• In English

 •  

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 14 квітня 2004 р.  №468

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про прийом слухачів

  до Національної академії державного управління

  при Президентові України

   

  1. Національна академія державного управління при Президентові України (далі – Академія) проводить підготовку працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування і відповідного кадрового резерву для роботи на посадах першої – четвертої  категорій. 

  Академія здійснює прийом слухачів на навчання за денною, вечірньою, заочною та заочно-дистанційною формою за напрямом “державне управління”, спеціальностями “державне управління” та “управління суспільним розвитком” з наданням кваліфікації “магістр державного управління” та “магістр управління суспільним розвитком”.

  Навчання в Академії організовується за державним замовленням і за договорами між Академією та замовниками на умовах, що визначаються  цими договорами.

  Строк навчання в Академії за денною формою становить 18 місяців, за вечірньою, заочною та заочно-дистанційною – 30 місяців.

  2. На навчання до Академії за державним замовленням приймаються громадяни України, які мають повну вищу освіту (диплом спеціаліста або магістра).

  3. На навчання за державним замовленням за денною формою за спеціальністю “державне управління” приймаються особи:

  1) віком до 45 років, які працюють:

  в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, інших установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України “Про державну службу” і “Про службу в органах місцевого самоврядування” (далі – органи, установи, організації), мають стаж державної служби або служби в органах місцевого самоврядування не менш як один рік і ранг державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування не нижче десятого;

  в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування на посадах не нижче шостої категорії, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, зараховані до кадрового резерву на посади першої – четвертої категорій, перебувають у цьому резерві не менш як один рік і мають загальний трудовий стаж не менш як три роки;

  у сільських районах і не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування, але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій не менш як один рік і мають загальний трудовий стаж не менш як три роки;

  2) віком до 30 років, які працюють в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, мають загальний трудовий стаж не менш як три роки або диплом про повну вищу освіту з відзнакою. Такі особи приймаються в межах 10 відсотків плану прийому на навчання за денною формою.

  Прийом на навчання до Академії за державним замовленням за денною формою підготовки зазначених категорій вступників здійснюється на конкурсній основі за договорами-направленнями органів, установ, організацій.

  4. На навчання за державним замовленням за вечірньою та заочною формою за спеціальністю “державне управління” приймаються особи віком до 47 років, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, мають загальний трудовий стаж не менш як три роки, а також:

  ранг державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування не нижче десятого;

  працюють на посадах не нижче шостої категорії та зараховані до кадрового резерву для просування по службі на посади першої – четвертої категорій – за рекомендацією органів, установ, організацій, у кадровому резерві яких вони перебувають протягом не менш як одного року.

  5. На навчання за державним замовленням за спеціальністю “управління суспільним розвитком” до Академії (м. Київ) за заочною та заочно-дистанційною формою на факультеті вищих керівних кадрів за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України приймаються особи віком до 50 років, які:

  1) працюють на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на посадах керівників першої – третьої категорій;

  2) працюють в органах, установах, організаціях на посадах спеціалістів третьої категорії не менш як два роки та зараховані до кадрового резерву на посади керівників першої – третьої категорій – за рекомендацією органів державної влади або органів місцевого самоврядування;

  3) займають посади керівників державних підприємств, установ, організацій І – ІІ номенклатурних груп, мають загальний трудовий стаж не менш як п'ять років – за рекомендацією відповідного центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають ці підприємства, установи, організації.

  6. Договори-направлення та рекомендації органів, установ, організацій щодо осіб, які вступають на навчання до Академії, оформляються за формою згідно з додатками.

  7. Навчання в Академії за заочною формою здійснюється у такому порядку:

  державні службовці і посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади не нижче третьої категорії, а також не нижче шостої – з  Житомирської, Київської та Чернігівської областей, в Академії (м. Київ) та її регіональних інститутах;

  державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування, які займають посади четвертої – шостої категорій – у її регіональних інститутах.

  8. Громадяни інших держав приймаються на навчання до Академії на підставі міжнародних договорів, договорів, укладених Академією із зарубіжними навчальними закладами та організаціями, індивідуальних договорів, контрактів на умовах, визначених цими договорами, контрактами.

  9. До Академії за державним замовленням не приймаються особи, які раніше навчалися за державним замовленням і отримали диплом магістра за спеціальностями напряму “державне управління”, та особи, щодо яких існують встановлені законами обмеження, пов’язані з прийняттям і перебуванням на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування.

  10. План прийому на навчання визначається Академією відповідно до державного замовлення та укладених договорів.

  11. Формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців органів, установ, організацій здійснюється Академією та Головдержслужбою в установленому порядку.

  Академія за погодженням з Адміністрацією Президента України встановлює для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування обсяги підготовки кадрів за державним замовленням у межах не більш як 50 відсотків плану прийому слухачів до Академії, які повинні рекомендувати вступників з розрахунку не менш як 1,5 заяви на одне місце для кожної форми навчання окремо. При цьому кількість державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, які займають посади першої – четвертої категорій, повинна становити не менш як 50 відсотків.

  Формування обсягів державного замовлення на підготовку в Академії осіб, які працюють у сільських районах і не є державними службовцями або посадовими особами місцевого самоврядування, але перебувають у кадровому резерві на заміщення посад голів, заступників голів, керівників структурних підрозділів райдержадміністрацій, здійснюється в межах обсягів підготовки кадрів за державним замовленням, визначених для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  12. Не пізніше ніж за чотири місяці до початку вступних екзаменів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування подають до Академії відомості про осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на навчання, та пропозиції про їх подальше використання на державній службі, службі в органах місцевого самоврядування, затверджені відповідно на засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим, колегій обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, обласних, міських рад.

  Відомості про осіб, які вступають на навчання на факультет вищих керівних кадрів, подаються до Академії (м. Київ) органами, установами, організаціями не пізніше ніж за два місяці до початку вступних екзаменів.

  Академія разом з Головдержслужбою узагальнює отримані матеріали і подає списки осіб, рекомендованих для участі в конкурсному відборі на навчання, для погодження до Секретаріату Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України. Погоджені списки доводяться Академією до відома відповідних органів, установ, організацій.

  13. До заяви про вступ до Академії додаються особова картка державного службовця, посадової особи місцевого самоврядування (особовий листок з обліку кадрів для інших категорій вступників), автобіографія, медична довідка за формою № 086-у, три фотокартки розміром                          3 х 4 сантиметри, копії диплома про повну вищу освіту, трудової книжки та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, засвідчені в установленому порядку.

  Особи, які вступають на навчання за денною формою, подають копію договору-направлення та довідку про зарахування до кадрового резерву, засвідчені в установленому порядку. Особи, які вступають на вечірню, заочну чи заочно-дистанційну форму навчання та перебувають у кадровому резерві, подають рекомендацію органу, установи, організації, до кадрового резерву яких вони зараховані. Вступники з числа керівників державних підприємств, установ та організацій I – II номенклатурних груп подають рекомендацію центрального органу виконавчої влади, у сфері управління якого перебувають ці підприємства, установи, організації.

  Паспорт та військовий квиток предявляються особисто.

  14. Прийом слухачів на навчання здійснюється на конкурсній основі  приймальною комісією, склад якої затверджується ректором Академії.

  До складу приймальної комісії входять представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування, керівники, науково-педагогічні та наукові працівники Академії, провідні вітчизняні і зарубіжні фахівці та вчені. Головою приймальної комісії є ректор Академії.

  Приймальна комісія готує необхідну документацію, приймає документи від вступників, залучає кваліфікованих екзаменаторів, організовує консультації, розробляє графік вступних екзаменів, забезпечує їх проведення та узагальнення результатів.

  Прийом документів, вступні екзамени та зарахування на навчання проводяться щороку в квітні – липні.

  15. Вступники проходять конкурсний відбір за результатами:

  письмового екзамену з державно-управлінських, соціально-економічних, політико-правових, історико-культурних питань;

  складання ділового документа;

  тестування, що визначає професійні якості вступника;

  співбесіди із сучасних проблем державного управління з метою визначення практичного досвіду, аналітичних і творчих здібностей, мотивації до роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування.

  Особи, які перебувають на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і мають ранг не нижче сьомого, та особи, які вступають на факультет вищих керівних кадрів, приймаються на навчання за результатами співбесіди і тестування.

  Вступні екзамени проводяться державною мовою.

  Приймальна комісія за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України на підставі результатів екзаменів приймає рішення про зарахування вступників до Академії, яке затверджується наказом ректора Академії.

  16. У разі зарахування до Академії на навчання за денною формою працівник звільняється із займаної посади згідно із статтею 38 Кодексу законів про працю України.

  На час навчання державного службовця, посадової особи місцевого
  самоврядування в Академії посада, яку вони займали до навчання, може займатися іншою особою лише на умовах строкового трудового договору.

  Час навчання в Академії за денною формою та час відпустки, що надається згідно з пунктом 24 цього Положення, зараховуються випускникам Академії до загального трудового стажу, а також до стажу державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, якщо до вступу в Академію вони перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і після закінчення навчання приступили до роботи у відповідному органі, установі, організації або вступили до аспірантури чи докторантури Академії на навчання з відривом від роботи.

  17. Особи, прийняті на навчання за денною формою, на період навчання зараховуються до кадрового резерву органами, установами, організаціями на посади, які визначено договорами-направленнями.

  18. Слухачі, які навчаються в Академії за денною формою, забезпечуються стипендією у розмірі середньої заробітної плати за останнім місцем роботи, що визначається у порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100, з наступними змінами, але не більш як 2,5 посадового окладу провідного спеціаліста міністерства, встановленого згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 1999 р. № 2288, з наступними змінами. Зазначене обмеження не поширюється на слухачів, які на момент зарахування до Академії перебували на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування і мали ранг державного службовця чи посадової особи місцевого самоврядування не нижче дев’ятого.

  Установлений розмір стипендії перераховується одночасно із зміною в установленому порядку умов оплати праці відповідних категорій працівників.

  19. Іногороднім слухачам, які навчаються за денною формою за державним замовленням, надається місце для проживання у гуртожитках Академії.

  20. Слухачам, які виконали навчальну програму, склали державні екзамени та захистили магістерську роботу, присвоюється кваліфікація магістра державного управління або магістра управління суспільним розвитком і видається диплом установленого зразка.

  Диплом з відзнакою видається слухачам, які мають оцінку “відмінно” з не менш як 75 відсотків усіх навчальних дисциплін, оцінку “добре” з інших навчальних дисциплін, склали державні екзамени і захистили магістерську роботу з оцінкою “відмінно”.

  21. Слухачі, які не виконали всіх видів робіт, передбачених програмою підготовки, або допустили грубі порушення правил внутрішнього розпорядку, відраховуються з Академії наказом ректора без права поновлення.

  У разі припинення навчання за особистою заявою слухач може бути відрахований з можливістю подальшого поновлення на навчанні наказом ректора Академії за наявності поважних причин.

  У разі поновлення на навчанні за денною формою договір-направлення укладається повторно.

  Слухачам, які не склали державних екзаменів або не захистили магістерської роботи, ректором Академії може бути дозволено повторне складання державних екзаменів та захист магістерської роботи у наступному навчальному році.

  22. Слухачі, які під час навчання за державним замовленням за вечірньою, заочною чи заочно-дистанційною формою припинили перебування на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування, відраховуються з Академії наказом ректора з правом поновлення на навчанні за державним замовленням у разі повернення на державну службу чи службу в органах місцевого самоврядування на посади, які відповідають умовам прийому, або з правом поновлення на навчанні за договорами. Якщо в процесі навчання виникли обставини, за яких на слухача поширюються встановлені законодавством обмеження, повязані з прийняттям на службу чи проходженням служби в органах державної влади або органах місцевого самоврядування, такий слухач відраховується з Академії без права поновлення.

  Відрахування та поновлення на навчанні за державним замовленням слухачів, які займали або займають посади першої – третьої категорій, здійснюється за погодженням із Секретаріатом Кабінету Міністрів України та Адміністрацією Президента України.

  Органи, установи, організації повинні поінформувати Академію про звільнення з державної служби або служби в органах місцевого самоврядування слухача Академії, який навчається за державним замовленням за вечірньою, заочною чи заочно-дистанційною формою навчання.

  23. Переведення слухачів на навчання з регіональних інститутів до Академії (м. Київ) і до її регіональних інститутів, а також на навчання за іншою формою здійснюється наказом ректора Академії за наявності вакантних місць  за умови, що слухач має право навчатися за відповідною формою.

  24. Особам, які закінчили навчання в Академії за денною формою і отримали диплом магістра, надається відпустка на 30 календарних днів та виплачується місячна стипендія за рахунок стипендіального фонду.

  25. Особи, які навчаються в Академії, мають право на пільги, передбачені законодавством.

  Для підготовки магістерської роботи слухачам вечірньої, заочної та заочно-дистанційної форми навчання надається додаткова відпустка на два місяці.

  26. Випускники Академії, які навчалися за денною формою за державним замовленням, зобов’язані відпрацювати на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування безпосередньо після закінчення Академії не менш як п’ять років. У разі відмови від роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування випускник зобовязаний відшкодувати вартість навчання в Академії в установленому порядку.

  Випускники Академії працевлаштовуються на державну службу, службу в органах місцевого самоврядування в установленому порядку.

   

  _______________________   Зразок                                                                                                   Додаток  1

                                                                                                            до Положення

   

   

  ДОГОВІР    НАПРАВЛЕННЯ

   

  до Національної академії державного управління при Президентові України

   

  від ___  ____________ 200_ р.                                                                           № ________

   

   

  ____________________________________________________________________________________________

  (повне найменування органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації)

  _____________________________________________________________________________

  в особі ___________________________________________________________________________________

  (посада, прізвище та ініціали керівника органу, установи, організації)

  та _________________________________________________________________________________________

  (прізвище, ім'я та по батькові, посада, місце роботи особи, яка направляється на навчання)

  ____________________________________________________________________________________________

   

  уклали цей Договір про підготовку магістра за спеціальністю

  "_____________________________________________________________________ ”

  (повна назва )

  1.    Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація зобов'язується:

  зарахувати на період навчання в Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Академія) до кадрового резерву
  _______________________________________________________________________

  ( прізвище та ініціали особи, яка направляється на навчання)

  на посаду _______________________________________________________________

   

   ____________________________________________________________________________________________;

  (назва та категорія посади)

   

  створити умови для стажування слухача згідно з навчальним планом;

  надати випускнику після закінчення навчання в Академії посаду не нижче четвертої категорії або, як виняток, не нижче тієї, яку він займав до вступу в Академію, рівноцінної за оплатою праці та характером діяльності, а також можливість реалізації переважного права на зайняття вакантної посади чи просування по службі без конкурсного відбору або стажування (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468);

  забезпечити в установленому порядку працевлаштування випускника Академії також у разі скорочення чисельності штату, зміни структури чи зміни керівника органу, установи, організації.

   

        2. Особа, яка направляється на навчання, зобов'язується:

  оволодіти всіма видами теоретичної та практичної підготовки, передбаченої стандартами вищої освіти за відповідними спеціальностями напряму "державне управління";

  прибути після закінчення Академії на державну службу або службу в органах місцевого самоврядування до відповідного органу, установи, організації в установлений строк і відпрацювати в ньому (ній) не менш як 5 років. У разі відрахування з Академії, неявки на службу або відмови приступити до неї без поважних причин відшкодувати державі (в особі органу, що направив на навчання) витрати, пов'язані з набуттям кваліфікації магістра за відповідними спеціальностями напряму “державне управління”, в установленому порядку.

  3. Зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання додаткових договорів.

  Цей Договір припиняє дію:

  після закінчення строку, на який його укладено;

  за згодою сторін (оформляється протоколом);

  у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань (в установленому порядку).

   

  Цей Договір набирає чинності з дня підписання його обома сторонами і діє до ___ ____________ 200_ р. (визначається відповідно до нормативного строку навчання та строку відпрацювання на державній службі чи службі в органах місцевого самоврядування не менш як 5 років).

   

  Цей Договір складається у двох примірниках, один з яких зберігається в органі державної влади, органі місцевого самоврядування, установі, організації, другий – в особи, яка направляється на навчання.

   

  4. Адреси сторін:

  Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, установа, організація:

  ______________________________________________________________________

  Особа, яка направляється на навчання:

  ________________________________________________________________________(місце постійного проживання)

  ____________________________________________________________________________

  паспорт_____________________________________________________________________________  (серія, номер, ким і коли виданий)

   

   

   

  Керівник органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації

  _________________________________

  (ініціали та прізвище)

  ____________    ________________

                         (дата)                    (підпис)

  Особа, яка направляється на навчання

   

   

  _________________________________

  (ініціали та прізвище)

  ____________    ________________

                         (дата)                    (підпис)

   

  МП

   

   

     Зразок                                                                                                       Додаток 2

                                                                                                               до Положення

   

  РЕКОМЕНДАЦІЯ

  ________________________________________________________________________

  ( повна назва органу державної влади, органу місцевого самоврядування, установи, організації, що дає рекомендацію)

  ______________________________________________________________________________

  згідно із затвердженим індивідуальним планом роботи  працівника, зарахованого до кадрового резерву, яким передбачено періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах, рекомендує для вступу до Національної академії державного управління при Президентові України на навчання за формою_______________________________________

  (вечірня, заочна, заочна-дистанційна)

            (прізвище, ім’я та по батькові)                                                             ,

  ,

                                                                                           (дата народження) 

  який(а) займає посаду

  в

  (місце роботи)

   


    ,

   

  має загальний трудовий стаж

  і зарахований(а) до кадрового резерву для прийняття на посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування)

   

   


  (назва посади, категорія)

   


   (дата зарахування, номер наказу чи розпорядження)

   

  У разі успішного закінчення Національної академії державного управління при Президентові України випускник буде призначений на посаду державного службовця (посадової особи місцевого самоврядування) не нижче четвертої категорії, на яку він зарахований до кадрового резерву, або отримає можливість реалізувати переважне право на зайняття вакантної посади, просування по службі без конкурсного відбору чи стажування (згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 468).

   

  Керівник органу, установи, організації,

  що дає рекомендацію  __________________                    _______________________

                                                      (підпис)                                                                   (ініціали та прізвище)

   

  МП                                                                                            ____  ____________ 200__р.

   

   

  Юридична адреса органу, установи, організації ______________________________

  ____________________________________________________________________