• In English

 • кабінет міністрів україни

  ПОСТАНОВА

  від 14 квітня 2004 р. № 480

  Київ

  Про затвердження Угоди про співробітництво
  в галузі туризму між Кабінетом Міністрів
  України та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії

  Кабінет Міністрів України постановляє:

  Затвердити Угоду про співробітництво в галузі туризму між Кабінетом Міністрів України та Радою Міністрів Сербії і Чорногорії, підписану
  4 листопада 2003 р. в м. Києві (додається).

  Прем’єр-міністр         В. ЯНУКОВИЧ

   

  Інд.28  УГОДА

  ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ

  МІЖ

  КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  ТА

  РАДОЮ МІНІСТРІВ СЕРБІЇ І ЧОРНОГОРІЇ

   

   

   

  Кабінет Міністрів України та Рада Міністрів Сербії і Чорногорії, далі - "Договірні Сторони",

   

  керуючись взаємним бажанням розвивати та зміцнювати співробітництво між двома країнами в галузі туризму,

   

  визнаючи важливість двосторонніх зв'язків в галузі туризму та розглядаючи їх як важливий фактор покращення взаєморозуміння та зміцнення дружніх відносин між народами двох країн,

   

  визнаючи взаємний інтерес у створенні відповідної та довготривалої основи, а також законодавчої бази співробітництва в сфері туризму на принципах рівності та взаємної вигоди, а також

   

  дотримуючись принципів і рекомендацій Конференції Об’єднаних Націй з туризму та міжнародних подорожей (Маніла, 1980 р.), положень Заключного Акта Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ) (Гельсінкі, 1975 р.) та згідно з рекомендаціями Всесвітньої туристської організації (ВТО),

   

  домовилися про таке:

   

  Стаття 1

   

  Договірні Сторони зміцнюватимуть і заохочуватимуть співробітництво в сфері туризму відповідно до чинного законодавства обох держав, у тому числі цієї Угоди та інших міжнародних угод, учасниками яких є обидві Договірні Сторони, а також у рамках міжнародних туристичних організацій.

   

  Стаття 2

   

  Договірні Сторони заохочуватимуть взаємні туристичні обміни, сприятимуть розвитку співпраці та налагодженню безпосередніх контактів між компетентними органами в галузі туризму, туристичними агентствами, а також іншими підприємствами та організаціями своїх країн, які займаються туристичною діяльністю, з метою збільшення обсягів туризму між двома країнами.

   

   

   

   

   

  Стаття 3

   

  Договірні Сторони сприятимуть взаємному представленню в міжнародних виставках, ярмарках, конференціях і семінарах, а також інших міжнародних рекламно-інформаційних і науково-практичних туристичних заходах, що проводяться на їх території.

   

  Стаття 4

   

  Договірні Сторони на взаємній основі сприятимуть спрощенню оформлення документів та інших формальностей, пов'язаних з туристичними пересуваннями між своїми країнами, згідно з чинним законодавством держав Договірних Сторін, у тому числі цією Угодою та іншими міжнародними угодами, учасницями яких є обидві Договірні Сторони.

   

  Стаття 5

   

  Договірні Сторони здійснюватимуть необхідні заходи з метою взаємного забезпечення безпеки туристів, які подорожують до їх країни з країни іншої Договірної Сторони, відповідно до міжнародних стандартів.

   

  Стаття 6

   

  Договірні Сторони заохочуватимуть і підтримуватимуть обмін статистичною та іншою інформацією в сфері туризму, в тому числі:

  - про законодавчі та інші нормативні акти, що регулюють туристичну діяльність в двох державах;

  - про внутрішнє законодавство, пов'язане з захистом і збереженням культурного та природного надбання, що є туристичними пам'ятками;

  - про туристичні ресурси своїх країн;

  - про наукові дослідження в галузі туризму;

  - про міжнародні документи, що стосуються інтересів іншої Договірної Сторони;

  - довідковими та рекламними матеріалами.

   

  Стаття 7

   

  Договірні Сторони надаватимуть особливої уваги розбудові якості туристичної пропозиції та обміну інформацією з метою створення та впровадження спільних інвестиційних проектів, що становлять взаємний інтерес.

   

   

   

   

  Стаття 8

   

  Договірні Сторони за посередництвом компетентних органів обмінюватимуться інформацією та документацією щодо підготовки кадрів у сфері туризму, вивчатимуть можливості розвитку співпраці по всіх напрямках діяльності, у тому числі у стажуванні, проходженні практики та обміні студентами, викладачами відповідних туристичних навчальних закладів, а також сприятимуть організації семінарів для представників відповідних органів у галузі туризму та спеціалістів туристичної сфери.

   

  Стаття 9

   

  Договірні Сторони заохочуватимуть обмін досвідом, новітніми технологіями індустрії туризму, проводитимуть взаємні консультації, обмінюватимуться туристичними фахівцями, науковими працівниками та представниками засобів масової інформації, а також заохочуватимуть  всебічні контакти та спільну діяльність організацій, що здійснюють дослідження в  галузі туризму.

   

  Стаття 10

   

  Органами, відповідальними за виконання цієї Угоди, є:

  - від України – Державна туристична адміністрація України;

  - від державного об'єднання Сербія і Чорногорія – Міністерство міжнародних економічних відносин, Міністерство торгівлі, туризму та послуг Республіки Сербія, Міністерство туризму Республіки Чорногорія.

   

  Стаття 11

   

  Договірні Сторони сприятимуть відкриттю на своїх відповідних територіях  офіційних туристичних представництв держави іншої Договірної Сторони.

  Заснування та діяльність представництв здійснюватимуться у відповідності до чинного національного законодавства Договірних Сторін.

   

  Стаття 12

   

  Договірні Сторони погодилися створити Змішану комісію по туризму в складі представників обох Договірних Сторін, кількість та повноваження яких визначатимуться на паритетних засадах кожною з Договірних Сторін до проведення засідань, про що вони повідомлятимуть одна одну.

  Періодичність і місце проведення засідань Змішаної комісії визначаються та узгоджуються Договірними Сторонами. Керівники делегацій співголовуватимуть на засіданнях Змішаної комісії по туризму.

  Основними завданнями Змішаної комісії по туризму є:

  - контроль за реалізацію цієї Угоди;

  - аналіз та оцінка результатів співробітництва за попередні періоди;

  - забезпечення обміну інформацією щодо змін і доповнень до нормативних актів, що регулюють туристичну діяльність кожної з Договірних Сторін;

  - пропозиції щодо напрямів і форм подальшого розвитку співробітництва.

   

  Стаття 13

   

  За згодою Договірних Сторін до Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами і становлять невід’ємну частину цієї Угоди.

   

  Стаття 14

   

  Усі спори, що виникають при тлумаченні або застосуванні цієї Угоди, вирішуються Договірними Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

   

  Стаття 15

   

  Ця Угода набуває чинності з дати отримання Договірними Сторонами останнього письмового повідомлення про виконання всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою чинності.

  Угода укладається терміном на п’ять років і її дія автоматично продовжується на наступний п’ятирічний період, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить іншу Договірну Сторону в письмовій формі дипломатичними каналами про свій намір припинити дію цієї Угоди не пізніше, ніж за шість місяців до закінчення відповідного періоду.

  Припинення дії цієї Угоди не відобразиться на виконанні спільних програм в галузі туризму, узгоджених в період дії цієї Угоди, якщо Договірні Сторони не домовляться про інше.

  Вчинено в м. _____________ "___" ____________ 200__ року в двох примірниках, кожний українською, сербською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

  У випадку розбіжностей при тлумаченні положень цієї Угоди перевага надається тексту англійською мовою.

   

   

  За Кабінет Міністрів

  України

  За Раду Міністрів

  Сербії і Чорногорії