• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України


  від 19 липня 2006 р. № 983

   

  ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА
  “Дитяча онкологія” на 2006—2010 роки

   

  Загальна частина

  В Україні кількість дітей із злоякісними новоутвореннями менша, ніж в розвинутих європейських країнах, але за останні три роки вона збільшилася на 4,6 відсотки. Це зумовлено тим, що недостатніми є профілактичні заходи, спрямовані на раннє виявлення захворювань, повільно впроваджуються сучасні методи діагностики онкологічних захворювань та лікування пацієнтів, відсутні необхідні медикаменти та обладнання.

   Реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я дітей, виконанню Конвенції ООН про права дитини, зниженню рівня смертності та інвалідності хворих із злоякісними новоутвореннями сприятиме впровадження і дотримання рекомендованих ВООЗ стандартів надання медичної допомоги хворим дітям. Застосування такого підходу в країнах — членах Європейського Союзу та США дало змогу досягти рівня одужання дітей у 65—70 відсотках випадків, а в Україні цей показник становить лише 40 відсотків.

  Аналіз причини виникнення проблем та
  обґрунтування необхідності їх розв’язання

  Проблеми, що виникли у сфері дитячої онкології, пов’язані з рядом таких об’єктивних та суб’єктивних факторів:

  недостатня спрямованість медичних працівників та громадськості на раннє виявлення онкологічних захворювань у дітей;

  низький рівень обізнаності із сучасними методами лікування і можливостями медицини щодо забезпечення одужання переважної більшості хворих дітей;

  відсутність умов для спільного перебування в лікувальних закладах батьків і дітей у період стаціонарного лікування;

  недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров’я лікувально-діагностичним обладнанням, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, а також бюджетного фінансування;

  недостатня кількість медичного персоналу та психологів у закладах охорони здоров’я із спеціалізованими дитячими онкологічними/гематологічними відділеннями;

  недостатній рівень фінансування наукових досліджень у сфері дитячої онкології;

   обмеженість можливостей для здійснення психологічної, соціальної та правової підтримки дітей з онкологічною патологією.

   До цього часу не створено системи психологічної, трудової та соціальної реабілітації, зокрема санаторно-курортного лікування, дітей з онкологічними захворюваннями після закінчення лікування, реінтеграції їх у суспільство, повернення дитини у колектив та до процесу навчання. Не вжито належних заходів для постійної адаптації клінічних стандартизованих протоколів лікування дітей з онкологічними захворюваннями до сучасних вимог.

  Мета та основні завдання Програми

  Мета Програми полягає у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я дітей у частині надання високоякісної медико-соціальної допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями, збільшенні кількості дітей, що одужують, зниженні рівня інвалідності та смертності дітей з онкологічними захворюваннями.

  Основними завданнями Програми є:

  нормативно-правове врегулювання діяльності закладів охорони здоров’я, пов’язаної з лікуванням дітей із злоякісними новоутвореннями;

  вирішення питань ранньої діагностики, своєчасного лікування дітей із злоякісними новоутвореннями в закладах охорони здоров’я первинної медико-санітарної допомоги;

  створення спеціалізованих діагностичних центрів для забезпечення відповідно до сучасних стандартів променевої, морфологічної та генетичної діагностики злоякісних новоутворень;

  розроблення та запровадження клінічних стандартизованих протоколів лікування дітей з онкологічними захворюваннями;

  удосконалення системи державної реєстрації дітей з онкологічними захворюваннями;

  удосконалення системи підготовки та проведення атестації спеціалістів з питань дитячої онкології, зокрема педіатрів-онкологів і онкогематологів, у вищих медичних навчальних закладах;

  проведення пріоритетних наукових досліджень з питань епідеміології, діагностики, лікування та організації надання допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями;

  розвиток міжнародного співробітництва у сфері дитячої онкології;

  широке залучення засобів масової інформації, громадських організацій до інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективності лікування онкологічних захворювань у дітей.

   Заходи щодо надання високоякісної медико-соціальної допомоги дітям з онкологічною патологією здійснюються згідно з додатком.

  Очікувані результати виконання Програми

  Виконання Програми дасть змогу:

  підвищити рівень обізнаності населення із ризиками онкологічних захворювань у дітей;

  створити систему надання паліативної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями;

  забезпечити надання доступної безоплатної медичної допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями та їх ефективну соціальну підтримку;

  збільшити частку дітей, у яких не виявляється рецидив хвороби протягом п’ятирічного періоду з моменту встановлення діагнозу, до 65 — 70 відсотків;

  знизити на 10 відсотків рівень смертності дітей, зумовленої онкологічними захворюванням.

  Фінансове забезпечення Програми

  Фінансування Програми здійснюється в межах видатків, передбачуваних у державному бюджеті МОЗ, бюджетах Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва і Севастополя, і за рахунок інших джерел.

  Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 350 млн. гривень.

  ____________________  Додаток
  до Програми

  ЗАХОДИ
  щодо надання високоякісної допомоги дітям з
  онкологічною патологією  на 2006—2010 роки

   

  Найменування заходу

  Відповідальні за виконання

  Строк виконання, роки

  Орієнтов-ний обсяг фінансу-вання, тис. гривень

  У тому числі за роками

   

  2006

  2007

  2008

  2009

  2010

   

  1. Підвищення ефективності роботи із своєчасного виявлення серед дітей осіб з онкологічною патологією

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

  2007—2009

   

   

   

   

   

   

   

  2. Забезпечення закладів охорони здоров’я із спеціалізованими дитячими онкологічними/гематологічними відділеннями сучасним обладнанням та витратними матеріалами для променевої, морфологічної та генетичної діагностики

  —“—

  —“—

  49950

   

  20445

  7325

  9935

  12245

   

  3. Розроблення стандартів променевої, морфологічної та генетичної діагностики

  МОЗ, Національна академія наук, Академія медичних наук

  2007—2008

   

   

   

   

   

   

   

  4. Розроблення нормативної бази для створення системи референтної діагностики

  —“—

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  5. Забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами згідно із стандартизованими протоколами лікування дітей

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

  2006—2008

  206001

  28400

  38000

  42000

  45000

  52601

   

  6. Забезпечення закладів охорони здоров’я обладнанням для проведення хіміотерапії, хірургічного лікування та променевої терапії

  МОЗ, Академія медичних наук

  2007—2010

  94 017

   

  4650

  23358

  31533

  34476

   

  7. Утворення двох відділень на 20 ліжок для реабілітації дітей на базі дитячих санаторіїв

  МОЗ

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  8. Розроблення комплексу заходів щодо психологічної, трудової та соціальної реабілітації дітей після закінчення лікування

  МОЗ, Академія медичних наук, Мінсім’я-молодьспорт, Мін’юст

  2007—2008

   

   

   

   

   

   

   

  9. Розроблення комплексу заходів щодо раннього виявлення, лікування та моніторингу віддалених наслідків терапії онкологічних захворювань

  МОЗ, Академія медичних наук

  2007—2010

   

   

   

   

   

   

   

  10. Створення системи надання паліативної (амбулаторної та стаціонарної) допомоги дітям

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

  2007—2009

   

   

   

   

   

   

   

  11. Удосконалення системи державної реєстрації дітей з онкологічними захворюваннями

  МОЗ, Академія медичних наук

  2006—2007

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12. Впровадження сучасних інформаційних технологій оцінки результатів надання медичної допомоги дітям з онкологічними захворюваннями

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

   

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

   

  13.  Визначення потреби в організації допомоги дітям з урахуванням рівня, динаміки, структури онкологічної захворюваності та пріоритетних напрямів її надання

  —“—

  2006—2008

   

   

   

   

   

   

   

  14.  Проведення наукових досліджень з питань епідеміології, діагностики, лікування та організації надання допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями

  Академія медичних наук, Національна академія наук, МОЗ

  2007—2010

   

   

   

   

   

   

   

  15.  Розроблення на основі результатів моніторингу рівня онкологічної захворюваності та смертності населення довгострокового прогнозу поширення злоякісних новоутворень серед дітей

  МОЗ, Академія медичних наук

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  16.  Забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів з питань дитячої онкології у вищих медичних навчальних закладах

  МОЗ, Академія медичних наук, МОН

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

  17.  Оприлюднення в засобах масової інформації, матеріалів з питань профілактики, раннього виявлення та ефективності лікування онкологічних захворювань у дітей

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

  2006—2008

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  18.  Підготовка методичних посібників з питань діагностики, лікування та реабілітації дітей з онкологічними захворюваннями

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

  2007—2008

   

   

   

   

   

   

   

  19.  Проведення науково-практичної конференції щодо стану виконання Державної програми “Дитяча онкологія на 2006—2010 роки”

  МОЗ, Національна академія наук, Академія медичних наук

  2008, 2010

   

   

   

   

   

   

   

  20.  Розширення співпраці в галузі дитячої онкології із ВООЗ, країнами — членами Європейського Союзу, іншими міжнародними державними і недержавними організаціями та науковими установами

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

   

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

   

  21.  Забезпечення участі українських учених, спеціалістів та студентів у міжнародних науково-практичних конференціях, програмах обміну фахівцями і стажування, поїздках та інших наукових і практичних заходах

  —“—

   

  —“—

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22.  Активізація інформаційного обміну з питань онкології між українськими та іноземними спеціалістами з використанням Інтернет та інших сучасних технологій; висвітлення досягнень українських спеціалістів з питань дитячої онкології у закордонних фахових виданнях та міжнародних засобах масової інформації

  МОЗ, Академія медичних наук, обласні та міські держадміністрації

   

  2006—2010

   

   

   

   

   

   

   

  Усього

   

   

   

  349968

  28400

  63095

  72683

  86468

  99322

   

  _____________________