• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 2 листопада 2006 р. №1542

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство охорони здоров’я України

   

  1. Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  МОЗ є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення.

  2. МОЗ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  У межах своїх повноважень МОЗ організовує виконання актів законодавства і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.

  МОЗ узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції з його удосконалення та в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

  3. Основними завданнями МОЗ є:

  забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  розроблення, координація та контроль за виконанням державних програм розвитку охорони здоров’я, зокрема профілактики захворювань, надання медичної допомоги, розвитку медичної та мікробіологічної промисловості;

  організація надання державними та комунальними закладами охорони здоров’я безоплатної медичної допомоги населенню;

  організація надання медичної допомоги в невідкладних та екстремальних ситуаціях, здійснення в межах своєї компетенції заходів, пов’язаних з подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи;

  розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;

  організація разом з Національною академією наук, Академією медичних наук наукових досліджень з пріоритетних напрямів розвитку медичної науки.

  4. МОЗ відповідно до покладених на нього завдань:

  1) забезпечує в межах своєї компетенції додержання закладами охорони здоров’я, установами і закладами державної санітарно-епідеміологічної служби Міністерства, іншими підприємствами, установами та організаціями права громадян на охорону здоров’я;

  2) бере участь у розробленні проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України, Державного бюджету України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

  3) готує пропозиції стосовно визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров’я, розробляє та організовує виконання державних комплексних та цільових програм охорони здоров’я;

  4) бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики в сфері охорони здоров’я;

  5) здійснює міжвідомчу координацію щодо боротьби із захворюванням на СНІД;

  6) здійснює відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

  7) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної політики в сфері охорони здоров’я;

  8) організовує та проводить відповідно до законодавства державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

  9) здійснює координацію діяльності закладів охорони здоров’я, органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, науково-дослідних установ незалежно від їх підпорядкування і форми власності щодо питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя;

  10) вживає заходів щодо розвитку підприємництва у сфері охорони здоров’я;

  11) здійснює контроль і нагляд за додержанням санітарного законодавства, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

  12) забезпечує відповідно до законодавства проведення державної санітарно-гігієнічної експертизи;

  13) вивчає, аналізує і прогнозує показники стану здоров’я населення залежно від стану середовища життєдіяльності людини; бере участь у розробленні заходів, спрямованих на недопущення шкідливого впливу факторів навколишнього середовища на здоров’я людини;

  14) бере участь у визначенні заходів та проведенні разом з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування роботи із запобігання хворобам, а також зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення;

  15) готує пропозиції щодо забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення, запобігання занесенню та поширенню на території України особливо небезпечних (у тому числі карантинних) і небезпечних інфекційних хвороб;

  16) здійснює контроль за усуненням причин і умов виникнення та поширення інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань, отруєнь та радіаційних уражень людей;

  17) бере участь у розробленні державних соціальних нормативів у сфері охорони здоров’я, затверджує відповідні норми та нормативи у цій сфері;

  18) затверджує відповідно до законодавства державні санітарні норми, правила, гігієнічні нормативи; встановлює в межах своєї компетенції державні стандарти якості лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, питної води, медичної техніки та виробів медичного призначення; бере участь у розробленні та введенні в дію екологічних нормативів та норм радіаційної безпеки;

  19) погоджує в установленому законодавством порядку всі державні стандарти, технічні умови, промислові зразки, іншу нормативно-технічну документацію об’єктів, які можуть чинити шкідливий вплив на здоров’я населення;

  20) затверджує переліки важких робіт, робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх, а також підіймання і переміщення ними важких речей;

  21) бере участь у підготовці пропозицій до списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, які дають право на пенсію за віком на пільгових умовах;

  22) забезпечує проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності та надання реабілітаційної допомоги населенню;

  23) здійснює організаційно-методичне керівництво та координацію роботи державної служби медицини катастроф;

  24) у межах своєї компетенції регулює діяльність, пов’язану з трансплантацією органів та інших анатомічних матеріалів людині;

  25) організовує разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування систематичне медичне обстеження (диспансеризацію) і визначення рівня доз опромінення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  26) розробляє відповідно до законодавства рекомендації щодо встановлення для громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, додаткових норм раціонального харчування у спеціалізованих закладах охорони здоров’я, встановлює медичні та фізіологічні норми харчування для зазначеної категорії осіб;

  27) бере участь разом з відповідними центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування у здійсненні державного регулювання радіаційної безпеки, у складанні експертних висновків щодо визначення категорій зон радіоактивного забруднення територій;

  28) організовує науково-методичне забезпечення судово-медичної та судово-психіатричної експертної діяльності закладів охорони здоров’я;

  29) забезпечує відповідно до законодавства проведення державної реєстрації та здійснення контролю за виробництвом, належним режимом зберігання і реалізації, якістю лікарських засобів, імунобіологічних препаратів, медичної техніки та виробів медичного призначення, підтримує обов’язковий їх асортимент, у тому числі необхідний запас на випадок стихійного лиха, катастроф, епідемічних захворювань;

  30) організовує забезпечення населення лікарськими засобами, інформує працівників закладів охорони здоров’я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до застосування; забезпечує додержання встановленого порядку надання пільг щодо відпуску громадянам безоплатно або на пільгових умовах медикаментів та імунобіологічних препаратів;

  31) забезпечує в межах своєї компетенції розвиток медичної науки, впровадження в практику охорони здоров’я результатів наукових досліджень;

  32) реалізовує державну політику зайнятості працівників у сферах охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення;

  33) визначає вимоги до професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, затверджує номенклатуру медичних та фармацевтичних спеціальностей і посад;

  34) встановлює єдині кваліфікаційні вимоги до осіб, які провадять медичну та фармацевтичну діяльність;

  35) забезпечує відповідно до законодавства виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;

  36) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті Міністерства, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

  37) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. МОЗ  має право:

  представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів України;

  одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на Міністерство завдань;

  залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, органів влади Автономної Республіки Крим, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  6. МОЗ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

  7. МОЗ в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

  МОЗ в разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

  Нормативно-правові акти МОЗ підлягають реєстрації в установленому законодавством порядку.

  У випадках, передбачених законодавством, рішення МОЗ, прийняті в межах його повноважень, є обов’язкові для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності і громадянами.

  8. Міністерство очолює Міністр, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Міністр має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади Кабінетом Міністрів України.

  Пропозиції щодо кандидатур заступників Міністра вносить на розгляд Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністр України за поданням Міністра.

  Міністр розподіляє за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України обов’язки між своїми заступниками.

  9. Міністр:

  1) керує Міністерством, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за розроблення і реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я, санітарного та епідемічного благополуччя населення, створення, виробництва, контролю якості та реалізації лікарських засобів і виробів медичного призначення, виконання МОЗ своїх завдань і функцій;

  2) спрямовує і координує як член Кабінету Міністрів України здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, віднесених до його відання, визначає на виконання вимог законодавства в межах наданих йому повноважень політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи МОЗ та шляхи досягнення поставлених цілей;

  3) вносить в установленому порядку Прем’єр-міністрові України подання про призначення на посаду і звільнення з посади заступників Міністра, керівників та заступників керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується через Міністра;

  4) погоджує проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності Міністерства;

  5) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є МОЗ;

  6) затверджує програми і плани роботи МОЗ, розглядає та затверджує звіт про їх виконання;

  7) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МОЗ;

  8) підписує накази МОЗ;

  9) подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації, ліквідації у складі МОЗ урядових органів державного управління;

  10) вносить в установленому порядку Кабінетові Міністрів України подання про призначення на посаду та звільнення з посади керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства;

  11) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, та за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України граничну чисельність працівників, а також погоджує структуру, штатний розпис та кошторис зазначених органів;

  12) порушує в установленому порядку питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності заступників;

  13) вносить у встановленому порядку подання щодо відзначення державними нагородами України працівників МОЗ;

  14) призначає на посади та звільняє з посад працівників центрального апарату Міністерства, у тому числі керівників самостійних структурних підрозділів Міністерства за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України;

  15) приймає за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію територіальних органів Міністерства, призначає на посаду та звільняє з посади в установленому порядку їх керівників, а також затверджує положення про зазначені органи;

  16) укладає та розриває за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України відповідно до законодавства контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства;

  17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства України.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції МОЗ, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та питань розвитку галузі у Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), заступників Міністра (за посадою), а також керівних працівників його структурних підрозділів.

  У разі потреби до складу колегії МОЗ можуть входити в установленому порядку інші особи.

  Членів колегії затверджує та увільняє Міністр.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами МОЗ.

  11. У складі МОЗ Кабінетом Міністрів України можуть бути утворені урядові органи державного управління (департаменти, служби, інспекції).

  12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо головних напрямів розвитку медичної науки, обговорення найважливіших програм з питань охорони здоров’я в Міністерстві можуть утворюватися вчена медична рада, інші консультативні та дорадчі органи.

  Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.

  13. МОЗ здійснює свої повноваження безпосередньо, а також через структурні підрозділи з питань охорони здоров’я місцевих державних адміністрацій.

  14. Гранична чисельність працівників МОЗ затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структуру центрального апарату Міністерства затверджує Міністр за погодженням з Віце-прем’єр-міністром України. Положення про структурні підрозділи центрального апарату Міністерства затверджує Міністр.

  Штатний розпис і кошторис МОЗ затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

  Положення про структурні підрозділи центрального апарату МОЗ затверджує Міністр.

  15. МОЗ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  ___________________