кошти
  66,2

  9,5

  18,9

  18,9

  18,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  забезпечення акушерських стаціонарів  необхідним обладнанням (кардіомоніторами, апаратами УЗД, апаратами штучної вентиляції легень, пульсоксиметрами, сучасним портативним  лабораторним обладнанням для забезпечення цілодобової лабораторної діагностики) з метою впровадження клінічних протоколів із  сучасних

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки  Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  державний бюджет
  37 502
   

   

  10 790

  3 816

  3 816

  3 816

  3 816

  3 816

  3 816

  3 816

   

   

   

  перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  забезпечення акушерських стаціонарів необхідними витратними матеріалами (одноразовими вакуум-екстракторами) для впровадження сучасних перинатальних технологій відповідно до рекомендацій ВООЗ

  —“—

  місцевий
  бюджет
  1 027,8

   

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

  114,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  забезпечення родопомічних закладів комп’ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями та породіллями високого ступеня акушерського та перинатального ризику

  —“—

  місцевий
  бюджет
  202,5

   

   

  202,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  продовження діяльності з підготовки та впровадження  клінічних протоколів з питань акушерства, гінекології, сексопатології, неонатології та педіатрії   відповідно до рекомендацій ВООЗ та висновків науково-доказової медицини

  —“—

  позабюджетні кошти
  1 815,1
   

  21,7

  21,7

  271,7

  250

  250

  250

  250

  250

  250

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  розроблення та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах

  —“—

  позабюджетні кошти
  12,6

   

  12,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. Знизити рівень анемії серед вагітних на
  45 відсотків

   

  34,8
  (базовий)

  забезпечення закупівлі препаратів для лікування тяжких форм анемії у вагітних

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки  Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  місцевий
  бюджет
  3 294

   

  366

  366

  366

  366

  366

  366

  366

  366

  366

  2006

  33

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  31,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  29,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  28

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010

  26,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2011

  25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2012

  23,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013

  22,5

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014

  21

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2015

  19,1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (на 100 вагітних)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3. Знизити рівень малюкової смертності на 20 відсотків

   

  10
  (базовий)

  реорганізація акушерських та неонатологічних відділень для впровадження сучасних перинатальних технологій (індивідуальні/сімейні пологові зали, палати для спільного перебування матері та дитини, забезпечення теплового ланцюжка)

  —“—

  місцевий
  бюджет
  97 002

   

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  10 778

  2006

  9,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  9,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  9,4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  9,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010

  9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2011

  8,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2012

  8,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013
  2014
  2015

  8,4
  8,2
  8
  (на 1000


  забезпечення закупівлі реанімобілів та сучасного обладнання  (апарати для штучної вентиляції легень, інкубатори, нейросонографи, лампи для фототерапії, пульсоксиметри, лабораторне обладнання) для неонатологічних відділень

  —“—

  державний бюджет
  129 270
   

  120 500

   

  8 770

   

   

   

   

   

   

   

  народжених живими)

   

  місцевий
  бюджет
  400

   

   

  400

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  розроблення та пілотне впровадження системи фінансування і кадрового забезпечення родопомічних закладів у розрахунку на медичну послугу

  МОЗ, Мінекономіки, Мін’юст, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  позабюджетні кошти
  51
   

  17

  17

  17

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  вивчення механізму зниження перинатальних втрат при різних видах екстрагенітальної патології на основі розроблення та впровадження сучасних стандартів надання спеціалізованої медичної допомоги вагітним (наукова робота)

  Академія медичних наук,
  МОЗ

  державний бюджет
  640
   

   

  160

  160

  160

  160

   

   

   

   

   

   

   

  вивчення ролі перинатальних факторів у виникненні інвалідності дітей і розроблення ефективної системи профілактики та медико-соціальної реабілітації (наукова робота)

  —“—

  державний бюджет
  640
   

   

   

  160

  160

  160

  160

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  вивчення пренатальних аспектів репродуктивного здоров'я жінок як фактора зменшення перинатальних втрат в умовах психо-соціальної дезадаптації (наукова робота)

  —“—

  державний бюджет
  640
   

   

  160

  160

  160

  160

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. Знизити рівень гемолітичної хвороби новонароджених на 20 відсотків

   

  8,2
  (базовий)

  забезпечення закупівлі антирезусного імуноглобуліну для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  державний бюджет
  15 537,6
   

   

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  1 942,2

  2006

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007
  2008

  7,9
  7,7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  7,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010

  7,4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2011

  7,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2012

  7,1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013

  7

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014

  6,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2015

  6,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (на 1000 народжених вагою 1000 грамів та більше)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Знизити показник смертності новонароджених від синдрому дихальних розладів на 20 відсотків

   

  1,1
  (базовий)

  забезпечення закупівлі препаратів для лікування дихальних розладів новонароджених

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  державний бюджет
  30 694
  3 000

  3 750

  2 993

  2 993

  2 993

  2 993

  2 993

  2 993

  2 993

  2 993

  2006

  1,08

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  1,06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  1,04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  1,02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010

  1,01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2011

  1

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2012

  0,98

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013

  0,96

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014

  0,94

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2015

  0,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  (на 1000 народжених живими)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Збільшити кількість дітей, які перебувають на грудному вигодовуванні до шести місяців, до 60 відсотків

   

  45,5 (базовий)

  розроблення  галузевої програми “Підтримка грудного вигодовування дітей в Україні" відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо діяльності закладів, яким надано статус “Лікарня доброзичлива до дитини”

  —“—

  позабюджетні кошти
  51,3
   

  17,1

  17,1

  17,1

   

   

   

   

   

   

  2006

  47

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  51

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010

  52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2011

  54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2012

  56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2013

  58

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2014

  59

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2015

  60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7. Забезпечити антенатальним доглядом 98 відсотків вагітних 

   

  88,4 (базовий)

  організація нормативного забезпечення ходу спостереження за здоровими вагітними для впровадження в практику сімейного лікаря

  —“—

  позабюджетні кошти
  25,2
   

  12,6

  12,6

   

   

   

   

   

   

   

  2006

  89

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2007

  90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2008

  91

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2009

  92

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2010
  2011
  2012

  93
  94
  95

  проведення тренінгів для сімейних лікарів/лікарів загальної практики з питань спостереження за здоровими вагітними

  —“—

  місцевий
  бюджет
  2 146,5

   

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  238,5

  2013
  2014
  2015

  96
  97
  98

  позабюджетні кошти
  44,1
  6,3

  18,9

  18,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  проведення тренінгів з питань сучасних технологій в акушерській практиці для лікарів та середнього медперсоналу  родопомічних закладів

  МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  місцевий
  бюджет
  15 615

   

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

  1 735

   

   

   

  позабюджетні кошти
  25,2
  6,3

  18,9

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  утворення у кожному родопомічному лікувальному закладі пунктів профілактики соціального сирітства та забезпечення соціального супроводження породіль, що належать до груп ризику

  Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  позабюджетні кошти
  34,2
   

   

   

  17,1

  17,1