• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 27 квітня 2004 р. №525

   

  ЗМІНИ,
  що вносяться до Положення про формування
  кадрового резерву для державної служби

   

  1.  Пункт 51 викласти у такій редакції:

  “51. Списки осіб, що пропонуються до кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів, їх біографічні довідки подаються щороку до 1 лютого центральними органами виконавчої влади Головдержслужбі.

  Головдержслужба опрацьовує матеріали, погоджує списки  кадрового  резерву та  повертає їх для затвердження  керівниками відповідних центральних органів виконавчої влади".

  2.  В   абзаці   другому   пункту   12   слова   “Українській   Академії” замінити словами “Національній академії”.

  3. Додаток до Положення викласти у такій редакції:

  “Додаток
  до Положення про формування кадрового      резерву для державної служби

  СПИСОК
  осіб, зарахованих до кадрового резерву на 200_ рік
  для державної служби

  __________________________________________

  (найменування державного органу)

   

  №№
  п/п

   

  Посада,
  на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

  Прізвище, ім'я та по батькові

   

  Дата народ­ження

   

  Освіта
  (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь,
  вчене звання

  Дата зараху­вання до резерву

  Стаж роботи
  на посаді

   


  Ранг

   

   

  ________________________________
  (посада керівника)

  ________________
  (підпис)

  ___________________
  (ініціали та прізвище)

   

   

   

     “ __________ 200_ р. 

  МП

  _________________

  Примітка. Для посад, призначення на які здійснюється Президентом України або Кабінетом Міністрів України, в графі другій зазначається також напрям діяльності за розподілом обов’язків”.

  ___________________