• In English

 • Додаток 2

  до Загальнодержавної програми

  “Електронна Україна” на 2005 – 2012 роки

   

   

  Перелік завдань (проектів),

  що підлягають виконанню за наявності фінансування у складі окремих галузевих та регіональних програм

   

  Завдання (проект)

  Відповідальні за виконання

  Перший  етап

  Створення нормативно-правової бази у сфері ін­форма­ційно-телекому­ніка­ційних технологій

  Розробити проект  концепції роз­витку законо­дав­ства у сфе­рі інформаційно-телекомуніка­цій­них технологій. Забезпечувати гармо­нізацію національного законо­давства із законодавством Євро­пейського Союзу

  Держкомзв’язку, Держкомтелерадіо, Мінекономіки, Мін’юст

  Розробити проек­ти норма­тив­но-пра­во­вих ак­­тів у сфері ін­форма­ційно-телекому­ніка­ційних техно­логій, зокрема про елек­трон­ну комерцію, архіви електрон­них докумен­тів, захист пер­сональних даних, захист інформації тощо

  Держкомзв’язку, Мінфін, Мінекономіки, СБУ, Мінпромпол­і­тики, Держкомархів, Мін’юст,

  Розробити проекти норматив­но-пра­во­­вих актів з питань надання за­гально­­дос­туп­них (універсальних) телеко­муніка­цій­них послуг

  Держкомзв’язку, Мінекономіки, Мінфін, Мін’юст

  Розробити заходи щодо впровадження досвіду міжнаро­д­ни­х організа­цій з пи­тань розвитку медичної телема­тики у систе­му охорони здо­ров’я

  МОЗ, Держкомзв’язку

   Розробити проек­ти дер­жав­них стан­­дар­тів для впровадження іден­ти­фіка­ційних кар­ток із вбудо­ва­ним мікропроцесором

  МВС, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мін’юст, СБУ

  Впровадження новітніх інформаційно-телекомунітаційних техно­логій в усіх сферах суспільного життя

  Роз­ро­б­ити та забезпечити експериментальне впровадження системи по­дан­ня звітів та по­дат­кових декларацій в електронній формі до Державної податкової адмі­ністрації та Держкомстату

  Державна податкова адміністрація, Держпідприємниц­тва, Мінекономіки, Мінфін,  Держкомстат

  Забезпечити експериментальне впровадження терміналів для використання  іден­тифікацій­них карток із вбудованим мікропроцесором

  МВС, Національний банк, СБУ, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МОЗ, Мін­фін, Мін’юст

  Забезпечити підви­щення кваліфіка­ції дер­­жав­них служ­бов­ців з питань викорис­тання інформаційних технологій

  Головдержслужба, інші централь­ні органи виконавчої влади

  Впровадити в сис­тему юридич­ної освіти спе­ціальності з питань боротьби з кібер­зло­­чин­ністю

  МОН, Мін’юст, Держкомзв’язку, МВС

  Розробити та забезпечити експериментальне впровадження на транс­­по­рті за­галь­но­го ко­рис­тува­н­ня ін­­те­лек­туально на­си­чених інформаційних сис­тем

  Мінтранс, Держкомзв’язку, Мінекономіки, місцеві державні адміністрації

  Створити та забезпечити експериментальне впровадження системи дистанційного управ­ління рухомими об'єктами (зв'язок, навіга­ція, спостере­ження)

  Мінтранс, Міноборони, НКАУ, Держкомзв’язку, Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади

  Роз­вито­к системи телекому­нікацій та національної складової мережі Інтернет

  Забезпечити запуск супут­ни­ка зв'яз­ку з можливісю його використання для    надання доступу до мережі  Інтернет

  Держкомзв'язку, НКАУ

  Розробити та забезпечити експери­ментальне функціонування системи цифрового радіомовлення

  Держкомзв’язку, Мінпромполітики, Держкомтелерадіо

  Забезпечити використання мережі ка­бельного телеба­чен­ня для надання доступу до мережі Інтернет. Створити умови для радіодоступу до цієї мережі в окремих регіонах

  Держкомзв'язку, Держкомтелерадіо, місцеві органи вико­нав­чої влади

  Завершити перехід на вико­ри­с­тан­ня циф­ро­­вих техно­ло­гій у пер­винній мережі теле­ко­му­­ні­кацій

  Держкомзв’язку

  Створити в населених пунктах з кількістю насе­лен­ня понад 15 тис. осіб вузли дос­тупу до мережі Інтернет без використання телефонних станцій

  Держкомзв’язку

  Завершити будівництво цифро­вої телекомунікаційної мере­жі до район-них центрів

  Держкомзв’язку, місцеві органи виконавчої влади

  Створити та забезпечити функціонування пунктів колек­ти­в­­ного доступу до ме­режі Ін­тернет (не менше ніж один пункт на 100 тис. осіб)

  Держкомзв’язку, УДППЗ “Укрпошта”

  Другий етап

  Створення нормативно-правової бази у сфері ін­форма­ційно-телекому­ніка­ційних технологій

  Розробити та подати на розгляд Вер­ховної Ради України проект Інфор­ма­ційного кодексу України

  Держкомтелерадіо, Держком­зв’язку, Мінекономіки, Мін’юст

   Розробити нормативні акти, що стосуються впровадження іден­тифіка­цій­них карток із вбудованим мікропроцесором

  МВС, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Мінпромполітики, Мін’юст, СБУ

  Впровадження новітніх інформаційно-телекомунітаційних техно­логій в усіх сферах суспільного життя

  Забезпечити впровадження системи по­дан­ня звітів та по­дат­кових декларацій в електронній формі до Державної податкової адмі­ністрації та Держкомстату

  Державна податкова адміністрація, Держпідприємниц­тва, Мінекономіки, Мінфін, Держкомстат

  Забезпечити впровадження терміналів для використання  іден­тифікацій­них карток із вбудованим мікропроцесором

  МВС, Національний банк, СБУ, Державна податкова адміністрація, Мінекономіки, МОЗ, Мін­фін, Мін’юст

  Забезпечити впровад­же­н­ня на транс­­по­рті за­галь­но­го ко­рис­тува­н­ня ін­­те­лек­туально на­си­чених інформаційних сис­тем

  Мінтранс, Держкомзв’язку, Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади

   Забезпечити впровадження сис­теми дис­тан­­цій­ного контролю за рухом міського транс­пор­ту за­галь­ного корис­тування для його оптимізації

  місцеві органи виконавчої влади, Держкомзв’язку, Мінекономіки

   Створити та забезпечити функціонування державної ін­те­грованої системи управління рухомими об'єк­та­ми (зв'язок, навігація, спостере­ження)

  Мінтранс, Міноборони, НКАУ, Держкомзв’язку, Мінекономіки, місцеві органи виконавчої влади

  Створити та забезпечити функціо­ну­вання за­гально­­державної системи інфор­ма­ційно-марке­тингових центрів

  Мінекономіки, Держкомзв'язку

  Роз­вито­к системи телекому­нікацій та національної складової мережі Інтернет

  Розробити та здійснити за­ходи щодо впровадження системи цифро­во­го ра­діо­мовлення

  Держкомзв’язку, Мінпромполітики, Держкомтелерадіо

   Забезпечити стовідсоткове по­криття те­ри­торії кра­їни мере­жами мо­біль­ного стіль­­никового зв’язку

  Держкомзв’язку

   Забезпечити побудову широко­сму­го­вої мере­жі стіль­никового зв'язку тре­тьо­­го покоління в містах Києві, Львові, Одесі, Запоріжжі, Дніпро­пет­ровсь­ку, Донець­ку, Харкові

             -    -

  Утворити в населених пунктах з кількістю насе­лен­ня понад 10 тис. осіб вузли дос­тупу до мережі Інтернет без використання телефонних станцій

             -    -

  Забезпечити поетапний розвиток у сільській міс­­це­­вості телеко­му­ні­ка­цій на базі цифро­­вих тех­но­логій з ви­корис­танням пе­ре­важно вітчиз­ня­ного обладнан­ня

  Держкомзв’язку, місцеві органи виконавчої влади

  Забезпечити дос­туп до мережі Інтер­нет в кожному насе­ле­ному пункті

  Держкомзв’язку

  Створити та забезпечити функціонування пунктів колек­ти­в­­ного доступу до ме­режі Ін­тернет (не менше ніж один пункт на 20 тис. осіб)

  Держкомзв’язку, УДППЗ “Укрпошта”