• In English

 • затверджено
  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 квітня 2004 р. № 488

   

   

   

   

  Порядок 

  проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів,

  які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі

   

   

  1. Цей Порядок визначає механізм проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб’єктами господарювання (далі – перевірка).

   

  2. Екологічні показники нафтопродуктів (бензину автомобільного та дизельного палива) – це норми якості нафтопродуктів, дотримання яких запобігає виникненню небезпеки для здоров’я людини та навколишнього природного середовища під час використання нафтопродуктів як палива для двигунів будь-якого призначення.

  Показники нафтопродуктів, які належать до категорії екологічних, у державних стандартах визначає Держспоживстандарт разом з Мінприроди.

   

  3. Перевірка проводиться Держспоживстандартом за участю Мінприроди,  їх територіальними органами (äàë³ – îðãàíè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ) шляхом відбору проб нафтопродуктів, визначення показників òà ïîð³âíÿííÿ ¿õ ç екологічними показниками і показниками, наведеними у сертифікаті відповідності або свідоцтві про визнання відповідності.

   

  4. Органи державного контролю під час проведення перевірки взаємодіють між собою в порядку, що затверджується Держспоживстандартом разом з Мінприроди.

   

  5. Перевірка може бути плановою або позаплановою і проводиться за місцем зберігання або реалізації нафтопродуктів.

  Планова перевірка проводиться îðãàíàìè äåðæàâíîãî êîíòðîëþ відповідно до річного плану перевірок.

  Позапланова перевірка проводиться на підставі звернення (заяви, скарги) громадянина, юридичної особи про ðåàë³çàö³þ неякісних íàôòîïðîäóêò³â.

   

  6. Для проведення перевірки керівники органів державного контролю видають спільний наказ, у якому зазначається дата і завдання її проведення, прізвище посадових осіб, які будуть проводити перевірку.

   

  7. ϳä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ñóá’ºêòè господарювання, що перевіряються, çîáîâ’ÿçàí³:

  íàäàâàòè òåõí³÷íó òà ³íøó äîêóìåíòàö³þ ïîñàäîâèì îñîáàì органу державного контролю, необхідну для виконання покладених на них завдань;

  çàáåçïå÷èòè ïîñàäîâèì îñîáàì органу державного контролю áåçïå÷í³ óìîâè для проведення перевірки;

  ïðèçíà÷àòè ñâîãî представникà äëÿ ó÷àñò³ â ïåðåâ³ðö³.

   

  8. Відбір, ïàêóâàííÿ, òðàíñïîðòóâàííÿ òà çáåð³ãàííÿ проб нафтопродуктів здійснюється відповідно до Порядку відбору у суб’єктів господарської діяльності сфери торгівлі, громадського харчування і послуг зразків товарів, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів для перевірки їх якості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. № 215.

  Екологічні показники нафтопродуктів вèçíà÷àþòüñÿ çã³äíî ç нормативними документами і методиками виконання вимірювань.

   

  9. Çà результатами перевірки складається акт у трьох примірниках за формою, ùî затверджується Держспоживстандартом і Мінприроди. Кожний примірник акта підписується посадовими особами органів державного контролю, які провели перевірку, òà керівником суб’єкта ãîñïîäàðþâàííÿ, що перевірявся. Один примірник акта передається керівникові суб’єкта ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåâ³ðÿâñÿ, інші – керівникам органів державного контролю.

  Керівник суб’єкта ãîñïîäàðþâàííÿ, ùî ïåðåâ³ðÿâñÿ, має право викласти зауваження і пропозиції щодо змісту акта і проведення перевірки, які додаються до акта і є його невід’ємною частиною.

  У разі відмови керівника суб’єкта ãîñïîäàðþâàííÿ підписати акт посадові особи îðãàí³â äåðæàâíîãî êîíòðîëþ, що провели перевірку, зазначають про це в акті.

   

  10. Ó ðàç³ íåâ³äïîâ³äíîñò³ визначених показників нафтопродуктів екологічним показникам ïîñàäîâ³ îñîáè îðãàí³â äåðæàâíîãî êîíòðîëþ âæèâàþòü äî ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ çàõîäè â³äïîâ³äíî äî ïîâíîâàæåíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

   

  11. ij¿ ïîñàäîâèõ îñ³á îðãàí³â äåðæàâíîãî êîíòðîëþ, ïîâ’ÿçàí³ ç ïåðåâ³ðêîþ екологічних показників нафтопродуктів, ìîæóòü áóòè îñêàðæåí³ ñóá’ºêòîì господарювання, що перевірявся, ó ïîðÿäêó, âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì.

  ____________________