• In English

 •          ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

                                                від 29 квітня 2004 р.  №559

   

   

   

   

  Правила

   організації та проведення конкурсу

  на залучення бюджетних коштів

  для надання соціальних послуг

   

   

  1. Рішення про проведення конкурсу на залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг (далі – конкурс) приймається місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування після затвердження державного та місцевих бюджетів на відповідний рік.

  2. У рішенні про проведення конкурсу зазначаються:

  дата проведення конкурсу (не раніше ніж через 30 календарних днів після прийняття рішення);

  кінцева дата подання конкурсної документації – пакета документів, що містить конкурсну пропозицію (не пізніше ніж за 45 календарних днів до дня проведення конкурсу);

  конкурсне завдання та перелік конкурсної документації, яка обовязково подається для участі у конкурсі (конкурсне завдання повинно містити перелік послуг, для фінансування яких оголошено конкурс, та критерії визначення груп громадян, які матимуть право на одержання послуг);

  адреса, за якою подаються документи на конкурс;

  вимоги до учасника конкурсу;

  умови проведення конкурсу, критерії та порядок визначення переможців.

   Рішення про проведення конкурсу протягом трьох робочих днів після його прийняття підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації.

  3. У конкурсі можуть брати участь підприємства, установи, організації (крім державних і комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування) та фізичні особи, які мають право надавати соціальні послуги на професійній основі за рахунок бюджетних коштів відповідно до визначеного рішенням про проведення конкурсу переліку послуг та критеріїв зарахування громадян до груп, які мають право на отримання послуг (далі – претенденти).

   За наявності лише одного претендента конкурс не проводиться.

  4. Для забезпечення підготовки і проведення конкурсу місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування утворює конкурсну комісію у складі не менше ніж 9 осіб.

  залежно від того, який орган прийняв рішення про проведення конкурсу, до складу конкурсної комісії включаються заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, заступник голови обласної, Київської та Севастопольської міської, районної  держадміністрації, заступник міського голови, представники обласних (міських, районних) управлінь праці та соціального захисту населення, у справах сім’ї, дітей та молоді, освіти і науки, охорони здоров’я та фінансового управління.

  До складу конкурсної комісії можуть входити представники відповідних громадських об’єднань ветеранів та інвалідів, інших громадських організацій за їх згодою.

  5. Перше засідання конкурсної комісії проводиться не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після одержання членами конкурсної комісії повідомлень про їх участь у роботі комісії, наступні засідання – у визначені комісією строки.

  На першому засіданні конкурсна комісія обирає з числа її членів секретаря комісії.

  Засідання комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні.

  Рішення конкурсної комісії оформляється у вигляді протоколу, який підписується всіма її членами, що брали участь у голосуванні. У разі незгоди члена комісії з її рішенням він може письмово викласти свої пропозиції, які додаються до протоколу.

  Конкурсні пропозиції оцінюються з урахуванням критеріїв, затверджених наказом Мінпраці.

   

  6. конкурсна комісія:

  затверджує форму заяви на участь у конкурсі та зміст оголошення про його проведення;

  установлює бальну систему оцінки за виконання претендентом конкурсного завдання;

  одержує та реєструє конкурсну документацію у порядку, визначеному комісією;

  визначає на підставі конкурсної документації учасників конкурсу;

  проводить конкурс;

  визначає переможців конкурсу та подає протокол на затвердження місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування.

  7. Для участі у конкурсі претендент подає конкурсній комісії конкурсну документацію, складену українською мовою, яка містить:

  заяву про участь у конкурсі;

  копію документа, що засвідчує повноваження претендента;

  копію паспорта керівника підприємства (установи, організації) або фізичної особи, яка бере участь у конкурсі;

  нотаріально засвідчену копію ліцензії;

  довіреність на імя особи, яка представлятиме інтереси претендента під час проведення конкурсу;

  нотаріально засвідчені копії засновницьких документів претендента;

  копію останнього квартального податкового звіту (крім           претендентів – фізичних осіб);

  аудиторський висновок про фінансовий стан претендента на перше число звітного місяця (для претендентів, обсяг конкурсної пропозиції яких становить суму, еквівалентну 10 тис. євро і більше);

  конкурсну пропозицію із зазначенням видів послуг та груп громадян, які матимуть право на одержання послуг (в окремому запечатаному конверті).

  8. Конкурсна документація, яка надійшла після оголошення кінцевої дати її надання, не розглядається.

  9. Секретар конкурсної комісії реєструє конкурсну документацію та видає претенденту довідку із зазначенням дати і часу реєстрації. Претендент засвідчує в книзі реєстрації своїм підписом факт прийняття у нього конкурсної документації.

  Претендент має право відкликати конкурсну документацію до кінцевого строку її прийняття, повідомивши про це конкурсну комісію письмово.

  10. У день закінчення строку подання конкурсної документації конкурсна комісія проводить засідання, на якому після розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями розглядає їх та оцінює.

  Рішення про визначення переможців конкурсу приймається комісією протягом семи робочих днів після розкриття конвертів.

  11. Переможцями конкурсу визнаються претенденти, конкурсні пропозиції яких відповідають умовам конкурсного завдання та одержали найвищу оцінку.

  12. Під час засідання конкурсної комісії складається протокол, який протягом трьох робочих днів надсилається місцевому органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на затвердження.

  Рішення конкурсної комісії є підставою для укладення договору з переможцями конкурсу. Договір укладається протягом 10 робочих днів після повідомлення учасників про результати конкурсу.

  У разі коли договір не укладено протягом зазначеного строку, конкурсна комісія може за поданням місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування продовжити строк для його укладення, але не більше ніж на 10 робочих днів.

  13. конкурсна комісія не пізніше ніж протягом 10 робочих днів після визначення переможців письмово повідомляє учасників конкурсу про його результати та оприлюднює відповідну інформацію в засобах масової інформації.

  14. Результати конкурсу можуть бути оскаржені відповідно до законодавства.

  15. Використання відомостей, що містяться у конкурсній документації, здійснюється з додержанням вимог Закону України “про інформацію”.

  16. Конкурсна документація зберігається місцевим органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування протягом трьох років, а стосовно переможців конкурсу (якщо договір з ними укладено на строк понад три роки) – протягом усього строку дії договору.

  17. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, які уклали з переможцями конкурсу договір про залучення бюджетних коштів для фінансування соціальних послуг, здійснюють контроль за цільовим використанням коштів та якістю надання соціальних послуг.

  Переможці конкурсу щокварталу подають замовнику звіт про використання бюджетних коштів відповідно до бюджетного законодавства та, у разі потреби, іншу оперативну звітність.