• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 29 квітня 2004 р. 571

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

   

  1. У Правилах державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
  7 вересня 1998 р. № 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р.,  36,
  ст. 1327; 1999 р.,  № 16,  ст.  650;  2000 р.,  № 34,  ст.  1433;
   2001 р., № 20, ст. 868):

  пункт 8 доповнити після абзацу дев’ятого новим абзацом такого змісту:

  “договір фінансового лізингу”.

  У зв’язку з цим абзаци десятий – дванадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - тринадцятим;

  пункт 43 доповнити абзацом такого змісту:

  “Зняття з обліку транспортних засобів, переданих лізингоодержувачу на підставі договору фінансового лізингу, що зазначено у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, здійснюється за погодженням з лізингодавцем”.

   

  2. У Порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 2002 р. № 445 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 14, ст. 749):

  у пункті 7 слова і цифри “(у формі міжнародного лізингу), відносяться операції, визначені у пункті 1 статті 4 Закону України “Про лізинг” замінити словами і цифрами “належать операції, що здійснюються відповідно до статті 806 Цивільного кодексу України та Закону України “Про фінансовий лізинг”;

  у пункті 12:

  слово “міжнародного” виключити;

  слова “(об’єкта лізингу)” замінити словами “(предмета договору лізингу)”.

   

  3. В абзаці четвертому пункту 6 Порядку використання коштів державного бюджету, що спрямовуються на придбання вітчизняної техніки і обладнання для агропромислового комплексу на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1904 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 51, ст. 2679), слова і цифру “з урахуванням частини другої статті 7 Закону України “Про лізинг” виключити.

   

  _________________________