• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України                                                                         від 14 березня 2001 р. № 241
  (у редакції постанови Кабінету Міністрів України                від 14 квітня 2004 р. № 466)

   

  ПОРЯДОК
  відбору проектів з енергозбереження і здійснення видатків,
  пов’язаних з їх виконанням, за рахунок коштів державного бюджету

   

  1. Цей  Порядок  розроблено  з  метою  забезпечення ефективного використання коштів державного бюджету, передбачених для виконання проектів з енергозбереження.

  2. Виконання  проектів  з  енергозбереження  для  бюджетних установ та організацій включає передусім  роботи  з реконструкції мереж і систем постачання,  обліку і регулювання  споживання  води,  газу, теплової  та  електричної  енергії,  модернізації  огороджувальних конструкцій,  вікон  і  дверей,  а  також  заходи  з  модернізації технологій  виробничих  процесів і обладнання з метою зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів.

  Проекти з енергозбереження у виробничій і комунально-побутовій сфері виконуються відповідно до пріоритетних завдань енергозбереження.

  3. За рахунок коштів державного бюджету, передбачених для міжгалузевих енергозберігаючих заходів, провадяться поточні видатки, пов’язані з проведенням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, створенням новітніх енергозберігаючих технологій.

  4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають Держкоменергозбереження пропозиції щодо виконання міжгалузевих проектів з енергозбереження за рахунок поточних видатків у порядку, встановленому Міжвідомчою робочою групою з координації здійснення особливо важливих енергозберігаючих проектів (далі — Міжвідомча робоча група).

  Держкоменергозбереження:

  узагальнює пропозиції та подає їх на розгляд Міжвідомчої робочої групи, яка проводить попередній відбір проектів та визначає обсяг коштів, необхідний для проведення зазначених заходів;

  розробляє під час складання проекту державного бюджету на відповідний рік бюджетні запити з урахуванням  запропонованого Міжвідомчою робочою групою обсягу коштів, необхідного для проведення міжгалузевих енергозберігаючих заходів.

  Міжвідомча робоча група після затвердження державного бюджету на відповідний рік проводить у межах обсягів бюджетних призначень, передбачених для міжгалузевих  енергозберігаючих заходів, остаточний відбір проектів з енергозбереження та приймає рішення щодо їх виконання.

  Держкоменергозбереження в установленому законодавством порядку проводить відбір виконавців проектів з енергозбереження, укладає договори, контролює хід їх виконання, здійснює приймання закінчених робіт і проведення розрахунків згідно з договорами.

  Рішення щодо виконання проектів з енергозбереження, вартість яких не перевищує суму, еквівалентну 5 тис. євро, приймається Держкоменергозбереження самостійно.

  5.  Головні розпорядники коштів державного бюджету:

  ураховують під час розроблення бюджетних запитів для подання до Мінфіну обсяг коштів, необхідний для проведення заходів з енергозбереження в бюджетних установах та організаціях за рахунок капітальних видатків;

  проводять після затвердження державного бюджету у межах бюджетних асигнувань, передбачених для заходів з енергозбереження в бюджетних установах та організаціях, відбір в установленому порядку виконавців проектів з енергозбереження, укладають договори, в яких повинні визначатися показники зменшення обсягів енергоспоживання в натуральному і вартісному виразі та строки окупності заходів з енергозбереження, контролюють хід виконання договорів, здійснюють приймання закінчених робіт і проведення розрахунків згідно з договорами.

  6. Відбір проектів з енергозбереження проводиться  відповідно  до  постанови  Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1999 р. № 2145 “Про Порядок проведення  на  конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету”.

  Проекти з енергозбереження  можуть бути як самостійними,   так і складовою частиною проектів капітального будівництва.

  7. Держкоменергозбереження, інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації забезпечують поширення та вільне використання одержаної в ході виконання проектів з енергозбереження інформації про економічну ефективність застосування енергозберігаючої продукції, обладнання та технологій, методів модернізації технологій виробничих процесів і обладнання.

   

  __________________