• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою  Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2006 р.  № 960

   

  ПОЛОЖЕННЯ
  про Міністерство закордонних справ України

   

  1. Міністерство закордонних справ України (МЗС) як центральний орган виконавчої влади є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері зовнішніх зносин України та координації відповідних заходів, зокрема тих, що спрямовані на досягнення стратегічних цілей зовнішньої політики України щодо забезпечення входження України в європейський простір і створення передумов для набуття Україною членства в Європейському Союзі (ЄС), Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

  2. МЗС у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, а також цим Положенням.

  МЗС узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції, спрямовані на вдосконалення цього законодавства, та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Президента України і Кабінету Міністрів України.

  3. Основними завданнями МЗС є:

  участь у забезпеченні захисту національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства;

  забезпечення проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями;

  забезпечення дипломатичними засобами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів;

  координація заходів, здійснюваних органами виконавчої  влади, щодо проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України, зокрема реалізації стратегічних цілей і пріоритетних напрямів державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

  здійснення загального нагляду за виконанням міжнародних договорів України, в тому числі іншими сторонами, забезпеченням реалізації прав, що випливають з таких договорів для України;

  внесення в установленому порядку пропозицій щодо основних напрямів діяльності у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції;

  забезпечення прозорості процесу реалізації стратегії європейської та євроатлантичної інтеграції;

   

  сприяння входженню України до світового інформаційного простору;

  сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету, формуванню позитивного іміджу держави як надійного і передбачуваного партнера;

  реалізація державної політики інтеграції України до ЄС з питань зовнішньої політики та безпеки;

  створення зовнішніх умов для зміцнення незалежності, державного суверенітету, економічної самостійності та збереження територіальної цілісності України;

  забезпечення у межах своїх повноважень послідовності та узгодженості зовнішньополітичного курсу України;

  захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;

  забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями та їх громадськими  організаціями, координація заходів, здійснюваних органами виконавчої влади у цій сфері.

  4. МЗС відповідно до покладених на нього завдань:

  1) бере участь у провадженні зовнішньополітичної діяльності держави;

  2) розробляє пропозиції щодо визначення засад зовнішніх зносин;

  3) розробляє і подає Президентові України та Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо:

  ініціатив міжнародного характеру здійснення заходів, спрямованих на підвищення ефективності співпраці України з іноземними державами і міжнародними організаціями;

  проектів нормативно-правових актів з питань зовнішньої політики і дипломатичної служби України;

  реалізації державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції з питань зовнішньої політики та безпеки, проводить і координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у цій сфері;

  визнання  Україною іноземних держав, встановлення з ними дипломатичних зносин;

  4) проводить роботу з підвищення ролі міжнародного права у міжнародних відносинах;

  5) організовує разом з Мінекономіки роботу та узагальнює пропозиції інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо визначення стратегічних (пріоритетних) напрямів надання Україною міжнародної технічної допомоги іншим державам;

  6) розробляє та впроваджує у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства механізм реалізації державної політики у сфері надання міжнародної технічної допомоги іншим державам;

   

   

  7) координує разом з Мінекономіки роботу інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій щодо надання міжнародної технічної допомоги іншим державам, контролює у межах своїх повноважень дотримання ними законодавства з цих питань;

  8) сприяє розширенню політичних, економічних, гуманітарних, наукових та інших зв’язків з іноземними державами, міжнародними організаціями;

  9) сприяє взаємодії органів державної влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин та виконання міжнародних зобов’язань України;

  10) вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України, зокрема разом з іншими центральними органами виконавчої влади, пропозиції щодо укладення, припинення чи зупинення дії міжнародних договорів України, а також погоджує подання зазначеними органами таких пропозицій;

  11) бере участь у приведенні законодавства України у відповідність з її міжнародними зобов’язаннями та міжнародно-правовими нормами, готує висновки і пропозиції до проектів законів, інших нормативно-правових актів з питань зовнішньополітичної діяльності, міжнародних відносин, які надходять для погодження від інших органів;

  12) оформляє повноваження на укладення міжнародних договорів і на участь у роботі міжнародних організацій;

  13) здійснює загальний нагляд за виконанням міжнародних договорів України, узагальнює його результати, вносить пропозиції щодо вдосконалення механізму такого нагляду, аналізує проблеми, що виникають під час виконання міжнародних договорів України;

  14) зберігає оригінали текстів міжнародних договорів України, документів міжнародних організацій, їх завірені копії та офіційні переклади, а також інші матеріали з питань зовнішньої політики;

  15) забезпечує опублікування міжнародних договорів України українською мовою в Зібранні діючих міжнародних договорів України, здійснює офіційний переклад багатосторонніх міжнародних договорів на українську мову відповідно до Закону України “Про міжнародні договори України”;

  16) забезпечує підтримання дипломатичних зносин з іноземними державами, представництво України у міжнародних організаціях, органах та спеціальних місіях;

  17) сприяє діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, а також здійснює контроль за забезпеченням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;

  18) здійснює функції дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іноземними державами та міжнародними організаціями;

  19) координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у сфері зовнішніх зносин;

  20) сприяє міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади у здійсненні ними міжнародних зв’язків, надає їм відповідну методичну, консультаційну та інформаційну допомогу;

  21) погоджує у встановленому порядку директиви, вказівки і технічні завдання міністерствам, іншим органам виконавчої влади, а також делегаціям, уповноваженим брати участь в роботі сесій органів міжнародних організацій, конференцій, у переговорах, консультаціях, засіданнях міжурядових комісій та інших органів;

  22) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо організації діяльності дипломатичної служби України, забезпечує реалізацію єдиної кадрової політики, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів дипломатичної служби;

  23) здійснює керівництво закордонними дипломатичними установами України;

  24) вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації закордонних дипломатичних установ України;

  25) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації представництв МЗС на території України;

  26) розробляє кошториси закордонних дипломатичних установ України та здійснює контроль за використанням ними бюджетних коштів;

  27) здійснює відповідно до законодавства заходи щодо поточного фінансування закордонних дипломатичних установ України, забезпечення їх приміщеннями тощо;

  28) фінансує у  передбаченому законодавством порядку витрати, пов’язані з утриманням працівників закордонних дипломатичних установ України;

  29) здійснює інформаційне забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України із зовнішньополітичних питань;

  30) виступає із заявами і роз’ясненнями щодо питань зовнішньої політики України, опубліковує повідомлення та розповсюджує прес-релізи з міжнародних питань;

  31) поширює інформацію про Україну за кордоном;

  32) організовує на території України та за кордоном консульську роботу, бере участь у формуванні та реалізації державної політики з візових і міграційних питань;

  33) вживає через дипломатичні представництва та консульські  установи України за кордоном заходів для поновлення порушених прав юридичних осіб та громадян України;

  34) забезпечує громадянам України можливість користуватися у повному обсязі правами, наданими їм законодавством держави перебування, та міжнародним правом;

  35) забезпечує здійснення закордонними дипломатичними установами України реєстрації місця проживання громадян України за її межами;

  36) вносить на розгляд Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реалізації державної політики з питань забезпечення організації розвитку зв’язків із закордонними українцями, координує заходи, здійснювані органами виконавчої влади у цій сфері;

  37) бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України і загальнодержавних програм з питань, що належать до його компетенції;

  38) забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у центральному апараті МЗС, у закордонних дипломатичних установах України та представництвах МЗС на території України;

  39) забезпечує вжиття заходів з цивільної оборони, евакуацію громадян України, документів і майна закордонних дипломатичних установ України з країн, які перебувають у стані збройного конфлікту або в яких виникла надзвичайна ситуація;

  40) інформує Президента України або Кабінет Міністрів України про випадки невиконання, неналежного виконання міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади зобов’язань за міжнародними договорами України, вносить пропозиції щодо вжиття необхідних заходів;

  41) вносить Президентові України або Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо вжиття заходів відповідно до норм міжнародного права у разі порушення іншими сторонами зобов’язань за міжнародними договорами України;

  42) здійснює методичне керівництво опрацюванням у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади документів, пов’язаних з укладенням, виконанням, припиненням та зупиненням дії міжнародних договорів України;

  43) координує заходи, пов’язані з участю міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у роботі міжнародних організацій та органів;

  44) здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

  5. МЗС має право:

  1) одержувати у встановленому законодавством порядку від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій документи та матеріали, зокрема стосовно діяльності, пов’язаної з дотриманням і виконанням норм міжнародного права, участі у роботі міжнародних організацій та їх органів, а від органів статистики — статистичні дані для виконання покладених на нього завдань;

  2) залучати вчених, фахівців центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції, у тому числі для аналізу проблем виконання міжнародних зобов’язань України;

  3) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах своїх повноважень комісії та експертні групи, залучати на договірній основі фахівців для підготовки проектів актів законодавства, проведення їх експертизи і надання консультацій;

  4) скликати наради з питань, що належать до його компетенції;

  5) здійснювати контроль відповідно до законодавства у межах своїх повноважень за цільовим використанням державних коштів, виділених на виконання програм, проектів, заходів, а також міжнародних програм;

  6. МЗС здійснює свої повноваження безпосередньо і через закордонні дипломатичні установи України, представництва МЗС на території України, організації та установи, що належать до сфери його управління.

  7. МЗС у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, а також з відповідними органами інших держав.

  8. МЗС у межах своїх повноважень та відповідно до законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання.

  У випадках, передбачених законодавством, рішення МЗС обов’язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, громадянами.

  Нормативно-правові акти МЗС підлягають реєстрації у порядку, встановленому законодавством.

  МЗС видає в разі потреби спільні акти з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади.

  9. МЗС очолює Міністр, який за поданням Президента України призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України.

  Міністр має перших заступників та заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади в установленому законодавством порядку за пропозицією Міністра, що подається Прем’єр-міністрові України.

  Міністр розподіляє обов’язки між своїми першими заступниками та заступниками.

  10. Міністр закордонних справ:

  1) особисто відповідає за розроблення і виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України в частині проведення державної політики у сфері зовнішніх зносин України;

  2) здійснює керівництво МЗС, його представництвами на території України, Дипломатичною академією, іншими установами та організаціями, що належать до сфери його управління, а також забезпечує керівництво закордонними дипломатичними установами України;

  3) входить до складу Ради національної безпеки і оборони України;

  4) представляє МЗС у відносинах з органами державної влади України, органами влади іноземних держав, а також з міжнародними організаціями;

  5) вносить Президентові України пропозиції про призначення та звільнення глав дипломатичних представництв України в інших державах і при міжнародних організаціях, глав державних делегацій та про присвоєння вищих дипломатичних рангів України;

  6) присвоює дипломатичні ранги радника першого класу, радника другого класу, першого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, другого секретаря другого класу, третього секретаря, аташе;

  7) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо утворення, реорганізації та ліквідації у складі МЗС урядових органів державного управління, призначення на посаду та звільнення з посади їх керівників;

  8) затверджує за поданням керівників урядових органів державного управління, граничну чисельність їх працівників в межах граничної чисельності працівників МЗС, погоджує структуру, штатний розпис і кошторис зазначених органів;

  9) представляє без спеціальних повноважень Україну в зовнішніх зносинах, на двосторонніх і багатосторонніх переговорах, підписує міжнародні договори України;

  10) виступає з офіційними заявами з питань зовнішньої політики України та з ініціативами міжнародного характеру;

  11) є розпорядником коштів МЗС;

  12) затверджує в установленому порядку штатні розписи і кошториси закордонних дипломатичних установ України та представництв МЗС на території України.

  13) згідно із законодавством призначає на посаду та звільняє з посади працівників МЗС, закордонних дипломатичних установ України, представництв МЗС на території України, керівників інших організацій та установ, що належать до сфери управління МЗС;

  14) організовує роботу колегії МЗС;

  15) представляє в установленому порядку працівників, які особливо відзначилися у роботі, до відзначення державними нагородами, розглядає питання щодо інших заохочень та застосування дисциплінарних стягнень;

  16) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством.

  11. Для погодженого вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції МЗС, а також для визначення основних напрямів його діяльності в Міністерстві утворюється колегія у складі Міністра (голова колегії), перших заступників та заступників Міністра, керівників урядових органів державного управління, інших керівних працівників Міністерства.

  У разі потреби до складу колегії МЗС можуть входити інші особи.

  Персональний склад колегії МЗС затверджує Міністр.

  Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається Міністром.

  Рішення колегії проводяться в життя наказами МЗС.

  12. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку зовнішньої політики України, обговорення і вивчення найважливіших міжнародних проблем та інших питань у МЗС може утворюватися наукова рада з числа висококваліфікованих фахівців і вчених.

  Склад наукової ради і положення про неї затверджує Міністр.

  У МЗС з урахуванням специфіки його діяльності можуть утворюватися інші дорадчі та консультативні органи. Склад таких органів і положення про них затверджує Міністр.

  13. Граничну чисельність працівників МЗС та працівників закордонних дипломатичних установ України затверджує Кабінет Міністрів України.

  Структуру центрального апарату МЗС і положення про структурні підрозділи затверджує Міністр.

  Штатний розпис і кошторис МЗС затверджує Міністр за погодженням з Мінфіном.

  14. МЗС є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  __________________