• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 19 липня 2006 р. № 999

   

  Порядок

  забезпечення інвалідів автомобілями

   

  Загальна частина

  1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення автомобілями інвалідів, зокрема дітей-інвалідів, які мають право на їх отримання безоплатно або на пільгових умовах і місце проживання яких зареєстровано в Україні в установленому законодавством порядку. 

  Для забезпечення автомобілями діти-інваліди беруться на облік після досягнення ними п’ятирічного віку.

  Забезпечення автомобілями інвалідів за місцем проживання і реєстрації здійснюється Міністерством праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головними управліннями праці та соціального захисту населення обласних, Головним управлінням соціального захисту населення Київської міської і управлінням праці та соціального захисту населення Севастопольської міської держадміністрацій (далі – головні управління соціального захисту).

  Інваліди, які проживають в установах соціального обслуговування на повному державному утриманні, автомобілями не забезпечуються. У разі влаштування інваліда на проживання до установи соціального обслуговування автомобіль, отриманий інвалідом, законним представником дитини-інваліда через головне управління соціального захисту, повертається головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі – управління виконавчої дирекції) у повному комплекті для реалізації в установленому порядку.

  2. Фінансування витрат, пов’язаних з отриманням автомобілів та підготовкою їх до експлуатації, здійснюється:

  для осіб, інвалідність яких пов’язана з трудовим каліцтвом, що настало від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, (далі – інваліди унаслідок трудового каліцтва), – за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – Фонд соціального страхування);

  для інших інвалідів – за рахунок коштів, передбачених на цю мету у державному бюджеті.

  Автомобілі для інвалідів унаслідок трудового каліцтва придбаваються Фондом соціального страхування та виділяються головними управліннями соціального захисту згідно з укладеними з управліннями виконавчої дирекції договорами.

  Особи, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру, забезпечуються автомобілями на загальних підставах за рахунок коштів державного бюджету.

  Мінпраці за передбаченою законом про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетною програмою для фінансування забезпечення інвалідів автомобілями перераховує кошти на рахунок, відкритий органами Державного казначейства Фонду соціального захисту інвалідів.

  Оплату робіт з виготовлення і поставки автомобілів здійснює
  Фонд соціального захисту інвалідів в установленому законодавством порядку.

  Складення і подання фінансової звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

   

  3. Підставою для забезпечення інвалідів автомобілями є заява, документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку, та висновок обласної, центральної міської у мм. Києві та Севастополі, республіканської в Автономній Республіці Крим медико-соціальної експертної комісії (далі – відповідно облМСЕК, ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем.

  Незалежно від медичних показань мають право на забезпечення автомобілями:

  інваліди І та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  інваліди війни І групи по зору або без обох рук;

  інваліди з куксами обох ніг і рук.

  Крім того, інвалід або член його сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому передається право керування автомобілем, законний представник дитини-інваліда подає копію посвідчення водія на право керування автомобілем відповідної категорії.

  Перелік медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями затверджується МОЗ.

  4. Розподіл автомобілів, придбаних для інвалідів за рахунок коштів, зазначених у пунктах 2 і 18 цього Порядку, здійснюється відповідно головними управліннями соціального захисту і управліннями виконавчої дирекції у такому співвідношенні:

  1) 50 відсотків – особам, що мають право на першочергове забезпечення автомобілями;
  2) 30 відсотків – особам, що мають право на позачергове забезпечення автомобілями;
  3) 20 відсотків – особам усіх інших категорій, що забезпечуються автомобілями у порядку загальної черги.
  У разі відсутності на обліку для забезпечення автомобілями 
  (далі – облік) інвалідів, зазначених у підпункті 1, автомобілі розподіляються серед інвалідів, зазначених у підпунктах 2 і 3, у співвідношенні відповідно 60 і 40 відсотків.

  Рішення про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів затверджуються наказами головних управлінь соціального захисту.

  5. На облік беруться і забезпечуються автомобілями інваліди, які:

  не мають в особистому користуванні автомобіля, у тому числі придбаного за власні кошти (незалежно від строку такого придбання) або отриманого через головне управління соціального захисту, що перебував в експлуатації менш як 10 років (крім випадків, передбачених пунктом 8);

  протягом семи років перед взяттям на облік і отриманням автомобіля не купували і не отримували його як благодійну допомогу.

  6. Інвалід, законний представник дитини-інваліда отримує автомобіль на десятирічний строк без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Після закінчення зазначеного строку інвалід може користуватися таким автомобілем до отримання нового або повернути його головному управлінню соціального захисту чи управлінню виконавчої дирекції на умовах згідно з пунктом 14 цього Порядку.

  7. Інвалід може мати в своєму користуванні лише один автомобіль, отриманий через головне управління соціального захисту за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів і коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування.

  8. Інвалід може бути достроково взятий на облік на підставі рішення колегії Мінпраці, а інвалід унаслідок трудового каліцтва – за погодженням з правлінням Фонду соціального страхування у разі:

  викрадення автомобіля, якщо протягом року з моменту оголошення про розшук автомобіль не знайдено, що підтверджується довідкою, виданою підрозділом МВС;

  неможливості відновлення автомобіля та непридатності його для подальшої експлуатації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що сталася не з вини інваліда або особи, яка керувала автомобілем у присутності інваліда, або нещасного випадку чи стихійного лиха, що підтверджуються відповідними довідками, виданими підрозділами МВС чи МНС.

  9. У разі коли в сім’ї є два і більше інвалідів, що перебувають на обліку, позачергово виділяється один автомобіль з подальшим зняттям їх із черги. При цьому один з інвалідів на вибір (за згодою інших) забезпечується автомобілем на більш вигідних для нього умовах (безоплатно або з оплатою 7 відсотків вартості), якщо один з членів сім’ї має право на забезпечення автомобілем на таких самих умовах.

  10. Підприємство-постачальник здійснює підготовку автомобілів до експлуатації і видає їх інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів згідно з наказом головного управління соціального захисту про розподіл автомобілів та забезпечення ними інвалідів.

  11. Головні управління соціального захисту організовують для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) навчання водінню автомобіля у навчальних закладах будь-якої форми власності за наявності в них необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, кадрів педагогічних працівників, а також ліцензії на такий вид діяльності, отриманої в установленому порядку, за рахунок коштів від реалізації повернутих автомобілів, перерахованих відділенням Фонду соціального захисту інвалідів. З цією метою укладається тристоронній договір на проведення навчання водінню автомобіля, а головні управління соціального захисту передають відділенням Фонду соціального захисту інвалідів заяви інвалідів на навчання та завірені копії таких документів:

  висновків облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про встановлення медичних показань для забезпечення автомобілем і відсутність протипоказань до керування ним;

  підтвердження про перебування інвалідів на обліку;

  пенсійних посвідчень або посвідчень отримувачів державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

  довідки про реєстрацію місця проживання.

  Згідно з укладеним договором навчальний заклад надає Фонду соціального захисту інвалідів відповідні документи на оплату навчання.

  Навчальний заклад надсилає відповідному головному управлінню соціального захисту та відділенню Фонду соціального захисту інвалідів підтвердження про видачу інваліду документа про проходження навчання.

  Навчання водінню автомобіля інвалідів унаслідок трудового каліцтва організовується та оплачується відповідними управліннями виконавчої дирекції. 

  Навчання водінню автомобіля інвалідів за рахунок коштів державного бюджету або коштів Фонду соціального страхування проводиться один раз з оплатою виходячи із середньої його вартості у відповідному регіоні, мм. Києві та Севастополі, яка не може перевищувати  двох з половиною розмірів мінімальної заробітної плати.

  Навчання водінню автомобіля члена сім’ї, якому передається право керування ним, законного представника дитини-інваліда здійснюється за власні кошти.

  12. Реєстраційні документи на автомобіль оформляються на інвалідів, а дітям-інвалідам на їх законних представників.

  У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС робиться відмітка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, передачу права керування автомобілем члену сім’ї (у разі потреби), а також про заборону відчуження автомобіля.

  13. Інвалід або член сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник дитини-інваліда отримує автомобіль особисто.

  14. Заміна автомобілів, отриманих інвалідами, законними представниками дітей-інвалідів через головні управління соціального захисту, яким групу інвалідності встановлено безстроково, провадиться після закінчення десятирічного строку експлуатації на підставі раніше виданого висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем без повторного медичного огляду з обов’язковим урахуванням висновку лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем.

  Для вирішення питання про заміну автомобіля інваліди (крім тих, кому групу інвалідності встановлено безстроково) проходять повторний огляд в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) після закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля.

  Якщо раніше інваліду були встановлені медичні показання для забезпечення автомобілем або мотоколяскою, які на даний час не виготовляються вітчизняними виробниками, інвалід підлягає повторному медичному огляду в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) для підтвердження наявності медичних показань для забезпечення автомобілем іншої модифікації з тих, якими головні управління соціального захисту забезпечують інвалідів.

  У разі заміни автомобіля інвалід або член сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник дитини-інваліда на підставі письмової довідки головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції, форма якої затверджується Мінпраці, знімає автомобіль з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС). Після цього інвалід, законний представник дитини-інваліда повертає придатний до подальшої експлуатації автомобіль, що перебував у користуванні, головному управлінню соціального захисту, що забезпечує інваліда новим автомобілем, а інвалід унаслідок трудового каліцтва – управлінню виконавчої дирекції.

  У разі коли під час технічного огляду автомобіль визнано непридатним для подальшої експлуатації, інвалід або член сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законний представник дитини-інваліда здає автомобіль на підприємство, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту.

  Кошти, отримані за автомобілі, що перебували у користуванні інвалідів, законних представників дітей-інвалідів, спрямовуються на спеціальні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, а у разі повернення автомобілів інвалідами унаслідок трудового каліцтва – на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.

  Отриманий від підприємства, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, документ про здачу автомобіля інвалід, законний представник дитини-інваліда подає головному управлінню соціального захисту, а інвалід унаслідок трудового каліцтва – відповідному управлінню виконавчої дирекції.

  15. За рішенням головного управління соціального захисту інвалід, законний представник дитини-інваліда може повернути автомобіль, що перебував у його користуванні, незалежно від строку експлуатації автомобіля у повному комплекті та в задовільному технічному стані без права взяття на облік протягом 10 років від дня отримання повернутого автомобіля.

  16. Після смерті інваліда автомобіль, яким він був забезпечений через головне управління соціального захисту, залишається у користуванні його сім'ї, якщо в ній є інвалід, у разі:

  наявності медичних показань для забезпечення автомобілем, встановлених облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК);

  проживання і реєстрації на час смерті інваліда за місцем його проживання і реєстрації;

  відсутності іншого автомобіля, у тому числі отриманого через головне управління соціального захисту.

  Перереєстрація автомобіля на ім'я інваліда з числа членів сім'ї, законного представника дитини-інваліда проводиться підрозділом МВС на підставі письмової довідки, форма якої затверджується Мінпраці. Зазначена довідка видається інваліду, законному представнику дитини-інваліда головним управлінням соціального захисту, де інвалід перебував на обліку як отримувач автомобіля, а інваліду унаслідок трудового
  каліцтва – управлінням виконавчої дирекції.

  Член сім’ї померлого інваліда, який є також інвалідом, має право повторно стати на облік, але не раніше закінчення встановленого строку експлуатації автомобіля, отриманого померлим інвалідом чи законним представником дитини-інваліда.

  В іншому разі автомобіль повертається (вилучається) головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті для реалізації в установленому порядку.

  Примусове вилучення автомобіля, отриманого інвалідом, законним представником дитини-інваліда, здійснюється відповідними органами державної виконавчої служби на виконання рішення суду за поданням головного управління соціального захисту або управління виконавчої дирекції.

   

  17. У разі виїзду інваліда, який отримав автомобіль через головне управління соціального захисту, на постійне місце проживання за межі України інвалід, законний представник дитини-інваліда зобов'язаний повернути автомобіль головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції у повному комплекті.

  18. У разі повернення головному управлінню соціального захисту або управлінню виконавчої дирекції автомобіль підлягає зняттю з обліку в підрозділі МВС за місцем його реєстрації на підставі довідки, форма якої затверджується Мінпраці (номерні знаки і реєстраційні документи здаються до підрозділу МВС).

  Повернуті головним управлінням соціального захисту або управлінням виконавчої дирекції автомобілі підлягають технічному огляду в установленому порядку з метою визначення придатності для подальшої експлуатації, відсотка зносу та проведення експертної оцінки залишкової вартості.

  Автомобілі, придатні для подальшої експлуатації, за рішенням головних управлінь соціального захисту та управлінь виконавчої дирекції пропонуються інвалідам (за письмовою згодою інваліда, законного представника дитини-інваліда) з використанням протягом строку, визначеного з урахуванням відсотка зносу автомобіля. Забезпечення інвалідів такими автомобілями здійснюється у порядку черговості.

  Непридатні для подальшої експлуатації автомобілі здаються головними управліннями соціального захисту або управліннями виконавчої дирекції підприємствам, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту.

  Інваліди (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва), що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 та 30 відсотків вартості), перераховують кошти на спеціальний рахунок Фонду соціального захисту інвалідів, а інваліди унаслідок трудового каліцтва, що забезпечуються автомобілями на пільгових умовах (за 7 відсотків
  вартості),
  на рахунки управлінь виконавчої дирекції.

  Перераховані за автомобілі кошти (7 та 30 відсотків вартості) використовуються на придбання автомобілів для інвалідів.

  Кошти від реалізації повернутих головним управлінням соціального захисту автомобілів спрямовуються на спеціальні рахунки відділень Фонду соціального захисту інвалідів, відкриті в органах Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, і використовуються для навчання інвалідів водінню автомобіля, а також для:

  доставки автомобілів до підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту;

  транспортування до підприємств, що здійснюють торгівлю транспортними засобами;

  зняття з обліку у підрозділах МВС;

  визначення придатності для подальшої експлуатації та проведення експертної оцінки залишкової вартості автомобілів;

  переобладнання автомобілів на іншу модифікацію згідно з висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК).

  Якщо протягом 10 місяців відповідного року використано менш
  як 70 відсотків річних надходжень від реалізації повернутих автомобілів, відділення Фонду соціального захисту інвалідів зобов’язані перерахувати  Фонду прогнозний залишок коштів з урахуванням очікуваного використання їх у відповідному бюджетному періоді для подальшого придбання автомобілів для інвалідів.

  У такому ж порядку використовуються кошти, отримані від реалізації повернутих інвалідами автомобілів, що зараховуються на рахунки відповідних управлінь виконавчої дирекції.

  19. Ремонт і технічне обслуговування отриманих інвалідами, законними представниками дітей-інвалідів автомобілів здійснюється за рахунок їх власних коштів з подальшою компенсацією витрат відповідно до законодавства.

  20. Контроль за експлуатацією автомобілів здійснюють підрозділи МВС, головні управління соціального захисту, управління виконавчої дирекції.

  У разі позбавлення інваліда або члена сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда права керування автомобілем на певний час за порушення правил дорожнього руху або у разі знаходження їх у місцях позбавлення волі строк експлуатації автомобіля продовжується на відповідний період.

  Підрозділ МВС повідомляє головне управління соціального захисту, де інвалід перебуває на обліку, або управління виконавчої дирекції, яке забезпечило автомобілем інваліда унаслідок трудового каліцтва, у триденний строк після прийняття рішення про позбавлення права керування автомобілем за порушення правил дорожнього руху інваліда або члена сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда.  
   

  Огляд інвалідів медико-соціальними

  експертними комісіями

  21. Огляд інвалідів з метою встановлення медичних показань для забезпечення автомобілями і протипоказань до керування ними проводиться облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) шляхом вивчення медичних документів лікувально-профілактичного закладу, медико-експертних справ інвалідів. Інваліди з діагнозом, який ускладнює прийняття рішення медико-соціальною експертною комісією, направляються до лікувально-профілактичних закладів або клінік науково-дослідних інститутів МОЗ чи Академії медичних наук для додаткового медичного огляду.

  22. Після огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) складає акт про наявність (відсутність) в інваліда відповідних медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням. Акти про огляд інвалідів зберігаються разом з висновками в медико-експертній справі інваліда в облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), якою проводився огляд.

  23. У витягу з акта огляду інваліда, що надсилається облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) головним управлінням соціального захисту, повинні зазначатися:

  номер акта і дата видачі висновку про наявність (відсутність) в інваліда медичних показань для забезпечення автомобілем;

  код хвороби, що стала причиною інвалідності, згідно з міжнародною класифікацією хвороб МКХ-10;

  модифікація автомобіля;

  дані щодо наявності (відсутності) протипоказань до керування автомобілем.

  У разі коли інвалідність настала унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, копія витягу з акта огляду інваліда надсилається відповідному управлінню виконавчої дирекції. 

  24. Висновок про відсутність медичних показань для забезпечення  автомобілем або про наявність протипоказань до керування ним облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) надсилає інваліду, законному представнику дитини-інваліда, а копію висновку органу праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконкому міської, районної у місті ради (далі районні управління соціального захисту) за місцем проживання та реєстрації інваліда чи управлінню виконавчої дирекції.

   

  Черговість забезпечення інвалідів автомобілями

  25. Позачергово автомобілі отримують:

  1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

  інваліди війни;

  інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших  місць примусового тримання;

  сім’ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку;

  інваліди ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  інваліди з ампутацією обох ніг, якщо вони постійно працюють або навчаються;

  2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем:

  інваліди І групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  інваліди війни І групи по зору або без обох рук;

  інваліди з куксами обох ніг і рук.

  26. Першочергово з осіб, зазначених у пункті 25 цього Порядку, забезпечуються автомобілями інваліди, які відповідно до статті 11 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” належать до осіб, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

  27. У порядку загальної черговості забезпечуються автомобілями інші інваліди, які мають відповідні медичні показання.  

  28. Інваліди унаслідок трудового каліцтва забезпечуються автомобілями з дотриманням умов, визначених у пунктах 25 – 27 цього Порядку.

   

  Безоплатне забезпечення інвалідів

  автомобілями з ручним і звичайним керуванням

  29. Безоплатно автомобілями з ручним керуванням забезпечуються:

  1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

  інваліди війни;

  інваліди від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших  місць примусового тримання;

  особи з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

  інваліди з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

  інваліди унаслідок трудового каліцтва; 

  2) незалежно від наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і за відсутності протипоказань до керування ним інваліди I та II групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  3) сім’ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на безоплатне забезпечення автомобілем.

   

  Пільгове забезпечення інвалідів

  автомобілями з ручним і звичайним керуванням

  30. Забезпечення автомобілями на пільгових умовах з оплатою
  7 відсотків їх вартості та передачею права керування члену сім’ї інваліда, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда, здійснюється:

  1) за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказань до керування ним:

  інвалідів війни;

  інвалідів від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин з числа колишніх малолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язнів концентраційних таборів, гетто та інших  місць примусового тримання;

  осіб з числа реабілітованих жертв політичних репресій, які є інвалідами унаслідок репресій згідно з висновком медико-соціальної експертної комісії;

  інвалідів з ампутацією обох ніг, які мають протипоказання до протезування, на підставі спільного висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) і відповідного підприємства протезної промисловості;

  інвалідів унаслідок трудового каліцтва;

  2) незалежно від наявності медичних показань і за наявності протипоказань до керування автомобілем:

  інвалідів I та ІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  інвалідів війни І групи по зору або без обох рук;

  інвалідів з куксами обох ніг і рук;

  3) сім’ї з двома і більше інвалідами, які забезпечуються автомобілями згідно з пунктом 9 цього Порядку, за умови, що один з них має право на  забезпечення автомобілем на пільгових умовах з оплатою 7 відсотків його вартості.

  Факт спільного проживання інваліда та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем, може бути встановлений на підставі акта комісії, утвореної у складі депутата місцевої ради, посадової особи районного управління соціального захисту і двох сусідів інваліда. 

  До членів сім’ї належать особи, які разом проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки на підставі шлюбу, кровного споріднення, усиновлення.

  31. Забезпечення автомобілями на пільгових умовах з оплатою
  30 відсотків їх вартості здійснюється:

  за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням, посвідчення на право керування автомобілем і відсутності протипоказань до керування ним:

  інвалідів з дитинства;

  інвалідів від загального захворювання;

  осіб з числа військовослужбовців, які стали інвалідами унаслідок захворювання, отриманого під час проходження військової служби, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формувань, які стали інвалідами унаслідок захворювання, отриманого під час проходження служби у зазначених формуваннях;

  інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією і відмовилися від забезпечення їх автомобілями як інвалідів війни;

  інвалідів ІІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї (категорія 1);

  осіб, інвалідність яких настала унаслідок нещасних випадків невиробничого характеру. 

  За 30 відсотків вартості отримують автомобілі законні представники (за відсутності в них протипоказань до керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування автомобілем) дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства унаслідок дитячого церебрального паралічу, прогресуючої дистрофії (міотрофії, аміотрофії), з вираженими наслідками перенесених органічних захворювань, травмами головного або спинного мозку (тетрапарез, геміпарез), які не можуть самостійно пересуватися, за наявності у таких інвалідів, дітей-інвалідів медичних показань для забезпечення автомобілем з ручним керуванням.

   

  Переоформлення або переобладнання

  автомобіля, отриманого інвалідом або

  законним представником дитини-інваліда

  32. У разі коли під час експлуатації автомобіля у інваліда, члена сім’ї, якому передано право керування автомобілем, або законного представника дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем члену сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку для інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) – за рішенням головного управління соціального захисту згідно з клопотанням районного управління соціального захисту, а для інвалідів унаслідок трудового
  каліцтва – за рішенням управління виконавчої дирекції.

  33. Переобладнання автомобілів для інвалідів, яким за висновком облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) потрібен автомобіль іншої модифікації,  здійснюється за погодженням з підприємством – виконавцем державного замовлення на поставку автомобілів або Центром безпеки дорожнього руху державної автомобільної інспекції МВС чи ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансзв’язку за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на цю мету, інвалідам унаслідок трудового каліцтва – за рахунок коштів, передбачених у бюджеті Фонду соціального страхування. 

   

  Облік та видача автомобілів інвалідам

  або законним представникам дітей-інвалідів

  34. Для взяття на облік згідно з цим Порядком інвалід, законний представник дитини-інваліда подає до районного управління соціального захисту за місцем проживання і реєстрації заяву, форма якої затверджується Мінпраці.

  Заява реєструється у спеціальному журналі обліку. До заяви додаються:

  копія довідки МСЕК про групу та причину інвалідності, а для дітей-інвалідів – копія медичного висновку;

  копія паспорта (для інваліда) або копія свідоцтва про народження (для дитини-інваліда);

  копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера інваліду та члену сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законному представнику дитини-інваліда;

  довідка про реєстрацію місця проживання інваліда та члена сім’ї, якому передається право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда;

  копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії;

  для інвалідів І, ІІ та ІІІ групи з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, а також громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, – копія посвідчення про належність до категорії 1 осіб, що постраждали унаслідок дії зазначених вище факторів, та медична довідка визначеного органами охорони здоров’я зразка щодо спроможності інваліда керувати автомобілем (для інвалідів І та ІІ групи, які забезпечуються автомобілями безоплатно);

  для інвалідів від загального захворювання або захворювання, отриманого під час проходження військової служби чи служби в органах внутрішніх справ, державної безпеки, інших військових формуваннях, з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з імперіалістичною Японією, – довідка військкомату або інші документи (копія партизанського квитка), що підтверджують таку участь (надається військкоматом на запит головного чи районного управління соціального захисту) або посвідчення інваліда війни;

  для інвалідів унаслідок трудового каліцтва – копія акта про нещасний випадок на виробництві або акта розслідування професійного захворювання. 

  Після реєстрації заяви районним управлінням соціального захисту в день звернення видається, а у разі надходження заяви поштою – у триденний строк інваліду надсилається направлення до лікувально-профілактичного закладу для проходження медичного огляду та направлення на МСЕК. Після проходження інвалідом медичного огляду лікувально-профілактичний заклад у п’ятиденний строк надсилає до облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) направлення (форма № 088/о) і витяг з медичної картки амбулаторного (стаціонарного) хворого та в обов’язковому порядку повідомляє про це районне управління соціального захисту, яке видало таке направлення до лікувально-профілактичного закладу.

  Після надходження повідомлення лікувально-профілактичного закладу районне управління соціального захисту надсилає документи інваліда разом із заявою до головного управління соціального захисту.

  35. Головне управління соціального захисту реєструє заяви разом з іншими необхідними документами у журналі, форма якого затверджується Мінпраці, приймає відповідне рішення і надсилає його у письмовій формі районним управлінням соціального захисту, які видали направлення, та інвалідам, законним представникам дітей-інвалідів.

  Реєстрація усіх документів з урахуванням висновку облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), що надійшли протягом календарного місяця, проводиться протягом 20 днів після закінчення місяця, в якому надійшла заява з усіма необхідними документами.

  Облік інвалідів ведеться в розрізі таких категорій за окремою нумерацією:

  1) інваліди з правом на першочергове забезпечення;

  2) інваліди з правом на позачергове забезпечення;

  3) інваліди з правом на забезпечення у порядку загальної черги.

  Окремо ведеться облік інвалідів унаслідок трудового каліцтва.

  Прізвища інвалідів, яким встановлено медичні показання в один і той же день, вносяться до журналу обліку в порядку зростання номерів висновків про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем.

  Прошнуровані та пронумеровані журнали обліку підлягають зберіганню протягом 75 років.

  36. Взяття на облік інваліда здійснюється головним управлінням соціального захисту у розрізі наявних черг інвалідів (відповідно до пунктів 25 – 28) з дати огляду облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК), яка видала інваліду висновок про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем у разі, коли такий висновок видано не раніше дати реєстрації заяви.

  Інваліди, які мають право на забезпечення автомобілями незалежно від наявності медичних показань, беруться на облік з дати подання заяви разом з документами, зазначеними у пункті 34 цього Порядку.

  Не береться на облік інвалід, який має відповідні медичні показання для забезпечення автомобілем з ручним керуванням та протипоказання до керування автомобілем, у разі відсутності члена сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда і якому інвалід міг би передати право керування автомобілем. У разі змін у складі сім’ї такий інвалід береться на облік з дати звернення до головного управління соціального захисту із заявою та документами, що підтверджують зазначені зміни.

  У разі переїзду інвалід береться на облік за новим місцем проживання і реєстрації з дати взяття на облік за попереднім місцем проживання. При цьому в списках інвалідів, яких узято на облік, робиться  позначка „прибув” (дата, місяць, рік) із зазначенням регіону або „вибув” (зазначається причина, найменування регіону).

  Головні управління соціального захисту щороку не пізніше 25 січня проводять інвентаризацію особових справ інвалідів (крім інвалідів унаслідок трудового каліцтва) і за її результатами не пізніше 1 лютого оприлюднюють списки інвалідів, яких узято на облік, окремо за категоріями згідно з пунктами 25 – 27 цього Порядку, складені за формою, що затверджується Мінпраці, і щороку до 25 березня проводять разом з управліннями виконавчої дирекції звірення особових справ інвалідів унаслідок трудового каліцтва і за його результатами оформляють акт та не пізніше 1 квітня оприлюднюють список інвалідів унаслідок трудового каліцтва, яких узято на облік.

  Громадяни мають право на безперешкодне ознайомлення із списками інвалідів, яких узято на облік.

  Списки інвалідів, які мають право на першочергове забезпечення автомобілями, а також перших 10 відсотків загальної кількості інвалідів з тих, що перебувають на обліку для забезпечення автомобілем позачергово та у порядку загальної черговості, вивішуються в приміщеннях головних управлінь соціального захисту. Такі списки щороку не пізніше 5 лютого надсилаються також районним управлінням соціального захисту для їх оприлюднення.

  37. На кожного інваліда, взятого на облік згідно з цим Порядком, оформлюється особова справа, в якій містяться:

  заява інваліда, законного представника дитини-інваліда;

  висновок облМСЕК (ЦМСЕК, КрМСЕК) про наявність медичних показань для забезпечення автомобілем;

  документ головного управління соціального захисту про раніше отриманий автомобіль, а також довідка про здачу його підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту;

  розпорядження головного управління соціального захисту про призначення грошової компенсації витрат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобіля або на транспортне обслуговування (у разі її призначення), складене за формою, що затверджується Мінпраці;

  документи, зазначені у пункті 34 цього Порядку.

  Якщо на момент взяття на облік в інваліда або члена сім’ї, якому буде передано право керування автомобілем, немає посвідчення на право керування автомобілем, перед отриманням автомобіля до особової справи додається копія посвідчення на право керування автомобілем інваліда або члена сім’ї, якому буде передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда та висновок лікувально-профілактичного закладу про спроможність інваліда або члена сім’ї, якому буде передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда керувати автомобілем на момент прийняття рішення про забезпечення автомобілем.

  Витяг з рішення головного управління соціального захисту про забезпечення автомобілем також додається до особової справи інваліда.

  38. Якщо під час перебування на обліку набуто право на забезпечення автомобілем на більш вигідних умовах, інваліди беруться на облік на нових умовах з дати набуття такого права.

  39. Повідомлення про забезпечення інваліда автомобілем, форма якого затверджується Мінпраці, надсилається головним управлінням соціального захисту районному управлінню, а копія додається до особової справи. 

  40. Особові справи інвалідів, яких забезпечено автомобілями, зберігаються в головних управліннях соціального захисту довічно.

  Після виїзду інваліда на постійне місце проживання за кордон, влаштування на проживання до установи соціального обслуговування його особова справа для забезпечення автомобілем зберігається протягом десяти років, а у разі смерті інваліда – протягом року, після чого знищується із складенням акта в установленому порядку.

   

  Забезпечення інвалідів автомобілями, 
  визнаними гуманітарною допомогою

  41. За бажанням інвалідів головні управління соціального захисту можуть забезпечувати їх автомобілями, ввезеними в Україну і визнаними в установленому порядку гуманітарною допомогою, без права продажу, дарування, передачі (в тому числі за довіреністю) іншій особі. Автомобілями, отриманими головними управліннями як гуманітарна допомога, інваліди (за їх бажанням), діти-інваліди (за бажанням їх законних представників), які перебувають на обліку, забезпечуються безоплатно в порядку черговості.

  Автомобіль, отриманий головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який перебуває на обліку, видається безоплатно такому інваліду (за його згодою), дитині-інваліду (за згодою її законного представника) незалежно від черговості на десятирічний строк, визначений з дати видачі, із зняттям з обліку.  

  Автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога для конкретного інваліда, який уже користується автомобілем, отриманим через головне управління соціального захисту згідно з цим Порядком (у тому числі автомобілем, отриманим як гуманітарна допомога), видається такому інваліду за умови повернення головному управлінню соціального захисту автомобіля, яким він користується, у повному комплекті.

  У разі відмови інваліда, законного представника дитини-інваліда від автомобіля, отриманого головним управлінням соціального захисту як гуманітарна допомога, такий автомобіль отримується в порядку черговості іншим інвалідом, який перебуває на обліку.

  У разі коли автомобіль, визнаний гуманітарною допомогою, не отримано інвалідом у зв’язку із смертю, такий автомобіль пропонується в порядку черговості іншому інваліду, який перебуває на обліку.

  У разі коли під час експлуатації автомобіля, отриманого інвалідом як гуманітарна допомога, у нього або члена сім’ї, якому передано право керування автомобілем, законного представника дитини-інваліда виявляються протипоказання до керування ним, питання про передачу права керування автомобілем члену сім’ї, який проживає і зареєстрований за місцем проживання та реєстрації інваліда або в одному населеному пункті з ним, вирішується у кожному конкретному випадку за рішенням головного управління соціального захисту за клопотанням районного управління соціального захисту.

  Після смерті інваліда автомобіль, отриманий як гуманітарна допомога, повертається (вилучається) головному управлінню соціального захисту і здається підприємству, що здійснює заготівлю та переробку металобрухту, або видається в порядку черговості інваліду, який перебуває на обліку. Такий інвалід знімається з обліку на десятирічний строк, визначений починаючи з дати отримання автомобіля попереднім інвалідом, з урахуванням строку його експлуатації померлим.

   

  42. Переобладнання автомобіля, отриманого як гуманітарна допомога, відповідно до потреб інваліда здійснюється за його рахунок.

  У реєстраційних документах на автомобіль підрозділом МВС робиться відмітка про видачу автомобіля головним управлінням соціального захисту, передачу права керування автомобілем члену сім’ї (у разі потреби), а також про заборону відчуження автомобіля.

  У разі порушення зазначеної вимоги інвалід у подальшому позбавляється права на забезпечення автомобілем через головне управління соціального захисту.

  Заміна автомобіля, отриманого інвалідом через головне управління соціального захисту як гуманітарна допомога, здійснюється відповідно до цього Порядку.

  _____________________________