• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 4 жовтня 2006 р. № 1383

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство внутрішніх справ України

   

  1. Міністерство внутрішніх справ України (МВС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  МВС є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування і реалізації державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, захисту об’єктів права власності, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, безпеки дорожнього руху, громадянства, імміграційної та паспортної роботи, протидії незаконній міграції.

  2. МВС у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

  У межах своїх повноважень МВС організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і вносить їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

  3. Основними завданнями МВС є:

  1) організація і координація діяльності органів внутрішніх справ щодо забезпечення захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки;

  2) участь у розробленні та реалізації державної політики щодо боротьби із злочинністю;

  3) забезпечення запобігання злочинам, їх виявлення, припинення, розкриття і розслідування, розшуку осіб, які вчинили злочини; вжиття заходів до усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень;

  4) організація охорони та оборони особливо важливих державних об’єктів;

  5) забезпечення реалізації державної політики щодо громадянства;

  6) забезпечення проведення паспортної, реєстраційної та в межах своїх повноважень міграційної роботи;

  7) організація роботи, пов’язаної із забезпеченням безпеки дорожнього руху;

  8) здійснення на договірних засадах охорони майна незалежно від форми власності.

  4. МВС відповідно до покладених на нього завдань:

  1) забезпечує реалізацію державної політики щодо боротьби із злочин­ністю;

  2) визначає основні напрями діяльності підпорядкованих йому органів, підрозділів, підприємств, установ і організацій та механізм їх реалізації;

  3) організовує роботу органів внутрішніх справ, пов'язану з охороною громадського порядку, запобіганням адміністративним правопорушенням, їх припиненням та забезпеченням провадження у справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких законом покладено на такі органи;

  4) організовує здійснення органами внутрішніх справ профілактичних і оперативно-розшукових заходів щодо запобігання злочинам, їх виявлення, припинення і розкриття, провадження дізнання і досудового слідства у справах про злочини, розслідування яких законом покладено на такі органи;

  5) здійснює у випадках, передбачених законодавством, спеціальні заходи щодо забезпечення безпеки працівників суду, органів прокуратури, внутрішніх справ, митних органів, органів державної податкової служби, державної контрольно-ревізійної служби, рибоохорони, державної лісової охорони, Антимонопольного комітету, їх близьких родичів, а також осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

  6) виявляє, розкриває і розслідує злочини, що мають міжрегіональний і транснаціональний характер, веде боротьбу з організованою злочинністю, зокрема наркобізнесом і злочинністю у галузі економіки;

  7) забезпечує профілактику правопорушень, вносить центральним та місцевим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і організаціям подання щодо усунення причин і умов, що сприяють учиненню правопорушень, організовує проведення серед населення роз’яснювальної роботи з питань охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

  8) бере участь у проведенні наукових, кримінологічних і соціологічних досліджень, а також у розробленні за їх результатами проектів державних програм з охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю;

  9) у межах своїх повноважень вживає заходів до запобігання дитячій безпритульності та правопорушенням серед дітей;

  10) організовує і проводить розшук громадян у випадках, передбачених законодавством України та міжнародними договорами;

  11) організовує інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ, формує центральні довідково-інформаційні фонди, веде оперативно-пошуковий та криміналістичний обліки, складає у межах своїх повноважень державну статистичну звітність;

  12) організовує проведення експертиз у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення, досліджень за матеріалами оперативно-розшукової діяльності; забезпечує в установленому порядку участь спеціалістів експертної служби у слідчих та інших процесуальних діях, організовує проведення на договірних засадах відповідних експертиз і досліджень на замовлення фізичних та юридичних осіб;

  13) у межах своїх повноважень бере участь у здійсненні заходів, спрямованих на соціальну адаптацію осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;

  14) забезпечує відповідно до законодавства функціонування дозвільної системи;

  15) у межах своїх повноважень забезпечує безпеку дорожнього руху, реєстрацію та облік автомототранспортних засобів;

  16) забезпечує охорону та оборону особливо важливих державних об’єктів, проводить разом із заінтересованими державними органами роботу з підвищення надійності охорони таких об’єктів;

  17) забезпечує охорону дипломатичних представництв і консульських установ іноземних держав на території України;

  18) організовує на договірних засадах охорону майна незалежно від форми власності;

  19) у межах своїх повноважень вирішує питання громадянства, проводить імміграційну роботу та веде боротьбу з незаконною міграцією, здійснює реєстрацію та облік фізичних осіб за місцем проживання (перебування), забезпечує видачу громадянам України, які постійно проживають на її території, паспортних документів, іноземцям та особам без громадянства — документів для в’їзду в Україну, перебування в ній та виїзду за межі України або постійного проживання на її території, а також веде контроль за додержанням правил паспортної системи;

  20) у межах своїх повноважень організовує заходи щодо рятування людей, забезпечення їх безпеки, громадського порядку, охорони майна у разі стихійного лиха, аварій, пожеж, катастроф, а також щодо ліквідації їх наслідків;

  21) забезпечує високу бойову і мобілізаційну готовність органів внутрішніх справ та внутрішніх військ; бере відповідно до законодавства участь у забезпеченні режиму воєнного або надзвичайного стану в разі його введення на території України або в її окремих місцевостях;

  22) бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України з питань боротьби із злочинністю, забезпечує у межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України; укладає згідно із законодавством з відповідними органами іноземних держав угоди про співробітництво у сфері боротьби із злочинністю та з інших питань, що належать до його компетенції;

  23) здійснює кадрове забезпечення МВС, забезпечення додержання законності в діяльності осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і працівників внутрішніх військ, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів у вищих навчальних закладах і наукових установах, що належать до сфери його управління;

  24) вживає відповідно до законодавства заходів до забезпечення правового і соціального захисту осіб рядового і начальницького складу та працівників органів внутрішніх справ, військовослужбовців і працівників внутрішніх військ, пенсіонерів із числа військовослужбовців та осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, членів їх сімей;

  25) виконує відповідно до законодавства функції з управління об’єктами державної власності;

  26) бере участь у формуванні науково-технічної політики у сфері діяльності органів внутрішніх справ; організовує і координує роботу з упровадження в практику досягнень науки і передового досвіду, забезпечує розроблення озброєння, спеціальних, технічних і криміналістичних засобів для органів внутрішніх справ та внутрішніх військ;

  27) організовує і забезпечує функціонування відомчої мережі зв’язку;

  28) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, ліцензування окремих видів господарської діяльності;

  29) організовує діяльність закладів охорони здоров'я, що належать до сфери його управління;

  30) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, контроль за її збереженням у МВС;

  31) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. МВС має право:

  1) одержувати в установленому законодавством порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  3) вимагати від керівників підприємств, установ і організацій пояснення за фактами порушення законодавства, контроль за додержанням якого належить до його компетенції, проводити перевірки за фактами порушення законодавства, контроль за додержанням якого належить до його компетенції, вимагати проведення інвентаризації і ревізії відповідної сфери фінансово-господарської діяльності;

  4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

  6. МВС здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку головні управління, управління МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управління і відділи МВС на транспорті, районні, районні у містах, міські управління і відділи, а також внутрішні війська, підприємства, установи і організації, що належать до сфери його управління.

  7. МВС взаємодіє під час виконання покладених на нього завдань з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями.

  8. МВС у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

  Нормативно-правові акти МВС підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

  У випадках, передбачених законодавством, рішення МВС є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності, громадянами.

  МВС видає у разі потреби спільні з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади акти.

  9. МВС очолює Міністр, якого призначає на посаду і звільняє з посади в установленому порядку Верховна Рада України за поданням Прем’єр-міністра України.

  Перші заступники і заступники Міністра призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому порядку Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра.

  Міністр за погодженням з Прем’єр-міністром України розподіляє обов’язки між своїми першими заступниками і заступниками.

  10. Міністр:

  1) здійснює керівництво МВС, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на Міністерство завдань і реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань, охорони громадського порядку, забезпечення громадської безпеки, боротьби із злочинністю, виконання МВС своїх завдань і функцій;

  2) координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів з питань, що належать до компетенції МВС;

  3) визначає пріоритети та стратегічні напрями роботи МВС, затверджує програми та плани його роботи і звіт про їх виконання;

  4) утворює, реорганізовує та ліквідовує військові частини внутрішніх військ, територіальні і на транспорті органи МВС в межах їх загальної чисельності, затвердженої законом;

  5) підписує нормативно-правові та інші акти МВС;

  6) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів України, постанов Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України з питань, що належать до компетенції МВС, а також погоджує в установленому порядку проекти таких актів;

  7) призначає в установленому порядку за погодженням з Прем’єр-міністром України на посади і звільняє з посад начальників, перших заступників, заступників начальників головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, управлінь і відділів МВС на транспорті, керівників структурних підрозділів МВС,  ректорів та проректорів вищих навчальних закладів МВС, командирів бригад внутрішніх військ;

  8) призначає в установленому порядку на посади і звільняє з посад начальників міських, районних, лінійних управлінь (відділів) внутрішніх справ;

  9) вносить в установленому порядку за погодженням з Прем’єр-міністром України Президентові України подання про призначення на посади та звільнення з посад вищого командування внутрішніх військ МВС;

  10) вносить в установленому порядку за погодженням з Прем’єр-міністром України Президентові України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу органів внутрішніх справ, вищих військових звань військовослужбовцям внутрішніх військ та про відзначення державними нагородами працівників органів внутрішніх справ і військовослужбовців внутрішніх військ;

  11) присвоює в установленому порядку спеціальні звання особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військові звання військовослужбовцям внутрішніх військ, заохочує, притягає їх до дисциплінарної відповідальності;

  12) вносить пропозиції щодо заснування відзнак, інших офіційних символів МВС;

  13) приймає рішення щодо розподіл бюджетних коштів, головним розпорядником яких є МВС;

  14) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації вищих навчальних закладів МВС;

  15) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МВС урядових органів державного управління, призначення на посади та звільнення з посад їх керівників, затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління граничну чисельність їх працівників в межах граничної чисельності працівників МВС, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис зазначених органів;

  16) затверджує положення та статути про територіальні і на транспорті органи МВС, підприємства, установи і організації, що належать до сфери управління МВС;

  17) здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  11. Для погодженого вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції МВС, а також для визначення основних напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія.

  До складу колегії входять Міністр (голова колегії), перші заступники, заступники Міністра, керівники урядових органів державного управління, що діють у складі МВС, інші керівні працівники МВС, за згодою представники відповідних комітетів Верховної Ради України, інших державних органів, установ, громадських організацій, науковці, а також інші особи.

  Персональний склад колегії затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Положення про колегію затверджує Міністр.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами МВС.

  12. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо основних напрямів діяльності органів внутрішніх справ, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань у МВС можуть утворюватися наукова рада, інші консультативні та дорадчі органи.

  Склад цих органів та положення про них затверджує Міністр.

  13. Гранична чисельність працівників центрального апарату МВС затверджується Кабінетом Міністрів України.

  Структуру центрального апарату МВС за погодженням з Прем’єр-міністром України та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

  Штатний розпис та кошторис центрального апарату МВС затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

  14. МВС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  _____________________