• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 серпня 2006 р.  № 1102

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Державний департамент надлишкового майна та земель

   

  1. Державний департамент надлишкового майна та земель (далі — Департамент) є урядовим органом державного управління, який діє у складі Міноборони і йому підпорядковується.

  2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, цим Положенням та наказами і  директивами Міністра оборони.

  3. Основними завданнями Департаменту є:

  підготовка пропозицій стосовно управління військовим майном Збройних Сил, що придатне для подальшого використання, але не знаходить застосування у повсякденній діяльності військ, надлишковим майном (у тому числі озброєнням, військовою та спеціальною технікою), цілісними майновими комплексами (у тому числі військовими містечками та іншим нерухомим майном) і списаним військовим майном (далі — надлишкове військове майно), зокрема щодо його списання, відчуження, реалізації (в тому числі продуктів утилізації), передачі до сфери управління центральних або місцевих  органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність, використання земель оборони;

  підготовка пропозицій стосовно надання згоди на відчуження, передачу в заставу та оренду майна, що відноситься до основних фондів підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони;

  вирішення питань оренди військового майна, у тому числі цілісних майнових комплексів;

  здійснення контролю за цільовим використанням земель оборони і зберіганням надлишкового військового майна, ведення обліку такого майна;

  забезпечення проведення відповідно до законодавства щодо оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності оцінки надлишкового військового майна і майна, що відноситься до основних фондів підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, і не використовується;

  участь у проведенні інвентаризації військового майна та земель оборони.

  4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

  1) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

  2) подає Міністрові оборони пропозиції до бюджетного запиту на наступний бюджетний рік;

  3) подає пропозиції стосовно подальшого використання надлишкового військового майна;

  4) подає пропозиції стосовно безоплатної передачі військового майна до сфери управління центральних або місцевих  органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам і організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки та оборони, і у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст або у їх спільну власність;

  5) складає та подає Міністрові оборони для затвердження переліки списаного військового майна, що може бути відчужено, і військового майна, що може бути передано в оренду, та для внесення на розгляд Кабінету Міністрів України перелік військового майна, що може бути відчужено;

  6) організовує роботу з відчуження надлишкового військового майна у порядку, визначеному законодавством;

  7) залучає суб’єктів оціночної діяльності до проведення оцінки надлишкового військового майна у порядку, визначеному законодавством;

  8) веде облік договорів, що укладені Міноборони з підприємствами і організаціями, уповноваженими Кабінетом Міністрів України здійснювати відчуження військового майна, на реалізацію надлишкового військового майна та продуктів його утилізації, договорів оренди військового майна, а також контролює їх виконання;

  9) подає Міністрові оборони дані про відчужене військове майно для інформування Кабінету Міністрів України, Мінекономіки та підприємств і організацій, уповноважених Кабінетом Міністрів України здійснювати відчуження військового майна, а також про обсяги відчуженого військового майна у кількісному виразі для інформування Мінфіну і Мінекономіки;

  10) подає Міністрові оборони пропозиції стосовно надання військовим частинам, закладам, установам і організаціям Збройних Сил дозволу на передачу в оренду нерухомого та рухомого військового майна і висновки щодо укладення договорів оренди військового майна;

  11) готує разом з іншими структурними підрозділами Міноборони та подає Міністрові оборони пропозиції стосовно:

  подальшого використання цілісних майнових комплексів та індивідуально визначеного майна підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, що не використовується;

  надання згоди або відмови в наданні згоди на відчуження, передачу в заставу майнових об’єктів, що відносяться до основних фондів, передачу в оренду цілісних майнових комплексів структурних підрозділів та нерухомого майна підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони;

  наділення підприємств, які належать до сфери управління Міноборони, основними фондами та утворення, збільшення або зменшення їх статутного фонду;

  12) подає пропозиції стосовно використання земель оборони, що вивільняються в ході реформування Збройних Сил;

  13) провадить діяльність, повязану з державною таємницею, відповідно до законодавства;

  14) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і вносить на розгляд Міноборони пропозиції стосовно його вдосконалення;

  15) здійснює контроль за зберіганням надлишкового військового майна і майна, що відноситься до основних фондів підприємств, установ і організацій, які належать до сфери управління Міноборони, і не використовується;

  16) подає пропозиції стосовно утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

  17) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. Департамент має право:

  залучати спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  здійснювати контроль, проводити перевірки з питань, що належать до його компетенції;

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

  видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, контролювати їх виконання.

  6. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями.

  7. Департамент очолює директор, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра оборони.

  8. Директор Департаменту має двох заступників, у тому числі одного першого, яких призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет Міністрів України за поданням Міністра оборони, погодженим з директором Департаменту.

  9. Директор Департаменту:

  здійснює керівництво діяльністю Департаменту, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України і Міністром оборони за виконання покладених на Департамент завдань;

  подає Міністрові оборони пропозиції стосовно здійснення правочинів щодо організації відчуження надлишкового військового майна та інших правочинів, пов’язаних з виконанням завдань, покладених на Департамент;

  призначає на посаду і звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім своїх заступників;

  розподіляє обов’язки між своїми заступниками, керівниками структурних підрозділів Департаменту та визначає ступінь їх відповідальності;

  притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Департаменту, крім своїх заступників;

  підписує видані в межах компетенції Департаменту накази, організовує перевірку їх виконання;

  затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту;

  здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в Департаменті утворюється колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів.

  Персональний склад колегії затверджує Міністр оборони за поданням директора Департаменту.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Департаменту.

  11. Граничну чисельність працівників Департаменту затверджує Міністр оборони у межах граничної чисельності працівників Міноборони, визначеної Кабінетом Міністрів України, за поданням директора Департаменту.

  Структуру Департаменту затверджує його директор за погодженням з Міністром оборони.

  12. Штатний розпис і кошторис Департаменту затверджує директор Департаменту за погодженням з Міністром оборони та Мінфіном.

  13. Департамент утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання Міноборони.

  Умови оплати праці працівників Департаменту визначаються Кабінетом Міністрів України.

  14. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  _________________