• In English

 • Додаток 1

  до Загальнодержавної програми

  “Електронна Україна” на 2005 – 2012 роки

   

  Перелік Завдань (проектів)

  за напрямами з орієнтовними обсягами фінан­сування з державного бюджету

   

  Завдання (проект)

  Орієнтовний обсяг фінан­сування, млн. гривень

  Відповідальні за виконання

  усього

  у тому числі за роками

  2005

  2006

  2007

  Перший  етап

  Створення нормативно-правової бази у сфері ін­форма­ційно-телекому­ніка­ційних технологій

  Розробити проек­ти дер­жавних стан­­­­дартів та інших норматив­них документів з питань криптографічного за­хис­ту ін­фор­­мації та елек­тронного цифро­во­го підпису

  2,9

  1

  1

  0,9

  СБУ, Держкомзв’язку, Держспоживстан­дарт

  Розробити проек­ти державних стандартів (гармонізованих з відпо­від­­ними стан­дар­­тами ISO) з пи­тань програм­ного забезпе­чен­ня та систем­ного документу­ван­ня

  2,5

  0,5

  1

  1

  Держкомзв’язку, МОН, Держспоживстан­дарт, Національна академія наук

  Розробити та затвердити Концепцію за­га­­ль­но­дер­жавної системи запобігання кіберзлочи­­нам і здійснити першочергові заходи  із створен­ня цієї системи

  1,5

  0,5

  0,5

  0,5

  МВС, СБУ, Держкомзв’язку

  Визначити вимоги до змісту інфор­ма­­ції ме­дичн­ого ха­рак­теру, яка розміщується на веб-сайтах уста­нов та організацій

  0,4

   

  0,4

   

  МОЗ, Держкомтелерадіо

  Разом

   

  7,3

  2

  2,9

  2,4

   

  Впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних техно­логій в усіх сферах суспільного життя

  Створити першу чергу інтегро­ва­ної інфор­ма­ційно-аналітичної сис­теми органів державної влади та органів місцевого самовря­ду­вання

  22,7

  0,3

  11,1

  11,3

  Держкомзв’язку, органи державної влади, органи місцевого самоврядування

  Створити інтегровану інформа­ційно-аналі­тичну систему право­охоронних органів

  12

  0,9

  4,5

  6,6

  МВС

  Створити репозитарій архівних документів в електрон­ній формі

  4

   

  2

  2

  Держкомархів, Держкомзв’язку, Держкомтелерадіо, МОН

  Забезпечити експериментальне впроваджен­ня в окремих ор­га­нах виконавчої влади систем електронного докумен­то­обі­гу із застосуванням електрон­ного циф­рового під­пису

  6,7

  0,5

  2,6

  3,6

  СБУ, Мінекономіки, Мінфін, Держкомзв’язку, Національний банк

  Сприяти ви­ко­­рис­тан­ню про­грам­­ного за­без­пе­чення з відкритим кодом, зокрема шля­хом його сер­тифікації та створення відпо­відних консультаційно-сервісних центрів

  4,2

  0,2

  2

  2

  Держкомзв’язку, МОН

  Розробити та забезпечити експериментальне впро­вадження систем елек­трон­ної комерції із засто­суванням елек­трон­ного циф­ро­во­го підпису

  4,2

  0,5

  1,5

  2,2

  Мінекономіки, Держкомзв’язку, СБУ, Національний банк

  Створити сис­те­му елек­­трон­них дер­жав­них заку­півель

  2,5

  0,2

  0,8

  1,5

  Мінекономіки, Держкомзв’язку, СБУ, Національний банк

  Створити експерименталь­ну сис­те­му інформа­ційно-маркетинго­вих центрів

  2,5

  0,2

  0,8

  1,5

  Мінекономіки, Держкомзв’язку

  Забезпечити оволодіння педагогічними праців­никами загально­освітніх навчальних закладів державної форми власності знаннями і навичками з користування комп’ю­те­рами та комп’ю­те­рними програмами

  0,6

  0,2

  0,2

  0,2

  МОН

  Створити мережу це­нт­рів обміну передовим до­с­відом роботи з питань використан­ня інформаційних технологій

  0,5

  0,1

  0,2

  0,2

  МОН, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Мінпраці, Мінпромполітики, Національна академія наук

  Сприяти ство­ренню вітчизня­ними вироб­никами кон­ку­рент­о­спро­мож­ного програм­но­го за­без­печення

  0,5

  0,1

  0,2

  0,2

  МОН, Держкомзв’яз­ку,  Мінекономі­ки, Національна академія наук

  Створити ме­ханізм сер­ти­­фі­кації рівня базо­вих знань і навичок громадян з користування персо­нальними комп’ю­те­рами та комп’ю­тер­ними програмами

  0,3

  0,1

  0,1

  0,1

  МОН

  Держкомзв’язку

  Разом

   

  60,7

  3,3

  26

  31,4

   

  Роз­вито­к системи телекому­нікацій та національної складової мережі Інтернет

  Забезпечити удосконалення Єдиного веб-пор­­талу органів виконавчої влади

  5,6

  1,6

  1,6

  2,4

  Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомзв’язку, СБУ

  Забезпечити інтеграцію веб-сайтів, елект­рон­них інформаційних ре­сур­сів і си­стем органів виконавчої влади до Єдиного веб-по­р­­талу

  6

  0,6

  2,7

  2,7

  Секретаріат Кабінету Міністрів України, Держкомзв’язку, СБУ, інші органи виконавчої влади

  Створити Інтернет-прий­­ма­­льні в централь-них органах ви­ко­навчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях

  7,5

  0,5

  3

  4

  Держкомтелерадіо, Держкомзв’язку, інші центральні органи ви­ко­навчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації

  Створити першу чергу системи елек­трон­них інформа­цій­них ресурсів органів виконавчої влади

  6

  1

  2,5

  2,5

  Держкомзв’язку, інші центральні органи виконавчої влади

  Створити першу чергу Національ­ного ре­єстру електрон­них інформа­цій­них ресурсів

  2,5

  0,5

  1

  1

  Держкомзв’язку

  Створити веб-портал  органів держа­в­­ної ста­тис­тики

  2,5

  0,5

  1

  1

  Держкомстат, Держкомзв’язку

  Створити веб-портал Держкомархіву

  2,5

  0,5

  1

  1

  Держкомархів, Держкомзв’язку

  Створити веб-портал Державно­го зе­мель­­ного кадастру України

  2,5

  0,5

  1

  1

  Держкомзем, Держкомзв’язку

  Створити систему надання ін­формації про за­лі­з­­ничні та авіа­ційні пе­ре­­ве­зення і здійснення на них замов­лень через мережу Ін­тер­­нет

  1,2

  0,4

  0,4

  0,4

  Мінтранс, Держкомзв’язку

  Створити Українську наці­она­ль­­­ну дослід­ницько-освітню мережу  (UNREN), інте­гро­вану у Загально­євро­пей­ську ме­ре­жу (GEANT)

  1,5

  0,2

  0,5

  0,8

  МОН, Держкомзв’язку, Національна академія наук

  Ство­рити ло­кальні об­чис­лю­валь­ні ме­режі у ви­щих навча­ль­них за­кла­дах дер­жав­­­ної форми влас­нос­ті та підклю­чити їх до Укра­їнської націо­наль­ної дослідницько-освітньої ме­ре­жі (UNREN) з виходом у мережу Інтернет 

  5,7

  1,2

  1,5

  3

  МОН, Держкомзв’язку, Національна академія наук

  Підклю­чити архі­ви, біб­ліо­теки, музеї та ін­ші за­клади куль­тури до Укра­їнської націо­наль­ної дослідницько-освітньої ме­ре­жі (UNREN) з виходом у мережу Інтернет (перша черга)

  5

  1

  2

  2

  МОН, Держкомзв’язку, Мінкультури, Національна академія наук, Держкомархів

  Створити загальнодоступну ін­фор­ма­ційно-по­­шу­­кову систему “Українська іс­то­­рія і куль­тура” з підсистемами “На­род­на творчість Укра­їни”, “Українська му­зич­на куль­ту­ра”, “Дер­жавний реєстр націо­наль­ного куль­тур­ного над­бання”, “Кінематографія Укра­їни”, “Укра­їнсь­кий театр”

  5,5

  1,5

  2

  2

  Мінкультури, Держкомзв’язку

  Ство­рити Українську націо­наль­ну ме­режу зби­рання еко­ло­­гічної інформації та підключити її до Євро­пей­сь­кої інфо­рмаційної мере­жі з обсте­ження нав­колишнього природного середовища (EIONET)

  5,6

  1,6

  2

  2

  Мінприроди, Держкомзв’язку

  Сприяти поширенню таких форм праце­влаштування населення як виконання ро­бі­т  з ви­корис­танням мере­жі Ін­тер­нет

  5,6

  1,6

  2

  2

  Мінпраці, Держкомзв’язку

   Розробити механізм забез­пе­чення ін­ва­­лідів комп’ю­терами з підключенням до ме­режі Інтер­нет та створити робочі місця для їх праце­влаштування з використанням мережі Інтернет

  7,8

  0,8

  2,5

  4,5

  -“-

  Розробити і затвердити Концепцію переходу до використання Інтернет-про­то­колу Ipv6 в націо­наль­ній складовій мережі Інтернет та забезпечити експериментальне впровадження цього протоколу

  1

  0,2

  0,3

  0,5

  Держкомзв’язку, Мінпромполітики

  Разом

   

  74

  14,2

  27

  32,8

   

     Завдання (проект)

  Орієнтовний обсяг фінан­сування, млн. гривень

  Відповідальні за виконання

  усього

  у тому числі за роками

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  Другий етап

  Впровадження новітніх інформаційно-телекомунікаційних техно­логій в усіх сферах суспільного життя

  Створити другу чергу інтегрованої інформа­ційно-аналітичної системи ор­га­нів державної влади та органів міс­це­вого самоврядування

  57,5

  15,5

  15

  14

  6,5

  6,5

  Держкомзв’язку, органи державної влади, органи місце­во­го самоврядування

  Розробити та здійснити заходи щодо забезпечення комплексного захисту ін­фор­ма­ції в інформаційно-телекомуніка­цій­них мережах та системах органів дер­жавної влади

  13,5

  2,7

  2,7

  2,7

  2,7

  2,7

  СБУ, Держкомзв’язку, органи виконавчої влади

  Забезпечити функціонування в ор­га­­нах виконавчої влади систем електрон­ного до­ку­менто­обі­гу із застосуванням елек­трон­ного цифро­вого підпису

  2

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  0,4

  СБУ, Мінекономіки, Держкомзв’язку, Держкомархів, інші центральні органи виконавчої влади

  Забезпечити впровадження си­с­­­­тем еле­ктрон­ної комерції із засто­су­ванням елек­трон­ного циф­ро­во­го підпису

  2

  1,5

  0,5

   

   

   

  Мінекономіки, Держкомзв’язку, СБУ

  Створити в м. Сімферополі, об­­лас­них цен­трах, містах Києві та Севас­то­полі державні центри сервісної під­трим­ки ви­ко­рис­тання органами дер­жавної вла­ди програмного забезпечення з від­кри­тим кодом

  5,5

  1,5

  1

  1

  1

  1

  Держкомзв’язку, МОН

  Створити технологічні па­р­ки з розроб­лення про­грам­ного за­без­печення

  5

  2,5

  2,5

   

   

   

  Держкомзв’язку, Мінекономіки, МОН, Національна академія наук

  Створити та забезпечити функ­ціо­ну­вання за­гально­­державної системи  за­по­бігання кібер­зло­чинам

  7

  2

  2,5

  1

  1

  0,5

  МВС, СБУ, Держкомзв’язку

  Створити загаль­нодержавну систе­му ме­дич­ної телематики (електронної систе­ми охорони здоров’я)

  41,2

  4,4

  5,6

  8,8

  10,2

  12,2

  МОЗ, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Націо­нальна академія наук

  Утворити систему центрів дистан­ційної освіти та забезпечити їх функціо­нування

  9,5

  1,5

  2

  2

  2

  2

  МОН, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Націо­наль­на академія наук

  Створити мережу сер­­віс­них цен­трів для забезпечення ком­п’ю­те­ри­зації профе­сійно-технічних навчаль­них за­кла­дів в   м. Сімферополі, облас­них цен­трах, містах Києві та Севас­тополі

  5

  2

  3

   

   

   

  МОН, Держкомзв’язку

  Забезпечити функціонування та удоско­налення мережі це­нт­рів обміну пе­редовим дос­відом роботи з питань ви­користан­ня інформаційних техно­логій

   

  1

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  0,2

  МОН, Держкомзв’язку, Мінекономіки, Мінпраці, Мінпром­політики, Національна академія наук

  Разом

   

   

  149,2

  34,2

  35,4

  30,1

  24

  25,5

   

  Роз­вито­к системи телекому­нікацій та національної складової мережі Інтернет

  Забезпечити надання органами вико­нав­чої влади фізичним та юри­дич­ним особам через мережу Інтер­нет інфор­ма­ційних послуг, у тому числі таких, що потребують ідентифікації суб’єк­тів

  8

  2,5

  2

  1,5

  1

  1

  Держкомзв’язку, СБУ, органи виконавчої влади

  Забезпечити функціонування та удоско­­налення системи елек­тронних ін­фор­­ма­­цій­них ресурсів органів виконавчої влади

  10

  2

  2

  2

  2

  2

  Держкомзв’язку, органи виконавчої влади

  Забезпечити функціонування та удоско­налення Національ­ного реєстру елек­тронних інформа­цій­них ресурсів

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  Держкомзв’язку

  Підключити на­у­ко­ві установи до Української на­­ціо­­наль­ної дослід­ницько-освітньої ме­ре­­жі (UNREN) з виходом у мережу Ін­тернет

  4,5

  0,5

  1

  1

  1

  1

  МОН, Держкомзв’язку, Національна академія наук

  Підклю­чити архі­ви, біб­ліо­теки, музеї та ін­ші за­клади куль­тури до Укра­їнської націо­наль­ної дослідницько-освітньої ме­ре­жі (UNREN) з виходом у мережу Інтернет (друга черга)

  5

  2

  2

  1

   

   

  МОН, Держкомзв’язку, Мінкультури, Держкомархів, Національна академія наук

  Створити та забезпечити функ­ціо­­­ну-вання в на­уко­вих установах та ви­щих нав­чальних закладах державної форми власності експери­мен­таль­них програмно-технічних комплек­сів для проведення наукових об­чис­лень з викорис­тан­ням ре­сурсів Все­світньої науково-обчис­лю­вальної мере­жі (World-Wide Grid)

  5

  0,5

  0,5

  0,8

  1,2

  2

  МОН, Держкомзв’язку, Національна академія наук

  Розробити та здійснити першочергові заходи щодо забезпечення дос­тупу насе­лення до мережі Інтер­нет у кож­ному насе­ле­ному пункті

  5

  1

  1

  1

  1

  1

  Держкомзв’язку

  Утворити мережу громадських комп’ю­терних центрів для нав­чання  насе­лення основ ком­п’ю­­терної гра­мот­ності, зокрема вміння користува­ти­ся мере­жею Інтер­нет

  6

  1

  1

  1,2

  1,3

  1,5

  Держкомзв’язку, місцеві держадміністрації

  Утворити в мережі Інтернет інтер­ак­тив­ну ко­н­сультаційну службу з пи­тань ре­фор­му­вання земельних відно­син та ринку землі

  3

  0,5

  0,5

  0,5

  0,5

  1

  Держкомзем, Держкомзв’язку

  Створити робочі місця для праце-влаштування ін­ва­­лідів з використанням мережі Інтернет

  7,8

  2,6

  2,6

  2,6

   

   

  Мінпраці, Держкомзв’язку

  Розробити та здійснити першочергові заходи з розвитку у сільській міс­­це­­вості телеко­му­ні­ка­ційних мереж, що функціо­нують  на основі цифро­­вих тех­но­логій

  10

  2

  2

  2

  2

  2

  Держкомзв’язку, місцеві держадміністрації

  Здійснити заходи щодо ви­­ко­рис­тання Інтер­­нет-про­то­колу IPv6 в націо­наль­ній складовій мережі Інтернет

  8

  1

  1

  2

  2

  2

  Держкомзв’язку, Мінпромполітики

  Разом

   

  77,3

  16,6

  16,6

  16,6

  13

  14,5

   

  Усього

   

  368,5

   

   

   

   

   

   

  у тому числі:

  2005 рік

  19,5

   

   

   

   

   

   

   

  2006 рік

  55,9

   

   

   

   

   

   

   

  2007 рік

  66,6

   

   

   

   

   

   

   

  2008 рік

  50,8

   

   

   

   

   

   

   

  2009 рік

  52

   

   

   

   

   

   

   

  2010 рік

  46,7

   

   

   

   

   

   

   

  2011 рік

  37

   

   

   

   

   

   

   

  2012 рік

  40