• In English

 • ЗАТВЕРДЖЕНО
  постановою Кабінету Міністрів України
  від 12 липня 2006 р.  № 959

   

  ПОРЯДОК
  формування тарифів на послуги з централізованого
  водопостачання та водовідведення

   

  I. Загальні питання

  1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення.

  2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  витрати із здійснення капітальних вкладень — витрати, пов’язані з будівництвом, реконструкцією, модернізацією основних фондів, а також з придбанням нематеріальних активів, що підлягають амортизації згідно із законодавством;

  економічно обґрунтовані плановані витрати — витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм технологічних регламентів, а також вимог щодо надання послуг визначеної кількості та якості з урахуванням економічних і природно-кліматичних особливостей регіону;

  операційна діяльність — основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової;

  повна планована собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення — економічно обґрунтовані плановані витрати підприємства водопровідно-каналізаційного господарства (далі —  підприємство), включаючи витрати  з операційної діяльності, фінансові витрати, пов’язані з основною діяльністю, та  податок на прибуток;

  тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення вартість надання одиниці послуги (1 куб. метр) з водопостачання чи водовідведення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість.

   

  II. Формування тарифів на послуги
  з
  централізованого водопостачання та водовідведення

   

  3. Формування тарифів підприємствами здійснюється відповідно до річних планів виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних і галузевих нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов’язкових платежів) та цін у планованому періоді, встановлених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції.

  4. Річний план виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення розробляється окремо за видами послуг (водопостачання та/або водовідведення) на підставі фактичного та прогнозованого обсягів виробництва і надання послуг з урахуванням  техніко-економічних факторів, зокрема таких, як:

  зміна обсягів  виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення в результаті економічного розвитку населеного пункту,  здійснення заходів щодо зниження рівня витрат на технологічні потреби у  питній воді та її втрат у процесі виробництва і транспортування, оснащення приладами обліку використання водних ресурсів, виробництва та реалізації питної води, підвищення вимог щодо якості надання послуг;

  підвищення рівня технологічного процесу виробництва, транспортування і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення шляхом здійснення заходів щодо автоматизації та механізації виробництва, заміни амортизованих мереж і обладнання, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій;

  підвищення рівня організації виробництва та умов організації праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності.

  5. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов’язаних з основною діяльністю, та податку на прибуток.

  До планованих витрат з операційної діяльності включаються:

  планована собівартість реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

  адміністративні витрати, витрати із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення і інші операційні витрати.

  6. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного  методу на підставі державних і галузевих нормативів використання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів, норм і розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва.

  Витрати, об’єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням економічно обґрунтованих планованих витрат за попередній рік, прогнозу індексів зміни цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів. 

  Методи та норми нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємство обирає відповідно до законодавства і затверджує наказом про облікову політику.

   

  7. Калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення здійснюється у розрахунку на рік.

  8. Підприємства можуть застосовувати двоставкові тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до законодавства.

   

  III. Повна планована собівартість послуг

  з централізованого водопостачання та водовідведення

  Витрати з операційної діяльності

  Планована собівартість реалізованих послуг

   

  9. До планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включаються  прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, загальновиробничі витрати.

  10. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов’язані з використанням:

  палива та електроенергії на технологічні потреби. Витрати на паливо та електроенергію визначаються виходячи з обсягу подачі води, пропуску стічних вод, їх очищення, питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів і діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов’язаних з використанням електроенергії на технологічні потреби, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (в разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів);

  питної води, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з обсягу подачі питної води, передбаченого річним планом виробництва і надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, і цін підприємств-постачальників);

  реагентів для очищення і знезаражування питної води та стічних вод. Такі витрати визначаються виходячи з планованого обсягу подачі води, пропуску стічних вод,  доз реагентів та  цін на них, але не вище ринкових, з урахуванням транспортно-заготівельних витрат. Потреба в реагентах визначається відповідно до порядку, встановленого законодавством, з урахуванням якості вихідної води і прийнятих на підприємстві технологічних схем очищення, що використовуються, та технологічних регламентів;

  матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та планованих цін (тарифів) на них з виключенням вартості зворотних відходів).

  11. До складу прямих витрат з оплати праці включаються:

  витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов’язана з технологічним процесом виробництва  і наданням послуг централізованого водопостачання та водовідведення, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, установлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців;

  витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, гарантійних і компенсаційних виплат згідно із законодавством, премій, пов’язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу;

  інші заохочувальні та компенсаційні виплати  виробничому персоналу.

  Перелік витрат  з оплати праці наведено у додатку.

  12. До складу інших прямих витрат включаються:

  внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу;

  амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення;

  плата за оренду об’єктів виробничого призначення (у разі їх наявності);

  інші виробничі витрати, безпосередньо пов’язані з конкретним об’єктом витрат.

  Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді.

  Для розрахунку амортизації основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення застосовуються норми, встановлені Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств”.

  13. До складу загальновиробничих витрат включаються:

  1) витрати, пов’язані з:

  управлінням виробництвом, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів і дільниць та встановлених тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

  утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об’єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов’язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією;

  опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов’язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг  та цін на них;

  обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів,  забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов’язкове страхування  водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв’язку);

  охороною навколишнього середовища;

  удосконаленням технології та виробництва;

  2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення;

  3) податки, збори (обов’язкові платежі). 

  14. До складу планованої собівартості реалізованих послуг з централізованого водопостачання та водовідведення  можуть включатися  розподілені та нерозподілені постійні загальновиробничі витрати (при наявності),  розмір яких не може перевищувати їх фактичну величину.

  Адміністративні витрати

  15. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов’язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з:

  утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури. Такі витрати визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, гарантійні та компенсаційні виплати, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів);

  амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення;

  утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення;

  оплатою  професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів;

  оплатою послуг зв’язку;

  оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих  відповідно до укладених договорів;

  сплатою податків і зборів (обов’язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

  іншими витратами (витрати, пов’язані з використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярські витрати, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів, розв’язання спорів у судах, передплати періодичних професійних видань тощо).

  Витрати із збуту послуг з централізованого
  водопостачання та водовідведення

  16. До складу витрат із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення включаються:

  1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов’язаної із збутом таких послуг, зокрема з:

  оплатою праці та сплатою внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, оплатою службових відряджень персоналу;

   оплатою інформаційної діяльності;

  утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона);

  відрахуванням коштів банківським та іншим установам за справляння абонентської плати за такі послуги;

  оплатою послуг житлово-комунальних організацій, пов’язаних із справлянням платежів за послуги з централізованого водопостачання та водовідведення;

  виготовленням розрахункових документів;

  періодичною повіркою, обслуговуванням та ремонтом (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів обліку води (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими засобами обліку, в тому числі у приватному секторі;

  2) розрахована амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, пов’язаних із збутом послуг з централізованого водопостачання та водовідведення;

  3) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних  і нематеріальних активів.

  17. Витрати із збуту послуг з централізованого водопостачання та водовідведення визначаються із застосуванням нормативного методу або за  результатами аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді.

   

  Інші витрати з операційної діяльності

  18. Планування інших витрат з операційної діяльності здійснюється на основі їх економічного обґрунтування.

  19. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися:

  суми безнадійної дебіторської заборгованості;

  витрати з утримання об’єктів соціальної інфраструктури;

  суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи;

  суми неустойки (штраф, пеня);

  суми нестачі та втрати від пошкодження цінностей;

  витрати, пов’язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці;

  суми спонсорської та благодійної допомоги;

  собівартість реалізованих виробничих запасів.

  Фінансові витрати

  20. До фінансових витрат належать витрати з виплати відсотків за користування кредитами та витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу для цілей інвестиційної (пов’язаної з основною) діяльності.

  Розмір фінансових витрат визначається відповідно до кредитних та інших договорів і законодавства.

  Податок на прибуток підприємств

  21. У розрахунок тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення включаються плановані витрати з податку на прибуток від звичайної діяльності виходячи з суми податкового і облікового прибутку. Під час планування витрат, пов’язаних із сплатою податку на прибуток підприємств, враховується наявність постійної і тимчасової різниці між оцінкою активу або зобов’язання за даними бухгалтерського обліку та податковою базою активу або зобов’язання. До тарифів також включаються витрати, пов’язані із сплатою податку на прибуток підприємств, розраховані виходячи з розміру планованого прибутку для здійснення капітальних вкладень та досягнення інших цілей відповідно до законодавства.

  22. До тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення і розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації.

   

  23. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних резервних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на підставі затвердженої в установленому порядку програми розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку (чи його частки).

  24. Програма розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення передбачає здійснення заходів, пов’язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об’єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку).

  25. До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів.

  26. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, паливно-енергетичних та трудових ресурсів кошти, що надійшли в результаті здійснення заходів з енергозбереження протягом строку дії тарифів, які передбачають витрати із здійснення капітальних вкладень, використовуються підприємством для відновлення активів та матеріального заохочення працівників.

  Розрахунок тарифів на послуги з централізованого

  водопостачання та водовідведення

  27. До тарифів на централізоване водопостачання чи водовідведення включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством.

  28. Розрахунок тарифу включає визначення розміру економічно обґрунтованих планованих витрат підприємства на одиницю калькулювання собівартості послуги централізованого водопостачання чи водовідведення з урахуванням потреби в кожному ресурсі у натуральному виразі.

  29. Розмір індивідуальної складової статті витрат (ВJ) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою

   

  ВJ  = РJ х ЦJ ,

   

  де РJ — потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі;

      ЦJ — ціна одиниці відповідного ресурсу.

  30. Розраховані відповідно до пункту 29 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою

                                                  m

  Вi = S Bj ,

             j=1

   

  де Вi  — розмір окремої статті витрат у грошовому виразі;

      m — кількість індивідуальних складових статті витрат.

  31. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання чи водовідведення (Аі)  визначається за формулою

           Bi

    Ai =        ,

           Qn

   

  де Qп — запланований обсяг надання послуги, куб. метрів;

      одиниця калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання —  1 куб. метр  питної води,  водовідведення — 1 куб. метр стічних вод.

  32. Розмір  групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуг з централізованого водопостачання чи водовідведення (ГВк) визначається за формулою                                                                                                      

                                                                  n

  ГВк = S Аі ,

               i=1

  де n — кількість статей витрат у кожній  групі.

  33. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою

                                                     1

  ПС = S ГВk,

              к=1

        1

  де S ГВk  сума витрат за всіма групами витрат, гривень за 1 куб. метр;

       к=1

      l  — кількість груп витрат.

  34. Економічно обґрунтований тариф  ) визначається за формулою 

  Т = ПС + П,

  де ПС    повна планована собівартість одиниці послуги, гривень за
  1 куб. метр;

   П    витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 куб. метр.

          Тарифи збільшуються на суму податку на додану вартість.

  35. Тарифи формуються для трьох груп споживачів — населення, бюджетних установ, інших споживачів. Групи споживачів повинні визначатися на основі оцінки економічної обґрунтованості розподілу витрат між групами споживачів.

  36. Тарифи, які встановлюються на рівні повної собівартості послуг, фіксуються на один рік.

  37. Тарифи, які включають витрати на здійснення капітальних вкладень, фіксуються на строк, передбачений для виконання програми розвитку систем з централізованого водопостачання та водовідведення.

  Коригування тарифів на централізоване
  водопостачання та водовідведення

  38. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов’язкових платежів), мінімального рівня заробітної плати, ставок орендної плати, інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів.

  Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму.

  39. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою

   

           Цjнов

  kj  =          ,

           Цj

           

  де kj — індекс зміни цін індивідуальної складової витрат;

      Цjнов — нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу;

      Цj — ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування   тарифів, які потребують коригування.

  40. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою

                                                                   m

           S j х kj)

          j=1

  Ii   =                ,

                                          m

           S Вj

          j=1

   

  де Ii — груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (Аі).

  Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (Ii) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування.

  41. Скоригований тариф є сумою планованого прибутку в розрахунку на одиницю послуги (П) та статей витрат в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуги (Аі), за якими відбулися зміни і які залишилися незмінними:

                                                                         n

  Тскор = (S Аi  х Ii ) + П,

                                                                        i=1

  де Тскор — скоригований тариф.

  Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які належать до повної собівартості та запланованого  прибутку.

  __________________

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     Додаток
  до Порядку

  ВИТРАТИ
  з оплати праці
  Стаття витрат

  Зміст і характеристика витрат

  Фонд основної заробітної плати

  заробітна плата, нарахована за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, обслуговування, посадові обов’язки) за тарифними  ставками (окладами), відрядними розцінками для робітників та посадовими окладами для керівників, фахівців, технічних службовців, включаючи в повному обсязі внутрішнє сумісництво

   

  оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємств, за виконання робіт згідно з договорами цивільно-правового характеру, включаючи договори підряду, за умови, що розрахунки підприємством проводяться безпосередньо з працівниками, зайнятими під час виконання робіт, що віднесені до процесу виробництва та надання послуг з централізованого водопостачання та водовідведення. Розмір коштів для оплати праці таких працівників визначається виходячи з кошторису на виконання робіт (послуг) за договором

  Фонд додаткової заробітної плати

  надбавки і доплати до тарифних ставок (окладів) та посадових окладів у розмірах, передбачених законодавством:

  кваліфікованим робітникам, зайнятим на особливо відповідальних роботах, за високу професійну майстерність

  водіям (машиністам) транспортних засобів за класність

  бригадирам з числа робітників, не звільнених від основної роботи, за керівництво бригадами

  робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за високі досягнення в роботі або за виконання особливо важливих завдань на строк їх виконання

  за сумісництво професій (посад), розширення зон обслуговування або збільшення обсягу робіт

   

  доплати до середнього заробітку у випадках, передбачених законодавством

   

  за роботу у важких, особливо важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах; за роботу в безперервному режимі виробництва (включаючи доплату за роботу у вихідні дні, що є робочими днями за графіком), у нічний час

   

  підвищені (диференційні) виплати персоналу, який працює на території радіоактивного забруднення, оплата додаткової відпустки, виплата різниці між заробітною платою у разі переведення на нижчеоплачувану роботу

   

  інші надбавки і доплати, передбачені законодавством

   

  премії робітникам, керівникам, фахівцям, технічним службовцям за виробничі результати, включаючи  премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів, у тому числі за:

  перевиконання виробничих завдань

  підвищення продуктивності праці, виробітку

  економію сировини, матеріалів та інших матеріальних цінностей

   

  винагороди (відсоткові надбавки) за вислугу років, стаж роботи, які передбачені законодавством і мають систематичний характер

   

  оплата праці у вихідні та святкові (неробочі) дні,  в понадурочний час за розцінками, які встановлені законодавством і мають систематичний характер

   

  суми виплат різниці в окладі працівнику у разі тимчасового виконання обов’язків керівника

   

  оплата днів відпочинку, що надаються працівникам у зв’язку з роботою понад встановлену тривалість робочого часу, в разі застосування підсумованого обліку робочого часу та в інших передбачених законодавством випадках

   

  суми виплат, пов’язаних з індексацією заробітної плати працівників, у межах, передбачених законодавством

   

  суми виплат за час вимушеного прогулу або виконання  нижчеоплачуваної роботи у випадках, передбачених законодавством

   

  оплата щорічної і додаткової відпустки відповідно до законодавства, суми грошової компенсації за невикористану відпустку

   

  оплата спеціальної перерви в роботі у випадках, передбачених законодавством

   

  суми виплат працівникам молодше вісімнадцяти років, що працюють за скороченої тривалості робочого дня, у розмірі оплати працівникам відповідних категорій за повної тривалості робочого дня

   

  оплата робочого часу працівників, що залучаються для виконання державних або громадських обов’язків, якщо такі обов’язки виконуються в робочий час відповідно до законодавства

   

  заробітна плата, яка зберігається відповідно до законодавства за місцем основної роботи за працівниками, залученими до сільськогосподарських та інших робіт

   

  суми заробітної плати за основним місцем роботи робітників, керівників,  фахівців, технічних службовців підприємств за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

   

  оплата навчальних відпусток, наданих працівникам, що навчаються у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах за вечірньою та заочною формою, аспірантурі, а також без відриву від виробництва у вечірніх, заочних загальноосвітніх школах

   

  суми виплат працівникам-донорам за дні обстеження, здавання крові та відпочинку, що надаються після кожного здавання крові

   

  оплата простоїв не з вини працівника

  Інші заохочувальні та компенсаційні виплати

  суми, що виплачуються працівникам, які перебувають у відпустці з ініціативи адміністрації, з частковим збереженням заробітної плати

   

  винагорода за підсумками роботи за рік

   

  премія за сприяння винахідництву і раціоналізаторству, створення, освоєння  та впровадження нової техніки

  премія, що виплачується в установленому порядку за спеціальними системами  преміювання, у тому числі:

  за збирання та здавання окремих видів відходів виробництва для вторинного їх використання, що виплачуються відповідно до законодавства

  за виконання важливих та особливо важливих завдань

   

  одноразові заохочення (за виконання особливо важливих виробничих завдань, до ювілейних та пам’ятних дат)

   

  матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (крім матеріальної допомоги разового характеру, що надається окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, похованням тощо)

  _________________