• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 3 серпня 2006 р.  № 1081

   

  ПОРЯДОК
  забезпечення військовослужбовців
  та членів їх сімей житловими приміщеннями

   

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців — осіб офіцерського, старшинського і сержантського, рядового складу (крім військовослужбовців строкової служби) Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби, посади в яких комплектуються військово-службовцями, у тому числі звільнених в запас або у відставку, що залишилися перебувати на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, у військових частинах, закладах, установах та організаціях (далі — військові частини) після звільнення (далі — військовослужбовці) та членів їх сімей.

  2. Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються службовими житловими приміщеннями, що відповідають вимогам житлового законодавства. З цією метою у кожній військовій частині формується фонд службового житла.

  У разі відсутності службового житлового фонду у військовій частині військовослужбовці рядового, сержантського і старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом і не перебувають у шлюбі, розміщуються безоплатно в спеціально пристосованих казармах у розташуванні військової частини, а сімейні — у сімейних гуртожитках. Житлово-побутові умови у зазначених казармах повинні відповідати вимогам, які пред’являються до гуртожитків, що призначені для проживання одиноких громадян.

  Для інших військовослужбовців військова частина зобов’язана орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовців та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднаймання (наймання) житлового приміщення у встановленому порядку.

  3. Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надається житло для постійного проживання.

  Забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання провадиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту для спорудження (купівлі) житла.

  Житлові приміщення надаються військовослужбовцям у межах норм, встановлених законодавством.

  4. Центральні органи виконавчої влади, які здійснюють керівництво Збройними Силами, іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, правоохоронні органи спеціального призначення та Держспецтрансслужба, посади в яких комплектуються військовослужбовцями, видають нормативно-правові акти з питань забезпечення військовослужбовців житлом, а також щороку визначають обсяги службового житла і житла, що надається військовослужбовцям для постійного проживання.

  5. З метою забезпечення прозорості механізму надання житла військовослужбовцям та членам їх сімей відомості про кількість житлових приміщень, що підлягає розподілу і що розподілено, повинні систематично висвітлюватися у друкованих засобах масової інформації і на веб-сторінках Інтернет.

  6. Питання, пов’язані із забезпеченням житлом військовослужбовців, вирішуються за місцем перебування їх на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

  Надання службових житлових приміщень

  7. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

  8. Житлове приміщення включається до числа службового згідно з рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за клопотанням начальника гарнізону, командира військової частини, погодженого з квартирно-експлуатаційним органом.

  9. До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

  10. Оперативний облік службових житлових приміщень ведеться у військовій частині та квартирно-експлуатаційному органі.

  11. Житлове приміщення виключається з числа службового, якщо відпала потреба в його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено з числа житлових приміщень.

  Виключення житлового приміщення з числа службового провадиться згідно з рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за клопотанням начальника гарнізону, командира військової частини та квартирно-експлуатаційного органу.

  12. Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям згідно з рішенням командира військової частини, яке погоджується з квартирно-експлуатаційним органом, за місцем проходження ними військової служби.

  Військовослужбовцям Держспецтрансслужби, внутрішніх військ МВС, Держприкордонслужби службові житлові приміщення надаються згідно з рішеннями командирів військових частин, які погоджуються відповідно з Адміністрацією Держспецтрансслужби, Головним управлінням внутрішніх військ МВС, Адміністрацією Держприкордонслужби.

  На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

  13. Службове житлове приміщення повинне бути благоустроєно стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

  14. Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в даному або іншому населеному пункті). Члени сім’ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

  Військовослужбовець та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

  15. Службове житлове приміщення надається незалежно від перебування військовослужбовця на квартирному обліку, без урахування пільг, передбачених для забезпечення громадян житлом.

  16. До користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, бронювання житлового приміщення.

  17. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням із списків військових частин, звільняють займане службове житло і на час навчання забезпечуються житлом у гуртожитках навчального закладу.

  18. За військовослужбовцями, направленими у складі підрозділів для участі в міжнародних миротворчих операціях з виключенням із списків військових частин, залишається службове житло за місцем попередньої служби.

  19. У разі переміщення військовослужбовців по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню, якщо інше не передбачено законодавством.

  20. Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення у разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

  21. При звільненні з військової служби військовослужбовець підлягає виселенню із службового житлового приміщення з усіма членами сім’ї, якщо інше не передбачено законодавством.

   

  Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, надання житлових приміщень
  для постійного проживання

  22. Облік військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов (далі — облік), ведеться у військових частинах та квартирно-експлуатаційних органах.

  23. Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт на ім’я безпосереднього командира (начальника).

  До рапорту додаються:

  довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї;

  витяг з особової справи військовослужбовця про склад сім'ї;

  довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);

  документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги.

  Інші документи житлова комісія запитує у разі потреби через командира військової частини у відповідних державних органів, установ, організацій, громадян.

  24. Військовослужбовці зараховуються на облік згідно з рішенням житлової комісії військової частини, яке затверджується командиром військової частини.

  У рішенні зазначаються дата зарахування на облік, склад сім’ї, підстави для зарахування на облік, вид черговості (загальна черга, в першу чергу, поза чергою), а також підстави включення до списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень, а в разі відмови в зарахуванні на облік — підстави відмови з посиланням на відповідні норми законодавства.

  На засіданні житлової комісії має право бути присутнім військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання зарахування на облік.

  Датою зарахування на облік вважається день, коли житловою комісією військової частини винесено рішення про зарахування військовослужбовця на облік.

  Військовослужбовці, зараховані на облік, заносяться до книги обліку осіб, що перебувають в черзі на одержання житла.

  25. На кожного військовослужбовця, зарахованого на облік, оформляється облікова справа.

  Облікова справа є документом суворої звітності і зберігається за місцем перебування військовослужбовця на обліку, а після надання йому житла для постійного проживання протягом п’яти років — у виконавчому органі районної, міської, районної у місті ради, що видав ордер, якщо ордер видано квартирно-експлуатаційним органом — в квартирно-експлуатаційному органі. Після закінчення зазначеного строку справа знищується у встановленому порядку.

  26. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, у разі переміщення по військовій службі, пов’язаного з переїздом до іншого гарнізону (в іншу місцевість), зараховуються на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей із збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житла.

  27. Військовослужбовці, направлені на навчання до військових навчальних закладів з виключенням із списків військових частин, забезпечуються на час навчання житлом у гуртожитках навчального закладу, яке вивільнюють після закінчення навчання.

  За зазначеними військовослужбовцями на весь період навчання зберігається черга на одержання житла за попереднім місцем служби.

  28. Військовослужбовці, направлені у складі підрозділів до участі в міжнародних миротворчих операціях з виключенням із списків військових частин, залишаються на обліку за попереднім місцем служби.

  29. Військовослужбовці, які перебувають на обліку при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку із скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів, у разі неможливості використання на військовій службі залишаються на обліку у військовій частині до одержання житла з державного житлового фонду, а в разі розформування військової частини — у військовому комісаріаті і квартирно-експлуатаційному органі та користуються правом позачергового одержання житла.

  30. Військовослужбовці знімаються з обліку у разі:

  поліпшення житлових умов, внаслідок чого відпала потреба в наданні житла;

  засудження військовослужбовця до позбавлення волі на строк понад шість місяців, крім умовного засудження;

  звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

  подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;

  в інших випадках, передбачених законодавством.

  31. Житлові приміщення надаються тільки військовослужбовцям, які перебувають на обліку, крім випадків, передбачених законодавством.

  32. Військовослужбовцям житло надається згідно з чергою.

  Черговість надання житла визначається за часом зарахування на облік (включення до списків осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень).

  33. Житлове приміщення, що надається військовослужбовцю для постійного проживання, повинне бути благоустроєним стосовно до умов даного населеного пункту, відповідати встановленим санітарним та технічним вимогам.

  34. На підставі рішення про надання житла виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради, а в закритому військовому містечку – квартирно-експлуатаційний орган видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення, безпосередньо військово-службовцю, на ім’я якого він виписаний, або за його дорученням іншій особі.

  Ордер може бути виданий лише на вільне житлове приміщення.

  _________________