• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 24 березня 2004 р. № 372

   

  ПОРЯДОК

  фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної науковим

  (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів,

  на яку мають право зазначені особи

   

              1. Цей Порядок визначає механізм фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної науковим (науково-педагогічним) працівникам державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів, на яку мають право зазначені особи (далі – різниця у розмірі пенсії).

              2. За рахунок коштів державного бюджету фінансується 50 відсотків різниці у розмірі пенсії наукових (науково-педагогічних) працівників державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації у розрахунку на одну особу. Інша частина фінансується за рахунок коштів цих підприємств, установ, організацій та закладів.

              3. Фінансування різниці у розмірі пенсії осіб, які мають науковий стаж роботи на кількох підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форми власності та фінансування, здійснюється пропорційно зарахованому для призначення пенсії науковому стажу роботи за рахунок джерел фінансування, визначених законодавством для відповідних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

              Наприклад:

              особі для призначення пенсії як науковому (науково-педагогічному) працівнику необхідно мати стаж наукової роботи не менше ніж 20 років. Фактично вона має стаж наукової роботи 30 років 14 днів, з яких:

              у державній бюджетній установі – 5 років 5 місяців 14 днів,

              на іншому державному підприємстві – 9 років 11 місяців 20 днів,

              у недержавній  науковій установі  – 14 років 7 місяців 10 днів.

              Для визначення частки та джерел фінансування різниці у розмірі пенсії враховується стаж роботи на зазначених підприємствах та в установах:

              у державній бюджетній установі – 18,06 відсотка за рахунок коштів державного бюджету;

              на іншому державному підприємстві – 33,33 відсотка, з яких 50 відсотків фінансується за рахунок коштів цього підприємства, 50 відсотків – за рахунок коштів державного бюджету;

              у недержавній науковій установі – 48,61 відсотка за рахунок коштів цієї установи.

  При визначенні частини та джерел фінансування різниці у розмірі пенсії період роботи до 14 днів включно не враховується, а понад 15 днів враховується як повний місяць.

              Якщо працівникові до стажу наукової (науково-педагогічної) роботи включено стаж роботи на державній службі, на посадах, зазначених у
  статті 118 Кодексу законів про працю України, час навчання в аспірантурі чи ад’юнктурі, відповідна частина різниці у розмірі пенсії фінансується за рахунок коштів державного бюджету.

              4. У разі ліквідації або зміни власника підприємства, установи, організації чи вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівнів акредитації різниця у розмірі пенсії фінансується за рахунок коштів їх правонаступників у порядку, що діяв стосовно цих підприємств, установ, організацій та закладів до моменту ліквідації або зміни власника.

              5. Розмір витрат на фінансування різниці у розмірі пенсії за рахунок коштів державних небюджетних підприємств, установ, організацій та вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації визначається у розрахунку на рік органами Пенсійного фонду до 20 січня поточного року та протягом 10 днів з дня призначення пенсії відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, про що відповідному підприємству, установі, організації або закладу відразу надсилається повідомлення за зразком, що додається.

              Зазначені підприємства, установи, організації та заклади самостійно визначають суму, що підлягає до сплати у розрахунку на місяць, та щомісяця до 25 числа перераховують органу Пенсійного фонду за своїм місцезнаходженням відповідні кошти для фінансування різниці у розмірі пенсії, призначеної у минулому та поточному роках.

              6. У разі зміни розміру пенсії або виникнення обставин, які впливають на фінансування різниці у розмірі пенсії (смерть пенсіонера, зміна місця проживання тощо), органи Пенсійного фонду повідомляють про це відповідні підприємства, установи, організації та заклади у місячний строк з дня виникнення таких обставин.

              7. У разі виявлення факту надміру сплачених сум, які спрямовуються на фінансування різниці у розмірі пенсії, відповідні кошти за бажанням підприємства, установи, організації або закладу повертаються їм у 10-денний строк з дня виявлення переплати або зараховуються в рахунок фінансування різниці у розмірі пенсії у наступних періодах.

              8. У разі порушення строку сплати коштів, які спрямовуються на фінансування різниці у розмірі пенсії, органи Пенсійного фонду стягують відповідні суми у порядку, визначеному законодавством.

              9. Різниця у розмірі пенсій наукових (науково-педагогічних) працівників недержавних наукових установ, організацій та вищих навчальних закладів
  ІІІ-І
  V рівнів акредитації фінансується за рахунок коштів цих установ, організацій та закладів згідно з пунктами 3 - 8 цього Порядку.

  ___________________  Зразок                                                                                                                                                                                                                                                    Додаток

                                                                                                                                                                                                     до Порядку

   

   

  ПОВІДОМЛЕННЯ

  _____________________________________________________________________________________________

  (назва підприємства, установи, організації або закладу)

  про суму витрат на фінансування різниці між сумою пенсії, призначеної відповідно до Закону України

  “Про наукову і науково-технічну діяльність”, і сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів,

  на  200 __ рік

   

   

  № п/п

  Прізвище, ім‘я, по батькові особи, якій призначено пенсію згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

  Рік призна-чення пенсії

  Стаж наукової роботи

  Стаж наукової роботи на даному підприємстві, в установі, організації, закладі

  Загальна сума пенсії, призначеної згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”,

  гривень

  Розмір пенсії, який обчислений і виплачується відповідно до інших законодавчих актів,

  гривень

  Різниця між сумою пенсії, призначеної згідно із Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”, та сумою пенсії, обчисленою відповідно до інших законодавчих актів,

  гривень

  50 відсотків різниці між сумою пенсії, призначеної особі як науковому працівнику, та сумою пенсії, обчисленою на загальних підставах

  (для державних небюджетних підприємств, установ та організацій),

  гривень

  Частка різниці у розмірі пенсії, що фінансується за рахунок даного підприємства, установи, організації або закладу,

  відсотків

   

  Сума, що перераховується підприємством,

  гривень

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

             

  Керівник органу Пенсійного фонду                                                   _____________________________                   __________________________

                                                                                                                                                         (підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

  Головний бухгалтер                                                                               _____________________________                   __________________________

                                                                                                                                                          (підпис)                                                          (ініціали та прізвище)

   

                          МП