• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 15 вересня 2006 р.  № 1315 

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний комітет України з промислової безпеки,
  охорони праці та гірничого нагляду

     1. Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду та державного регулювання у сфері безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

  2. Держгірпромнагляд у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Держгірпромнагляду є:

  формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері промислової безпеки та охорони праці, здійснення державного гірничого нагляду, безпечного поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, охорони надр;

  здійснення комплексного управління у сфері промислової безпеки та охорони праці, а також контролю за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування;

  організація та здійснення державного нагляду за додержанням законів та інших нормативно-правових актів з:

  охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю;

  геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

  промислової безпеки у сфері поводження з вибуховими матеріалами, безпечного проведення робіт з утилізації звичайних видів боєприпасів, ракетного палива та вибухових матеріалів військового призначення.

     4. Держгірпромнагляд відповідно до покладених на нього завдань:

     1) готує пропозиції щодо формування державної політики та визначення механізму її реалізації у сфері промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, геологічного вивчення, використання та охорони надр, діяльності об’єктів підвищеної небезпеки;

     2) бере участь у межах своєї компетенції у розробленні проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного та соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, державних програм економічного розвитку в частині геологічного вивчення, використання та охорони надр, видобування корисних копалин, а також у формуванні державного фонду надр, введенні в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  3) бере участь у здійсненні державного управління у сфері геологічного вивчення, використання та охорони надр, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, діяльності об’єктів підвищеної небезпеки;

  4) координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб’єктів господарювання у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, промислової безпеки;

  5) розробляє за участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, всеукраїнських об’єднань роботодавців і професійних спілок проект загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

  6) здійснює в установленому порядку державний нагляд за додержанням законодавства з охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю, у тому числі з питань:

               будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв;

     видобування нафти і газу, їх транспортування, переробки та використання на підприємствах, в установах та організаціях;

     застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва, а також забезпечення працівників спецодягом та іншими засобами колективного та індивідуального захисту;

     виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва;

     проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з утилізації зброї, звичайних видів боєприпасів, виробів ракетної техніки та палива, вибухових матеріалів військового призначення;

  7) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам;

  8) здійснює в установленому порядку державний гірничий нагляд, у тому числі з питань:

  безпечного ведення гірничих робіт на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловостей, під час будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств, на об’єктах метробудівництва та підземних спорудах;

  ведення робіт з геологічного вивчення надр, їх використання та охорони, а також використання і переробки мінеральної сировини;

  повноти вивчення родовищ корисних копалин, гірничотехнічних, інженерно-геологічних, гідрогеологічних та інших умов їх розробки, будівництва та експлуатації підземних споруд, захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва в надрах, своєчасності та відповідності встановленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

  виконання вимог до охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення, встановлення кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин, відповідності розробки родовищ корисних копалин встановленим вимогам, повноти видобування оцінених запасів корисних копалин і наявних у них компонентів;

  додержання встановленого порядку обліку запасів корисних копалин, обґрунтованості і своєчасності їх списання, правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час розробки родовищ корисних копалин, правил та технологій переробки мінеральної сировини з метою забезпечення більш повного вилучення корисних компонентів та поліпшення якості кінцевої продукції;

  відповідності встановленим вимогам та своєчасності здійснення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних з користуванням надрами;

  готовності воєнізованих і шахтних гірничорятувальних формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

  9) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, організовує у межах своїх повноважень виконання актів законодавства;

  10) опрацьовує і затверджує правила, норми, інші нормативно-правові акти з промислової безпеки, охорони праці, перелік вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування;

  11) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань поводження з вибуховими матеріалами, діяльності об’єктів підвищеної небезпеки;

  12) здійснює державний нагляд за діяльністю Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань в частині здійснення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров’ю застрахованих осіб, спричиненим умовами праці,  фінансування та виконання загальнодержавної, галузевих і регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

  13) контролює відповідність встановленим вимогам та своєчасність передачі розвіданих родовищ для промислового освоєння, прийняття в експлуатацію новозбудованих видобувних та збагачувальних підприємств, а також підземних споруд, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  14) погоджує питання ліквідації та консервації гірничодобувних об’єктів або їх ділянок, контролює відповідність встановленим вимогам віднесення вугільних шахт, небезпечних через наявність газу, можливість раптових викидів, гірничих ударів, до відповідних категорій;

  15) здійснює у межах своєї компетенції нагляд за проведенням робіт з розробки родовищ корисних копалин і будівництва підземних споруд, здійсненням заходів щодо запобігання виникненню та усуненню небезпечного впливу гірничих робіт на технічний стан будинків і споруд, а також за додержанням установленого порядку забудови площ залягання корисних копалин, обсягів перероблюваної сировини, обґрунтованістю і своєчасністю їх списання;

  16) організовує проведення експертизи проектної документації на відповідність нормативно-правовим актам з питань забезпечення безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

  17) веде державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці, державний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки, державний облік ділянок надр, наданих для будівництва та експлуатації підземних споруд і для цілей, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин;

     18) проводить державну реєстрацію великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування, реєструє підіймальні споруди (вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, канатні дороги, підйомники, фунікулери тощо), парові і водогрійні котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води,  об’єкти нафтогазового комплексу та інші об’єкти;

  19) видає у передбачених законодавством випадках:

  ліцензії на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення;

  дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

  дозволи на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації;

  свідоцтва на придбання та зберігання вибухових матеріалів промислового призначення;

  20) визначає порядок проведення навчання і перевірки знань посадових осіб з питань промислової безпеки та охорони праці, здійснює контроль за організацією навчання і перевірки знань зазначених осіб та організацією навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;

  21) надає в установленому порядку гірничі відводи для розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, будівництва та експлуатації підземних споруд для цілей, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин;

  22) організовує за участю державних експертно-технічних центрів і державних підприємств, які забезпечують науково-технічну підтримку державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці і належать до сфери управління Держгірпромнагляду, проведення експертної оцінки стану безпеки промислового виробництва, технологій та об’єктів підвищеної небезпеки, визначає уповноважені організації у сфері проведення огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки;

  23) організовує роботу із сертифікації засобів індивідуального захисту працівників, підготовки, атестації та сертифікації фахівців з неруйнівного контролю та системи управління охороною праці;

  24) бере участь у прийнятті в експлуатацію виробничих об'єктів та об’єктів соціально-культурного призначення;

  25) погоджує:

  проекти стандартів, технічних регламентів і технічних умов, нормативно-правові акти, у тому числі з питань вивчення, використання та охорони надр, переробки мінеральної сировини, та інші документи на засоби виробництва і технологічні процеси;

  проекти проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проекти та щорічні плани їх видобування та переробки, а також проекти будівництва підземних споруд у частині додержання вимог законодавства з промислової безпеки, охорони праці та охорони надр;

  документацію на забудову площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення;

  навчальні плани і програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з охорони праці;

  проекти планів розвитку гірничих робіт у частині їх безпечного ведення, а також норми відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси;

  видачу спеціальних дозволів на користування надрами;

  проекти гірничих підприємств в частині запобігання шкідливому впливу гірничих робіт на життя та здоров’я населення, а також захисту об’єктів, розташованих на гірничому відводі, від шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки цих об’єктів гірничими роботами;

  26) бере участь в організації проведення експертизи проектів будівництва (реконструкції, технічного переоснащення) підприємств і виробничих об’єктів, засобів виробництва, засобів колективного та індивідуального захисту працівників на їх відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та промислової безпеки;

  27) призначає (якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють) проведення органами виконавчої влади та суб’єктами господарювання випробувань устатковання та матеріалів, технічного огляду устатковання, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з промислової безпеки та охорони праці;

  28) бере участь у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає за результатами зазначеного розслідування в межах своєї компетенції відповідні рішення;

  29) готує пропозиції щодо вдосконалення системи обліку, звітності та державної статистики з питань, що належать до його компетенції;

  30) бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо їх укладення та денонсації;

  забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сфері промислової безпеки, охорони праці та охорони надр, здійснює міжнародне співробітництво у зазначеній сфері;

  31) формує державне замовлення на проведення науково-дослідних робіт з питань охорони праці в частині промислової безпеки, безпечного ведення робіт, здійснення державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр і поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та об’єктами підвищеної небезпеки, контролює його виконання;

  32) здійснює у межах своїх повноважень функції з управління об’єктами державної власності, які належать до сфери його управління;

  33) приймає у встановленому законодавством порядку рішення щодо утворення, реорганізації та ліквідації підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління;

  34) здійснює в установленому порядку внутрішній фінансовий контроль за роботою підприємств, установ та організацій, які належать до сфери його управління;

  35) розглядає в установленому порядку звернення громадян з питань, що належать до його компетенції, та вживає в межах своїх повноважень заходів до вирішення порушених у зверненнях питань;

  36) реалізує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці;

  37) забезпечує в межах повноважень, визначених законодавством, виконання завдань мобілізаційної підготовки;

  38) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його компетенції;

  39) виконує інші функції, передбачені законодавством.

    

  5. Держгірпромнагляд має право:

  1) безперешкодно відвідувати підприємства (об’єкти), виробництва фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, та проводити в присутності роботодавця або його представника перевірку додержання законодавства з питань, що належать до його компетенції;

  2) одержувати від роботодавців і посадових осіб письмові чи усні пояснення, висновки експертних обстежень, аудитів, матеріали та інформацію з відповідних питань, звіти про рівень і стан профілактичної роботи, причини порушень законодавства та здійснення заходів щодо їх усунення;

  3) видавати в установленому порядку роботодавцям, керівникам та іншим посадовим особам юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим держадміністраціям та органам місцевого самоврядування обов’язкові для виконання приписи (розпорядження) про усунення порушень і недоліків у сфері промислової безпеки, охорони праці, геологічного вивчення, використання, охорони надр та безпечної експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки;

  4) забороняти, зупиняти, припиняти, обмежувати експлуатацію підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устатковання, транспортних та інших засобів виробництва, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних з користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізацію продукції, а також скасовувати або припиняти дію виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників;

  5) притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці в частині безпечного ведення робіт і законодавства про надра;

  6) надсилати роботодавцям подання про невідповідність окремих посадових осіб займаній посаді, передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності;

  7) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладення міжнародних договорів;

  8) одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  9) залучати спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  10) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  11) утворювати за погодженням з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади комісії, експертні та робочі групи;

  12) організовувати і провадити видавничу діяльність з метою висвітлення питань реалізації державної політики у сфері промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду;

  13) заслуховувати звіти посадових осіб центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань промислової безпеки, охорони праці, державного гірничого нагляду, геологічного вивчення, використання та охорони надр, безпеки поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

  6. Держгірпромнагляд під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, а також з відповідними органами іноземних держав.

  7. Держгірпромнагляд здійснює свої повноваження безпосередньо і через утворені в установленому порядку територіальні органи.

  8. Держгірпромнагляд в межах своїх повноважень та відповідно до актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

  Держгірпромнагляд у разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні акти.

  Нормативно-правові акти Держгірпромнагляду підлягають реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

  Рішення, прийняті Держгірпромнаглядом в межах його компетенції, є обов’язковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

  9. Держгірпромнагляд очолює Голова, якого призначає на посаду і звільняє з посади Кабінет Міністрів України в установленому законодавством порядку.

  Голова Держгірпромнагляду має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

  Голова Держгірпромнагляду:

  здійснює керівництво Держгірпромнаглядом і несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України за виконання  покладених на Комітет завдань;

  розподіляє обов’язки між заступниками Голови;

  призначає на посаду та звільняє з посади працівників центрального апарату Держгірпромнагляду, керівників територіальних органів та керівників підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держгірпромнагляду, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Держгірпромнагляді утворюється колегія.

  Персональний склад колегії затверджує Голова Держгірпромнагляду.

  До складу колегії входить Голова Держгірпромнагляду (голова колегії), його заступники, керівники структурних підрозділів, інші керівні працівники Держгірпромнагляду, а також за згодою представники відповідних комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, громадських організацій, науковці та інші особи.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Держгірпромнагляду.

  11. Для розгляду пропозицій щодо основних напрямів діяльності Держгірпромнагляду, обговорення найважливіших проблем та інших питань Держгірпромнаглядом можуть утворюватися науково-технічна рада, міжвідомчі ради, інші дорадчі та консультативні органи.

  Склад таких органів і положення про них затверджує Голова Держгірпромнагляду.

  12. У складі Держгірпромнагляду Кабінет Міністрів України може утворювати урядові органи державного управління. Пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації таких органів подає Голова Держгірпромнагляду.

  13. Граничну чисельність працівників Держгірпромнагляду затверджує Кабінет Міністрів України.

  Структуру центрального апарату Держгірпромнагляду та положення про його структурні підрозділи затверджує Голова.

  Штатний розпис і кошторис видатків Держгірпромнагляду затверджує його Голова за погодженням з Мінфіном.

  14. Граничну чисельність, структуру, штатний розпис територіальних органів та положення про них затверджує Голова Держгірпромнагляду.

  15. Держгірпромнагляд є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

   

  __________________________