• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 29 квітня 2004 р. № 565

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державну комісію з питань підготовки
  та проведення запуску і випробувань, забезпечення
  експлуатації космічних апаратів “Січ-1М” та “Мікросупутник”


  1. Державна комісія з питань підготовки та проведення запуску і випробувань, забезпечення експлуатації космічних апаратів “Січ-1М” і “Мікросупутник” (далі — Комісія) є координаційним органом, який діє протягом періоду проведення зазначених робіт.

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

  координує виконання робіт з підготовки та проведення запуску і випробувань, забезпечення експлуатації космічних апаратів “Січ-1М” і “Мікросупутник” (далі — космічні апарати) і відповідної наземної інфраструктури;

  здійснює контроль та узагальнення результатів виконання програм і планів підготовки та проведення запуску і випробувань, забезпечення експлуатації космічних апаратів і відповідної наземної інфраструктури;

  координує виконання програм, проектів та експериментів, пов’язаних з практичним використанням інформації, одержаної за допомогою космічних апаратів;

  готує Кабінетові Міністрів України інформацію (звіти) про проведення випробувань та забезпечення експлуатації космічних апаратів;

  забезпечує координацію дій під час виникнення аварій та позаштатних ситуацій;

  утворює робочі комісії для з’ясування причин аварій, розглядає та затверджує їх висновки;

  організовує своєчасне інформування громадськості в Україні та світі про підготовку та проведення запуску і випробувань, забезпечення експлуатації космічних апаратів і практичне використання одержаної за їх допомогою інформації, для чого проводить прес-конференції, забезпечує підготовку прес-релізів, дає дозвіл на публікацію інформаційних, у тому числі рекламно-комерційних, матеріалів для ознайомлення з ними громадськості згідно із законодавством про інформацію;

  уточнює дату запуску космічних апаратів з урахуванням стану готовності до нього ракети-носія та наземної інфраструктури і забезпечення максимальної ефективності експлуатації космічних апаратів;

  розроблює пропозиції щодо заохочення фахівців, які зробили істотний внесок у підготовку та проведення запуску і випробувань, забезпечення експлуатації космічних апаратів.

  виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

  4. Комісія має право:

  одержувати в установленому порядку необхідні для виконання покладених на неї завдань відомості, статистичні дані та відповідну документацію від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у створенні, підготовці та проведенні запуску і випробувань, забезпеченні експлуатації космічних апаратів і відповідної наземної інфраструктури, а також у виконанні науково-прикладних програм використання інформації, одержаної за допомогою космічних апаратів;

  утворювати у разі потреби тимчасові робочі групи, комісії, залучати до участі в їх роботі працівників відповідних міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також фахівців наукових установ (на договірних засадах).

  5. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями, що беруть участь у створенні, підготовці та проведенні запуску і випробувань, забезпеченні експлуатації космічних апаратів і відповідної наземної інфраструктури.

  6. Комісію очолює голова, який має трьох заступників (один з них — технічний керівник).

  До складу Комісії включаються представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що беруть участь у створенні, підготовці та проведенні запуску і випробувань, забезпеченні експлуатації космічних апаратів і відповідної наземної інфраструктури.

  Секретар  Комісії  визначається  її  головою  з  числа  членів  Комісії.

  7. Голова Комісії:

  організовує діяльність Комісії і здійснює загальне керівництво запуском та експлуатацією космічних апаратів і відповідної наземної інфраструктури, а також виконанням науково-прикладних програм використання інформації, одержаної за допомогою космічних апаратів;

  скликає засідання Комісії;

  організовує розгляд та обговорення технічних матеріалів і прийняття відповідних рішень;

  здійснює загальне керівництво роботою, пов’язаною із з’ясуванням причин аварій та позаштатних ситуацій і шляхів виходу з них;

  організовує розгляд пропозицій та зауважень членів Комісії;

  забезпечує організацію своєчасного та якісного виконання робіт всіма членами Комісії відповідно до покладених на неї завдань.

  8. Організаційною формою роботи Комісії є засідання.

  Засідання проводяться за рішенням голови Комісії.

  Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

  9. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

  Рішення Комісії оформляються протоколом, який підписують її голова та секретар.

  10. Проведення засідань Комісії, доведення прийнятих рішень до виконавців забезпечує її секретар.

  ______________________