• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

   постановою Кабінету Міністрів України

  від 3 серпня 2006 р. № 1080

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство оборони України

  1. Міністерство оборони України (Міноборони) є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили.

  Міноборони є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони.

  2. Міноборони у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

  3. Основними завданнями Міноборони є:

  участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, координація діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування з підготовки держави до оборони;

  здійснення військово-політичного та адміністративного управління Збройними Силами, участь у формуванні завдань Збройних Сил;

  здійснення ресурсного забезпечення для підтримання необхідного рівня бойової і мобілізаційної готовності, підготовки Збройних Сил до виконання покладених на них функцій і завдань;

  проведення державної військової кадрової політики, розвиток військової освіти і науки;

  участь у формуванні та реалізації державної політики, спрямованої на розв’язання соціальних проблем військовослужбовців, а також осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку;

  участь у формуванні та удосконаленні законодавчої бази з питань оборони і воєнної безпеки, контроль за дотриманням законодавства у Збройних Силах та забезпечення здійснення демократичного цивільного контролю над Збройними Силами.

  4. Міноборони відповідно до покладених на нього завдань:

  1) у питаннях формування та реалізації державної політики у сфері оборони і військового будівництва, військово-політичного управління Збройними Силами:

  реалізує воєнну політику держави у Збройних Силах, розробляє принципи військового будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил, їх підготовки у мирний та воєнний час;

  розробляє проекти та виконує державні програми розвитку Збройних Сил, розвитку озброєння і військової техніки, інші програми (плани) будівництва та розвитку Збройних Сил;

  бере участь в стратегічному плануванні у сфері оборони та військового будівництва;

  координує в установленому порядку діяльність державних органів та органів місцевого самоврядування з питань підготовки держави до оборони;

  готує пропозиції і розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері оборони, організовує, забезпечує і контролює їх виконання;

  формує основні показники державного оборонного замовлення, здійснює розміщення і оплату робіт із закупівлі, сервісного обслуговування, модернізації та ремонту озброєння і військової техніки, кодифікації на предмети постачання, капітального будівництва, закупівлі продовольства, речового та іншого майна, матеріальних та інших ресурсів для Збройних Сил, а також в установленому порядку для інших військових формувань;

  забезпечує здійснення взаємовідносин Збройних Сил з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадянами;

  реалізує політику з питань проходження державної служби у Збройних Силах;

  сприяє діяльності суб’єктів, які здійснюють демократичний цивільний контроль над Збройними Силами;

  забезпечує здійснення у Збройних Силах заходів щодо створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів;

  2) провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність, спрямовану на виявлення загроз національній безпеці України у воєнній сфері та протидію їм;

  3) організовує через Генеральний штаб Збройних Сил захист від терористичних посягань об’єктів Збройних Сил та підготовку до застосування сил і засобів Збройних Сил у разі вчинення терористичного акту в повітряному просторі чи територіальних водах України та в разі виникнення терористичних загроз безпеці держави із-за меж України;

  4) у питаннях бойової та мобілізаційної готовності:

  всебічно забезпечує діяльність Збройних Сил, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, застосування та підготовку до виконання покладених на них завдань;

  подає в установленому порядку на затвердження Президентом України план дислокації Збройних Сил;

  організовує забезпечення Збройних Сил матеріально-технічними, фінансовими та іншими ресурсами відповідно до потреб, визначених Генеральним штабом Збройних Сил, у межах коштів, передбачених державним бюджетом, здійснює контроль за їх ефективним використанням;

  бере участь у плануванні мобілізаційної підготовки у відповідних центральних органах виконавчої влади (за сферою їх управління чи галуззю національної економіки);

  організовує планування заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації у Збройних Силах, їх методологічне, методичне, наукове, фінансове та матеріально-технічне забезпечення;

  організовує та планує через Генеральний штаб Збройних Сил в мирний час накопичення в непорушному запасі і мобілізаційному резерві Збройних Сил озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів, продовольства, речового та іншого майна;

  організовує проведення картографічних робіт в інтересах Збройних Сил;

  бере участь разом з Мінтрансзв’язку та іншими центральними органами виконавчої влади у підготовці єдиної транспортної системи до функціонування в особливий період;

  приймає за поданням Генерального штабу Збройних Сил рішення про формування, переформування і розформування військових частин, установ та організацій;

  подає Кабінетові Міністрів України проект мобілізаційного плану Збройних Сил, інших військових формувань;

  здійснює інспекційні заходи щодо визначення стану бойової готовності, оперативної та бойової підготовки, всебічного забезпечення діяльності Збройних Сил;

  5) у питаннях організації просвітницької, науково-технічної і технічної діяльності:

  бере участь у реалізації державної політики та здійснює управління у сфері військової освіти, визначає напрями її розвитку;

  вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації науково-дослідних (науково-технічних) установ, вищих військових навчальних закладів Збройних Сил III або IV рівня акредитації, військових навчальних підрозділів цивільних державних вищих навчальних закладів;

  забезпечує формування і проведення єдиної політики у сфері наукової і науково-технічної діяльності в інтересах Збройних Сил, пов’язаної, зокрема, із створенням та удосконаленням озброєння і військової техніки;

  організовує і координує наукові дослідження у сфері оборони;

  затверджує основні оперативно-стратегічні та оперативно-тактичні вимоги щодо якісних характеристик озброєння і військової техніки та розрахункову кількість основних видів номенклатури озброєння і військової техніки, необхідних для оснащення Збройних Сил;

  здійснює військово-технічне супроводження продукції військового призначення і контроль за її якістю;

  організує виконання робіт із стандартизації продукції військового призначення, процесів та послуг, метрологічної діяльності, кодифікації та каталогізації, координує діяльність у цій сфері;

  6) у питаннях організації фінансової, економічної та господарської діяльності:

  бере участь у формуванні оборонного бюджету;

  звітує перед Кабінетом Міністрів України про використання коштів, виділених на потреби оборони;

  забезпечує провадження фінансової, економічної та господарської діяльності у Збройних Силах;

  здійснює контроль за ефективним витрачанням коштів і матеріальних цінностей та їх збереженням, бухгалтерським обліком та звітністю;

  утворює, реорганізує і ліквідує підприємства, установи та організації, які забезпечують діяльність Збройних Сил, здійснює управління закріпленим за ними державним майном, контроль за їх діяльністю;

  здійснює управління військовим майном та проводить його інвентаризацію;

  здійснює в установленому порядку відчуження військового майна, передачу його до сфери управління центральних чи місцевих органів виконавчої влади, інших органів, уповноважених управляти державним майном, самоврядним установам та організаціям, які провадять діяльність в інтересах національної безпеки і оборони, та у комунальну власність;

  забезпечує проведення оцінки надлишкового військового майна;

  організовує роботу, пов’язану з капітальним будівництвом, експлуатацією і ремонтом житлового, казарменого та інших фондів, об’єктів військового призначення, забезпечує використання земельних ділянок, виділених для потреб Збройних Сил;

  7) у гуманітарній, соціальній та інформаційній сфері:

  бере участь у формуванні і реалізації державної політики, спрямованої на розв’язання соціальних проблем військовослужбовців, осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку;

  здійснює керівництво та контроль за діяльністю органів військового управління щодо реалізації гуманітарної і соціальної політики в Збройних Силах;

  інформує громадськість про стан справ у Збройних Силах, процеси, що відбуваються в армійському середовищі, та сприяє підвищенню довіри суспільства до Збройних Сил;

  бере участь у військово-патріотичному вихованні громадян України;

  розробляє і здійснює комплекс профілактичних, лікувальних, санаторно-курортних, оздоровчих та реабілітаційних заходів, спрямованих на охорону і зміцнення здоров’я військовослужбовців, працівників Збройних Сил та осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку, членів їх сімей, організовує роботу лікувальних, санаторно-курортних та оздоровчих закладів;

  здійснює та координує роботу щодо поліпшення морально-психологічного стану особового складу Збройних Сил;

  забезпечує у Збройних Силах розвиток фізичної культури, спорту та туризму;

  організовує у Збройних Силах торговельно-побутове обслуговування військовослужбовців і членів їх сімей;

  забезпечує координацію виконання програм, спрямованих на соціальну та професійну адаптацію військовослужбовців, які звільняються із Збройних Сил у зв’язку із скороченням штатів або здійсненням організаційних заходів, осіб, звільнених з військової служби у запас або відставку;

  забезпечує конверсію військових містечок та інших військових об’єктів;

  8) у сфері міжнародного співробітництва:

  здійснює міжнародне співробітництво за воєнно-політичним, військово-технічним напрямами, а також з питань цивільно-військових відносин;

  бере участь у підготовці пропозицій і забезпечує виконання рішень щодо участі військових підрозділів, окремих військовослужбовців і працівників Збройних Сил у міжнародних миротворчих операціях, надання військової допомоги іноземним державам, направлення підрозділів Збройних Сил до інших держав, допуску та умов перебування підрозділів збройних сил інших держав на території України;

  подає пропозиції щодо представництва України у воєнно-політичних та військових органах відповідних міжнародних організацій;

  організовує роботу з виконання у Збройних Силах міжнародних договорів України;

  направляє за кордон військовослужбовців та працівників Збройних Сил для проходження військової служби, роботи або навчання;

  забезпечує надання іноземним державам послуг з підготовки військових кадрів;

  9) у питаннях діяльності  в умовах особливого періоду:

  забезпечує здійснення заходів щодо мобілізації (демобілізації) у Збройних Силах, бере участь у забезпеченні мобілізації (демобілізації) в інших військових формуваннях та здійсненні заходів, пов’язаних з мобілізацією (демобілізацією) в державі;

  забезпечує разом з іншими державними органами здійснення заходів щодо правового режиму воєнного стану у порядку, передбаченому законодавством;

  здійснює переведення структурних підрозділів Міноборони, підпорядкованих йому органів та підприємств, що належать до сфери його управління на функціонування в умовах особливого періоду, а Збройних Сил — на організацію і штати воєного часу;

  забезпечує стратегічне розгортання Збройних Сил і бере участь у забезпеченні переведення на штати воєнного часу інших військових формувань, Держспецтрансслужби і Держспецзв’язку;

  здійснює заходи щодо забезпечення застосування Збройних Сил;

  10) забезпечує комплектування Збройних Сил, інших військових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби особовим складом, здійснює разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування заходи щодо підготовки громадян до військової служби, їх призову на військову службу або прийняття на військову службу за контрактом, звільнення в запас військовослужбовців;

  11) організовує роботу з утилізації надлишкового озброєння, військової техніки та боєприпасів і координує діяльність органів виконавчої влади у цій сфері;

  12) бере участь у здійсненні заходів щодо ліквідації наслідків та захисту населення під час надзвичайних ситуацій;

  13) забезпечує об’єктивне і своєчасне інформування Верховної Ради України, Президента України, Ради національної безпеки і оборони України та Кабінету Міністрів України про стан справ у Збройних Силах;

  14) організовує охорону праці у Збройних Силах;

  15) забезпечує додержання вимог законодавства щодо екологічної безпеки у Збройних Силах;

  16) здійснює захист своїх законних прав та інтересів у судах та інших юрисдикційних органах, зокрема в міжнародних;

  17) бере участь у реалізації державної політики у сфері охорони державної таємниці;

  18) виконує інші функції, пов’язані з реалізацією покладених на Міноборони завдань.

  5. Міноборони має право:

  залучати фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

  утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади комісії та експертні групи із залученням до роботи в них фахівців на договірній основі;

  брати участь у здійсненні контролю за підготовкою підприємств, установ та організацій усіх форм власності до виконання мобілізаційних завдань, станом їх виконання;

  одержувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

  скликати в установленому порядку наради за участю представників органів виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

  установлювати заохочувальні відзнаки Міноборони та порядок нагородження ними.

  6. Міноборони під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також з відповідними органами іноземних держав.

  Міноборони видає з питань, що належать до його компетенції, нормативно-правові акти, які є обов’язковими для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

  Нормативно-правові акти Міноборони підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством.

  7. Міноборони очолює Міністр, якого призначає на посаду за поданням Президента України і звільняє з посади Верховна Рада України.

  Міністр оборони має заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду і звільняються з посади в установленому законодавством порядку.

  Міністр розподіляє обов’язки між своїми першим заступником та заступниками.

  8. Міністр оборони:

  1) здійснює керівництво Міністерством і несе відповідальність перед Президентом України, Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України за формування і реалізацію державної політики у сфері оборони і військового будівництва;

  2) здійснює в мирний і воєнний час військово-політичне та адміністративне управління Збройними Силами;

  3) координує здійснення центральними органами виконавчої влади заходів у сфері оборони, визначає політичні пріоритети, стратегічні напрями роботи Міністерства та шляхи досягнення поставлених цілей;

  4) подає в установленому законодавством порядку пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади першого заступника та заступників Міністра;

  5) приймає рішення щодо розподілу бюджетних коштів, головним розпорядником яких є Міноборони;

  6) призначає на посаду та звільняє в установленому порядку з посади військовослужбовців;

  7) подає в установленому порядку на затвердження Президентом України перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  8) вносить в установленому порядку Президентові України подання про призначення на посади та звільнення з посад осіб вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  9) проводить відповідно до наданих йому повноважень переговори та підписує міжнародні договори України;

  10) присвоює в установленому порядку військові звання та вносить Президентові України подання про присвоєння військових звань особам вищого офіцерського складу Збройних Сил;

  11) нагороджує відзнаками Міноборони, достроково присвоює чергові військові звання військовослужбовцям (до полковника включно) і ранги державним службовцям та застосовує інші види заохочення військовослужбовців і працівників Збройних Сил;

  12) представляє військовослужбовців та працівників Збройних Сил до відзначення державними нагородами та вносить подання про дострокове присвоєння рангів державним службовцям відповідно до своїх повноважень;

  13) призначає на посаду та звільняє з посади державних службовців, організовує їх підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, формує і затверджує кадровий резерв державних службовців, присвоює відповідні ранги державним службовцям, видає накази з питань проходження державної служби;

  14) здійснює загальне керівництво Військовою службою правопорядку у Збройних Силах через начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил та контроль за її діяльністю;

  15) організовує роботу щодо запобігання корупції, виявлення та припинення її проявів, усунення наслідків корупційних діянь;

  16) приймає рішення про списання військового майна згідно із законодавством;

  17) здійснює інші повноваження відповідно до законів та нормативно-правових актів.

  9. Міністр на основі та на виконання актів законодавства видає накази і директиви, організовує і контролює їх виконання.

  З питань реформування та розвитку Збройних Сил, їх бойової і мобілізаційної готовності, оперативної та бойової підготовки, здійснення організаційних заходів та інспектування Міністр видає спільні з начальником Генерального штабу — Головнокомандувачем Збройних Сил накази і директиви.

  Міністр у разі потреби видає спільні з керівниками центральних і місцевих органів виконавчої влади акти.

  Міністр має право скасовувати накази і директиви підпорядкованих йому органів військового управління.

  10. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Міноборони, обговорення найважливіших напрямів його діяльності та розвитку Збройних Сил у Міноборони утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), його першого заступника та заступників, начальника Генерального штабу — Головнокомандувача Збройних Сил, керівників урядових органів державного управління, що діють у складі Міністерства, командувачів видів Збройних Сил за посадами.

  До складу колегії також входять за їх згодою представники комітетів Верховної Ради України, органів державної влади, установ, громадських організацій, науковці та інші особи.

  Положення про колегію та її склад затверджуються в установленому законодавством порядку.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами Міністра.

  11. Для розгляду питань наукової і науково-технічної діяльності у Збройних Силах утворюються воєнно-наукова та науково-технічна ради.

  У Міноборони можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи.

  Склад цих органів і положення про них затверджує Міністр.

  12. Граничну чисельність працівників Міноборони затверджує Кабінет Міністрів України.

  Структуру центрального апарату Міноборони та положення про його структурні підрозділи затверджує Міністр.

  Кошторис центрального апарату Міноборони та його штатний розпис затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

  13. Міноборони є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

  _____________________