• In English

 •  

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 4 березня 2004 р.    265

   

   

    ПРОГРАМА

  поводження з твердими побутовими відходами

  1.       Сучасний стан сфери поводження з

  твердими побутовими відходами

  У населених пунктах країни щороку накопичується близько 35 млн. куб. метрів твердих побутових відходів (далі — побутові відходи), які захоронюються на  770 полігонах загальною площею майже 3 тис. гектарів та частково утилізуються на сміттєспалювальних заводах.

  Накопичення побутових відходів значною мірою залежить від погодних умов, сезону року, ступеня благоустрою житлових будинків, рівня життя населення тощо. У загальному обсязі побутових відходів міститься 10,3 — 26,4 відсотка паперу,
  20 – 40 — харчових відходів, 0,75 — 3,7 — деревини, 0,2 — 8 — текстилю,
  1 — 5,8 — металів, 1,1 — 9 — скла, 0,6 — 6 — полімерних відходів та інших речовин.

  Збирання побутових відходів є основним завданням санітарного очищення населених пунктів і здійснюється більше ніж 7,5 тис. спеціальними автомобілями
  56 спеціалізованих автопідприємств та 650 цехами. Проте рухомий склад спеціалізованих автопідприємств застарілий, майже  75 відсотків автомобілів  відпрацювали свій ресурс і підлягають списанню. При нормативі 12 відсотків відновлюється лише 1 відсоток парку. Високий рівень тарифів з надання послуг у сфері поводження з побутовими відходами призвів до зменшення кількості укладених договорів на ці послуги.

  Для збирання та тимчасового зберігання побутових відходів використовуються контейнери, які через застосування недосконалого механізму розвантаження деформуються та псуються. Частина контейнерів виготовляється без кришок, що призводить до підвищення вологості побутових відходів, зумовлює прискорення

  процесів загнивання в теплий період року та примерзання їх до контейнерів у морозну погоду, у зв`язку з чим ускладнюється транспортування та стає практично неможливою подальша переробка побутових відходів. Через несвоєчасне вивезення побутових відходів контейнери стають місцем розповсюдження гризунів, шкідливих комах  та небезпечним джерелом інфекцій.

  Майже всі побутові відходи захоронюються на полігонах. Переважна їх більшість працює в режимі перевантаження, тобто з порушенням проектних показників щодо обсягів накопичення відходів. Водночас полігони є джерелом інтенсивного забруднення атмосфери та підземних вод. Практично ні на одному з них не знешкоджується фільтрат. Майже усі полігони потребують невідкладної санації та рекультивації. Не вирішуються питання створення нових полігонів. Половина полігонів  побутових відходів приймає промислові відходи. Крім того, у багатьох містах триває процес утворення несанкціонованих звалищ побутових відходів.

  Найбільші площі під полігони зайняті в Дніпропетровській – 140 гектарів, Донецькій – 330, Одеській – 195, Запорізькій – 153,  Луганській області – 129 гектарів.

  З чотирьох сміттєспалювальних заводів (мм. Київ, Харків, Севастополь та Дніпропетровськ) працюють лише Київський і Дніпропетровський, обладнання яких застаріле і не відповідає сучасним екологічним вимогам, внаслідок чого вони стають  джерелом забруднення довкілля токсичними газами.

  У сільських населених пунктах відсутні спеціалізовані підприємства у сфері поводження з побутовими відходами та санкціоновані звалища відходів. Побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях – балках, ярах, долинах річок. Це становить екологічну небезпеку, оскільки стічні води, насичені забруднюючими речовинами, потрапляють у водні об`єкти.

  Існуюча структура системи санітарного очищення населених пунктів недосконала, її фрагментарність, роз’єднаність та різнорідність за відсутності взаємодії з органами  державної санітарно-епідеміологічної служби  та охорони навколишнього природного середовища не забезпечує достатнього контролю за санітарним станом територій, а також збиранням, вивезенням, знешкодженням та захороненням побутових відходів.

  Ефективне вирішення комплексу питань, пов’язаних з поводженням з побутовими відходами, можливе лише за умови визначення основних напрямів та розв’язання основних завдань з реалізації державної політики у сфері поводження з відходами, визначених Програмою поводження з твердими побутовими відходами в Україні (далі - Програма), яка враховує сучасний стан економіки країни, перспективи її соціального розвитку.

  2. Мета та основні завдання

  Метою Програми є  створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище  та здоров’я людини.

  Для досягнення цієї  мети передбачається розв’язати такі основні завдання:

  зменшити обсяги захоронення побутових відходів шляхом упровадження нових сучасних високоефективних методів їх збирання, перевезення, зберігання, переробки, утилізації та знешкодження;

  розробити та впровадити нове обладнання у сфері поводження з побутовими відходами;

  реформувати систему санітарного очищення;

  забезпечити організацію контролю за діючими та закритими полігонами побутових відходів для запобігання шкідливому впливу на довкілля та здоров’я  людини, рекультивацію земельних ділянок після закриття полігонів;

  створити умови для ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу та дослідно-промислового впровадження комплексної переробки і утилізації їх ресурсоцінних компонентів;

  забезпечити впровадження механізованого сортування побутових відходів з вилученням ресурсоцінних компонентів, переробкою їх на матеріали та вироби.

  Проблеми, що мають місце у сфері поводження з побутовими відходами, потребують невідкладного розв’язання та фінансування заходів як на державному, так і на місцевому рівні. Питання інвестування цієї сфери повинне вирішуватися комплексно за рахунок усіх можливих джерел фінансування (державний і місцеві бюджети, кошти підприємств (за їх згодою), які забезпечують санітарне очищення населених пунктів). Для цього необхідно розробити і затвердити в установленому порядку  місцеві програми поводження з твердими побутовими відходами, а також схеми санітарного очищення населених пунктів.

  3. Основні напрями розв’язання завдань

  Визначені завдання передбачається розв’язати за такими напрямами:

  організація роздільного збору окремих  компонентів побутових відходів;

  забезпечення застосування сучасних високоефективних сміттєвозів;

  створення системи двохетапного перевезення побутових відходів (з будівництвом сміттєперевантажувальних станцій);

  застосування компостування органічної частини побутових відходів, піролізу, спалювання та інших способів утилізації або видалення компонентів у місцях утворення відходів;

  забезпечення локалізації негативного впливу на довкілля виведених з експлуатації полігонів побутових відходів;

  створення сучасних полігонів побутових відходів із знешкодженням фільтрату та утилізацією біогазу.

  4. Етапи виконання 

  Визначені у додатку до цієї Програми заходи передбачається здійснити у два етапи:

  перший (2005 — 2006 роки) — створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами; реформування системи управління у сфері поводження з побутовими відходами; стабілізація фінансово-економічного стану спеціалізованих автомобільних підприємств, діяльність яких пов’язана із санітарним очищенням населених пунктів; забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу побутових відходів;

  другий (2007 — 2011 роки) — створення нового вітчизняного обладнання у сфері поводження з побутовими відходами; впровадження комплексної переробки та утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів і технологій ефективного використання побутових відходів як енергоресурсу; досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів; забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

  5. Механізм забезпечення виконання Програми

  Виконання Програми відповідно до своїх повноважень забезпечують:

  на державному рівні – центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;

  на місцевому рівні – Республіканський комітет по житлово-комунальному господарству Автономної Республіки Крим, управління (головні управління)  житлово-комунального господарства місцевих держадміністрацій.

  Для організації взаємодії та координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, які в установленому порядку залучені до виконання Програми, а також з метою коригування відповідно до наявних фінансових, матеріальних та організаційних можливостей передбачених нею заходів Кабінетом Міністрів України може утворюватися Координаційна рада.

  Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок:

  коштів державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони навколишнього природного середовища;

  залучення приватного капіталу.

  Орієнтовні обсяги фінансового забезпечення наведені у додатку. Показники вартості здійснення заходів визначено у цінах 2003 року.

  На фінансування заходів Програми необхідно 1565 тис. гривень з державного бюджету, з них 160 тис. гривень з Державного фонду охорони навколишнього природного середовища.

  Відповідальним за виконання Програми є центральний орган виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства, який подає щороку до 1 березня Кабінетові Міністрів України інформацію про хід виконання Програми.

  Контроль за використанням бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення виконання Програми, здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

  6. Очікувані результати

  Виконання Програми дасть змогу:

  зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;

  створити умови для очищення населених пунктів від забруднення побутовими відходами;

  зменшити обсяги захоронення побутових відходів;

  забезпечити виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації ресурсоцінних компонентів побутових відходів;

  упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

  поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

  перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

  ———————————

  Додаток

  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо забезпечення  поводження з твердими побутовими відходами та орієнтовний обсяг їх  фінансування

  (тис. гривень)

   

  Найменування заходу

  Загальний      обсяг

  фінансу-

  вання

  За роками виконання

  2005

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1. Розроблення і затвердження Методики розрахунку тарифів на послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами

   

  80

  80

   

   

   

   

   

   

  2. Створення автоматизованої  системи управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами в населених пунктах

   

  150

     75*

   

  80

   40*

  40

    20*

  30

    15*

   

   

   

  3. Розроблення і затвердження Методики організації роздільного збирання твердих побутових відходів

   

  50

       25*

   

  50

    25*

   

   

   

   

   

  4. Розроблення типових проектів сміттєперевантажувальних станцій різної потужності із сортуванням твердих побутових відходів

  —————————————————

  75

   

  75

   

   

   

   

   

  * Тут і далі — з Державного  фонду охорони навколишнього природного середовища.

   

  5. Розроблення і затвердження Рекомендацій щодо підготовки  місцевих програм поводження з твердими побутовими відходами 

   

  50

  50

   

   

   

   

   

   

  6. Розроблення технологій переробки окремих складових твердих побутових відходів

   

  160

   60*

   

   

   

  50

    30*

  50

     30*

  40

  20

  7. Розроблення проектної документації для багаторазового застосування установок з  вилучення та утилізації біогазу на полігонах твердих побутових відходів

   

  250

   

  100

  80

  70

   

   

   

  8. Створення системи моніторингу поводження з твердими побутовими відходами

   

  50

  25

  25

   

   

   

   

   

  9. Розроблення і затвердження Методики організації  запровадження двохетапного перевезення твердих  побутових відходів

   

  45

   

  45

   

   

   

   

   

  10. Розроблення і затвердження Правил експлуатації полігонів твердих побутових відходів

   

  70

  70

   

   

   

   

   

   

  11. Розроблення і затвердження Правил з організації збирання, транспортування і знешкодження твердих  побутових відходів

   

   

  50

   

  50

   

   

   

   

   

  12. Внесення змін до Правил надання послуг із збирання та перевезення твердих і рідких побутових відходів, затверджених наказом Держбуду від 21 березня 2000 р. № 54

   

  40

   

   

  40

   

   

   

   

  13. Розроблення і затвердження паспорта санітарно-технічного стану полігону твердих побутових відходів

   

  60

  60

   

   

   

   

   

   

  14. Розроблення і затвердження  Вимог технологічного проектування підприємств сортування та переробки твердих побутових відходів

   

  80

   

   

  40

  40

   

   

   

  15. Розроблення і затвердження Порядку організації роботи із санітарного очищення приватного сектору

   

  60

   

   

   

  30

  30

   

   

  16. Підготовка і затвердження Методики розроблення оцінки впливу на навколишнє природне середовище для об`єктів поводження з твердими  побутовими відходами

   

   

   

  80

  80

   

   

   

   

   

   

  17. Розроблення і затвердження Програми перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства

   

  80

   

  80

   

   

   

   

   

  18. Розроблення і затвердження  Типового положення  про структуру управління у сфері  поводження з твердими побутовими відходами

   

  —————————————

  60

   

  60

   

   

   

   

   

  Усього

  1565

  365

  640

  200

  220

  80

  40

  20

  У тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державного  бюджету України (за рахунок коштів, що виділяються Держжитлокомунгоспу на державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства)

   

  1405

  365

  575

  180

  175

  50

  40

  20

  Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

  160

   

  65

   20

   45

  30

   

   

  —————————————————