• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 серпня 2006 р. № 1090

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  покращення умов тримання засуджених та осіб,
  взятих під варту, на 2006—2010 роки

   

  Загальні положення

  Протягом останніх років діяльність установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби, в яких тримається майже 180 тис. осіб, фінансується у розмірі не більше 40 відсотків мінімально необхідної потреби. Внаслідок цього матеріально-технічна база установ виконання покарань та слідчих ізоляторів і умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, не повною мірою відповідають вимогам Кримінально-виконавчого кодексу України, Закону України “Про попереднє ув’язнення”, Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Європейської конвенції про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, мінімальним стандартним правилам поводження з ув’язненими та Європейським в’язничним правилам, про що неодноразово відзначали Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники Європейського комітету з питань запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню, експерти Ради Європи, громадські правозахисні організації.

  Для забезпечення жилою площею згідно із нормами, визначеними Кримінально-виконавчим кодексом України, необхідно реконструювати приміщення установ виконання покарань, облаштувати додаткові місця, переобладнати гуртожитки казарменого типу установ виконання покарань для блочного розміщення засуджених. Потребує вирішення питання розміщення осіб, засуджених до довічного позбавлення волі, кількість яких зростає щороку в середньому на 110—125 осіб.

  Більшість режимних корпусів слідчих ізоляторів, які збудовано понад 100 років тому, перебуває у незадовільному технічному або аварійному стані і малопридатна для подальшого тримання осіб, взятих під варту. Кількість осіб, що тримаються в слідчих ізоляторах, у деяких регіонах перевищує кількість місць на 4 тис., що суперечить вимогам Закону України “Про попереднє ув’язнення”.

  Актуальною залишається проблема приведення у відповідність з вимогами санітарного та кримінально-виконавчого законодавства закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби, в яких кількість хворих засуджених перевищує кількість місць на 2,5 тисячі. Порушення норм жилої площі та санітарно-епідемічних нормативів у деяких випадках призводить, зокрема, до поширення внутрішньолікарняної інфекції, хіміорезистентного туберкульозу, виникнення професійних захворювань серед персоналу.

  Значна частина медичної техніки та виробів медичного призначення у закладах охорони здоров’я, стаціонарного обладнання їдалень та банно-пральних комбінатів, транспортних засобів, а також технологічного устатковання Державної кримінально-виконавчої служби перебувають у незадовільному технічному стані внаслідок тривалої експлуатації, морально застарілі і підлягають списанню.

  Забезпечення загальноосвітнього та професійно-технічного навчання в установах виконання покарань потребує створення належної матеріально-технічної бази.

  Досяг критичної межі технічний стан та знизився експлуатаційний рівень безпеки переважної більшості об’єктів інженерного та побутового призначення, збудованих понад 50 років тому, що може становити загрозу здоров’ю і життю людей, спричинити виникнення аварій та надзвичайних ситуацій. Крім того, витрати, пов’язані з проведенням аварійно-відбудовних робіт на зазначених об’єктах, перевищують у 2—3 рази витрати з проведення профілактичного ремонту.

  На   розв’язання   перелічених  та   інших  проблем   спрямована   ця Програма.

  Мета Програми

  Основною метою Програми є приведення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства та європейськими нормами і стандартами, забезпечення безумовного дотримання прав людини і громадянина в місцях позбавлення волі, стабільного функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств, закладів охорони здоров’я і навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби.

  Основні завдання Програми

  Основними завданнями Програми є:

  удосконалення системи організаційно-правового забезпечення функціонування Державної кримінально-виконавчої служби;

  приведення умов тримання, медико-санітарного і побутового забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства;

  зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів, сприяння діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби;

  оновлення і утримання в належному стані об’єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку.

  Для виконання основних завдань Програми необхідно здійснити заходи згідно з додатком 1.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел. Орієнтовний обсяг коштів державного бюджету, необхідний для фінансування Програми, становить 2262471,8 тис. гривень.

  Орієнтовний обсяг та джерела фінансування заходів щодо покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006—2010 роки наведено у додатку 2.

  Обсяг фінансового забезпечення Програми підлягає уточненню в процесі складання проекту Державного бюджету України на відповідний рік.

  Очікувані результати

  Виконання Програми дасть можливість:

  привести умови тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність з вимогами законодавства та виконати міжнародні зобов’язання України з дотримання прав людини і громадянина;

  забезпечити стабільне функціонування органів, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, підприємств, закладів охорони здоров’я та навчальних закладів Державної кримінально-виконавчої служби;

  поліпшити медико-санітарне забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту;

  забезпечити реалізацію прав засуджених на гуманне ставлення і повагу їх гідності, охорону здоров’я, особисту безпеку, освіту, працю.

  Координація роботи і контроль за виконанням Програми

  Координацію роботи і контроль за виконанням Програми здійснює Державний департамент з питань виконання покарань.

  _____________________  Додаток 1
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, 
  на 2006—201

  0 роки

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк вико-нання, роки

  Джерело  фінансу-вання

  Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. гривень

  У тому числі за роками

  Очіку-ваний резуль-
  тат

  У тому числі за роками

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

   

  Організаційно-правове забезпечення діяльності Державної кримінально-виконавчої служби

   

  1.

  Розроблення пропозицій щодо внесення змін до законодавства з метою розширення переліку альтернативних видів покарань, не пов`язаних з позбавленням волі

  Державний департамент з питань виконання покарань (далі — Департамент), Мін’юст

    2006 —
    2007    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.

  Розроблення норм проектування, будівництва установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

  Департамент, Мінбуд

  2006 —  2007

  державний бюджет

  280

  170

  110

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Розміщення засуджених та осіб, взятих під варту

   

  3.

  Облаштування додаткових місць для тримання засуджених в установах виконання покарань, закладах  охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  2006 —  2010

  —“—

  188514,3

  3110,5

  46350,9

  46350,9

  46351 

  46351

  22100 місць

   500

  2000

  6200

  6200

  6200

  4.

  Забезпечення переобладнання гуртожитків казарменого типу для блочного розміщення засуджених

  —“—

  2007— 2010

  —“—

  154760

   

  38690

  38690

  38690

  38690

  487 гурто-житків

   

  121

  122

  122

  122

  5.

  Продовження будівництва слідчих ізоляторів

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровська, Донецька, Київська, Полтавська обласні та Севастопольська міська  держадміністрації

  2007 — 2010

  державний бюджет

  537178,8

   

  134294,7

  134294,7

  134294,7

  134294,7

  4900 місць

   

   

   

  2000

  2900

  6.

  Проведення капітального ремонту режимних корпусів слідчих ізоляторів

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  2006 —  2010

  —“—

  55627,5

  2596

  13257,8

  13257,9

  13257,9

  13257,9

  42 корпуси

   

  2

  5

  17

  18

  7.

  Завершення проектування та будівництва режимних корпусів у Луцькому, Маріупольському, Вільнянському, Одеському, Харківському та Херсонському слідчих ізоляторах

  Департамент, Волинська, Донецька, Запорізька, Одеська, Харківська та Херсонська обласні держадміністрації

  —“—

  —“—

  67694,7

  3507

  16046,9

  16046,9

  16046,9

  16047,0

  2852 місця

   

   

  400

  1200

  1252

  8.

  Забезпечення здійснення згідно з протоколом про наміри між Департаментом та Бюро з питань розвитку та співробітництва Швейцарської Конфедерації від  8 квітня 2005 р. заходів, передбачених українсько-швейцарським проектом “слідчий ізолятор – модель”

  Департамент, Київська міська держадміністрація

  2006 — 2007

   

  7692,5

  4000

  3692,5

   

   

   

  180 місць

   

   

   

   

   

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків  державного бюджету

  3846,3

  2000

  1846,3

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів інвестора

  3846,2

  2000

  1846,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

  1011467,8

  13213,5

  252332,8

  248640,4

  248640,5

  248640,6

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Медико-санітарне забезпечення

   

  9.

  Створення міжобласної багатопрофільної лікарні для засуджених 

  Департамент, МОЗ, Львівська обласна держадміністрація

  2007 — 2009

  державний бюджет

  1731

   

  577

  577

  577

   

  150 місць

   

   

  150

   

   

   

  10.

  Проведення капітального ремонту та технічного переоснащення лікувальних та лікувально-профілактичних закладів особливого типу

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  —“—

  —“—

  12330

   

  3082,5

  3082,5

  3082,5

  3082,5

  21 заклад

   

  4

  4

  6

  7

   

  11.

  Створення спеціалізованих лікарень для осіб, взятих під варту

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
  Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Херсонська обласні, Київська та Севастопольська міські держадміні-страції, Департамент, МОЗ, МВС

  2007 — 2010

  —“—

  247476,8

   

  61869,2

  61869,2

  61869,2

  61869,2

  1600 місць

   

   

  500

  500

  600

   

  12.

  Придбання необхідної медичної техніки та виробів медичного призначення

  Департамент

  2006 — 2010

  —“—

  307492,5

  3230

  76065,6

  76065,6

  76065,6

  76065,7

  3618 одиниць

  30

  897

  897

  897

  897

   

  13.

  Утворення при територіальних органах управління закладів санітарно-епідеміологічної служби, передбачивши в їх структурі санітарно-хімічні та бактеріологічні лабораторії, а при органі центральної виконавчої влади з питань виконання покарань —радіологічну лабораторію

  Департамент, МОЗ

  2007 — 2010

  —“—

  9379,4

   

  2344,8

  2344,8

  2344,9

  2344,9

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

  578409,7

  3230

  143939,1

  143939,1

  143939,2

  143362,3

   

   

   

   

   

   

   

  Поліпшення побутового забезпечення засуджених та осіб, взятих під варту

  14.

  Придбання спеціальних та спеціалізованих автотранспортних засобів

  Департамент

  2006 —  2010

  державний бюджет

  126556

  1400

  31289

  31289

  31289

  31289

  1468 одиниць

  13

  363

  364

  364

  364

   

  15.

  Придбання стаціонарного обладнання, меблів та інвентарю для їдалень, гуртожитків, лазень з пральнями

  —“—

  —“—

  —“—

  70169,2

  3460

  16677,3

  16677,3

  16677,3

  16677,3

  191291 одиниця

  4000

  46822

  46823

  46823

  46823

   

  16.

  Завершення будівництва клубів, їдалень, контрольно-пропускних  пунктів, лазень з пральнями, овочесховищ  установ виконання покарань

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

   

  —“—

  —“—

  32935

  2776

  7539,8

  7539,8

  7539,7

  7539,7

  25 об’єктів

  3

  5

  5

  6

  6

   

  17.

  Проведення капітального ремонту клубів,  їдалень, контрольно-пропускних  пунктів, лазень з пральнями, інженерних мереж і споруд установ виконання покарань

  —“—

  —“—

  —“—

  25371,7

  5902,7

  4867,2

  4867,2

  4867,3

  4867,3

  300 об’єктів

  50

  50

  50

  75

  75

   

   

  Разом

   

   

   

  255031,9

  13538,7

  60373,3

  60373,3

  60373,3

  60373,3

   

   

   

   

   

   

   

  Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів

  18.

  Придбання необхідного обладнання, меблів та інвентарю

  Департамент

  2007  2010

  —“—

  53063

   

  13265,7

  13265,7

  13265,8

  13265,8

  219 нав-чальних закладів

  29

  47

  47

  48

  48

   

  19.

  Проведення реконструкції та капітального ремонту об’єктів і приміщень навчальних закладів

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  2006 2010

  —“—

  26030

  350

  6420,0

  6420,0

  6420,0

  6420,0

  218 об’єктів

  9

  52

  52

  52

  53

   

   

  Разом

   

   

   

  79093

  350

  19685,7

  19685,7

  19685,8

  19685,8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Сприяння діяльності підприємств Державної кримінально-виконавчої служби

   

  20.

  Створення в установах виконання покарань умов для збільшення кількості робочих місць для осіб, засуджених до довічного позбавлення волі

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  2007 —  2010

  державний бюджет

  7500

   

  1875

  1875

  1875

  1875

  1690 місць

   

  422

  422

  423

  423

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Разом

   

   

   

  7500

   

  1875

  1875

  1875

  1875

   

   

   

   

   

   

   

  Оновлення та утримання в належному стані об’єктів інженерного забезпечення, інженерно-технічних засобів охорони та зв’язку

   

  21.

  Завершення обладнання загорож для попередження втеч вздовж периметрів усіх виправних колоній мінімального рівня безпеки із загальними умовами тримання засуджених, середнього та максимального рівня безпеки, а також слідчих ізоляторів

  —“—

  2006 — 2010

  —“—

  12330

   

  3082,5

  3082,5

  3082,5

  3082,5

  300 тис. пог. метрів

   

  75

  75

  75

  75

   

  22.

  Проведення заміни огорож суцільного заповнення (залізобетонних та цегляних), що вичерпали свій ресурс і перебувають в аварійному стані, вздовж периметрів виправних колоній та слідчих ізоляторів

  —“—

  —“—

  —“—

  52225

  1542,5

  12670,6

  12670,6

  12670,6

  12670,7

  113,1 тис. пог. метрів

  6,9

  26,5

  26,5

  26,6

  26,6

   

  23.

  Будівництво (переобладнання) спостережних веж

  —“—

  —“—

  —“—

  8855,4

  135,9

  2179,8

  2179,9

  2179,9

  2179,9

  300 веж

  15

  71

  71

  71

  72

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24.

  Придбання нових сучасних комплексів технічних засобів охорони виправних колоній та слідчих ізоляторів

  Департамент

  2006— 2010

  державний бюджет

  22605

  1103,9

  5375,3

  5375,3

  5375,3

  5375,2

  150 комп-лексів

  1

  30

  35

  40

  44

   

  25.

  Розроблення проектно-кошторисної документації і здійснення будівництва (реконструкції) мереж, об’єктів водопостачання

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  —“—

  —“—

  2204,2

  542,1

  415,5

  415,5

  415,5

  415,6

  41 об’єкт

  13

  7

  7

  7

  7

   

  26.

  Розроблення проектно-кошторисної документації, здійснення будівництва (реконструкції) мереж, об’єктів водовідведення та очищення стоків

   

  Департамент, Мінприроди,  Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  —“—

   

  12499,2

  2725,2

  2443,5

  2443,5

  2443,5

  2443,5

  36 об’єктів

  9

  6

  6

  7

  8

   

   

  у тому числі за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  державного бюджету

  7589,6

  2725,2

  1216,1

  1216,1

  1216,1

  1216,1

   

   

   

   

   

   

   

   

  Державного фонду охорони навколиш-нього природного середовища

  4909,6

   

  1227,4

  1227,4

  1227,4

  1227,4

   

   

   

   

   

   

   

  27.

  Реконструкція котелень та теплових пунктів

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  —“—

  державний бюджет

  82615,1

  2367

  20062

  20062

  20062

  20062,1

  142 об’єкти

  7

  33

  34

  34

  34

   

  28.

  Технічне діагностування котельного обладнання

  —“—

  2007 —  2010

  —“—

  1835,8

   

  458,9

  458,9

  459

  459

  391 об’єкт

   

  98

  98

  98

  97

   

  29.

  Ремонт теплових мереж

  —“—

  2006 — 2010

  —“—

  45805,8

  330,1

  11368,9

  11368,9

  11368,9

  11369

  182 об’єкти

  3

  44

  45

  45

  45

   

  30.

  Газифікація установ

  —“—

  —“—

  —“—

  7548,3

  742,3

  1701,5

  1701,5

  1701,5

  1701,5

  39 об’єктів

  1

  13

  14

  6

  5

   

  31.

  Створення надійної системи електропостачання

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  2006 2010

  державний бюджет

  10482,2

  748,6

  2433,4

  2433,4

  2433,4

  2433,4

  35 об’єктів

  3

  7

  8

  8

  9

   

  32.

  Забезпечення установ виконання покарань аварійними джерелами електропостачання

  Департамент

  2007 — 2010

  —“—

  22440,6

   

  5610,1

  5610,1

  5610,2

  5610,2

  182 одиниці

   

  45

  45

  45

  47

   

  33.

  Встановлення приладів обліку електроенергії, тепла, природного газу та води

  —“—

  2006 — 2010

  —“—

  6212,5

  858,7

  1784,6

  1784,6

  1784,6

   

  193 комп-лекти

  38

  51

  52

  52

   

   

  34.

  Придбання спеціальних приладів для оперативних підрозділів органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів

  —“—

  2007— 2010

  —“—

  2055

   

  513,7

  513,7

  513,8

  513,8

  995
  при-ладів

   

  248

  249

  249

  249

   

  35.

  Виконання робіт з прокладення кабельних комунікацій зв’язку

  Департамент, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації

  —“—

  —“—

  3151

   

  787,7

  787,7

  787,8

  787,8

  78 тис. пог. метрів

   

  19,5

  19,5

  19,5

  19,5

   

  36.

  Здійснення заходів щодо утримання в належному стані кабельних комунікацій зв’язку

  —“—

  —“—

  —“—

  411

   

  102,7

  102,7

  102,8

  102,8

  8350 комп-лектів

   

  2087

  2087

  2088

  2088

   

  37.

  Придбання та встановлення цифрових автоматичних телефонних та радіорелейних станцій

  Департамент

  —“—

  —“—

  5985

   

  1496

  1496

  1496

  1497

  39 комп-лектів

   

  10

  10

  9

  10

   

  38.

  Оновлення та забезпечення утримання в належному стані засобів зв’язку

  —“—

  2006 — 2010

  —“—

  4721,5

  200

  1130,4

  1130,4

  1130,4

  1130,3

  2000 комп-лектів

   

  500

  500

  500

  500

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39.

  Придбання персональних комп’ютерів та впровадження програмного забезпечення

  Департамент

  2006 —
  2010

  державний бюджет

  30553

  1686,2

  7216,7

  7216,7

  7216,7

  7216,7

  3348 комп-лектів

  27

  830

  830

  830

  831

   

   

  Разом

   

   

   

  334535,6

  12982,5

  80833,8

  80833,9

  80834,4

  79051

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

  2266318

  43484,7

  559149,7

  555347,4

  555348,2

  552988

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  У тому числі  за рахунок:

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  видатків державного бюджету

   

  2262471,8

  41484,7

  557303,5

  555347,4

  555348,2

  552988

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  зокрема коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

   

  4909,6

   

  1227,4

  1227,4

  1227,4

  1227,4

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  коштів інвестора

   

  3846,2

  2000

  1846,2

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  _____________________  Додаток 2
  до Програми

  ОРІЄНТОВНИЙ ОБСЯГ
  та джерела фінансування заходів щодо покращення умов тримання
  засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006 — 2010 роки

  Відповідальні за виконання

  Джерело фінансування

  Орієнтовний обсяг фінан-сування, тис. гривень

  У тому числі за роками

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

  Державний департамент з питань виконання покарань

  державний бюджет

  2010085,4

  41484,7

  494206,9

   

  492250,8

   

  492251,6

   

  489891,4

   

  кошти інвестора

  3846,2

  2000

  1846,2

   

   

   

  Мінприроди

  кошти Державного фонду охорони навколишнього природного середовища

  4909,6

   

  1227,4

   

  1227,4

   

  1227,4

   

  1227,4

   

  Рада міністрів Автономної Республіки Крим

  державний бюджет

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Обласні держадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

  Дніпропетровська

  — "—

  23201,2

   

  5800,3

  5800,3

  5800,3

  5800,3

  Донецька

  — "—

  46402

   

  11600,5

  11600,5

  11600,5

  11600,5

  Запорізька

  — "—

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Київська

  — "—

  7733,6

   

  1933,4

  1933,4

  1933,4

  1933,4

  Луганська

  — "—

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Миколаївська

  — "—

  7733,6

   

  1933,4

  1933,4

  1933,4

  1933,4

  Одеська

  — "—

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Харківська

  — "—

  38668,4

   

  9667,1

  9667,1

  9667,1

  9667,1

  Херсонська

  — "—

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Міські держадміністрації:

   

   

   

   

   

   

   

  Київська

  — "—

  15467,2

   

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  3866,8

  Севастопольська

  — "—

  30934,8

   

  7733,7

  7733,7

  7733,7

  7733,7

   

  Усього

  2266318

  43484,7

  559149,7

  555347,4

  555348,2

  552988

   

  У тому числі за призначенням:

   

   

   

   

   

   

   

  капітальне будівництво

  966630,4

  18532,4

  239876,2

  236073,8

  236073,9

  236074,1

   

  реконструкція

  515767,3

  7000

  127781,8

  127781,8

  127782

  125421,7

   

  капітальний ремонт

  143763,6

  6371,3

  34347,9

  34348

  34348,2

  34348,2

   

  придбання обладнання

  640156,7

  11581

  157143,8

  157143,8

  157144,1

  157144

  _____________________