• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 31 березня 2004 р.  № 417

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про Міжвідомчу координаційну раду

  з адаптації законодавства України

  до законодавства Європейського Союзу

   

  1. Міжвідомча координаційна рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – Міжвідомча рада) утворюється при Міністерстві юстиції і є координаційним органом із забезпечення адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

  2. Міжвідомча рада у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Угодою про партнерство і співробітництво між Україною та Європейськими співтовариствами та їх державами-членами (далі – Угода), рекомендаціями Ради з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, рішеннями Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейським Союзом, а також цим Положенням.

  3. Міжвідомча рада:

  координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, пов’язану із забезпеченням адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі – адаптація законодавства України);

  готує пропозиції щодо розроблення стратегії адаптації законодавства України;

  організовує діяльність з підготовки та виконання щорічного плану роботи з адаптації законодавства України та готує відповідні рекомендації;

  визначає в межах своєї компетенції єдині підходи до провадження діяльності з адаптації законодавства України;

  розглядає проекти нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Україною зобов’язань за Угодою, та готує відповідні рекомендації;

  організовує роботу з підготовки та виконання планів-графіків адаптації законодавства України у сферах, визначених статтею 51 Угоди;

  розглядає питання щодо залучення та використання міжнародної технічної допомоги для забезпечення адаптації законодавства України;

  визначає перелік міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за організацію роботи з адаптації законодавства України;

  аналізує ефективність роботи з адаптації законодавства України;

  організовує роботу з підготовки щорічної доповіді про стан адаптації законодавства України.

  4. Міжвідомча рада має право:

  подавати Кабінету Міністрів України пропозиції з питань адаптації законодавства України;

  залучати в установленому порядку до здійснення заходів з адаптації законодавства України працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, установ і організацій;

  заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади про стан виконання рішень Міжвідомчої ради;

  отримувати в установленому порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

  утворювати консультаційні та експертні комісії, робочі групи і залучати в установленому порядку до роботи в них працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій, вчених, фахівців та іноземних експертів.

  5. Міжвідомчу раду очолює Міністр юстиції.

  Голова Ради має трьох заступників, у тому числі одного першого.

  Персональний склад Ради затверджує її голова.

  6. Міжвідомча рада проводить засідання не рідше ніж один раз на квартал відповідно до затвердженого нею регламенту.

  Засідання Міжвідомчої ради є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Делегування членами Ради своїх повноважень іншим особам не допускається.

  Рішення приймаються простою більшістю голосів членів Міжвідомчої ради, присутніх на засіданні, та оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем Ради.

  7. Рішення Міжвідомчої ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

  8. У разі потреби Міжвідомча рада може приймати рішення з окремих питань шляхом письмового опитування її членів. Ненадання членом Ради відповіді у визначений строк вважається його згодою.

  9. Рішення Міжвідомчої ради надсилаються всім членам Міжвідомчої ради, а також Кабінетові Міністрів України у п'ятиденний строк після проведення засідання.

  10. Секретар Міжвідомчої ради:

  формує порядок денний її засідань, організовує підготовку матеріалів і проектів рішень;

  узагальнює пропозиції за проектами рішень Ради та подає їх на розгляд Ради;

  проводить моніторинг виконання рішень Ради;

  забезпечує ведення протоколів засідань Ради.

  11. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Міжвідомчої ради покладається на Центр європейського та порівняльного права.

  _____________________